งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 399
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงนันทิชา    โสไพร
2. เด็กหญิงสมฤทัย    ไทตะขบ
3. เด็กหญิงพรพิมล    กองกระโทก
4. เด็กหญิงมินธดา    ไทตะขบ
5. เด็กหญิงสุนิตา    ล่ามกระโทก
6. เด็กหญิงดวงใจ    ขันกระโทก
7. เด็กหญิงปาริชาติ    ปลังกลาง
8. เด็กชายอาทิตย์    พรมสอน
9. เด็กชายโมเสส    เสมกระโทก
10. เด็กชายเสกสรรค์    พิมพาชาติ
11. เด็กชายสมพล    ติ๋วโวหาร
12. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สังสีแก้ว
13. เด็กชายวัชรินทร์    โบงูเหลือม
14. เด็กหญิงเยาวรัตน์    ไชยจังหรีด
15. เด็กชายอภิเชษฐ์    จุนกระโทก
16. เด็กชายสายชล    ใหญ่กระโทก
1. นายทวี    ปะสาริกัง
2. นางสาวพัชรินทร์    เปียนขุนทด
3. นายพิชิต    ทิศจันทร์
4. นางสาวรุ่งนภา    ไร่กระโทก
5. นายศิรภัค    แสไพศาล
2 3 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรัญญา    แสงรัมย์
2. เด็กชายณัฐพงษ์    เต็มตาวงษ์
3. เด็กหญิงสิมลตา    สุดารักษ์
4. เด็กหญิงณัฐธินนท์    มั่นยืน
5. เด็กชายสุรสิทธฺ์    บุตรธิยากลัด
6. เด็กชายโกเมศร์    การะเกศ
7. เด็กหญิงกรรณิกา    เจือจันทร์
8. เด็กหญิงณัฐธินันท์    มั่นยืน
9. เด็กชายโยธิน    อินทรีย์
10. เด็กหญิงชลธิชา    ยามะนันท์
11. เด็กหญิงกาญจนา    โอทารัมย์
12. เด็กหญิงจิราภรณ์    โสนาคา
13. เด็กหญิงอริสา    ประวรรณรัมย์
14. เด็กหญิงวิภาวรรณ    นรชาญ
15. เด็กหญิงปนัดดา    กระชุ่มรัมย์
1. นายจาตุรันต์    เจนไชย
2. นางพจนา    อาจเอี่ยม
3. นางสาวมลิวัลย์    ชุมรัมย์
3 4 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นางสาวแพรวทิวา    ไชยราชา
2. นางสาวกรรณิกา    ชอบค้า
3. เด็กหญิงอภิญญา    ศรีสอาด
4. เด็กหญิงรุ่งนภา    เกสรมาลา
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สิงห์นวน
6. เด็กหญิงดอกเหมย    กาน
7. เด็กชายจารุวิทย์    บุตรโคตร
8. เด็กชายมนตรี    บุญเรือง
9. เด็กชายอมรเทพ    เรืองจันทร์
10. เด็กชายรุ่งแสง    มนตรี
11. เด็กชายนัฐพงษ์    สวรรค์
12. เด็กชายสุริโย    เรืองจันทร์
13. เด็กชายนราชิต    ประทุมรัตน์
14. เด็กชายลุนโบ    กาน
15. เด็กชายวิทยากร    เว้นบาป
16. เด็กชายอดิศร    เรืองจันทร์
1. นางทิพวัลย์    ชูศรีทอง
2. นางสาวน้ำฝน    นิติโยธิน
3. นางปฐมาพร    สิงห์แม่ง
4. นางพนิดา    ผลวิลัย
5. นางสุพรักษ์    ปิ่นสุวรรณ
4 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงพรชิตา    บุ้งทอง
2. เด็กหญิงชนิดดา    รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงปิ่นอนงค์    จันเอก
4. เด็กหญิงสุธานทิพย์    สอนศิลป์
5. เด็กหญิงนุสรา    ศรีเลิศ
6. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ    กาฬสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์    รัตนวงศ์
8. เด็กหญิงกนกพร    รัตนวงศ์
9. เด็กหญิงกนกพร    รัตนวงศ์
10. เด็กชายวิษณุ    กรุณา
11. เด็กชายจักรกฤษ    อาจอาริ
12. นายณัฎฐากร    ทวินันท์
1. นางกำไลเพชร    ดังก้อง
2. นางพิไลพรรณ    พลเยี่ยม
3. นายยงยุทธ    อุดมฤทธิ์
4. นางรัศมี    โยธาพล
5. นางวาสนา    อุดมฤทธิ์
5 6 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวทิพย์สุดา    บุญแสน
2. เด็กหญิงปภัสสร    แก้วลา
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ    แก่นเกษ
4. นางสาวจารุวรรณ    ตรีมาตร
5. นางสาวนิลยา    ละลาคี
6. เด็กหญิงนิราพร    ไวแพน
7. เด็กชายธิเบศร์    บุญแสน
8. เด็กหญิงนันทิชา    ชาลี
9. เด็กหญิงชลธิชา    คณาวัลย์
10. นางสาวปิยาภรณ์    บุญแสน
11. นางสาวพิจิตรา    กว้างขวาง
12. นางสาวภัทราภรณ์    บุญแสน
1. นางรัศมีแข    แสนมาโนช
2. นางวันทนีย์    เหลื่อมสิงขร
3. นางวันเพ็ญ    ทินช่วย
4. นางสุนันทา    วรสาร
5. นางอโณทัย    เหล่าหว้าน
6 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอาจารีย์    แก้วชาเนตร
2. เด็กหญิงนิตยา    คะสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา    เอี้ยงสูงเนิน
4. เด็กหญิงขนิษฐา    รัตนบุตร
5. เด็กหญิงณัฐมนกาญจน์    ลุ่มภูเขียว
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์    เกลี้ยงกลิ่น
7. เด็กหญิงอรอนงค์    สีด้วง
8. เด็กหญิงแพรวพราว    กิจเกษร
9. เด็กหญิงณิชกุล    ไมลึ่ม
10. เด็กหญิงอุมากร    เพชรนอก
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์    หาญกุดเลาะ
