งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 398
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์    ศรีดุลย์
2. เด็กหญิงอภิสรา    สิทธิกุล
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์    เจริญสุข
4. เด็กหญิงชลิตา    ทองดี
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ดียา
6. เด็กหญิงอนุธิดา    ศรีดุลย์
7. เด็กหญิงวิจิตรา    ขวัญมิ่ง
8. เด็กหญิงพิลิสา    จันทะสิงห์
9. เด็กหญิงพรทิพย์    พวงสายทอง
10. เด็กหญิงอัญชลี    ทองใบ
1. นางสาวณิพิสกุญช์    ธนาวุฒิธนภูมิ
2. นายธวัชชัย    สุทธิดี
3. นายภานุเดช    พรมบุญศรี
2 2 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงหยกมณี    ชานันโท
2. เด็กหญิงปริศนา    ศรีโยธา
3. เด็กหญิงปัทมา    กันทพันธ์
4. เด็กหญิงรสจนุนาท    ศรีสูงเนิน
5. เด็กหญิงชาลิสา    ขอทับกลาง
6. เด็กหญิงกรรณิการ์    เอี่ยมสะอาด
7. เด็กชายกิตติพงษ์    ศรีโยธา
8. เด็กชายสมพล    ฆ้องนอก
9. เด็กชายธีรภัทร    ถุงกลาง
10. เด็กชายภัคนันท์    ฤทธิเสน
11. เด็กชายศรันย์    ธนูศร
12. เด็กชายธราเทพ    กิ่งสีดา
1. นางสาวกัลยา    สุขเจริญ
2. นายญาณากร    จำนิล
3. นายปรีชา    ธนูศร
4. นางสาวศันสนีย์    สร้อยกลาง
5. นายสมบูรณ์ทรัพย์    อัดตะคุ
3 3 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    กาญจนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนภัสราภรณ์    สังข์คิด
3. เด็กหญิงวีรกานต์    วิเศษนคร
4. เด็กหญิงเนตรชนก    ปองนาน
5. เด็กหญิงปาริฉัตร    เซี๊ยะรัมย์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พ่วงนาค
7. เด็กหญิงปิยะนุช    ขันหมั่น
8. เด็กหญิงสุภมาศ    หัตถะกอง
9. เด็กชายวีรภัทร    ทองอาจ
10. เด็กชายกฤติพงษ์    วงสีดา
11. เด็กหญิงชลดา    รัดนนท์
12. เด็กหญิงกชพรรณ    ตุ้ยตะคุ
13. เด็กหญิงชลดา    พลยุทธ
14. เด็กหญิงน้ำฝน    เตียงงา
15. เด็กหญิงนิษิตา    หงษา
16. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    เคียงพิมาย
1. นางชไมพร    วงษ์สุรินทร์
2. นายณัฐการณ์    ใจชัยภูมิ
3. นางนฤภัทร    กุ่มเรือง
4. นางสมจิต    สุดหอม
5. นางสาวสุวรรณ์    บุญผูก
4 4 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงภัทราพร    ค้ายเพชร
2. เด็กชายอนุชา    ปัตถาวะโร
3. เด็กหญิงพิไลพร    คุณาคม
4. เด็กหญิงอาริสา    หอมบุญ
5. เด็กหญิงพัชนี    ศรีอ่อน
6. เด็กหญิงชญาภา    เชื้อปรีชา
7. เด็กหญิงอัญชุลี    ลิ้นเสือ
8. เด็กหญิงอัญชลี    ไชยบล
9. เด็กหญิงสลินทิพย์    ดีมั่น
10. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    นามลุน
11. เด็กชายศราวุธ    อินศิริ
12. เด็กชายศิริมงคล    เหล่าวรรณะ
13. เด็กชายอัครเดช    แซ่กิม
14. เด็กหญิงปารวี    บุตรสา
15. เด็กหญิงศโรรัตน์    รัตนทิพย์
16. เด็กหญิงชลธิดา    นาทองบ่อ
1. นางสาวนุชธิดา    หาที
2. นางสาวพัชราภรณ์    ชัยคินี
3. นางวารุณี    บุตรโคตร
5 5 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายฉันทพัฒน์    ไชยธงรัตน์
2. เด็กชายธนากร    พวงบุบผา
3. เด็กชายเจษฏา    พิระภาค
4. เด็กชายธนากร    โพธิจักร
5. เด็กหญิงทัศนีวรรณ    ภิรักษา
6. เด็กหญิงจิรัชญา    เจนวิถี
7. เด็กหญิงจารุพัฒน์    ไชยธงรัตน์
8. เด็กหญิงมินรดา    โฮชิน
9. เด็กหญิงสุภาวดี    พิระภาค
10. เด็กหญิงสโรชา    ก้านพันขาง
11. เด็กหญิงสุภดา    พรมสากล
12. เด็กหญิงปวีณา    ขันทะวุธ
13. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ผะดาศรี
14. เด็กหญิงจิรภัทรษิดา    บุราณ
15. เด็กหญิงสุภาวิณี    สมประสงค์
16. เด็กชายโชคชัย    ก้านพันขาง
1. นางสาวนิตยา    วารสิทธิ์
2. นายประสิทธิ์    มาตรวงค์
3. นางสาววิชุลดา    วรรณดี
4. นายสมควร    ไชยธงรัตน์
5. นางเพ็ญศรี    ประทาพันธ์
6 6 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงโชษิตา    จันทฤทธิ์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ด้วงทอง
3. เด็กหญิงพิราอร    อาจวิชัย
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ไกรศูนย์
5. เด็กหญิงเยาวเรศ    สุรำนาจ
6. เด็กหญิงสุกัญญา    รัตนวงษ์์
7. เด็กหญิงเมธาวารี    พิมพ์โยธา
8. เด็กหญิงชนุตม์    เทศกาล
9. เด็กหญิงจารุวรรณ    กองนาคู
10. เด็กหญิงณัฐกาล    พลนาคู
11. เด็กหญิงธัญรดา    รังกลิ่น
12. เด็กหญิงชนาภัทร    เลิศแหละ
13. เด็กชายกิตติพต    อ่อนอ้วน
14. เด็กชายกิตติกานต์    ภูมิรัง
15. เด็กชายนวพล    คนสัตย์
16. เด็กหญิงศิริพร    พิมพ์เภา
1. นางสาวจีรณา    วรรณทอง
2. นางสาวพัชรินทร์    เพียรภายลุน
3. นางภัทธิยา    เหลาแหลม
4. นายสามารถ    สุรำนาจ
5. นางเมวียา    ไชยรัง
7 7 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    คำนกขุ้ม
2. เด็กหญิงภัทรฎา    ทับธานี
3. เด็กหญิงโสรยา    โชคคูณ
4. เด็กหญิงเกตนิภา    แร่ทอง
5. เด็กหญิงกชกร    สีลาโหล่น
6. เด็กหญิงนิชาดา    ขันแก้ว
