งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 046
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ปริบาล
2. เด็กหญิงกษพร    สอนสุภาพ
1. นางชไมพร    ปาจารียานนท์
2. นางดรุณี    มนตรีรักษ์
2 2 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร    เทียมโมท
2. เด็กหญิงสุนิสา    เก็บกลาง
1. นางมยุรี    จันจำปา
3 3 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ทานคำ
2. เด็กหญิงชนน์นิภา    หนูช้างสิงห์
1. นางประไพ    คืบขุนทด
2. นางปองลักษมณ์    สายวงษ์
4 4 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปนัดดา    แก้วพิลา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วดวงดี
1. นางดายิน    ประวันโต
2. นางสาวนพรัตน์    จันทร์อ่วม
5 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายกานท์กวิน    พันธัง
2. เด็กหญิงปภัสสินีย์    ผูกพันธ์
1. นางวรรณวิลาศ    พันธัง
2. นางอัจฉรา    สายเพ็ชร
6 6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอรจิรา    บุษมงคล
2. เด็กหญิงวัลยา    ใจคุ้มเก่า
1. นางอัจฉรา    ภาระเวช
7 7 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงณฐกานต์    อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงอาภัสรา    หมู่กอง
1. นางจินตนา    เทอดศักดิ์เดชา
2. นายบุญทอง    ทวีเงิน
8 8 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงธนพร    คงสมพจน์
2. เด็กหญิงสาธิตา    พลสมัคร
1. นางอัฉรา    ย่อมมี
9 9 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์    พิพิธภัณฑ์
2. เด็กหญิงทัดตะวัน    ฮ่มป่า
1. นางปาริชาติ    ชินโณ
2. นางอาภรณ์    พลราชม
10 10 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    จาคะพิทาน
2. เด็กหญิงศศิธร    คำออน
1. นางวาสนา    ว่องไว
11 11 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงสุปราณี    ทองทรวง
2. เด็กหญิงพิมใจ    ขอวาดกลาง
1. นายสุทธิพงษ์    นาสูงเนิน
2. นางสาวสุภัสสร    เฝือสูงเนิน
12 12 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงอรนิช    มาแกดำ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    มะลีสิม
1. นางกุลทรัพย์    นนทบท
2. นางสาวเกวรินทร์    ศิลา
13 13 โรงเรียนวนาสวรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงลินระณี    ศรีจำปา
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    ธาตุทอง
1. นางรัชดาภรณ์    สูงสุด
2. นางรุ่งกาญ    ครองยุทธ
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายธนภูมิ    วีระพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐริณี    หอมจันทร์
1. นางวัจนา    นามน้าวแสง
2. นางเสาวนีย์    แดงน้อย
15 15 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงโสภาศิริ    สีมีงาม
2. เด็กชายพงศกร    สีมีงาม
1. นายประเสริฐ    ดรชัย
2. นางสาวปัญจมา    วงศ์เจริญ
16 16 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงรังศินี    สาครเจริญ
2. เด็กหญิงตวงพร    เคหาบาล
1. นางสาวศิริมาศ    ติยะบุตร
17 17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงโยษิตา    เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงนิชานันท์    ธนวัชรสันติ
1. นางสุพัตรา    อดทน
2. นางสุมาลัย    จำเริญพานิช
18 18 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอรวรรณ    สุนทรสิน
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    สันประโคน
1. นางสาวนิดทิวา    โลมากาล
19 19 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงทิพตะวัน    บุญเนตร
2. เด็กหญิงภัทรลภา    เกตุวัตร
1. นายปิยะรัตน์    สวัสดิ์มงคล
2. นางระเบียบ    กรินรักษ์
20 20 โรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายศาสตราพงษ์    ร่วมทอง
2. เด็กหญิงกุลฤดี    สารมโน
1. นางลดาวัลย์    ปั่นตุ้ย
2. นางศรีสุภา    ปาวงศ์
21 21 โรงเรียนบ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิชาพร    บิลกระโทก
