งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 044
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงดาหวัน    ตาทุม
2. เด็กหญิงวรรณิษา    ทาก้อม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    กองพอด
1. นางสาวยลดา    มาดา
2. นายสำเนียง    ทุยาติโก
2 2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงกำไร    ตั้งดำรง
2. เด็กชายณัฐภัทร    ยุรวงค์
3. เด็กชายยศกร    คำน้อย
1. นางทัศนีย์วรรณ    ผลถาวร
2. นายธนวุฒิ    รัตนดอน
3 3 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    กาละสีรัมย์
2. เด็กชายสุภโชค    ศรีสังข์
3. เด็กชายสุรพงศ์    สกิมงาม
1. นายจีระ    ซ่อนกลิ่น
2. นายปรีชา    ละอองเอก
4 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นางสาวอภิญญา    จันคูหา
2. เด็กหญิงจิตตพร    ศรีบานเย็น
3. เด็กชายปฐพีพงศ์    กลิ่นแย้ม
1. นางสาวมนัสชนก    บุตรสีโคตร
2. นางโกมล    ชัยธัมมาวุธ
5 5 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาพร    รอดไธสง
2. นางสาวกมลรัตน์    ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงชนิสรา    จานุสังข์
1. นายจรัล    มะอาจเลิศ
2. นางสาวพัชรมณฑ์    เหลานาคำ
6 6 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงชณัฑ์ญา    สาวิมาตร์
2. เด็กชายจีระพล    ประจิต
3. เด็กหญิงศุภิสรา    มหาพรม
1. นางสาวจริยา    กั้ววงษ์
2. นางสาวอรวรรณ    เสนาะเสียง
7 7 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    นาชัยเงิน
2. เด็กชายภาคภูมิ    สุขขี้เหล็ก
3. เด็กหญิงสุกัญญา    นินทราช
1. นางสาวศิวพร    คิดนอก
2. นางอัญญารัตน์    ศรีชาแอน
8 8 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายทนงศักดิ์    พุทธพงศ์
2. เด็กหญิงพรรณวิภา    คำปุย
3. เด็กหญิงวรรณพร    อำไพ
1. นางสาวดรุณี    ทุมมากรณ์
2. นายทศพล    บุดดาซุย
9 9 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 1. นางสาวโนราห์    ปุ่งคำน้อย
2. นางสาวอลิชา    พรมเมือง
3. นางสาววนัญญา    บุบผาวรรณ์
1. นายวิทยา    เมฆวัน
2. นางเพ็ญพิชา    ศรีพลพา
10 10 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสิริกรานต์    เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชยานี    วารี
3. เด็กหญิงมธุรดา    การงานดี
1. นางพักตร์พิมล    สุจินดา
2. นางสาวศิรินทรา    จันทะลี
11 11 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายธนพจน์    นมนาน
2. เด็กชายภานุพงษ์    มุกทวัฒน์
3. เด็กชายภูตะวัน    ภู่เปี่ยม
1. นางสาวดารารัตน์    งามสมบัติ
2. นายนาวิน    ชัยไธสง
12 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงนันทิยา    ขุนบุราณ
2. เด็กหญิงจันทกานต์    พุฒจีบ
3. เด็กหญิงนัยญนา    ยุยรัมย์
1. นายชิตษณุ    จีระออน
2. นางสาวศศิประภา    คิ้วงาม
13 13 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายชวลิต    ดวงบุบผา
2. เด็กชายสิรธีร์    บุญส่ง
3. เด็กหญิงภัสราภรณ์    สีหาสาร
1. นายกิตติศักดิ์    มครนันท์
2. นางภาวิณี    เทศธรรม
14 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพร    แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายศุภวัฒน์    เสาร์วิบูลย์
3. เด็กชายนที    สำราญใจ
1. นางสาวปริยานันท์    เชาว์ประสิทธิ์
2. นางสาวรัชนีย์    ดวงประทุม
15 16 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงอรอุมา    แก้วผาสุข
2. เด็กหญิงเจษรินทร์    กอมณี
3. เด็กหญิงโสระยา    โนนเพีย