7. เด็กหญิงงวรรณิดา    ศรีบุญ
8. เด็กหญิงธนัญญา    เสนาหมื่น
9. เด็กหญิงกิติญาดา    โพธิ์ชัยภูมิ
1. นางสาวณัฐวรรณ    ชนะเพีย
2. นางสาวทิพวรรณ    หิรัญญามาศ
3. นางสาวภิริยาภรณ์    อุดมไชย
4. นางสาวยุภาพร    คงนาวัง
5. นายรัฐดนัย    แพรชัย
8 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    สบายใจ
2. เด็กหญิงอรปรียา    ชะนีวงษ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    พรพรม
4. เด็กหญิงปรีดาภรณ์    การกล้า
5. เด็กหญิงณัฐฐิญา    เกษมพูลพงษ์กุล
6. เด็กหญิงกษิตินาถ    รัตนสีหา
7. เด็กหญิงภัทรธิดา    กิ่งวัน
8. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    ดอนน้อย
9. เด็กหญิงศิชนา    เนตรผ่าน
10. เด็กหญิงธัญชนก    เพียลา
11. เด็กหญิงกฤติยาภา    เวชกาม
1. นางจิราพันธ์    โหราย์
2. นางชวัลกร    วิทยพานิช
3. นางนงลักษณ์    เสระทอง
4. นางนันทาวดี    พิเนตร
5. นางสาวปิยวรรณ    แก่นจำปา
9 9 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงภัสสร    สองสุวรรณ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    อินทวงศ์
3. เด็กหญิงนิรุชา    ฐานทองดี
4. เด็กหญิงพินยดา    ช่างประดิษฐุ์
5. เด็กหญิงปรานปรียา    อินทแสง
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สวัสดิผล
7. เด็กหญิงศิริวิมล    คูณตุ้ม
8. เด็กหญิงอนุธิดา    เศียรกระโทก
1. นางสาวกันลยา    ปาวี
2. นางพิมพ์สุดา    วัฒนประคัลภ์
3. นางสาวศิวนาถ    ไชยมาศ
4. นางสาวอังศนา    ช่างคำ
10 10 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    ปัดทาศรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา    บัวดก
3. เด็กหญิงอทิตยา    พรหมพิลา
4. เด็กหญิงทานตะวัน    ราศรีทอง
5. เด็กหญิงปฏิญญา    ลำแก้ว
6. เด็กหญิงอารียา    ทองอ้ม
7. เด็กหญิงสุกัญญา    แต้มทอง
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    โพธิงาม
9. เด็กหญิงศุจินธรา    บุญฤทธิ์
10. เด็กหญิงวรรณิกา    พันเพ็ชร
11. เด็กหญิงจิรวรรณ    พันโนฤทธฺิ์
12. เด็กหญิงปิยะมาศ    สิงห์ทอง
1. นางสาวจิราวรรณ    สิทธิพันธ์
2. นางสาวยุพา    ทองสีมา
3. นายสุทธิพงษ์    ขุมเงิน
4. นางสาวอนุศรา    หิงสันเทียะ
5. นางสาวอ่อนศรีสุดา    เครือเนียม
11 11 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายสุรพัศ    แซวจันทึก
2. เด็กชายธนัญชัย    สุขโข
3. เด็กชายสิริภัทร    ฝาชัยภูมิ
4. เด็กชายอนุชิต    ร่องบุตรสี
5. เด็กหญิงสุภนิดา    หมื่นจิตร
6. เด็กหญิงณัฐธิดา    นครแสน
7. เด็กหญิงธิติมา    เจ๊กจันทึก
8. เด็กหญิงพัชราภา    หล่าจันทึก
1. นายชัยณรงค์    เกียนแจ้ง
2. นางสาวปิยธิดา    สินโพธิ์
3. นางสุรัสวดี    สมรูป
12 12 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงเสาวภา    สมภักดี
2. เด็กหญิงอรอนงค์    แสงวันทอง
3. เด็กชายสถิตย์    มั่งมูล
4. เด็กชายวิริยะ    สุระถาวร
5. เด็กชายธนภัทร    พร้อมไธสง
6. เด็กชายธนภัทร    ธรรมโม
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    พื้นแสน
8. เด็กชายธนกร    ธรรมโม
9. เด็กชายอุทัย    ใจกล้า
10. เด็กหญิงธิดา    ยวนรัมย์
11. เด็กหญิงธิดารัตน์    ศาลางาม
12. เด็กหญิงมณีรัตน์    สระมอญ
13. เด็กหญิงกฤติยาณี    ชนะกาญจน์
14. เด็กหญิงสุกัญญา    ทวนมะเริง
15. เด็กหญิงหฤทัย    สีเขียว
1. นางสาวกาญจนา    สุดโสม
2. นายชนะพล    มะลิเลิศ
3. นายนัฐพงษ์    จำปาชุม
4. นางสาวรวีวรรณ    อาษากิจ
5. นางสาวรัตนากร    แซ่บ่วง
13 13 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์    เฮ่าน้อย
2. เด็กหญิงปริญญา    ผาพิน
3. เด็กหญิงภาพิมล    ตองอบ
4. เด็กหญิงกันตนา    บุญจูง
5. เด็กหญิงอาริษา    ไชยมาศ
6. เด็กหญิงพัชราทิพย์    บุญจูง
7. เด็กหญิงประเสริฐศรี    บุญจูง
8. เด็กหญิงกมลทิพย์    บัวหลวง
9. เด็กหญิงภัคจิรา    ชื่นจิตร
10. เด็กหญิงพรณิภา    ไชยหงษ์
11. เด็กชายวรัญญู    สาธุการ
12. เด็กชายภูริณัฐ    คำแก้ว
13. เด็กชายกิตติพงษ์    ธงบัวชาติ
14. เด็กชายพลพล    ละครเขต
15. เด็กชายอภิศักดิ์    วันไสย์
16. เด็กชายสุวรรณภูมิ    หงษ์ทอง
1. นางทวีพร    บุตรพรม
2. นายธนวัฒน์    เตียศิริวัฒนประภา
3. นางศุภวรรณ    ดอกพอง
4. นางสาวสำราญ    จันภักดี
5. นางเพ็ญศรี    โพธิ์ชาติปาน
14 14 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงชุลีพร    ถูระวร
2. เด็กหญิงเปรมมิกา    วิภักดิ์
3. เด็กหญิงกานติมา    แก้วกงพาน
4. เด็กหญิงอมิตา    ลีนาค
5. เด็กหญิงมุชิตา    ปาปะไพ
6. เด็กหญิงพัชราภา    พืชสิงห์
7. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา    ทะวะวัง
8. เด็กหญิงณัฐนิชา    บุญสีลา
9. เด็กหญิงกฤติยา    แก่นจำปา
10. เด็กหญิงกัญจนพร    นิลปาน
11. เด็กหญิงมณทิชา    หงส์ชุม
12. เด็กหญิงบุญญาภรณ์    ลุนากัน
1. นางพิไลลักษ์    หงส์มาลา
2. นายวรรณกรณ์    บุญเหลี่ยม
3. นางวิภาวรรณ    ผือโย
