งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 047
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายนันฑิพัฒน์    อุตตะมะ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ศรีหานนท์
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ศรีประภา
2. นางศุภาพิชญ์    พันน้อย
2 2 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงอานิตยา    ขันเกาะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา    เลาะสันเทียะ
1. นางอุรุณา    ทาประเสริฐ
2. นางสาวโสภา    วงค์วัง
3 3 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    พันโนราช
2. เด็กหญิงสมฤทัย    มงคลยุทธ
1. นายกิตติพงษ์    โตหนึ่ง
2. นางบุษพร    โตหนึ่ง
4 4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจิดาภา    ทองทิพย์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    วงแก้ว
1. นางสาวกรรณิกา    พินิจ
2. นางทัศนียา    ศรีทะหา
5 5 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงกรวิลัย    ไคร่นุ่นน้อย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ศรีชมภู
1. นางทิพย์บุญญา    สุขคร
2. นายนพดล    หลักกำแพง
6 6 โรงเรียนบ้านคุย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวศิรัญญา    ชื่นชม
2. นายพงศกร    ดลเอี่ยม
1. นางยุวภา    จิตชื่น
7 7 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    ภูมิหนองเป็ด
2. เด็กหญิงปนัดดา    มณีจันทร์
1. นายกิตติศักดิ์    จันทร์เขียว
2. นางสาวนาตฤดี    เย็นศิริ
8 8 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    ภัควันต์
2. เด็กหญิงชมพูเนตร    กรมไธสง
1. นางทัศนีย์    กัลปพฤกษ์
2. นางพรรณี    แสงงาม
9 9 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    พ่อลา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    สมสวัสดิ์
1. นางปาริชาติ    ชินโณ
2. นางอาภรณ์    พลราชม
10 10 โรงเรียนบ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงอรสา    สมัญญา
2. เด็กหญิงละอองพร    สุวรรณเวช
1. นายสมหวัง    ประทุมโสม
11 11 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ลักภูกลาง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    สินธุรัมย์
1. นางสาวชลลดา    ปรางค์โบราณนอก
2. นางเหรียญทอง    แจ่มจำรัส
12 12 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงณัติยาภรณ์    ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงพัชริดา    โนนทะคำจันทร์
1. นางสาวพัชรี    พลายงาม
2. นางสมร    สระทองหลาง
13 13 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายปริญญา    ประสารเนตร
2. เด็กหญิงกันยา    บุตรพวง
1. นางสุดาวรรณ    จันครา
14 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์ประกาย    สุนทรวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐชดาภรณ์    ขานทราชา
1. นางสุกัญญา    นาคศรี
15 15 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    พลเกิ้น
2. เด็กหญิงเกศวรินทร์    แข็งฤทธิ์
1. นางสุภัตรา    สฤษชสมบัติ
16 16 โรงเรียนบ้านสามหนอง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายณัฐพงษ์    แก้วศรีเปร่ง
2. เด็กหญิงสุพัตรา    เหล่าสุวรรณ
1. นายวุฒิชาติ    ไชยช่วย
2. นายสมพงษ์    วรขัตร
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงมธุรดา    อินต๊ะโม่ง
2. เด็กชายศุภชัย    นนท์มุติ
1. นางสาวนงเยาว์    สามารถ
2. นางยุพาพรรณ    จันทร์ศรี
18 18 โรงเรียนบ้านโนนเลียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงศุภวัทน์    พรมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสไมพร    สาระลึก
1. นางกนกการณ์    สุภรัมย์
2. นางบัวสอน    แก้ววงษา
19 19 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนัฐทภรณ์    สมนา
2. เด็กหญิงภัทรพร    โสปัญหริ
1. นายประเสริฐ    เบ้าโสภา