12. เด็กหญิงธัญญากรณ์    นิคงรัมย์
1. นางฐิติรัตน์    เจริญวงค์
2. นายถนอม    กัดโกนา
3. นางสาวน้ำฝน    ทองเลิศล้ำ
4. นายบุญชู    คำพวง
5. นางสกุณกานต์    เชื้อจันอัด
7 9 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสาริณี    เทียวไทย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงศิรินภา    วงศ์คำจันทร์
4. เด็กหญิงธันยมัย    ทะชัยวงค์
5. เด็กหญิงจตุรพร    อิ่มบุญสุ
6. เด็กหญิงสุธิชา    ขวาธิจักร
7. เด็กหญิงทัศนีย์    ประกิ่ง
8. เด็กหญิงมุธิตา    ทะชัยวงศ์
9. เด็กหญิงนัญชนก    พรหมจันทะ
10. เด็กหญิงกมลทิพย์    ยานิตย์
11. เด็กหญิงกรกนก    วงษ์จันทร์แดง
12. เด็กหญิงพนิดา    ดอกสี
13. เด็กชายไพบูลย์    โคตรธรรม
14. เด็กชายสิทธิพร    วัดแผ่นลำ
15. เด็กชายภานุวัฒน์    ยานิตย์
16. เด็กชายพันกร    พรหมจันทะ
1. นางนงค์นุช    บุตรดาวงษ์
2. นายภสุ    เถาว์ชารี
3. นางสาวมะลิสา    พรหมกระบิล
4. นางสาวมัลลิกา    มานันที
5. นายอุทัย    นีอำมาตย์
8 10 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงจินห์จุทา    ทาจันทร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา    คำสุมาลี
3. เด็กหญิงสุพัฒฌา    ทองแท่ง
4. เด็กหญิงธาราทิพย์    พันธ์เพชร
5. เด็กหญิงจิราวรรณ    ร่วมบุญ
6. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    นรดี
7. เด็กชายนนทกานต์    ร่วมสุข
8. เด็กหญิงศุภศิริ    จันทำ
9. เด็กหญิงจันฑิมา    ผักใหม
10. เด็กหญิงพรพิมล    ดาวผักชี
11. เด็กหญิงสะไบทิพย์    นิพันโท
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ประภาสัย
1. นายสุทธิพงษ์    ขุมเงิน
2. นางสุภา    เกตุศรี
3. นางสาวอัจฉราพร    อินทร์นุช
4. นางสาวอ่อนศรีสุดา    เครือเนียม
5. นางสาวเสาวนีย์    บุตรงาม
9 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงกรฎา    นาคพลกรัง
2. เด็กหญิงพิลดา    กรรณิการ์
3. เด็กหญิงศุภวรรณ์    รักสูงเนิน
4. เด็กหญิงสุขภาดา    ญาญสิงห์
5. เด็กหญิงนภัสรา    พิมปรุ
6. เด็กหญิงกรรณิการ์    สอนรมย์
7. เด็กหญิงกนกวรรณ    สอนรมย์
8. เด็กหญิงอรทัย    บุญชุ่ม
9. เด็กหญิงปวรรัตน์    เก็บสันเทียะ
10. เด็กหญิงนิศากร    มารำพึง
11. เด็กหญิงพัชริดา    เจริญผล
12. เด็กหญิงน้ำทิพย์    สุทธิผล
13. เด็กชายปเมธินทร์    เหมือนชาติ
14. เด็กชายกฤษดา    วิริยาสุวรรณ์
15. เด็กหญิงณัชชา    สุวรรณปัก
16. เด็กหญิงฐิตินันท์    พรมมา
1. นางสาวจีระพันธ์    ชุ่มชื่น
2. นางสาวนาฏณิดา    ก้อนคำใหญ่
3. นางสาวน้ำผึ้ง    ปลาโพธิ์
4. นางวิไลวรรณ    เกิดปัญญา
5. นางสาวเพชรดา    นวลชื่น
10 12 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงกฤษณา    ยิ่งเสมอ
2. เด็กหญิงจิณห์จุฑา    วงศ์สุรินทร์
3. เด็กหญิงกนกนาฎ    ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงชลธิชา    จ่าพุลี
5. เด็กหญิงวนิดา    สารมะโน
6. เด็กหญิงวริศรา    แสนดี
7. เด็กหญิงผกามาศ    มาขุมเหล็ก
8. เด็กหญิงปนัดดา    สารังงาม
1. นางนริศรา    มงคลดี
2. ดร.พีระพงษ์    พันธุ์พินิจ
3. ดร.สงกรานต์    พันธุ์พินิจ
4. นายอดิศักดิ์    จูไธสง
5. นางอรวรรณ    จูไธสง
11 13 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ปรือปรัก
2. เด็กหญิงวรรณิภา    ปรือปรัง
3. เด็กหญิงอุดมทรัพย์    บุญขาว
4. เด็กหญิงศุภิสรา    ปรือปรัก
5. เด็กหญิงรัชนากานต์    สาทอน
6. เด็กหญิงจริยา    ปรือปรัก
7. เด็กหญิงดารุณี    ศรีลาชัย
8. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ปรือปรัก
9. เด็กหญิงศิริรัตน์    ปรือปรัก
10. เด็กหญิงสารภี    ตะเคียนราม
11. เด็กชายเด็กชายก้าวฟ้า    รสหอม
12. เด็กชายภาคิน    แพงอก
13. เด็กชายวิวัฒน์    ปรือปรัก
14. เด็กหญิงกรรณิกา    ปรือปรัง
15. เด็กชายอภิรักษ์    ผิวสอาด
16. เด็กหญิงช่อผกา    ปรือปรัก
17. เด็กหญิงช่อผกา    ปรือปรัก
1. นางทิพย์วัลย์    ศรีบุญเรือง
2. นางสาวนัยภา    ชูทอง
3. นางศรัณยา    อินทรทัศน์
4. นางสาวศศิกานต์    โยธะกา
5. นายศักดิ์ชัย    ศรีบุญเรือง
12 14 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นางสาวทิชากร    ผลสนอง
2. นางสาวณัฐณิชา    แหลมไธสง
3. นางสาวจิรัชยา    จิตแสง
4. นางสาวพิมพ์ชนก    ลาวัลย์
5. เด็กหญิงดวงฤดี    รักษาภักดี
6. เด็กหญิงนฤมล    จันทเลิศ
7. เด็กหญิงนางสาวสุภาภรณ์    แสนสุข
8. เด็กหญิงธิดารัตน์    ลาวัลย์