4. นางสุทธิวรรณ    หงส์พิพิธ
5. นางสาวอำภา    นิยมสุข
15 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายธนารัตน์    แสนเทพ
2. เด็กหญิงรัตติกาล    รัชสี
3. เด็กหญิงพรประภา    เรื่องมณี
4. เด็กหญิงปริยากร    สร้อยคำ
5. เด็กหญิงกันตินันท์    สะท้อนเมือง
6. เด็กหญิงอรพรรณ    ภูทองเงิน
7. เด็กหญิงชลนิชา    แสงหิม
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ประทุมพล
9. เด็กหญิงศิวะรัตน์    ประเศรษโฐ
10. เด็กชายกฤษดา    สุระมรรคา
11. เด็กชายธนากร    แสนเทพ
12. เด็กหญิงนัทรี    เรื่องลือ
13. เด็กชายปุญญพัฒน์    ชารี
14. เด็กชายธันวา    กินรมย์
15. เด็กชายภูชิต    บัวคำ
16. เด็กชายเสกสรรค์    จันทร์กำพี้
1. นางวรรณีย์    หีบแก้ว
2. นายสุธน    หีบแก้ว
16 16 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิราภา    พลนันท์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงเกศรา    รุจิกลิ่น
4. เด็กชายธนมน    โมรา
5. เด็กหญิงแต้มขวัญ    สีสุขใส
6. เด็กหญิงลักษมี    วารี
7. เด็กหญิงกริษฐา    แก้วมา
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ชาตะรักษ์
9. เด็กหญิงวรนุช    อินธิราช
10. เด็กหญิงอรัญญา    ศรีจันทร์
1. นางชลิศรา    ติมินทระ
2. นางพัฒนาวารินทร์    บุญทา
3. นางรวีวรรณ    สุริยะ
4. นางวิกรกิจ    ฉิมทับ
5. นางศิริวัฒนา    ปทุมซ้าย
17 17 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายรัฐนัย    ผาแดง
2. เด็กชายจินดา    ขานดาบ
3. เด็กชายภูวเนตร    บุญอาจ
4. เด็กชายทานุทัต    เตี้ยพา
5. เด็กชายธวัชชัย    โอชารส
6. เด็กชายตะวันฉาย    เจริญชัย
7. เด็กชายณัฐวีร์    อิ่มจิตร
8. เด็กชายนพเดช    นวนจันทร์
9. เด็กชายรัฐติพันธ์    คู่กระสัง
1. นายเปรมชัย    เยาวโภชน์
18 18 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงภรทิพย์    ยืนมั่น
2. เด็กหญิงอรญา    ชาภักดี
3. เด็กหญิงอรอุมา    อุ่นคำ
4. เด็กหญิงกนกอร    มีดี
5. เด็กหญิงเบญญาภา    วรรณสาร
6. เด็กหญิงอติพร    คำวงค์
7. เด็กหญิงชยาภรณ์    เตชะคำภู
8. เด็กชายธวัชชัย    จิหา
9. เด็กชายณัฐพล    ชมอินทร์
10. เด็กชายฑัดตพล    ขันคูณ
11. เด็กชายพรมบัญชา    อินทร์ขาว
12. เด็กชายวิชญ์พงศ์    ศรีตะเขตต์
13. เด็กชายธนากร    ศรีละมัย
1. นายประดิภาส    นิสา
2. นางมิจิพร    โฉมเฉลา
3. นางสาวิตรี    ปะโมโท
4. นางสาวสุภาภรณ์    พันธ์ชัย
5. นางอุบลวรรณ    จบศรี
19 19 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงศิริกาญฎา    ศิริเทพ
2. เด็กหญิงกนกพร    ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงปริญญา    หาญชนะ
4. เด็กหญิงนรินรัตน์    สมพา
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    นามเวช
6. เด็กหญิงวีระภา    โคตรมงคล
7. เด็กหญิงอนัญญา    แปลงศรี
8. เด็กหญิงชุดาพร    สุพรรณ์
9. เด็กหญิงอุษา    วงศ์วิไล
10. เด็กหญิงจีระนันท์    โคตรมงคล
11. เด็กหญิงมนฑาทิพย์    นามเวช
12. เด็กหญิงวรินทร์ธิรา    ชื่นชูจิตร
13. เด็กหญิงชาลิตา    อาจารีย์
1. นางสาวกุลวิพัชร    สุทธิประภา
2. นางจริญญา    สุชิลา
3. นายชัยยุทธ์    กล้าจริง
4. นางสาวพรรธนวัลย์    อับเซ็น
5. นางสาวสุพรรณ    ป้องพิมพ์
20 20 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอรจิรา    สุวะมาตย์
2. เด็กหญิงสุชาวดี    มีดี
3. เด็กหญิงเกศรา    ผดาเวช
4. เด็กหญิงสิรินภา    ทองรัตน์
5. เด็กหญิงสริษา    แสนศรี
6. เด็กหญิงพลอยปภัส    เขียวอ่อน
7. เด็กหญิงกรวิภา    เนาวนิตย์
8. เด็กหญิงสุภาวดี    พงษ์ธัญญะวิริยา
9. เด็กหญิงสิตานันต์    มะริสาร
10. เด็กหญิงธนัชชภรณ์    รุ่งเรือง
11. เด็กหญิงศรัณยา    ไชยจักร์
12. เด็กหญิงบริมาส    เชื้อดี
1. นางสาวณิรดา    อุณวงศ์
2. นางทัสวาท    เชื้อดี
3. นายธนากร    ซามงค์
4. นางสาวรุธิรา    สกุลไทย
5. นายอภิชาติ    สมไวย์
21 21 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์    บุปผา
2. เด็กชายจเรวัฒน์    ถึงนอก
3. เด็กชายพงศกร    ย่องมณี
4. เด็กชายโชคอนันต์    บรรดิษวงษ์
5. เด็กชายกิรติ    บรรดิษวงษ์
6. เด็กหญิงรุ้งนภา    เคนาภูมิ
7. เด็กหญิงอริสรา    เวียนนอก
8. เด็กหญิงเมฆฟ้า    บุดดีคง
9. เด็กหญิงสิรีธร    เกี้ยมแสนเมือง
10. เด็กหญิงวิมลศิริ    บุปผา
11. เด็กหญิงเกวลิน    อินทร์ทอง
12. เด็กหญิงวริศรา    พิรักษา
13. เด็กหญิงกมลลักษณ์    พานอุ่น
14. เด็กชายพีรพัฒน์    บุญราชา
15. เด็กหญิงอารดา    เปไธสง
1. นายฉลอง    จันทร์ลอย
2. นายประทีป    ราชาอินทร์
3. นางวาสนา    คุ้มเมือง
4. นายสมยศ    พลนรา
5. นายแสวง    แก้วหลวง
22 22 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงธิติสุดา    ตันตระกูล
2. เด็กหญิงผกามาศ    โชงรัมย์
3. เด็กหญิงสาธิกา    นับถือสุข
4. เด็กหญิงอรพินทร์    นิยมคุณ
5. เด็กหญิงมาลาตี    ผู้วิเศษ
6. เด็กหญิงอนัญพร    วิชัยรัมย์
7. เด็กหญิงอภิสรา    กันรัมย์
