งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 404
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายวัชรพล    ใจศิล
2. เด็กหญิงกัลย์ทิตา    จันมา
1. นางสาวฉลวย    สุวรรณพรรค
2. นางฐิตาภา    จันมา
2 2 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงกองบุญ    คนกระโทก
2. เด็กหญิงลลิตา    เก่งนอก
1. นายสันติสุข    พวงเกษ
2. นางสุทธิชา    รัตน์นิยมชัย
3 4 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เภาปิดตา
2. เด็กชายภานุเดช    ชาญชำนิ
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์    วงศ์ดี
2. นางสุภาพ    ศรีหานิล
4 5 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายชิดชนุพงษ์    จอมคำสิงห์
2. เด็กชายนันทพงษ์    ศรีสมบัติ
1. นายชม    มีทิพย์
5 7 โรงเรียนบ้านโสกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายอาทร    เงินลาด
2. เด็กชายสมพล    โง่นมะณี
1. นายธีระ    ประดับค่าย
2. นายปุรเชษฐ์    ขำหินตั้ง
6 8 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นายนาริตะ    อุณาภาคย์
2. เด็กชายศุภวิชญ์    คล่องการเขียน
1. นางพวงเพชร    สงสาคร
2. นางสุชาดา    ฤาชากูล
7 9 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    สิทธิชำนาญ
2. เด็กหญิงคิมญาดา    สิงห์วงค์ษา
1. นางจินดา    พรหมหากุล
2. นางบุญเหลือ    จันทะวงษ์
8 10 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายภูผา    ชิ้นทอง
2. เด็กชายธนพล    ชูชื่นพรหม
1. นายประจักร    พอกสนิท
2. นางสุกัญญา    กมลเดช
9 11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายบูรพา    ชำนาญ
2. เด็กหญิงพัชราภา    ชมภู
1. นางบุญเรือง    ตอบกลาง
2. นางรัศมีเพ็ญ    นันทกุล
10 12 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงบงกชพร    สีสมาน
2. เด็กหญิงมนิสรา    ทองประมูล
1. นายณัฐนนท์    วิทยาประโคน
2. นายเสริม    พรมบุตร
11 13 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. นายภูริภัค    พงษ์คละ
2. นางสาวสุภาภรณ์    การณรงค์
1. นางทองริด    แสนทวีสุข
2. นางประภา    บุตรวงษ์
12 14 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายถิรวุฒิ    นาทันริ
2. เด็กหญิงนงนภัส    วงศ์ชารี
1. นางสาวชนากานต์    ปาปะขี
2. นางสาวสุกัญญา    จันทร์ลาวงค์
13 15 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายวิระกิจ    กวยทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    ดวงทอนหลาย
1. นางทิวาพร    รัตนพล
2. นางสาวยุวธิดา    พลสง
14 16 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงกิตติยา    แสนตุ้ย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เนินทราย
1. นายบุญทัน    คำภูษา
2. นางสาวอุทุมพร    เนินทราย
15 17 โรงเรียนเทศบาล1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายปารินทร์    บุตรัตนะ
2. เด็กชายเกียรติเกริกไกร    อุดทา
1. นายณรงค์    โคตรจันทา
2. นายพิทยา    นามมาลา
16 18 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายณพคุณาศร    ชารีชุม
2. เด็กชายยุทธนา    ทองคู่
1. นางวิยะดา    พลรักษ์
2. นางวิยะดา    บุตรวัง
17 19 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงเพชรศรี    พรมดาว
2. เด็กชายอัศนี    พันธ์จันทร์
1. นางวิมลฤดี    ปัทถาพงษ์
2. นายสุวรรณวัฒน์    สิริวรรณะกูล
18 20 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายอานุภาพ    หมู่แสนกอ
2. เด็กชายวรกานต์    ดีดวงพันธ์
1. นายชวนชัย    ท้าวบุตร
2. นายปัณฑิตา    ดีดวงพันธ์
19 21 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงญาดา    ชอบแก้ว
2. เด็กหญิงญานี    ชอบแก้ว
1. นายศุทธวีร์กาณฑ์    ไกรสน
2. นายอนุสรณ์    สนิทชัย