2. นางปิยะมาศ    จันทร์จิตร
20 20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัลยา    พรหมเสนา
2. เด็กหญิงนิชานาถ    พรหมเสนา
1. นางกาศอัมพร    ชุ่มนาเสียว
2. นางสาวสุกัญญา    อินพรหมมา
21 21 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นายพิสิทธิ์    เลิศสมผล
2. นางสาวจรรยาพร    ราชรินทร์
1. นางเต็มดวง    หวังปรุงกลาง
22 22 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ณพรรัมย์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์    สุขสนั่น
1. นางมนัญญา    เรืองสุขสุด
2. นางสาวเพ็ญประภา    เชื้อนิด
23 23 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    เงางาม
2. เด็กหญิงปณิตตา    สอนปัญญา
1. นางช่อทิพย์    ทองดวง
2. นางช่อทิพย์    ทองดวง
24 24 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงศิรินรัตน์    นาคยอง
2. เด็กหญิงสุนารี    สอดศรี
1. นางสาวสวนิต    บุญลี
2. นางสุบิน    ชื่นชาย
25 25 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    โยตำแย
2. เด็กหญิงชมพูนุท    จุลศรี
1. นายปานชัย    ปาปะไพ
2. นายวีรยุทธ    นครศรี
26 26 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    เชื่อมาก
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ    อรัญรุตน์
1. นางเพ็ชรตะวัน    เห็มบาสัตย์
27 27 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกริญาพร    ชูพรมวงศ์
2. เด็กหญิงปิยะดา    โนนสว่าง
1. นางจุฑาทิพ    วาทะสิทธิ์
2. นายสุรชาติ    วาทะสิทธิ์
28 28 โรงเรียนบ้านเกาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พลศักดิ์
2. เด็กหญิงสุดาพร    พันธูผา
1. นางไพวัลย์    สรรพศรี
29 29 โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงศิริพร    เลียบสันเทียะ
2. เด็กหญิงบุษยมาศ    เสาร์กลาง
1. นางศิราณี    หมายซ่อนกลาง
2. นางสาวเพ็ญนภา    ใยงูเหลือม
30 30 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์    ไชยคุณ
2. เด็กหญิงอาภาพร    สงจันทร์
1. นางจิระประภา    ศรีสุธรรม
2. นางนงลักษณ์    เทียมจันทร์
31 31 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    สิทธิไกรพงษ์
2. เด็กหญิงศุภราภรณ์    ชัยหงษ์
1. นางนุจรินทร์    โคตรสวรรค์
2. นางสาวสรัญรัตน์    ขวามาตร์
32 32 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงภัทรวดี    แตงทรัพย์
2. เด็กชายพันธวัธ    ภูบังไม้
1. นางสมบัติ    ทะชาดา
33 33 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงอรอุมา    สุทธิแพทย์
2. เด็กหญิงปิยรัตน์    บุญแสง
1. นางชุลีพร    กล่อมจันทร์
2. นายนพรัตน์    วรรณธานี
34 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณวิษา    นะเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงทักษยา    มณฑาทอง
1. นางพิมสิริ    ศรีผ่องงาม
2. นางสุภัสสรา    พรมจันทึก
35 35 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงสุรัญชนา    ไชยลี
2. เด็กหญิงพรรณิภา    แสงวงษ์
1. นางวราณี    ภูมี
2. นางสุวรรณา    สีสง่า
36 36 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 1. นางสาวรัตน์ชไมพร    โพนพิมูล
2. เด็กหญิงพิมพิสาร    รามพันชะ
1. นายนเรศ    มากอง
2. นางสาวปรัศนีย์    แก้วอ่อนขวา
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์ชม    อารี
2. เด็กหญิงชลันธร    พรหมทา
1. นางจรัส    ศรีละพันธ์
2. นายสุเทพ    รุ่งเรือง
38 38 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงวิยดา    โคต่อเนตร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    โคตสา
1. นางดาวนี    สุนทรส
2. นายรุ่ง    เขื่อนพิมพ์
39 39 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    กิ่งหมั้น
2. นางสาวสายสมร    เหล่าออง
1. นางมัลลิกา    ลามคำ
40 40 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นางสาวจิรัญญา    ทุ่งลาด