8. เด็กหญิงวิมลสิริ    คตภูธร
9. เด็กหญิงพรนภา    พินประณี
10. เด็กหญิงจันทรัสม์    จานรัมย์
11. เด็กหญิงธันญาทิพย์    ประจันบาน
12. เด็กหญิงวิภาวี    พัสดร
13. เด็กหญิงพรนัชชา    วรรณคำผุย
1. นางสาวจุฬารัตน์    วระไวย์
2. นางมะลิจัน    ศรีสุข
3. นายวิมล    พิมุ
4. นายสุทธิพงศ์    ทันแก้ว
5. นางโฉมฉาย    รุ่งศิริวงศ์
23 23 โรงเรียนบ้านหัวทะเล สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายจันทกานต์    โฉมสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุกัญญา    เนียมหอม
3. เด็กหญิงสุภัทรา    รอดกลาง
4. เด็กหญิงปิยพัชร    โพธิ์ระสะ
5. เด็กหญิงนวนันท์    อุ่นสวัสดิ์
6. เด็กหญิงภาณุมาศ    คลองผุย
7. เด็กหญิงกรองทอง    ทัดสะวอน
8. เด็กหญิงญาณิศา    สินปรุ
9. เด็กหญิงกัญญานัฐ    จันสูงเนิน
10. เด็กหญิงอภิรดา    หงษา
1. นางสาวดุจดาว    เกิดโมลี
2. นางสาวปรีนัฐญา    รากกระโทก
3. นายยวญ    จันทบุรี
4. นางวาทินี    หมอไทย
5. นายสาธิต    เพ็ชรรามพะเนา
24 24 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงภานุมาศ    ยอดจันทร์
2. เด็กหญิงภาวิดา    แก้วกัณหา
3. เด็กหญิงอารียา    จูมแก้ว
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์    จันทะสนธ์
5. เด็กหญิงสุธาวัลย์    ดอนจันมาตย์
6. เด็กหญิงอังคณา    ไวเเสน
7. เด็กหญิงภิรมญ์ญา    โพธิ์กระสังข์
8. เด็กหญิงเวธิตา    ทองวิจิตร
9. เด็กหญิงอรอุมา    ศรีภักดิ์
10. เด็กหญิงทิพรดา    จินตบุตร
1. นาง ดวงหทัย    บวรกิจดำรงเลิศ
2. นางบูลศรี    ศรีระเริญ
3. นางภัทราวดี    เตชะวันโต
4. นายสมัคร    สุขตะกั่ว
5. นางสาวสุชานาถ    ธรรมวันนา
25 25 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    มาศบิ้ง
2. เด็กหญิงจิระพร    พรชัย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    ราชเจริญ
4. เด็กหญิงวิชญาพร    ดายังหยุด
5. เด็กหญิงอรัญญา    สัตตรัตนำพร
6. เด็กหญิงนิรมล    วงษ์หาญ
7. เด็กหญิงกาญจนา    สีหาโบราณ
8. เด็กหญิงชลธิดา    พลเยี่ยม
9. เด็กหญิงชนาภา    มาศบิ้ง
10. เด็กหญิงกรวิกา    วงษ์หาญ
1. นางประภัสสรา    หาญคำภา
2. นางปรียาภา    สอนจันดา
3. นางสุกัญญา    ปัตตาเนย์
26 26 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมา    ภารรักษา
2. เด็กหญิงวลัยภรณ์    จันสุตะ
3. เด็กหญิงอมรัตน์    ขันป้อง
4. เด็กหญิงวราภรณ์    ยลถวิล
5. เด็กหญิงณฐพร    ฉายสวัสดิ์
6. เด็กหญิงลลิตา    มุมอภัย
7. เด็กหญิงวนิดา    คำวงศ์
8. เด็กหญิงศรัญญา    หลักคำ
9. เด็กหญิงปนัดดา    หัตถแสน
10. เด็กหญิงสุพัฒตรา    ภูชายธง
11. เด็กหญิงกัญญาภัค    วิโยธา
12. เด็กหญิงชลธิชา    ระวิชัย
13. เด็กหญิงพัทธนันท์    สาระบุตร
14. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    บัวแพ
1. นางพัชรินทร์    วังวัฒนา
2. นายรัตพล    สมสาย
3. นางสาววนิดา    ลาภบุญเรือง
4. นางหทัยกานต์    ศรีทา
5. นางสาวอนงค์นาฏ    นามพร
27 27 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    ปัดถาวะโร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    สีเสมอ
3. เด็กหญิงปนัดดา    ชิดสันเทียะ
4. เด็กหญิงจุรีภรณ์    รอบไธสงค์
5. เด็กหญิงยุวดี    แสนอุบล
6. เด็กหญิงอรสา    กว้างขวาง
7. เด็กหญิงสุชญา    พันธ์ภักดี
8. เด็กหญิงวิจิตรา    เหล่าแสน
9. เด็กหญิงจิราพร    สุกจ้อย
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พรมพิมพ์
11. เด็กหญิงสวนีย์    รอบรู้
12. เด็กหญิงภิญญดา    ทิพวัจนา
13. เด็กชายอภิวัฒน์    สารสิน
14. เด็กชายอภิลักษณ์    สารสิน
15. เด็กชายอลงกรณ์    ภูวันนา
1. นางเมธินี    พละพงษ์
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ    พิทักษ์
2. เด็กหญิงมาริษา    อมรวิทยาการ
3. เด็กหญิงปรียาพร    ธรรมทวี
4. เด็กหญิงสุทธิดา    รักความสุข
5. เด็กหญิงกัญญภัทร    สอนสี
6. เด็กหญิงเมธาวดี    นรชัย
7. เด็กหญิงสุรดา    เชื้อดี
8. เด็กหญิงธณพร    ไทยปิยะ
9. เด็กหญิงนุชศรา    ศรีมะณี
10. เด็กหญิงเพชรน้ำงาม    ต้นวงศ์
11. เด็กหญิงพรอุมา    เมร์เลน
12. เด็กหญิงธวัลรัตน์    พันธ์ผา
13. เด็กหญิงบุณรดา    หวังเทวีวรกุล
14. เด็กหญิงทิพานันท์    รวีโรจน์กรสกุล
15. เด็กหญิงปวริศา    เตชะสุข
1. นายครรชิต    บัวภา
2. นางภัทรวดี    เชื้อพนมนิธิยา
3. นางภัทรียา    วิเศษศรี
4. นางสาววิสุดา    สบายดี
5. นางสุภาวดี    พวงพันธ์
29 29 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ..เทพารักษ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงเขมจิรา    บางหลวง
2. เด็กหญิงสุภาพร    พูนขุนทด
3. เด็กหญิงพัชริดา    เจียรวาปี
4. เด็กหญิงสุภัสร    สิทธิจันทร์
5. เด็กหญิงอนิลธิตา    เพราะขุนทด
6. เด็กหญิงสิริรันทร์    ธงสันเทียะ
7. เด็กหญิงนิตยา    ชิขุนทด
8. เด็กหญิงศิรินภา    กินขุนทด
9. เด็กหญิงชลธิชา    เดขุนทด
10. เด็กหญิงศศิตรา    ปลื้มสุข
11. เด็กหญิงศศิภา    เดิมสันเทียะ