9. เด็กหญิงวาสนา    โสภาไฮ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์    แก้วกงพาน
11. เด็กหญิงวิจิตรา    ปิยนารถ
12. เด็กหญิงอลิชา    พรรณา
13. เด็กชายธนาธิป    หงส์พิพิธ
14. เด็กชายกฤษฎา    นางสะอาด
15. เด็กชายธนากร    ข่าขันมะลี
16. เด็กชายภูวนาท    ขัติยะนนท์
1. นายวรรณกรณ์    บุญเหลี่ยม
2. นายศรายุทธ    แนวจำปา
3. นางสาวสุนันทา    อุทธิเสน
4. นางสาวสุมาลี    หงส์จันทร์ภู
5. นางสุวพันธ์    ฮวดศรี
13 15 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นางสาวยุธิดา    วงค์คำ
2. นางสาวชมพูนุท    ชารี
3. นางสาวอรอุมา    อุปนันท์
4. เด็กหญิงพิษณาลักษณ์    หีบแก้ว
5. เด็กหญิงอารียา    อุปถัมภ์
6. เด็กหญิงพิยดา    ศรีชาติ
7. เด็กหญิงอรณีย์    ปฐม
8. เด็กหญิงกนกอร    ชารี
9. เด็กหญิงปิยะรัตน์    ขันทอง
10. เด็กหญิงอาภัสรา    ทับภูตา
1. นายพรสวรรค์    บรรเทา
2. นายสุปรีชา    อาสาทำ
3. นางเพ็ญลักษณ์    มีวุฒิ
14 16 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    แก้วเนตร
2. เด็กหญิงอุลัยพร    ปิ่นตาพรม
3. เด็กหญิงชมภูนุช    โยควัตร์
4. เด็กหญิงชลิดา    เหล็กเขียว
5. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีชมภู
6. เด็กหญิงพรสุดา    หัสรินทร์
7. เด็กหญิงลาวัณย์    เหล่าถาวร
8. เด็กหญิงสุนิสา    มูลสันเทียะ
9. เด็กหญิงเมธาวลัย    กุดทองดี
10. เด็กหญิงจินตนา    คล้อยจันทึก
11. เด็กหญิงสไบทอง    ภูสำรอง
12. เด็กหญิงวิไล    น้อยแก้ว
13. เด็กหญิงพัชรีดา    หอมสมบัติ
14. เด็กชายธีระวัต    แก้ววิลัย
15. เด็กหญิงจุฑารัตน์    อึ่งไพร
16. นายจินตภัทร    สภา
1. นางสาวนิภัทรา    รอบคอบ
2. นางผกาวรรณ    โพธิ์สว่าง
3. นางวนิดา    จันทร์เพ็ง
4. นางสาวศศิโสภา    แสงกมล
5. นายศิลป์นคร    ไกรรัตน์
15 18 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงวนิษา    น่าชม
2. เด็กหญิงสิรินญา    แผ่นทอง
3. เด็กหญิงอรอุษา    คำโสภา
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา    บุญสาร
5. เด็กหญิงสุรางคณา    ขจรเพ็ชร
6. เด็กหญิงสุดา    สามิลา
7. เด็กหญิงปนัดดา    พิมพ์จันทร์
8. เด็กหญิงนฤมล    พิมพ์จันทร์
9. เด็กชายวุฒิชัย    บุญธรรม
10. เด็กชายเอกภพ    พิพิน
11. เด็กชายบัญชานนท์    จันทะสี
12. นายภากร    ทองแผ่น
13. เด็กชายปรีชา    ภายสร้อย
14. เด็กชายพีระพัฒน์    พูลเพิ่ม
15. นายธีระพงษ์    สุบิน
1. นางจิรวนัส    ชัยมาตย์
2. นางผ่องศรี    หาระสาร
3. นายพรพล    พันธ์โพธิ์
4. นายมนตรี    เครือกองมาตย์
5. นายวีระยุทธ    คูณคำตัน
16 20 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงโสภา    ยาสภา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    บรรลุสันต์
3. เด็กหญิงสุวิกานต์    สีบุดดี
4. เด็กหญิงปริศนา    สีทน
5. เด็กหญิงเยาวพา    คนเพียร
6. เด็กหญิงสุภัสสรา    ทูลชัย
7. เด็กหญิงกนกพร    แจ่มจิตร
8. เด็กหญิงพัดลัดดา    ผดาเวช
9. เด็กชายธีรพัฒน์    ชามกระโทก
10. เด็กชายไพสิฐ    มูลไชย
11. เด็กหญิงธนิดา    เกิดสุวรรณ
12. เด็กหญิงโสรญา    เสนีทัย
13. เด็กหญิงสุรัชนา    ผลจันทร์
14. เด็กหญิงสิริยากร    ดวงมณี
15. เด็กชายธีรพงษ์    ชามกระโทก
1. นายทรงยศ    สาธุชาติ
2. นางสาวพิชยา    ถาบุตร
3. นายภานุวัชร์    มุลทา
4. นายศุภวุฒิ    บุทธิจักร
5. นางสาวศุภิสรา    บุทธิจักร
17 22 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงกมลเนตร    เตือนสติ
2. เด็กหญิงกมลฉัตร    เตือนสติ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    พรมสุรินทร์
4. เด็กหญิงโศจิรัตน์    ปัญญาวงศ์
5. เด็กหญิงลาภินี    พิประโคน
6. เด็กหญิงเบญญาภา    จันประโคน
7. เด็กหญิงเขมรุจิ    ดวงจิตร
8. เด็กหญิงอุไรพร    สีคราม
9. เด็กหญิงสิริกานต์    หุ่นแก้ว
10. เด็กหญิงอำไพพร    ช่วยรัมย์
11. เด็กชายมนัสพร    วังสระ
12. เด็กชายวีรลักษณ์    อันทรินทร์
13. เด็กชายวิชิตชัย    สาแก้ว
14. เด็กชายอนุชา    ยุดรัมย์
15. เด็กชายวีรศักดิ์    หลงพิมาย
16. เด็กชายธนชัย    หนองน้ำ
1. นางสาวชมพูนุท    ทองปาน
2. นางภาวิดา    ตรีวิเศษ
3. นางลัดดา    ศิริมาก
4. นางวิมลรัตน์    วรรณะ
5. นายวิรุน    ทองนำ
18 24 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิง อภิสมัย    สนิท
2. เด็กหญิง วีรวรรณ    ไผ่เรือง
3. เด็กหญิงอภัสรา    หลวงเดช