20 23 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายคมศักดิ์    ฝีมือสาน
2. เด็กชายขจรศักดิ์    ทิพขจร
1. นางสาวนันท์นภัทร    นุ่มชัยภูมิ
2. นายสุจินต์    ดำสะอาด
21 24 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชาย ปฏิภาณ    สลับศรี
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา    สุวรรณ
1. นายพัฒนะ    อรรคชัย
2. นางสาวรุ่งอรุณ    โจระสา
22 25 โรงเรียนบ้านโนนแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฏฐภูมิ    ภูวงค์
2. เด็กชายอิทธิพล    แทนคร
1. นางจรรยา    สัตนาโค
2. นายบุญทัน    บุตรโคตร
23 26 โรงเรียนบุญมีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายอชิตะ    มณีแผลง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    เดชประเสริฐ
1. นายณชย    ไทยทองหลาง
2. นายสมศักดิ์    แสนคำราง
24 27 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายกฤตธี    ทองจรัส
2. เด็กชายอัคคพล    กลิ่นพยอม
1. นางสาววันวิสาข์    กุลาศรี
2. นางสุคันธา    เงสันเที๊ยะ
25 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายภคินธร    บุญมา
2. เด็กชายวุฒิชัย    ทวีเจริญศิริโภคา
1. นายกษิตินาจ    วิเศษศรี
2. นางภัทรียา    วิเศษศรี
26 29 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวจุรีภร    นาถา
2. นายเมธา    เดชหวังกลาง
1. นางจิดาภา    บุญพิริยากร
2. นายทินกร    ศรีโพธิ์
27 30 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิษา    สุริยันต์
2. เด็กหญิงจุตพิมาน    เพิ่มพูน
1. นางดาราสรรค์    เขื่องสตุ่ง
2. นางอัญชลี    เพิ่มพูน
28 31 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายวชิรพล    บัวหนอง
2. เด็กชายสรศักดิ์    โพธิ์สุดตา
1. นางพานทอง    ถวิลการ
2. นางสุนันทา    พานพิมพ์
29 32 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายโฆสุนันท์    ประเสริฐศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    นาชีวาน
1. นายชโยดม    ทิพย์พงศ์ธร
2. นายอุดม    ทิพย์พงศ์ธร
30 34 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. นางสาวสุนิสา    แสนกล้า
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    สมมุติรัมย์
1. นายดุสิต    ดวงใจดี
2. นายทศคม    สมานจิตต์
31 35 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงศุภาวดี    ช่างทำ
2. เด็กหญิงศุภสุตา    สุยคำไฮ
1. นายธงชัย    นัยจิตร
2. นางสาวปวริศา    ภาคแก้ว
32 36 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงวิชญาดา    วงษา
2. เด็กหญิงปพิชญา    มูลจันทร์
1. นางน้ำทิพย์    เกษมสินธุ์
2. นางอรอุมา    ศรีนาทม
33 37 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    เชตวัน
2. เด็กหญิงสายฝน    แดงเทโพ
1. นางสาวปราณี    นาครินทร์
2. นางพรทรัพย์    ชื่นตา
34 38 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวอัจจิมา    วงค์หลวง
2. เด็กหญิงจิรนันท์    พรมแสง
1. นางวนิดา    วังทะพันธ์
2. นางสาวศศิวรรณ    วงค์หนายโกฎ
35 39 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายการันย์    มั่นวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    ประระทัง
1. นางมลิวรรณ    ใชญัน
2. นายวิรัตน์    จันละดา
36 40 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายวิโรจน์    จันทร์หนองฮี
2. นางสาวนฤมล    รัฐจางวาง
1. นางสาวปาณิสรา    จันทร์สุข
2. นายอนุชา    ไชยมูล
37 41 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายสุทธินันท์    จันทะสาร
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ธุระพันธ์
1. นายมงคล    วงศ์ขุมเงิน
2. นายสมชาติ    ชุมพล
38 42 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายอธิวัฎฐ์    เครือคำ