12. เด็กหญิงขวัญศิริ    พรขุนทด
13. เด็กหญิงณัชณิชา    เทาขุนทด
14. เด็กหญิงนันธิดา    เทาขุนทด
1. นางสาวขวัญเดือน    แส่กระโทก
2. นายณรงค์ศักดิ์    เพราะขุนทด
3. นางสาวธารารัตน์    กินขุนทด
4. นางสุนิชา    เพราะขุนทด
5. นางโสพิศ    กิจขุนทด
30 30 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงนิลมัย    วิเชียรเทียบ
2. เด็กหญิงหฤทัย    ภักดียา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปานทอง
4. เด็กหญิงธัญชนก    ยอดศิลา
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์    น้อมกลาง
6. เด็กหญิงวรัญญา    เทนสุนา
7. เด็กหญิงดิษยนันท์    หินอัคคีเดช
8. เด็กหญิงวาสนา    สันเสนาะ
9. เด็กหญิงมยุรินทร์    ลุนใต้
10. เด็กหญิงอัญชัญ    บุญเต็ม
11. เด็กชายณัฐดนัย    วงศ์แก้ว
12. เด็กชายปิยะ    ปลั่งกลาง
13. เด็กชายณัฐวุฒิ    อักษรเสือ
14. เด็กชายศุภากร    โนนเสนา
15. เด็กชายธนดล    นาราชย์
16. เด็กชายณัฐยศ    วงศ์แก้ว
1. นางกาญจนา    ศรเสนา
2. นางสาวณปภัช    ศรีตะสังข์
3. นางภัทรานิษฐ์    หวลศรีไทย
4. นายภาณุวัฒน์    ภาโนชิต
5. นางสาวสีไพร    ปัญญะ
31 31 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงนันทิชา    ศิริทองจักร
2. เด็กหญิงภัชรธร    พิมพ์วงศ์
3. เด็กหญิงพัชรมัย    ชินเนหันหา
4. เด็กหญิงณัฐกมล    ด้วงวังหิน
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ    โปร่งกลาง
6. เด็กหญิงทรรศิกา    จันทะคุณ
7. เด็กหญิงอริสรา    โสโท
8. เด็กชายชนะชัย    ด้วงวังหิน
9. เด็กหญิงจริยาพร    ทิพพชัย
10. เด็กชายกิติกรณ์    ศรีพันดอน
11. เด็กชายศุประชา    ชัยรักษา
12. เด็กชายปริพัฒน์    วงศ์สกุล
1. นางงดงาม    เกติยะ
2. นางจุไรรัตน์    บรรพสินธุ์
3. นางสาวชญาญ์พัฏฐ์    วรภรไพศาล
4. นายอดิศร    ภัยแคล้ว
5. นายเจษฎา    คงชูดี
32 32 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงเบญจพร    ศรีวัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงอัจฉราวดี    มณีมาศ
3. เด็กหญิงเบญญาภา    แม่นพันธุ์
4. เด็กหญิงกัญชิสา    ฟูอ้าย
5. เด็กหญิงวันวิวาห์    มืดคุ้ม
6. เด็กหญิงนันทิชา    พันธุ์เหาะ
7. เด็กหญิงอริศรา    ประคองสุข
8. เด็กหญิงนัยนา    นิลกลาง
9. เด็กหญิงกุลณัฐ    นุตกลาง
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    มูลอามาตย์
2. นางทรรศนีย์พร    ค้าทอง
3. นางมาลี    พิมละมาศ
4. นางรังสิมา    จันทสิงห์
5. นางลำพาด    กุพันธุ์
33 33 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินภา    มารีศรี
2. เด็กหญิงอภิญญา    ฤกษ์ยาม
3. เด็กหญิงน้ำตะวัน    จิตสันเทียะ
4. เด็กหญิงสายชล    โพธิ์ใต้
5. เด็กหญิงศิริขวัญ    แก้วโสภา
6. เด็กหญิงประมาภรณ์    แนมขุนทด
7. เด็กหญิงนรพร    รัตนพลที
8. เด็กหญิงกิตติยา    มารีศรี
9. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อุดทา
10. เด็กหญิงพลอยชมพู    โคตรภูมี
11. เด็กหญิงพิสชา    อินทร์กลาง
12. เด็กชายอนุชิต    เทพยศ
13. เด็กชายธนากร    สมทาสุวรรณ
14. เด็กชายศักรินทร์    โสภา
15. เด็กชายยุทธพงษ์    ศรีอุดม
1. นายกรกฎ    ป้านภูมิ
2. นายกิ่งศักดิ์    พูลเกษม
3. นางสาวบลสิการ    ดอนโสภา
4. นางละมัย    ทิมินกุล
5. นายโชคชัย    ศรีชมภู
34 34 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    สายสุด
2. เด็กหญิงวีราพร    นามุลทา
3. เด็กหญิงสาธิกา    หล่อแหลม
4. เด็กหญิงชื่นกมล    รู้จิตร
5. เด็กหญิงวิไล    พรมมี
6. เด็กหญิงชลธิชา    หัสดง
7. เด็กหญิงจำปี    บุตรดี
8. เด็กหญิงบุศรินญา    กองแก้ว
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สุพศร
10. เด็กชายอนุชา    หล่อแหลม
11. เด็กชายนนทกร    จัดเขตกร
12. เด็กชายจิรายุ    หล่อแหลม
13. เด็กชายบูรพา    รู้จิตร
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ    รู้จิตร
15. เด็กหญิงสุกัญญา    หล่อแหลม
1. นางจันทิรา    ใสงาม
2. นายพิเชษฐ์    ลาสุขัง
3. นางสุภาพ    อิ่มจิต
4. นางสุมาลี    บุญญาธรรมรัตน์
5. นายสุรศักดิ์    ศิริเวช
35 35 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์    บุตรอำคา
2. เด็กหญิงยุภารัตน์    สามาอาพัฒน์
3. เด็กหญิงนิโลบล    สรรพทรัพย์
4. เด็กหญิงเกวลิน    ผ่านเมือง
5. เด็กหญิงเอมิษา    โสมรักษ์
6. เด็กหญิงสุชานันท์    ช่างพิมพ์
7. เด็กหญิงจิราภัทร    พันวิเศษ
8. เด็กหญิงไอลดา    ผลทับทิม
1. นายจันทรานนท์    ไตรยสุทธ์
2. นางจันทิดา    มาตขาว
3. นางสาวจุฑาภรณ์    อินทนนท์
4. นางสาวรมิตา    พรมดี
5. นางสาวอรุณรัตน์    โสมณวัฒน์
36 36 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    นาชิน
2. เด็กหญิงนฤมล    แสงอโน
3. เด็กหญิงนุสรา    อาลัย
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์    พึ่งผล
5. เด็กหญิงสุดาพร    ผิวบาง
6. เด็กหญิงธัญชนก    สุสารโภ
7. เด็กชายราเชนทร์    โคตรสุวรรณ