4. เด็กหญิง อรินทรา    ปานประชาติ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    คุมมินทร์
6. เด็กหญิงอารีรัตน์    วงษ์ทอง
7. เด็กชายอดิศักดิ์    สุโสภา
8. เด็กหญิงนาถทิวา    หวลคนึง
9. เด็กหญิงศุทธินี    หลวงเดช
10. เด็กหญิงอรสา    ระกำ
11. เด็กชายสายฟ้า    ระกำ
12. เด็กหญิง เกวลี    หอมคำ
13. เด็กชายฤทธิพร    คงเพชร
14. เด็กชายปริญญา    สังฆวุฒิ
15. เด็กหญิงจติรัฎฐาธิป    อ่อนดี
16. เด็กชายต้นนที    สีเทา
1. นางจันทร์จีรา    ยอดสิงห์
2. นายพิพัฒน์    เฌอร์กิจ
3. นางวงรัตน์    ดีนันท์
4. นายสมโภชน์    ยอดสิงห์
5. นายสีไพ    ศิลบุตร
19 26 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นางสาวสุวรรณา    พัฒนะสาร
2. เด็กหญิงศนิดา    อิ่มมนตรี
3. นางสาวสิรินันท์    ตลับทอง
4. นางสาวมาริสา    ชูราศรี
5. นางสาวนุชจิรา    แคลนกระโทก
6. นางสาวชมพูนุช    ดอนสามารถ
7. เด็กหญิงจิรสุตา    สายสินธุ์
8. นางสาวจิราภรณ์    เหมือนตา
9. นางสาวพรรณทิภา    มิโสภา
10. เด็กหญิงบุญพิทักษ์    การวิบูลย์
11. เด็กหญิงณีรนุช    ชาบุรี
12. เด็กหญิงชนารีย์    เมืองโคตร
1. นางสาวประภา    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวศุภิสรา    โรมเมือง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    หาระทา
4. นางสาวหยาดพิรุณ    โสภาพล
5. นางโสภา    ม่วงจันทร์
20 28 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงมยุรี    ผูกมั่น
2. เด็กหญิงณัฎฐกฤตา    ธนะศรี
3. เด็กหญิงกิตติกานต์    คินันติ
4. เด็กหญิงกัลยา    ศรีกะแจะ
5. เด็กหญิงศศิชา    บุญเสนอ
6. เด็กหญิงอาทิตยา    นามนัย
7. เด็กหญิงอภิรดา    ทาระ
8. เด็กหญิงวธัญญา    ผาปราง
9. เด็กชายวรปรัชญ์    แสงหิรัญ
10. เด็กหญิงพัชราพรรณ    งานประโคน
11. เด็กหญิงลักขณา    เขียวอ่อน
12. เด็กหญิงกุลธิดา    ผูกมั่น
13. เด็กชายธนพล    คำศรี
1. นางกมลวรรณ    บุญศักดิ์
2. นายจักรพงษ์    พิมพ์พัฒน์
3. นางจิราภรณ์    เพียซุย
4. นางรัตนา    ประเสริฐศรี
5. นางสุธาทิพย์    จำชาติ
21 29 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงไอลดา    โกนขุนทด
2. เด็กหญิงศศิประภา    ชาญขุนทด
3. เด็กหญิงเปรมสุดา    กีบขุนทด
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    กล่อมขุนทด
5. เด็กหญิงชนิสรา    หาญวิชา
6. เด็กหญิงนิชากร    ชมภูโล
7. เด็กหญิงณิชนันท์    เวียงไธสง
8. เด็กหญิงณัฐพร    กัวะขุนทด
9. เด็กหญิงจินดารัตน์    มูลละ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ    กองขุนทด
11. เด็กหญิงลลิษา    ชะขุนทด
12. เด็กหญิงวันวิสา    ขันตีสะพังหลวง
13. เด็กชายภุูชิต    มิ่งจันทึก
14. เด็กชายนที    มือขุนทด
15. เด็กชายณภัทร    จิตจันทึก
16. เด็กชายธวัชชัย    ศรีทอง
1. นายฉัตรชัย    ตั้งศรีทอง
2. นางสาวณัฐธยาน์    ทมิฬทร
3. นางสาวพรสวรรค์    จั่วจันทึก
4. นางสุภาพร    บรรดาศักดิ์
5. นางเบญจลักษณ์    ศรีบุญเรือง
22 30 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    อันภักดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อ่อนปุย
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์    วันสี
4. เด็กหญิงปฐมาวดี    จรูญแสง
5. เด็กหญิงสุดาพร    รินสมบัติ
6. เด็กหญิงนันท์นภัส    ชินคำ
7. เด็กหญิงอรนลิน    อัฒจักร์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์    พุทธวงษ์
1. นายจิรศักดิ์    อินทร์เอี่ยม
2. นางณัฐพร    สุนทร
3. นางสาวพิศมัย    บุษราคัมภ์
4. นางสาวรสสุคนธ์    เพ็ญเนตร
5. นางวรรณพร    โสมนัส
23 31 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายทรัพย์ทวี    ชัยแสง
2. เด็กหญิงชลธิยากร    ผุยอุทา
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ผางโคกสูง
4. เด็กหญิงอัญธิชา    บัวงาม
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์    แสนป้อ
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์    โนนเปลือย
7. นางสาวชลวิภา    บัวลี
8. นางสาวภาวิณี    เหล่าเคน
9. เด็กหญิงพิชญา    คำศิริ
1. นางนัตติยา    มีโพนทอง
2. นางประทุม    จำปานุ้ย
3. นางสาวพัชรี    อีคะละ
4. นายวัชรวุธ    ศรีภูมิกุล
5. นางสุขุมาลย์    กุลสีนอ
24 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงปองกานต์    ปิตตาสัง
2. เด็กหญิงรุ่งระวี    ศรีฮ้อยคำ
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ศรีภูมิพฤกษ์