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    เตาะกระโทก
1. นางสายชล    อ่อนน้อม
22 22 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    ศรีโสพันธ์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    คำเกาะ
1. นางชลนิชา    เลิศนพคุณวงศ์
2. นางสาวเกศมณี    ทาประโคน
23 23 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงเว่ย์ผิง    โดมินิค โล
2. เด็กหญิงธัญญธร    เรียงแหลม
1. นางบุณณ์ภัสสร    เบญจณัฏฐากุญช์
2. นางพรพนม    คัมภิรานนท์
24 24 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงนฤมล    แก้วมะณี
2. เด็กหญิงมุฑิตา    จุไธสง
1. นางขัตติยา    พิมพ์ศรี
2. นายสัญญา    พิมพ์ศรี
25 25 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรมิดา    ชลเดช
2. เด็กหญิงฉตรติยา    อาปัดชิง
1. นางสาวนัยนา    จุรัมย์
26 26 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายชินวัตร    โมฆรัตน์
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ทาระเวท
1. นายสันติ    ภักดีสมัย
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์    ต่วนภูษา
2. เด็กหญิงธนรักษ์    จันโทศรี
1. นางพรรณี    เที่ยงตา
2. นางไพจิตร    บุญเสริม
28 28 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายชวัลวิทย์    เดชสูงเนิน
2. เด็กหญิงชนินาถ    แสงเวียน
1. นางพรทิพา    เอี่ยมสะอาด
2. นางสุกัญญา    หลักบุญ
29 29 โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงอรดา    ภูหัตถการ
2. เด็กหญิงนันทกานต์    อยู่เจริญ
1. นางศิราณี    หมายซ่อนกลาง
2. นางสาวเพ็ญนภา    ใยงูเหลือม
30 30 โรงเรียนบ้านคำปากดาว สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงฉัตริยา    จันทร์วิเศษ
2. เด็กชายศรัณญ์    สารสี
1. นางสาวกมลทิพย์    เทพคำ
2. นางมลิวรรณ    รูปหล่อ
31 31 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงเพชรลดา    จันทร์โสดา
2. เด็กหญิงกรานต์ศิณี    โนนศร
1. นางกนกวรรณ    อัตไพบูลย์
2. นางบำเพ็ญ    จันทร์โสดา
32 32 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงทิพย์ธันวา    เทียมขุนทด
2. เด็กหญิงรสิตา    แก้วพะเนาว์
1. นางทิพาพรรณ    เมตตาสุต
2. นางสาวสมหวัง    ศิริถิรสกุล
33 33 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    อุ่นทะยา
2. เด็กหญิงศุภากร    มูลสถิตย์
1. นางพรสุดา    ดอนมูล
2. นางเอมอร    ตาดี
34 34 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสายธารา    หนูไพโรจน์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ภูจำนงค์
1. นายภาณุวิชญ์    ประดับสุข
2. นางอรอินทร์    พูนชัย
35 35 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงปรัชพร    เสนานนท์
2. เด็กหญิงดาราวดี    พลเมือง
1. นางปารวี    วายโสกา
2. นางพรรณิพา    บรรใดทอง
36 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    คำพัน
2. เด็กหญิงปอฝ้าย    จันดอน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก    ดีโคตร
2. นางสวาท    โชติวังโส
37 37 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วรโพด
2. เด็กชายปภาวิชญ์    หงษ์อินทร์
1. นายพงษ์สวัสดิ์    จันดา
2. นายพงษ์สวัสดิ์    จันดา
38 38 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    โคตรเพชร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    อุ่นสีมาลา
1. นางสมมาตร    อ่อนคำ
2. นางโกศรี    ดำริสุ
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    งามสนิท
2. เด็กชายดัศกร    เถาว์สอน
1. นางสาวสุกัญญา    หันวิเศษ
2. นางเพิ่มศรี    ศุภกิจ
40 40 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงดุจดาว    ดวงบุษผา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    ภูมิเพ็ง
1. นางนภา    ใจวงษ์
41 41 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจพร    โสดารัตน์
2. เด็กหญิงนฤดี    คุณมี
1. นางถนอม    ขันโมลี