8. เด็กชายสุรเสกข์    โสนาคา
9. เด็กชายศิวกร    ชัยโกฏิ
10. เด็กชายนาวิน    จันทร์วิเศษ
11. เด็กชายมงคล    ทอนอทอง
12. เด็กชายภาคิน    จิตร์จักร์
13. เด็กชายอัครวินทร์    ยอดดำเนิน
14. เด็กชายอติชาติ    สีหาราช
1. นางกัลยารัตน์    ทองดวง
2. นางสาวตติยา    เจริญยิ่ง
3. นายสมชิต    จันเทา
4. นางสุนันทา    ฮมแสน
5. นางแค๊ชริยา    ลักขณานุกูล
37 37 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนิราวรรณ    ชูโส
2. เด็กหญิงสุภนิดา    สังข์เครือ
3. เด็กหญิงอมลรดา    แสงสกุล
4. เด็กหญิงสุชาวดี    พรหมตื้อ
5. เด็กหญิงพนารัตน์    งามตรง
6. เด็กหญิงฐิติพร    สีหะบุตร
7. เด็กหญิงธนาพร    เลขกลาง
8. เด็กหญิงภัคพร    อาจหาญ
9. เด็กหญิงนคภรณ์    มีกุล
10. เด็กหญิงรตนพร    หาญสันเทียะ
11. เด็กหญิงเก็จแก้ว    ศักดิ์เสือ
12. เด็กหญิงปิยะดา    เปี่ยมมาก
13. เด็กหญิงฐิติวรดา    งามเจริญ
14. เด็กหญิงณัฐนรี    เนตรศิริ
15. เด็กหญิงเนตรตญา    งามแสง
16. เด็กหญิงอังค์วรา    แสงสีงาม
1. นายบุญจง    ศรีเลิศ
2. นางสาววิภาวรรณ    สาระบุตร
3. นายสง่าวุฒิ    ผมพันธ์
4. นางสมปอง    อุตสาหะ
5. นางอาทิตยา    พรหมศรี
38 38 โรงเรียนสันตยานันท์ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    แปหวิน
2. เด็กหญิงเบญญาภา    พ่อยันต์
3. เด็กหญิงบุญยานุช    โคตนาม
4. เด็กหญิงอินทิรา    ป่าไม้ทอง
5. เด็กหญิงอรชพร    จิตรจักร
6. เด็กหญิงขนิษฐา    ญาติวงศ์
7. เด็กหญิงนวพรรษ    คำลี
8. เด็กหญิงนิภาพร    วงศ์มณี
9. เด็กหญิงณัฐณิชา    ศรีธรรมมา
10. เด็กหญิงพรนลัช    สายทอง
11. เด็กหญิงฐิติยากร    ภูมิรัตน์
12. เด็กหญิงพัชราภา    จันทร์ผักแว่น
1. นางสาวจุมินรัตน์    มะยัง
2. นางสาวเมตตา    พระโคตร
39 39 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    คูณมี
2. เด็กหญิงจุไรพร    บุญเอนก
3. เด็กหญิงวัลวลี    ทีฆายุพรรค
4. เด็กหญิงอลิตา    เข็มสุดา
5. เด็กหญิงชลิตา    เหล่าบุตรศรี
6. เด็กหญิงพิมชนก    อกผาย
7. เด็กหญิงพรรัตน์    บุญทอง
8. เด็กหญิงวิลาสินี    เข็มสีดา
9. เด็กหญิงจุฑามาศ    ศิริผลา
10. เด็กหญิงสุกัญญา    ทาหอม
11. เด็กชายอภิสิทธิ์    รูปสวย
12. เด็กหญิงจงกล    วงศ์บุตรดี
13. เด็กหญิงนิธยาภรณ์    หมั่นยืน
14. เด็กชายปองพล    นุชภิเรนทร์
15. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุญเลิศ
16. เด็กหญิงสิริภัทร    จงจิตร
1. นายกฤษดา    ขาวสะอาด
2. นางสาวจุฑารัตน์    ศรีพรมมา
3. นางตุ้มทอง    กาสีวงศ์
4. นายยศณรงค์    เคนท้าว
5. นายเชิดชัย    ลุยพิมพ์
40 40 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพรพิมล    อาจบำรุง
2. เด็กหญิงฐิติมา    อัคศรี
3. เด็กหญิงอิฐสรา    อุดชุม
4. เด็กหญิงชนิกานต์    ศาลาแก้ว
5. เด็กหญิงพิศชาภรณ์    อย่างสวย
6. เด็กหญิงชัยมล    เตชะผล
7. เด็กหญิงภูรินทร์    ผันผ่อน
8. เด็กหญิงวิมลณัฐ    หาญณรงค์
9. เด็กหญิงศิรประภา    สิงห์สุริยะ
10. เด็กหญิงศศิวิมล    อย่างสวย
11. เด็กหญิงชนนิกานต์    วินาดอน
12. เด็กหญิงนันทิชา    อองภา
13. เด็กหญิงกนิษฐา    ประภาวะแก
14. เด็กหญิงบุศรินทร์    กองตัน
15. เด็กหญิงญาณพัฒน์    เดือนจันทร์
1. นางกุลธิดา    พึ่งคำนวน
2. นางสาวปารมี    พันรัตนะ
3. นางสาวมัณฑนา    ออพานิชกิจ
4. นางสาวรัชนีพร    ศรีพอ
5. นายเกรียงไกร    นรินทร์
41 41 โรงเรียนบ้านสูงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    สาขี
2. เด็กหญิงวนัชพร    สนิทพจน์
3. เด็กหญิงชาญดา    ยมรัตน์
4. เด็กหญิงชมภูนุท    พลศรี
5. เด็กหญิงนริศรา    เสาสูงยาง
6. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีภูงา
7. เด็กหญิงธัญชนก    พาที
8. เด็กหญิงฑิฆัมพร    อ้วนคำ
9. เด็กหญิงนิภาภร    วงศ์ทอง
10. เด็กชายวราวงษ์    อินทรวรศิลป์
11. เด็กชายสรวิชญ์    ท้วมประเสริฐ
12. เด็กชายอัษฎาวุฒิ    วิชัย
13. เด็กชายวิทยา    อุบลบาน
14. เด็กชายจิรายุ    เค้าซื่อ
15. เด็กชายอรรถกร    ชุมวัน
16. เด็กหญิงธิดารัตน์    มุ่งงาม
1. นางสงวน    ประทุมมัง
2. นายสมควร    ทีคลัง
3. นางสุพัตรา    ผกามาศ
4. นางอรฎี    อะทาโส
5. นายไพวัน    วันสูง
42 42 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงจีรนุช    เพ็ชรพงค์
3. เด็กหญิงวรัญญา    ประชุมรักษ์
4. เด็กชายนุชธิชา    ผาสุข
5. เด็กหญิงบงกชพร    บรรเทิงสุข
6. เด็กหญิงแพรไพร    หลักทอง
7. เด็กหญิงรัชริกา    แก้วใส
8. เด็กหญิงปุณยนุช    หัตถมา
9. เด็กหญิงศิรประภา    แก้วคำกอง
10. เด็กหญิงเนตรนภา    โกษา
11. เด็กหญิงทัศพร    กุทอง
12. เด็กหญิงสุพัฒตรา    ชื่นภิรมย์
13. เด็กหญิงธารกมล    แก้วศรี
14. เด็กหญิงชฎาภา    ภิระโคตร
15. เด็กหญิงวิทยาภรณ์    มาคะวงค์
16. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พวงพัน
1. นางสาวจารุวรรณ    พรมด้วง
2. นางธิดารัตน์    ภักดีล้น
3. นางพิมลดา    ศรีริคำ
4. นางสาวสรกมล    เริงศิริ