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ใจงูเหลือม
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    เทียมคำ
6. เด็กหญิงสุนัดดา    ทองซา
7. เด็กหญิงกมลวรรณ    การิโก
8. เด็กหญิงพิมวิภา    มาดี
9. เด็กหญิงมยุรา    สีสังข์
10. เด็กหญิงบุษยมาศ    ท้องที่พิมาย
11. เด็กหญิงชลณกานต์    อินนอก
12. เด็กหญิงกุลณัฐ    สีหาระทัง
1. นางจีราวัฒน์    ศรีวัฒนยา
2. นางสาวนิตยา    แย้มศรี
3. นางสาวปราณีตศรี    ลาภยิ่งยง
4. นางสาววรัญญา    ยะปะตัง
5. นายสุพิศ    นันทปรีชา
25 33 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงฤทัย    สวัสดี
2. เด็กหญิงสุพัฒตา    โคตรเพชร
3. เด็กหญิงรัชนีกร    แสงอ่อน
4. เด็กหญิงวริศรา    คำไล้
5. เด็กหญิงจิราวรรณ    เหล่าพิมพ์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    ต้นกันยา
7. เด็กหญิงพรวิมน    กองดี
8. เด็กหญิงอลิสรา    เขตโสภา
9. เด็กหญิงวโรรัตน์    แซ่หลิ่ว
1. นางสุนิสา    วรรณกุล
2. นายสุวิทย์    สุขอ้วน
3. นายเอกอนันต์    ศูนย์จันทร์
26 34 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงวรวรรณ    สายสุด
2. เด็กหญิงเกียรติสุดา    แสงงาม
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    อุปมัย
4. เด็กหญิงสมฤทัย    เผ่าพันธ์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ    ภัคคะธารา
6. เด็กหญิงพรสรวง    เพชรสุก
7. เด็กหญิงอรยา    อินตา
8. เด็กหญิงวิภาดา    กระจายศรี
9. เด็กหญิงภัคจิรา    คำแก้ว
10. เด็กหญิงรติกร    บุญเยี่ยม
11. เด็กหญิงธิดานันท์    โต๊ะงาม
12. เด็กชายวรฤทธิ์    ไตรรัตน์
13. เด็กชายจักริน    อโนรัตน์
14. เด็กหญิงธาราทิพย์    กระแสโสม
15. เด็กชายจีรพัฒน์    โสมา
16. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ดีเสมอ
1. นางสะท้อน    เนตรอุดมสุก
2. นายสุพจน์    งามพร้อม
3. นายสุรศักดิ์    ศิริเวช
4. นางสาวอมรวรรณ    สุวินัย
5. นางเบญญา    นพพิบูลย์
27 36 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงสุนันทา    พลีวรรณ
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ดาริรัมย์
3. เด็กหญิงกวินทรา    จันทเสน
4. เด็กหญิงขนิษฐดา    จิณารักษ์
5. เด็กหญิงอารียา    สิทธิเสน
6. เด็กหญิงอัจฉรา    ทุมที
7. เด็กชายสิรวิชญ์    มูลละ
8. เด็กชายทินกร    มีคำ
9. เด็กชายวัชรินทร์    ผุยพันธ์
10. เด็กชายทักษิณ    แก่นนาคำ
11. เด็กชายอภิสิทธิ์    ประทุมวัน
12. เด็กชายวีระศักดิ์    โสภาบุญ
13. เด็กชายธนดล    หงษ์ศรีเมือง
14. เด็กชายศรายุทธ    สิมสุวรรณ์
1. นางสาวกชนิภา    บุญพรสถิตย์
2. นางสาวชลธิชา    ส่วนเสมอ
3. นางสาวตติยา    เจริญยิ่ง
4. นางสาวพิมลดา    เกษมสินธุ์
5. นายสมชิต    จันเทา
28 37 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายนนทชัย    สุขสำราญ
2. เด็กชายนิติพล    ทีนัย
3. เด็กชายธนากร    ดาริเทพ
4. เด็กชายกิตติศักดิ์    ถาหนองบัว
5. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์    สังวัง
6. เด็กหญิงณัฐริกา    แก้วเขียน
7. เด็กหญิงพลอยสวย    สาผาย
8. เด็กหญิงสุพิตา    ทรัพย์ประเสริฐ
9. เด็กหญิงศิวปรียา    เหลาแก้ว
10. เด็กหญิงรัตนกร    ศรีภูมาตย์
11. เด็กหญิงวารีวัลย์    ศรีภูมาตย์
12. เด็กหญิงธัญญารักษ์    วงษ์วิลา
13. เด็กหญิงขวัญตา    จุไทสงค์
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ทับสุวรรณ
15. เด็กหญิงเนตรนราทิพย์    พิมตา
16. เด็กชายอรทัย    แพงดา
1. นางธัญญาพร    ไชยปัญญา
2. นายประเสริฐ    อายุยืน
3. นางสาวยุรพร    ศรีคำภา
4. นายศักดิ์ศรี    สีสดดี
5. นางอุทัยวรรณ    สุขสีดา
29 38 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงกฤษณา    ผลขาว
2. เด็กหญิงนวบุตร    อุปรัง
3. เด็กหญิงนวพร    ทองอินทร์
4. เด็กหญิงประภัสรา    แก้วบุดตา
5. เด็กหญิงปิยะพร    ทิพย์ปัญญา
6. เด็กหญิงพัชรินทร์    เพียรสงวน
7. เด็กหญิงกิ่งดาว    จำปาแดง
8. เด็กหญิงลมเนตร    ขวัญแก้ว
9. เด็กหญิงวิภาดา    บริบูรณ์
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ    สิมมาลา
11. เด็กหญิงศุภดา    แสงตา
12. เด็กหญิงสุชาดา    หร่องบุดศรี
13. เด็กหญิงสุวนันท์    โมคลา
14. เด็กชายหนึ่งฤทัย    แสงลี
15. เด็กหญิงอภัสรา    จันทร์หล้า
1. นางดาวนี    สุนทรส
2. นางรัศมี    แก่นบุตร
3. นายรุ่ง    เขื่อนพิมพ์
4. นายอภิชัย    สุนทรส