2. เด็กชายมณฑล    ขันถม
1. นายสุนิพัฒน์    รองสุพรรณ์
2. นางสาวสุพรรณี    พิมพ์หล่อ
39 43 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายอัครเดช    ชัยปลื้ม
2. เด็กชายกฤษณ์    บุแก้ว
1. นางอำพร    หงษ์วิลัย
2. นายโยธิน    หงษ์วิลัย
40 44 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายภัทรพงษ์    วงศ์วรรณ
2. เด็กหญิงอริญลักษณ์    สุบุญมา
1. นางสาวกาญจนา    ทองล้วน
2. นายประจักษ์    สุระทัด
41 45 โรงเรียนธนพรวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ปานสาลี
2. เด็กชายวรากรณ์    แววประทีป
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์    ฤทธิยา
42 46 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงสุวิชาดา    ฝ่ายขันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา    ดุลยะลา
1. นางสาวศรีสุดา    หงษ์ภู
2. นายสินธุวัตร    ศรีสร้อย
43 47 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายสุพิชชา    ศรีเมือง
2. เด็กหญิงปรางทอง    ศรีเมือง
1. นายจักรพันธ์    สิงห์ลอ
2. นางเพียรดา    สิงห์ลอ
44 48 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายสุทธินันท์    มุธุสิทธิ์
2. เด็กชายเจษฎาพร    ผาสุกจิตร์
1. นายทรงวุฒิ    ทองขำ
2. นายสวัสดิ์    ศิริพัฒน์
45 49 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงกมลกานต์    จันทร์สีดา
2. เด็กหญิงนพเก้า    ชินภาพ
1. นางทองเพียร    โสรัตน์
2. นายนิรันดร์    โสรัตน์
46 50 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงนัฎชาพร    คำมะวัน
2. เด็กชายกฤษฎา    ม้วนโคกสูง
1. นางสาวปิยะนุช    ทาลี
2. นางสาวเพชรมณี    บัวแย้ม
47 51 โรงเรียนบ้านกระพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธนาวุฒิ    กันหาแก้ว
2. เด็กหญิงพัชริดา    จันทร์ภิรมย์
1. นางสาวจุฑามณีมาศ    พงศ์ศักดิ์ดา
2. นางชฎาพร    จอดนอก
48 52 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวสุธิดา    สีส่อง
2. นางสาวชฎาภรณ์    วรรณกุล
1. นางพวงพะยอม    พันธ์ศรี
2. นางสาววัชรินทร์    วรรณพราหมณ์
49 53 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงอภิสรา    ชัยมีแรง
2. เด็กหญิงประภัสสร    ศรีระวงษ์
1. นางสาวนิตยา    อยาดี
2. นางพรรณวดี    ศรีใส
50 55 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ    โยวามุติ
2. เด็กหญิงนิตยา    หลวงบุรินทร์
1. นายธวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
2. นายวัชรินทร์    ศรีสวัสดิ์
51 56 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายไกรวิชญ์    ตะนัยศรี
2. เด็กหญิงวรรณิกา    เทศเกิด
1. นางสาวรินทร์ณฐา    เรวัฒน์ธนรังษี
2. นายวีระพรรณ    ขันอาสา
52 57 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    หลวงพิทักษ์
2. เด็กชายจักรี    กำแหงพล
1. นางนิรันดร    สุนทร
2. นางสาววรดาพร    ราชาเดช
53 58 โรงเรียนบ้านทับเมย สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายทิวัตถ์    บุญโสม
2. เด็กชายพงษกร    จารุจิตร
1. นายประจักษ์    โพธิลังกา
2. นางสุมณฑา    พลศรี
54 59 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายบุญตา    โทเมือง
2. เด็กหญิงอภิชญา    คำโคตรสูนย์
1. นายพิทยาพล    บุตรวิชา
2. นางสาวสุกฤตา    จันทร์เพ็ง
55 60 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสวัสดี    นุ่มนวลศรี
2. เด็กหญิงมธุรส    ซื่อสัตย์
1. นางจรรยา    แก้วพรม
2. นางชมพูนุช    ลีสม
56 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจะ    ภัทรเจริญโสภณ
2. เด็กหญิงปาลิตา    พรมณี
1. นางวนิดา    คำวันดี
2. นายอัมพร    คำวันดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................