5. นางสาวเพียงนภา    ปัญญาวิชัย
43 43 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงกมลวัทน์    สิงห์ทุย
2. เด็กหญิงอิงค์กมล    ท้าวไทยชนะ
3. เด็กหญิงพิยะดา    ศิริวงษ์
4. เด็กหญิงสิรินยา    มูลเพีย
5. เด็กหญิงศศิประภา    ขำชู
6. เด็กหญิงกมลพร    ทองวิเศษ
7. เด็กหญิงลภัสรดา    ลาเพ็ง
8. เด็กหญิงวรรณ์วิษา    เมืองพนอม
9. เด็กหญิงวิยดา    พินิจลึก
10. เด็กหญิงอริสา    เสพรม
11. เด็กหญิงชัญญานุช    เหล่าประเสริฐ
12. เด็กหญิงชลธร    หิงขุนทด
1. นางทิฆัมพร    แสงเดือน
2. นางสุดาพร    ชารีวรรณ์
3. นางสุดาพร    ศิริชัยโชค
4. นางสุภาพ    ชนะบัว
5. นางไกรสร    ศรีภูวงศ์
44 44 โรงเรียนบ้านโคกถาวร สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงศาตพร    คะสา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    ประฮาดไชย
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    อินภูมี
4. เด็กหญิงวิภาวี    กุลฉวะ
5. เด็กหญิงขนิษฐา    สานนท์
6. เด็กหญิงเกตุมณี    เยือกเย็น
7. เด็กหญิงอารีรัตน์    โลหะชาติ
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ไกรษร
9. เด็กหญิงจิราวดี    ศรีอุดร
10. เด็กหญิงอาภัสรา    ทุมพันธ์
11. เด็กหญิงณรินทร์    โลหะชาติ
12. เด็กหญิงเจนจิรา    ศรีสมัย
13. เด็กหญิงจรัสทิวา    ชนะวงค์
14. เด็กหญิงวิมลศิริ    อินวกูล
15. เด็กชายภัทรพล    เชื้อสกุล
1. นายจรูญชัย    อนุศาสน์
2. นางดวงฤทัย    เขื่อนพงษ์
3. นางภคมน    ตุพิลา
4. นางสาวรัตติยา    ธิปัญญา
5. นายวิทยา    ดอนแสง
45 45 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายวัชรพล    พอใจ
2. เด็กชายกัมชัย    คำอิ่ม
3. เด็กหญิงพิยดา    ไชยสีหา
4. เด็กหญิงยุวรรณดา    อันทะเกตุ
5. เด็กหญิงเสาวภา    สุริสาร
6. เด็กหญิงสุคนธ์ธรา    ภูครองนา
7. เด็กหญิงจรรยาพร    แจ่มแสง
8. เด็กหญิงวีริยา    สุริสาร
9. เด็กหญิงรัชดาพร    สิงห์ธวัฒ
10. เด็กหญิงภัทรนันท์    ภูผาบ
11. เด็กหญิงสุธิตา    หอมชื่น
12. เด็กหญิงชาลิดา    พรมโชติ
13. เด็กหญิงพีรดา    ทันพรม
1. นางน้อมจิต    ภูถมทอง
2. นางปนัดดา    ภาณุรัตน์
3. นางยุพาภรณ์    สีหาทัพ
4. นางวิภารัตน์    นารคร
5. นางสุรีวัลย์    บรรพชาติ
46 46 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    เติมสุทา
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์    เวียงสงค์
3. เด็กหญิงภรัณยา    สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สิวะรินทร์
5. เด็กหญิงกรรณิกา    ยะสาร
6. เด็กหญิงสุกัญญา    สมบูรณ์พร้อม
7. เด็กหญิงทรงพร    จันทาวงษ์
8. เด็กชายชฎายุ    หะไว
9. เด็กชายธีรวัฒน์    ไกรจุมพล
10. เด็กชายปัณณวรรธ    นามสาขา
11. เด็กชายภูชิต    โคกฉวะ
1. นายครองชนม์    จันทลา
2. นางสาวณัฐนันท์    ธีรปรียวัฒน์
3. นายพงษ์นุวัฒน์    มัยวงค์
4. นางศิริธร    สกลธวัฒน์
5. นางอัญชลีวรรณ    พรหมจารีย์
47 47 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    พลวิเศษ
2. เด็กหญิงน้ำฝน    นนธิราช
3. เด็กหญิงปทิตตา    กลางเสนา
4. เด็กหญิงกาญจน์ติมา    คำไล้
5. เด็กหญิงวิริยา    ดอกจันทร์
6. เด็กหญิงเพิ่มสุข    เกษทองมา
7. เด็กหญิงอริศรา    ตระพรม
8. เด็กหญิงณัฐชยา    หอมพรหมมา
9. เด็กหญิงปัณณธร    พรเติม
10. เด็กหญิงนริศรา    จันตรุง
11. เด็กหญิงปราชญ์พิตรา    จักรดุลย์วิภพ
12. เด็กหญิงนฤสรณ์    มารอด
13. เด็กชายธีรวัฒน์    ตัวงาม
14. เด็กหญิงณัฐนิชาช์    ลีทอง
15. เด็กหญิงภัคพร    พลซา
16. เด็กหญิงณัฐนันท์    ศรีพรม
1. นางชญานันทน์    ถิ่นสพุง
2. นางณัฐธยาน์    ธนวัตนามวงษ์
3. นางสาววนัสฬานฑ์    ธศิริสุขธรรม
4. นายวีระพงษ์    ศักดาพิทักษ์
5. นางสาวอรอนงค์    มิ่งแก้ว
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญานันท์    เชิญบ่อแก
2. เด็กหญิงกัลยา    จันทร์เหลือง
3. เด็กหญิงครัทธิยา    อุดคำ
4. เด็กหญิงจีรภัทร    วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงฉันทพิชญา    เบ้าช้างเผือก
6. เด็กหญิงชนิสรา    ภูมิเรศสุนทร
7. เด็กหญิงชาลิสา    สืบศรี
8. เด็กหญิงพริ้วพร    บัวมี
9. เด็กหญิงทิพย์กมล    อยู่คง
10. เด็กหญิงธัญทิพย์    บรรจุทรัพย์
11. เด็กหญิงประภาวรินทร์    สมใจ
12. เด็กหญิงผกามาศ    ดวงบัญชา
13. เด็กหญิงมณีรัตน์    หงษ์มณี
14. เด็กหญิงอนุธิดา    คุ้มหมู่
15. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    สายรัตน์
16. เด็กหญิงพิรสรณ์    ศุภวงค์ธนาศิริ
1. นางจินตนา    เรืองบุตร
2. นางสาวทิพวรรณ    ขันซ้าย
3. นางสาวปุณยวีร์    ศิริพูลมัทนาพร
4. นางรุ่งนภา    บุญถูก
5. นางวงจันทร์    มาสขาว
49 49 โรงเรียนบ้านตากลาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายสิทธิกรณ์    สิงห์โต
2. เด็กหญิงชนิกานต์    มะลิงาม
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ศาลางาม
4. เด็กหญิงกรรณิการ์    ศาลางาม