5. นางไพฑูรย์    ติณณารมย์
30 39 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสรศักดิ์    สีแปลก
2. เด็กหญิงฟาริดา    สุยังกุล
3. เด็กหญิงนงณภัส    มณีศรี
4. เด็กหญิงปาริชาติ    ทองเภา
5. เด็กหญิงรัศมี    สีสิงห์
6. นางสาวธิดารัตน์    ปานะสี
7. เด็กหญิงธัญพิมล    ไหลหลั่ง
8. เด็กหญิงชลลดา    อิ่มมนตรี
9. เด็กหญิงจิรนุช    เขียวขำ
10. เด็กชายวุฒิชัย    ทองมาก
1. นายบัญจง    บุญทรง
2. นางสาวปรีญาพัญช์    วีระโชตินิธิกุล
3. นางสาวพัชรี    โสภิตะชา
4. นางสาวอมรรัตน์    โลมรัตน์
5. นางเพชรมณี    โสภิตะชา
31 40 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นายกฤษณะ    ชายทอง
2. เด็กชายจักริน    จูมพลหล้า
3. เด็กหญิงภัทรวดี    เม้าราศรี
4. เด็กชายเจษฎา    คำมะโนชาติ
5. เด็กหญิงพรรวษา    นันทะสอน
6. เด็กหญิงทิพวรรณ์    แก้วโพธิ์
7. เด็กหญิงธารินี    เทพสุวรรณ
8. เด็กหญิงสิริวิมล    พันธ์ดูล
9. เด็กหญิงเจวรินทร์    นันธานี
10. เด็กหญิงสุพัตรา    ไวพจน์
11. เด็กหญิงมยุลี    มาเข้า
12. นางสาวปรวรรณ    บรรณารักษ์
13. เด็กหญิงธิราพันธ์    นันทานี
1. นางกุลนิษฐ์    รู้บุญ
2. นายนิรุตร์    นารัตน์โท
3. นางสาวประทุมมา    แสนเทพ
4. นางสาวรัตน์ฌากานต์    บรรณาลักษณ์
5. นายสุภาพ    ฤทธิ์มหา
32 41 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    น้อยบาท
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    น้อยบาท
3. เด็กหญิงสิริยากร    คีรีกลาง
4. เด็กหญิงสุภาพร    เพียรถนอม
5. เด็กหญิงสุภาพร    อารีเอื้อ
6. เด็กหญิงวรรณา    กุมผัน
7. เด็กชายณัฐพงษ์    สมวงศ์
8. เด็กชายวีรพล    บุญตรี
1. นางสาวหทัยรัตน์    สมภาร
33 42 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกล้วยไม้    สีดี
2. เด็กหญิงมยุรี    บุญช่วย
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    อบมาพันธ์
4. เด็กหญิงศศิกานต์    คงประกอบ
5. เด็กหญิงอริสา    หัตถวงศ์
6. เด็กหญิงวาเลนไทน์    หัตถมา
7. เด็กหญิงพรลภัส    คงตางาม
8. เด็กหญิงณัฐพิชา    เพ็ชรพงค์
9. เด็กหญิงริศรา    รัตนวงค์
10. เด็กหญิงธัญรัตน์    สุรำไพ
11. เด็กหญิงน้ำภูฟ้า    ทะวงษา
12. เด็กหญิงลัคนา    จันทราพุฒ
13. เด็กหญิงปิยาภรณ์    มาคะวงค์
14. เด็กหญิงณัฐญา    ประชุมรักษ์
15. เด็กหญิงณิชกานต์    แก้วคำกอง
16. เด็กหญิงมัทนา    สังข์ขุนทด
1. นางสาวประภัสสร    มูลคำ
2. นางพิมลดา    ศรีริคำ
3. นางวัชรา    บุปผาพันธ์
4. นางสาวอัญชลี    ศรีริคำ
5. นางเสาวนีย์    ไม้เลิศหล้า
34 43 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงปิยะดา    นันบุญมา
2. เด็กหญิงอภิยะดา    ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. เด็กหญิงศิรินภา    อุ่นอบ
4. เด็กหญิงอารยา    สิงทา
5. เด็กหญิงศศิกาญ    สายสำโรง
6. เด็กหญิงธนัชชา    ปุระพรม
7. เด็กหญิงมุกธิดา    แนวบุตร
8. เด็กหญิงปิยนันท์    กองบาง
9. เด็กหญิงกัลยา    นิลาพุต
10. เด็กหญิงสาธิกา    รวมพิมาย
11. เด็กหญิงลัดดา    ทีดี
12. เด็กหญิงชลลัดดา    มหามูล
13. เด็กชายพีรภัทร    จงเทพ
14. นายปฏิภาร    ชัยดา
15. นายจิรศักดิ์    ธุรสุข
16. นายศุภกร    ภูมิโสม
1. นางบัวสน    บัวกฏ
2. นายภกรณ์    ขันรักษา
3. นายยุทธศาสน์    ผานาค
4. นางสมภาษ    นมัสศิลา
5. นางอมาวสี    บุตรโพธิ์ศรี
35 44 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ตะนัยศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พรมจรรย์
3. เด็กหญิงอรณิชา    แสวงวงศ์
4. เด็กชายมงคลฤทธิ์    ภูศรีฤทธิ์
5. เด็กหญิงนุชนภา    โตภูเขียว
6. เด็กหญิงวนิดา    สมภาร
7. เด็กชายอรรคพล    บัวหอม
8. เด็กชายณัฐพล    รุ้งรุ่งเรือง
9. เด็กชายอนุพงษ์    พันธ์ชมภู
10. เด็กหญิงนรินรัตน์    ปัดศรีราช
11. เด็กหญิงธัญธนธาร    จันตั้งอัด
12. เด็กหญิงนฤมล    ทาสะโก
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    โนนน้อย
14. เด็กหญิงเพชรรัดดา    กุดพรมมา
15. เด็กหญิงปภานัน    พันธ์ดง
16. เด็กหญิงเกศรา    ไทยวังชัย
1. นางสาวกรองกาญจน์    พรรณภักดี
2. นางสาวณัฏฐนิช    อรสิน
3. นางสาวธัญญรัตน์    ยนต์ชัย
4. นางสาวพิกุล    มีทองแสน
5. นางสาวอมรรัตน์    พลไชย
36 45 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงจิรดา    คำธิ
2. เด็กหญิงศิริพร    ภูผันผิน
3. เด็กหญิงสุภาพร    ภูจักร์หิน
4. เด็กหญิงเจนจิรา    พิศาลทรัพย์