1. นายสัญญา    พันพิลา
2. นางสาวสุณีวรรณ์    อ่อนละมุน
16 17 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรภร    ชื่นชม
2. เด็กหญิงมณีวงษ์    ขวาวงศ์ษา
3. เด็กหญิงบัวทอง    โคตรวงษา
1. นายทิวัตถ์    ฤาชา
2. นางหยาดรุ้ง    เลขาโชค
17 18 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงศุทธินี    สีสาย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เอ้โทบุตร
3. เด็กหญิงสุภาวินี    สารทะนง
1. นายณัฐวุฒิ    นันทา
2. นางสาวเยาวภา    พงษ์วัน
18 19 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพิบูลรัตน์    แซ่แต้
2. เด็กหญิงศศิวรรณ    ไชยถา
3. เด็กหญิงสุทัตตา    แสนสินธุ์
1. นายประยงค์    ชุมภูแสน
2. นางเกล้ากนก    บุญประชุม
19 20 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 1. นางสาวศยามล    สุทาธรรม
2. นางสาวศันศนีย์    คำมุงคุณ
3. นางสาวพัชราภรณ์    คำมุงคุณ
1. นางจิตติมา    จันทร์ปัญญา
2. นายศาสตรา    เพียงงาม
20 21 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    โพนไธสง
2. เด็กหญิงสุนิตา    เปรมไธสง
3. เด็กหญิงสุกัลญา    ปอนสันเทียะ
1. นางสาวทัศนีย์    เย็นไธสง
2. นายอนนท์    หาญโกรธา
21 22 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    อุทัยรัมย์
2. เด็กหญิงเวลุกา    มินทรรัมย์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    โกยรัมย์
1. นางมนัญญา    เรืองสุขสุด
2. นางสาวเพ็ญประภา    เชื้อนิด
22 23 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    เต็มกาวีระ
2. เด็กหญิงสุภากร    ทวีพุดซา
3. เด็กชายบุญยืน    ในพลกรัง
1. นายณัญธัญ    รัตนกูล
2. นางนภา    เกี้ยวสันเทียะ
23 24 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิง ณัฐลดา    จันทะคะมุด
2. เด็กหญิงนงลักษณ์    ไชยสัตย์
3. เด็กชายไกรวิทย์    เครือบุตร
1. นายประวิตร    ตระกูลวิทยานันท์
2. นายพูลสุข    บัวหอม
24 25 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    วรรณสินธ์
2. เด็กหญิงกุลสตรี    แซ่นิ่ม
3. เด็กหญิงดารินทร์    บรรณศรี
1. นายทองชัย    ภูตะลุน
2. นางอัญญาณี    ภูตะลุน
25 26 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นางสาวกนกพร    กุลสีโล
2. นางสาวบุษบา    นาชัยราญ
3. นางสาวศุภิสรา    สูงเสริฐ
1. นางจรสจันทร์    แสนณรงค์
2. นางสาวแพงกฤต    จันทรโสตถิ์
26 27 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นางสาวรัตติกาล    เบ้าหล่อเพชร
2. นางสาวงามสิรี    วิเศษพงษ์
3. นางสาววรรณภา    นาโควงษ์
1. นางพิมพกานต์    อินทร์ภูวงศ์
2. นายไพฑูรย์    แสนดี
27 28 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. นางสาวประภาพร    พลศักดิ์
2. นางสาวกันธิชา    ป้องพา
3. นางสาวอาทิติยา    ศรีเทา
1. นายจิรวัฒน์    แก่นพิทักษ์
2. นางสาววนิดา    แก้วคำสอน
28 29 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายวิทยา    หลงจำปา
2. เด็กหญิงสุกัญญา    บุญวิจิตร
3. เด็กหญิงมาธวี    ฤทธิรงค์
1. นายธีรวัฒน์    จันทศร
2. นายสุขเกษม    จันทรแสน
29 30 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ป้องเทพ
2. เด็กหญิงโสรญา    ค่าเจริญ
3. นายศราวุฒิ    ตรงพิลา
1. นายสำรวย    พรประไพ
2. นางสุภาพร    พรประไพ
30 31 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาววิลัยพร    พุทธคำ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    แก้วยงกุฎ
3. นางสาวนิธิฎา    ไชโย