42 42 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอรทัย    จันดล
2. เด็กหญิงภัทรลิดา    ดอนเกษม
1. นายสง่า    บุดดาลี
2. นางสุลักษณ์    บุดดาลี
43 43 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงต้นข้าว    จารัตน์
2. เด็กหญิงวลัยรัตน์    สมบัติหล้า
1. นางจีรภา    แฝงเพชร
2. นางสาวยุพิน    ชินพลทราย
44 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงสริตา    จูมคำตา
2. เด็กหญิงเทวิกา    ผิวยะเมือง
1. นางจันทร์เพ็ญ    พรหมพินิจ
2. นางเสาวลักษณ์    บุญพรมมา
45 45 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาพร    จุนันท์
2. เด็กหญิงจิรประภา    พลเยี่ยม
1. นายยอดชาย    บุดคำ
2. นางวัชรี    ภูนิคม
46 46 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายกิตติภูมิ    แสนเภา
2. เด็กหญิงปิยะนุช    อ่อนจันทร์
1. นางปรารถนา    บุตรอุดม
2. นายสุวรรณ    บุตรอุดม
47 47 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงวรินธร    อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    สุวรรณสุขา
1. นางสาวนิตยาพร    สว่างวงค์
2. นางละมัย    สีแสง
48 48 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เฒ่ากระโทก
2. เด็กหญิงพัชรี    สีวัง
1. นางบรรเย็น    ศิริบุตร
2. นางบังอร    พิลาวัน
49 49 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงภูริตา    จีนสมุทร
2. เด็กหญิงนพวรรณ    ทีทอง
1. นางทัศนนันท์    คงศรี
2. นายสุธี    ทีทอง
50 50 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงสิริยากร    แสนพัน
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    บุญหล้า
1. นางสาวราตรี    พลท้าว
2. นางเย็นจิต    โสภา
51 51 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธนภัทร    นาดี
2. เด็กหญิงชาลิสา    กาเวสูง
1. นางทัศณีย์    วังพฤกษ์
52 52 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    นันตะริ
2. เด็กหญิงปัทมาพร    ศรีนามเอ้น
1. นางทัศนี    วงศ์อารีย์
2. นางรำไพ    มั่งมีศรี
53 53 โรงเรียนมะนะศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสิริมณี    สันติสัมพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ภูมิสมบัติ
1. นายประวิทย์    ยึดพวก
2. นางสาวพรรณิกา    เฝ้าหนองดู่
54 54 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงรุ้งฤดี    วงค์ศรีลา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    มูลชมภู
1. นางศศิธร    อมรสิรินันท์
2. นางสุภาพร    ปลัดศรีช่วย
55 55 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายก้องฟ้า    ฦๅฤทธิ์
2. เด็กหญิงสิริวิมล    ไทยพลกรัง
1. นางดวงใจ    แนวโนนทัน
2. นางพิมล    ฦๅปรีชา
56 56 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงบุญยกร    ไชยสมคุณ
2. เด็กชายกรกฎ    อภิวัฒนวรรณ
1. นางพัชรลภา    ลาจ้อย
2. นางอนัญญา    พุทธัสสะ
57 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงงามวดี    อิติบุตตา
2. เด็กหญิงยุวดี    มางิ้ว
1. นางสาวกัลยกร    เยี่ยมรัมย์
2. นางเกศลักษณ์    อภัยภักดิ์
58 58 โรงเรียนประชารัฐวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุธิตา    อุทธามาตย์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    แก้วมณีบุตร
1. นายประภาส    นาสารีย์
2. นางสาววิไล    สิงห์แก้ว
59 59 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์    ดาโสม
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์    มั่งสมบัติ
1. นางสาวสุดาวัน    ถามูลเรศ
2. นายสุวรรณชัย    สืบดา
60 60 โรงเรียนวรเวทยากร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงชนกนาถ    อุ่นกระสัง
2. เด็กหญิงศศิกานต์    สินสุพรรณ์
1. นางสาวศรินยา    ไชยมะดัน
2. นางสาวศศิธร    นิ่มพันธ์
61 61 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายจิณภัทร    สิงหเสน
2. เด็กชายณภัทร    บุตรดี
1. นางนางวงศ์เพชร    มีเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................