5. เด็กหญิงอานันตยา    มูลเฟีย
6. เด็กหญิงกัญญา    วิญญูวิสิทธิรักษ์
7. เด็กหญิงไพริน    ภูเกิดพิมพ์
8. เด็กหญิงเปรมวดี    ทิวะสิงห์
1. นางขนิษฐา    จิตศรัทธา
2. นางสาวนันธิกา    ภูอินนา
3. นางปิลดา    ยศระวาส
4. นางพิสมัย    ชุมศรี
5. นายวินัย    พลอาจทัน
37 46 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายศิรสิทธิ์    ชนิดนวน
2. เด็กชายธีรธัต    สมสร้อย
3. เด็กชายพรพจน์    วิเศษดั้น
4. เด็กชายนวัช    ศิริบุตร
5. เด็กชายอดิศักดิ์    นามจันทร์
6. นายวิชญะ    วิเศษทรัพย์
7. นางสาววนิดา    แสนสาคร
8. เด็กหญิงไพริน    เกลี้ยงกลิ้น
9. เด็กชายอนุชาติ    ผิวเหลือง
10. เด็กหญิงพรณิภา    หารบาง
11. นายธนพัต    นิ่มนงค์
12. นางสาวปภาณิน    ศิริบุตร
13. นางสาวปวีณ์นุช    จันทะจ้อย
14. นางสาวบุษยา    อุดมดี
15. เด็กหญิงชลิตา    แสงดี
16. เด็กหญิงภัทราวดี    จันทะจ้อย
1. นายรัชพล    พรหมจำปา
2. นายรัศปกรณ์    วาโย
3. นางสาววารียา    สุนสิน
4. นางศิรินนา    สระสีสม
5. นางอุชุกร    ทวีโภควรกุล
38 47 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงชนิสรา    ขวัญพรม
2. เด็กหญิงวชิรินทรา    พรมนิล
3. เด็กหญิงสุกัญญา    สุวรรณหาร
4. เด็กหญิงกรรณิการ์    บาบุญ
5. เด็กหญิงวิชุดา    คำมา
6. เด็กชายจักกฤษ    ภาคสุภาพ
7. เด็กหญิงอริสา    พลวิเศษ
8. เด็กหญิงจันทร์รัตน์    วัฒนสุข
9. เด็กหญิงรามาวดี    ใสเหลี่ยม
10. เด็กหญิงสุดารัตน์    สร้อยเสนา
11. เด็กหญิงปภาวดี    อุดมทรัพย์
12. เด็กหญิงสุนิตรา    บับภาเอก
13. เด็กหญิงกัลยพร    ภักดี
14. เด็กหญิงรัตติกา    สุวรรณสา
15. เด็กหญิงจิตตราพร    เอี่ยมสูงเนิน
16. เด็กชายชุติเดช    บังเกิด
1. นางจิตร์ดวง    ศิริวรรณ
2. นางธนารักษ์    มูลอามาตย์
3. นายนพคุณ    ศรีทะนนท์
4. นางสาวสุภาวดี    พรหมหล้า
5. นางอัจฉรา    คำจันทน์
39 48 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงพุทธิดา    หารลี
2. เด็กหญิงอภิชญา    โพธิมา
3. เด็กหญิงภัทรวดี    ศาลา
4. เด็กหญิงเขมมิกา    ทองแก้ว
5. เด็กชายจรูญเกียรติ    วันธนา
6. เด็กหญิงญดาวรรณ    ศรีวิเศษ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    หุ้มห่อ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    ลามพัด
9. เด็กหญิงชลธิชา    เภาวะนะ
10. เด็กหญิงนิภาวรรณ    อินทนนท์
11. เด็กหญิงอมรรัตน์    อ่อนสีทอง
12. เด็กหญิงพรรณมณี    เทพวาที
13. เด็กหญิงจิราภรณ์    ราชณุวงษ์
14. เด็กหญิงอมรศรี    นนทะวงษ์
15. เด็กหญิงศรีกมล    หารลี
16. เด็กหญิงพัชรินทร์    ศรีนระสิทธิ์
1. นางฉันนิถา    ชูรัตน์
2. นางสาวปรียาภรณ์    ไตรเทน
3. นางสมยศ    พิลาวุฒิ
4. นางสุวรรณี    จันทร์ศิริ
5. นางเพ็ญศรี    ผ่านเมือง
40 49 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงเจนธีรา    จันทร์ดี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    งามล้วน
3. เด็กหญิงสุพิชญา    แสงรัศมี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    การสมัคร
5. เด็กหญิงมุรธาธร    จันทะสี
6. เด็กหญิงวรวรรณ์    ทัพวิเศษ
7. เด็กหญิงธมลวรรณ    ประคำผอง
8. เด็กหญิงเพชรมณี    ทาหาญ
9. เด็กหญิงปิ่นจุฑา    พิศิลป์
10. เด็กหญิงวิภาดา    เกมาหะยุง
11. เด็กหญิงจันทร์นภา    เจริญสุข
12. เด็กหญิงอภิสมัย    หลักทอง
13. เด็กหญิงอรพินธุ์    พรมมา
14. เด็กหญิงสุพัตรา    พิมพ์งาม
15. เด็กหญิงนฤภรณ์    อ่อนลี
1. นางกัญญา    โสภิณ
2. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์    บุญหนัก
3. นางวราภรณ์    ศรีจันทร์
4. นายสิทธิพงษ์    เพียรมี
5. นายอนุชา    สำเภาพล
41 50 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายพีรพล    พรรคทิง
2. เด็กหญิงญาตาวี    ดวงชาคำ
3. เด็กหญิงหัสษยา    หมื่นแก้ว
4. เด็กหญิงพัชรพรรณ    ศรีโสภา
5. เด็กหญิงกิติยา    พุ่มพวง
6. เด็กหญิงวิลัยวรรณ    มูลเมือง
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ชัยเสนา
8. เด็กหญิงครองขวัญ    เจริญไว
9. เด็กหญิงพัชธิดา    โพธิ์ลังกา
10. เด็กหญิงจิราพร    วิเศษ
11. นางสาวภัทราพร    สัตยากุล
12. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จันสงกา
13. นางสาววราภรณ์    หงษ์แก้ว
14. นางสาวพิมมาดา    หงษ์แก้ว
15. นางสาวน้ำฟ้า    ขามก้อน
16. นางสาวชลธิชา    พรรคทิง
1. นางจริยาวรรณ    ไชยเทพ
2. นางภวดี    แก้วพิลา