2. นางสาวอาทิตยา    รอดผล
1. นายศรายุทธ    สุทธิโคตร
41 41 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นายอัษฎาวุฒิ    ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวอาริตา    ศรีประดู่
1. นายไพบูลย์    ศรีโสภา
42 42 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพรไพลิน    สุธรรมา
2. เด็กชายอาหลง    แซ่ลี
1. นายประดิษฐ์    วิลาวัลย์
2. นายไพบูลย์    แสงสว่าง
43 43 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงอรวี    พลเสนีย์
2. เด็กหญิงปริญาภรณ์    จันทร์รัตน์
1. นางจุลจิฬา    พิชัย
2. นางวรางคณา    ศิริโทน
44 44 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. นายอดิศักดิ์    กาสี
2. เด็กชายอัครพล    อุปชาใต้
1. นายมงคล    ทักขิณ
2. นางสาวศิขรินทร์ธาร    โคตรสิงห์
45 45 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นางสาวอรวี    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวจิระวดี    บุญพา
1. นางสาวชนันภรณ์    ศรีคงเพ็ชร
46 46 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    การุญ
2. เด็กชายธนากรณ์    จิตตรง
1. นายบุญร่วม    สัพโส
2. นางลำพอง    สัพโส
47 47 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงมิลดา    เนตรรุ่ง
2. เด็กหญิงนัฐชฎา    พลทะยาน
1. นางสุนันทา    สุนา
2. นางสาวอุทัยวรรณ    สาวิสัย
48 48 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงศิวาพร    จิตจะโปะ
2. เด็กหญิงศุภลัคณ์    ทองลุม
1. นางอาภรณ์    เกษโมลี
49 49 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์นภา    เจริญสุข
2. เด็กหญิงจุฑาพร    เพ็งชะตา
1. นางณัฐกานต์    บุญสาลี
2. นางสาวศิรประภา    จิตรศิลป์
50 50 โรงเรียนบ้านห้วยเตย สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    พิมพ์โกทา
2. เด็กหญิงเจนจิรา    บุญเกลี้ยง
1. นายจันทร์ศรี    สุดหล้า
2. นางบุญโฮม    สุดหล้า
51 51 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายอธิราช    พรมนอก
2. เด็กหญิงศศิธร    ไชยนอก
1. นางสาวทิราภรณ์    ภักดีแก้ว
2. นางนราภรณ์    ดีแดง
52 52 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชณิดา    อรัญ
2. เด็กหญิงวรินทร    บุญเลี้ยง
1. นางสาวจารุวรรณ    สีดา
2. นางสาวจิราพร    ดีนิวงษ์
53 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิสา    ก้อนมณี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    เลาลาด
1. นางสาวพรนภา    เพ็งนอก
54 55 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พวกดอนเค็ง
2. เด็กหญิงปรางวรินทร์    แก้วธรรม
1. นางธณัณณัฐ    คำยง
2. นายพิษณุรักษ์    คำยง
55 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติยา    แก้วก่อง
2. เด็กหญิงออนอุษา    วิลัยเลิศ
1. นางปราณี    จงจอหอ
2. นางสมพร    ประตังเวสา
56 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    กอแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา    โสรมรรค
1. นางอรุณ    ศรีภักดี
2. นางเกศลักษณ์    อภัยภักดิ์
57 58 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัทรา    ลองจำนงค์
2. เด็กหญิงดลนภา    สานุทัศน์
1. นางรินญา    มงคล
2. นางวิมลรัตน์    โฉมรักษ์
58 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงพรพิมล    สุวรรณไตร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    คำหารพล
1. นางจีรวรรณ    พลจารย์
2. นางนิตยา    ธงไชย
59 60 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงพีรดา    พิมพา
2. เด็กหญิงวิสุดา    บุตดี
1. นางวงเดือน    จำลองชาติ
2. นางวิยดา    วงค์มามี
60 61 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ผลาผล
2. นางสาวปิยะวรรณ    ปัถวี
1. นางนิภารัตน์    บุญชิต
2. นางสาวมยุรา    มหิวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................