1. นายทวี    ขันขวา
2. นายสันติ    จ้ำแพงจันทร์
31 32 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายพุทธินันท์    คำพิมาย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    สริวรรณ
3. เด็กหญิงปภัสรา    หมื่นไธสง
1. นางสาวสุภาพร    คำพิมาย
2. นายอดุลย์    พุทธลา
32 33 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นายนครินทร์    ใจรัก
2. นายณรงค์ฤทธิ์    สำราญ
3. นางสาวมาริษา    จันทร์ธีระ
1. นายนฤบดินทร์    นันทะกุล
2. นางสาวแคทรียา    ศรีจันทะ
33 35 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงอุทุมพร    สังสาย
2. เด็กหญิงสิรภัทร    ชัยวินิตย์
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง    ชื่นบาน
1. นางสาวธิคณา    ชูรัตน์
2. นางสาววันทนีย์    ศรีสำอางค์
34 36 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    บุตคุป
2. เด็กหญิงปนัดดา    เยาวฤทธิ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล    จ่าเห็ม
1. นางประคองขวัญ    วันดี
2. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์    วันดี
35 37 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกรองกุล    จันทวงศ์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ    แป้นจันทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา    โททะรินทร์
1. นายวิสันต์    เข็มแก้ว
2. นางอำพร    วังเอก
36 38 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงลลิดา    ไชยสัตย์
2. เด็กหญิงลลิตา    ไชยสัตย์
3. เด็กหญิงนันท์จิรา    อุปเทพ
1. นายธัมรงค์    ทรงพุฒิ
2. นางอาภรณ์รัตน์    สุวรรณเทน
37 39 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอริตา    รัตนโสภา
2. เด็กหญิงรุจิราภรณ์    ไชยพันโท
3. เด็กหญิงธัญพิชชา    เยรัมย์
1. นางบาหยัน    พรมพิลา
2. นางรุจิเรข    แวงวรรณ์
38 40 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นางสาวชลลดา    สิทธิมาตย์
2. เด็กชายนพฤทธิ์    สิทธิจันทร์
3. เด็กชายอนุสรณ์    สีมวลยา
1. นายธวัชชัย    ดลบุญ
2. นางสาววนันทา    แสงสา
39 41 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายชลัมพุธ    ชำนาญจันทร์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    จิตรนอก
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    บุญจันทร์
1. นายทองพูล    ประมูลจะโก
2. นายประกาย    หลักด่าน
40 42 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายมินธดา    แก้วคำบ้ง
2. เด็กชายวรเชษฐ์    สวัสดี
3. เด็กหญิงวิธิดา    ถิราวุฒิ
1. นางสาวกัลยา    พลราช
2. นางประภาภรณ์    นันทบุตร
41 43 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายณัฐพล    ตาปุกคำ
2. นายศุภฤกษ์    ใจงาม
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา    จ้อยภูเขียว
1. ดร.บุญมี    เลิศศึกษากุล
2. นางพรพรรณ    เหล่าสุขา
42 44 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายอธิวัฒน์    จิรเมธาวรวัฒน์
2. เด็กหญิงพัทธิรดา    ยืนยง
3. นางสาวนริศรา    พลโยธา
1. นางจีระนันท์    อินทรสิทธิ์
2. นายวิทยา    กรรณพร
43 45 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ประคำ
2. เด็กหญิงกันติศา    ภูชะหาร
3. เด็กชายธีระเกียรติ    บรรเรืองทอง
1. นางดัชนี    พันธไชย
2. นายสุรกิจ    ภูงามทอง
44 46 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายชาติชาย    แพงดวงแก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญญะบุตร
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ลีลาสาร
1. นายวัฒนศักดิ์    นนธิราช
2. นางอาภรณ์    ซองทุมมินทร์
45 47 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอริสา    คชาสัย
2. เด็กหญิงสุวรรณี    มีจันทร์
3. เด็กชายประเวศ    สิงห์อาจ
1. นายปริวัฒน์    ปฏิทานาโต
2. นายเอนก    แก้วผาง
46 48 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์    มณีงาม
2. นางสาวดวงกมล    สุขมีผล
3. นางสาวกฤษณา    กาละปักษ์
1. นางละมัย    เกษกัน
2. นายไสว    เกษกัน
47 49 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    หาญยิ่ง
2. เด็กหญิงหัถยา    สืบสอน
3. เด็กหญิงสิรินดา    ก้งทอง
1. นางวิรยา    แสงทอง
2. นางสาวเทียนแข    ใจกล้า
48 50 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายวรเศรษฐ์    วรนารถ
2. เด็กชายธนกร    อินทรทองคำ
3. เด็กหญิงโชติมา    โนวฤทธิ์
1. นางมัสลิน    ปุลาสะเก
2. นางสาวอุทุมพร    พรมสอน
49 51 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายเสกสรรค์    อู่นอก
2. เด็กชายประทีป    เทพวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐชา    แนบกลาง
1. นายณัฐวุฒิ    วิเศษวงษา
2. นายวีระชัย    ตั้งชีวินศิริกุล
50 52 โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายประจักษ์ศิลป์    รอดรังษี
2. เด็กหญิงจิดาภา    ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงปานระพี    เพียซ้าย
1. นางสาวจันทร์สุดา    ลี้พงษ์กุล
2. นางวิชญาพร    นาทันตอง
51 53 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    บ่ายขุนทด
2. เด็กหญิงปวีณา    วงษ์สา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    ปู่เหลือง
1. นายนที    เลิศคอนสาร
2. นางสาวพัฒนา    ชัยมนตนา
52 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    โมรานิล
3. เด็กหญิงพัชรี    ศรีสังวาลย์
1. นางสาวจันทร์แรม    พรมทา
2. นางสาวสุรภา    ยศปัญญา
53 55 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงจารุกิตติ์    เหล่าคนค้า
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงลุริยา    โชคบัณฑิต
1. นางยุวธิดา    โชคบัณฑิต
2. นางวันวิสา    สมหวัง
54 57 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เสี่ยงเคราะห์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สนะ
3. เด็กหญิงเจนจิรา    พินธุวิมาตร
1. นายธนพล    สะพังเงิน
2. นางสุจิตรา    วงษ์โก
55 58 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 1. นางสาวนัยนา    สุพาสอน
2. นางสาวอรปรียา    ยั่งยืน
3. นายภัคพงษ์    สายเย็น
1. นางสาวทัศนีย์    นิจพันธ์
2. นางนันทนา    วายทุกข์
56 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นางสาวสุภานัน    เสรีภาพ
2. นางสาวธนัชชา    วรรณโชติ
3. นายภาคิน    เหมือนทอง
1. นายชาติชาย    พลจารย์
2. นายศิวะ    เทวะหา
57 60 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    สุขยิ่งทวี
2. เด็กหญิงทิฆัมพร    ดอนหล้า
3. เด็กหญิงสุธินี    รักษา
1. นางสาวบังอร    รัตนวรรณ
2. นางสาวสว่างจิตร    ปัดทุม
58 61 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. นายเขตย์ตะวัน    สีตอง
2. นางสาวนิธิพร    บุญยัง
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์    สิงคีบับภา
1. นายอรรถสิทธิ์    ปลัดพรหม
2. นายอาทิตย์    พันธ์ทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................