3. นางรัศมี    สอนแก้ว
4. นางสาวศิรดาภรณ์    โพธิกุล
5. นางเจนต์จุฬา    คำดี
42 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสุวิมล    ถ้ำกลาง
2. เด็กหญิงขวัญสุดา    ขอเอื้อนกลาง
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    บุญนอก
4. เด็กหญิงเมย์เฉ่ง    ขอกั้นกลาง
5. เด็กหญิงอุ้มบุญ    ชื่นนอก
6. เด็กหญิงสโรชา    มีศิลป์
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ขออบกลาง
8. เด็กหญิงญาณิศา    นิยมชื่น
9. เด็กหญิงสุดารัตน์    อุขุนทด
1. นายถาวร    ทำคาม
2. นายประเทือง    คมสัน
3. นางพรศรี    ควรขุนทด
4. นายอภิชาติ    กางนอก
5. นางอมร    ควรขุนทด
43 52 โรงเรียนบ้านท่ายม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ภาระพงษ์
2. เด็กหญิงพันธ์ภษา    ภาระพงษ์
3. เด็กหญิงมุขรินทร์    คำนวนอินทร์
4. เด็กหญิงเพชรพราว    เสโส
5. เด็กหญิงผ่องทิพย์    ภูพลผัน
6. เด็กหญิงพรนภา    อนุวัติ
7. เด็กหญิงพลอยพรรณ    เล่ห์กันฑ์
8. เด็กหญิงจันทร์จิรา    แสงมี
9. เด็กหญิงศิรดา    เล่กันล์
10. เด็กหญิงปัณณพร    พันธุราศรี
1. นางสาวกาญจนา    กอกุลจันทร์
2. นางลภัสรดา    เหลาเกลี้ยงดี
3. นายสมทรง    เพ็งโสภา
4. นายสุทธินัย    แวววงศ์
5. นางสาวเฉลิมพร    อันทะรึก
44 53 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสุวิดา    เขียนสำโรง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    นิ่มนวล
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์    นิ่มนวล
4. เด็กหญิงปิยพร    กลึ่งกลางดอน
5. เด็กหญิงขวัญจิรา    กาดนอก
6. เด็กหญิงวันวิสา    ม่วงถาวร
7. เด็กหญิงประกายดาว    ธัญญาหาร
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    คชรินทร์
9. เด็กหญิงจินตนา    แพงศรี
10. เด็กหญิงภานุมาส    ทวีฤทธิ์
11. เด็กหญิงอภิยดา    สุขแจ่ม
12. เด็กชายภูตะวัน    หาดขุนทด
13. เด็กหญิงมณีรัตน์    แถวจัตุรัส
14. เด็กหญิงกานต์พิชชา    พลสว่าง
15. เด็กชายอรรถพล    จันทาสี
1. นางสาวกัญญา    พร้อมกลาง
2. นายพันสา    ซุยถัง
3. นายสนธยา    เจริญกุล
4. นายอนันต์    ยันต์สา
5. นางสาวอรยา    ใบกนทา
45 57 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 1. นางสาวสุจิตราภา    เพียศรี
2. นางสาวภานุมาศ    วรรณประไพ
3. นางสาวเพ็ญนภา    คำวงษา
4. เด็กหญิงฟ้าใส    แซงผุย
5. เด็กหญิงพรพรรณ    ตามพันธ์
6. เด็กหญิงเอื้อสุรีย์    ปัญญา
7. นางสาวลีลาชนก    ตรงดี
8. เด็กหญิงฐิติวรรณ    สุวรรณรินทร์
9. เด็กชายอภิวัฒน์    เจริญธรรม
10. เด็กชายธีรภัทร์    บุดดาศรี
11. เด็กชายชินวัตร    เมาะราษี
12. เด็กชายสรศักดิ์    แสงฤทธิ์
1. นาย.    .
2. นายจีระพงษ์    วิจิตรจันทร์
3. นายผดุงศักดิ์    ตรีพลี
4. นายสุรพล    มาตวงค์
5. นายอัมรินทร์    เพียเอีย
46 59 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณษา    นาเพ็ก
2. เด็กหญิงเฟื่องรัตน์ดา    เศษยา
3. เด็กหญิงฐิติมา    สุภาพันธ์
4. เด็กหญิงสุภาพร    แสนยามูล
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    จันวัน
6. เด็กหญิงธีร์จุฑา    กองคำ
7. เด็กหญิงเกวลิน    โนวะ
8. นายเชิดเกียรติ    แก้วคูณ
9. นายพีระพงษ์    มาตโค้ง
10. นายปฐมพร    หวังผล
11. นายวราวุฒิ    ศิริพรทุม
12. นายสำราญ    จุมพล
13. นายธีรพงศ์    ศาลางาม
14. เด็กหญิงสิริมา    นาดี
15. เด็กหญิงธัญชนก    ชุ่มมะณี
16. เด็กชายภาณุวิชญ์    ลีพลงาม
1. นางสาวกนกภรณ์    เวียงคำ
2. นางประกายทอง    นครราช
3. นางพรพรรณ    นิราราช
4. นางวรนุช    ศรีทวน
5. นางอรุณี    ชำนาญพล
47 60 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงนันทิชา    คำคล้อย
2. เด็กหญิงเกวลี    ชัยศิลป์
3. เด็กหญิงปิยนันท์    มหากัณฑ์
4. เด็กหญิงอรอนงค์    หงษ์สิงห์
5. เด็กหญิงณัชชา    อาจเอื้อม
6. เด็กหญิงศศิประภา    จุฬามณี
7. เด็กหญิงมัลนิสา    ต่วนกระโทก
8. เด็กหญิงปัทมวรรณ    รัจรัญ
9. เด็กชายธีรภัทร์    อนันต์นิล
10. เด็กชายศุภฤกษ์    จุลผักแว่น
11. เด็กชายธีรไนย    ยะแสง
12. เด็กชายธีรภัทร    บำรุงกลาง
13. เด็กชายอครพล    เอมโอช
14. เด็กชายกรกิจ    เภสัชชะ
1. นางดวงมาลย์    สุวรรณหงษ์
2. นายพรหมพิริยะ    ดีสวัสดิ์
3. นางยุพิน    เจียรัมย์
4. นางวิไลลักษณ์    โชติช่วง
5. นางสุดารัตน์    พรมสร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................