5. เด็กหญิงณัฐฐา    จะเรศรัมย์
6. เด็กชายภูริภัทร    อ่อนสิงห์
7. เด็กหญิงชวัลรัตน์    มณีวัน
8. เด็กหญิงวัยเรศน์    อินทร์สำราญ
9. เด็กหญิงฉัตรสุดา    ยี่รัมย์
10. เด็กหญิงปาริฉัตร    ศาลางาม
11. เด็กชายทีฆวิชญ์    ศาลางาม
12. เด็กชายพงศธร    ศาลางาม
13. เด็กหญิงธัญชนก    ศาลางาม
1. นายจิรัฏฐกรณ์    ชุมสุข
2. นางสาววันภัสสร    วันดี
3. นายวิศวนาถ    ชุมสุข
4. นางสุคนธรัตน์    ชูเชิด
5. นายสุทัศน์    กิริยาดี
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงนิศากร    บุญหนัก
2. เด็กหญิงพิณลดา    เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อินตลาด
4. เด็กหญิงปิยธิดา    เจริญทรัพย์
5. เด็กหญิงปานรวี    รักษาพล
6. เด็กหญิงชิโนรส    ปุณณ์พัฒนานนท์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    สังฆทิพย์
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ฝั้นสกุล
1. นายปฏิวัติ    นามทองใบ
2. นางพิทยา    กุลอัก
3. นางสุจิตรา    ทับมณี
51 51 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงนันทวัน    นรานอก
2. เด็กหญิงสาธิกา    ไทยจันอัด
3. เด็กหญิงสุชัญญา    ฉัตรตะขบ
4. เด็กหญิงสุพิชญา    บิสันเทียะ
5. เด็กหญิงนภัสนันท์    แดงสกุล
6. เด็กหญิงณัฐวิภา    สร้อยสด
7. เด็กหญิงกิตติกา    ศรีรัตนสิทธิ์
8. เด็กหญิงปวีณนุช    กาโส
9. เด็กหญิงนิพาดา    ดอกรักกลาง
10. เด็กหญิงชฏาพร    เว่าสันเทียะ
11. เด็กหญิงกรพันธ์    ชูเกาะ
1. นางสาวงามขำ    จันสด
2. นางสาวจินตนา    พิเคราะห์
3. นายณัฏฐวัฒน์    เกิดกลาง
4. นางมานิต    เกิดกลาง
5. นางสาวสุทธิการ    แสงศศิธร
52 52 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณภัทร    วุฒิสาร
2. เด็กหญิงยุวธิดา    ชาญชิต
3. เด็กหญิงแพรชมพู    แซสันเทียะ
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ชนทะเขต
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    จันทราเพ็ญ
6. เด็กหญิงวทัญญา    สีเขียว
7. เด็กหญิงวริศริยา    บัวประชา
8. เด็กหญิงวันวิสา    สุวรรณคง
9. เด็กหญิงปิยะธิดา    วงศ์พิมสอน
10. เด็กหญิงพรนัชชา    โคตรปัตถา
11. เด็กหญิงสุเมธี    โคตปารี
12. เด็กชายณัฐวุฒิ    เมืองศรีมาตย์
13. เด็กชายวรพงษ์    คำตา
14. เด็กหญิงไอยรา    ศรีลุนช่าง
1. นางขนิษยา    ภูขาว
2. นางมณีวรรณ    จิตธรรมมา
3. นางสาวลักขณา    ลัดเหลา
4. นางลำพรรณ์    ภักดิ์สงศรี
5. นางโสภา    แม่นชัยภูมิ
53 53 โรงเรียนบ้านโคกไค สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายนิวัฒน์    งาประดิษฐ์
2. เด็กชายชาติกล้า    อุปถัมภ์
3. เด็กชายนันทเดช    สาคะรินทร์
4. เด็กชายวรพจน์    อุตรา
5. เด็กชายชาญชัย    เศษบุบผา
6. เด็กชายวันเฉลิม    สุวรรณเรือง
7. เด็กชายปฎิภาณ    บุรีนอก
8. เด็กชายชัยวัฒน์    ชอบสว่าง
9. เด็กชายรชฎ    เกตุนอก
10. เด็กชายธนภัทร    โคตะนันท์
11. เด็กชายนฤพนธ์    อุ่นธง
12. เด็กชายณัฐวุฒิ    หาญรบ
1. นายทวี    ธรรมโชติ
2. นายพงศ์ณภัทร    ดีดพิณ
3. นายพรรษพล    ดีดพิณ
4. นางสาวสุมาลี    เกตุนอก
5. นางสาวโชติกา    เหลือผล
54 55 โรงเรียนอนุบาลสิทธิวงศ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    สอนหลี
2. เด็กหญิงพนิดา    เหง่าขามป้อม
3. เด็กหญิงศลิษา    หีบแก้ว
4. เด็กหญิงชัญญานุช    บุญกอบ
5. เด็กชายกณวรรธน์    รจนาสม
6. เด็กหญิงกันณพร    นราพล
7. เด็กหญิงพิมานมาศ    รักษ์มณี
8. เด็กหญิงสุกัญญา    บุตรอำคา
9. เด็กชายกษิดิ์เดช    ศรีพรม
10. เด็กหญิงศิริยากร    วรรณขามป้อม
11. เด็กหญิงชลธิดา    คำวิเศษ
12. เด็กชายโสภณวิชญ์    นามคูณพิพัฒน์
13. เด็กหญิงปิยธิดา    ม้าวิ่ง
14. เด็กหญิงนันธิยา    ธัญญะ
15. เด็กชายพงศธร    จันทร์โพธิ์
16. เด็กชายสิรภัทร    ลีล้าน
1. นางกนกวรรณ    สิทธิวงศ์
2. นางสาวพร้อมพรรณ    แหวนแก้ว
3. นางวิชชุดา    ท่าหิน
4. นางศิริรัตน์    รักษ์มณี
5. นางสาวอาภรณ์    เดชโนนสังข์
55 56 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสลิลดา    มุงคล
2. เด็กหญิงลลิลสิริ    ปิดสายะตัง
3. เด็กหญิงสุวนันท์    ศรัทธาคลัง
4. เด็กหญิงธนวรรณ    บุญช่วย
5. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ใจซื่อ
6. เด็กหญิงปราริณีย์    สันโดษ
7. เด็กหญิงชลธิชา    โคตรธาดา
8. เด็กหญิงศิริวิภา    โคตรธาดา
9. เด็กชายอภินันท์    ปะริสาเก
10. เด็กหญิงปิยธิดา    พรยา
11. เด็กชายพีรยศ    กองพลพรหม
12. เด็กชายธีรศักดิ์    แสงเทพ
13. เด็กหญิงมโนชา    สาดแล่น
14. เด็กหญิงรัศมี    ดงภักดี
15. เด็กชายธีรภัทร    ยศเกตุ
16. เด็กหญิงพิชญา    ภูรับ
1. นางสาวจินตนา    นาหนองขาม
2. นางประภา    ใจซื่อ
3. นางสาวศิริวรรณ    กองพลพรหม
4. นางสมหมาย    ชุบสุวรรณ
5. นางสุดธาดา    วงศรี
56 57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    โสภารัตนไพบูลย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรีทำบุญ
3. เด็กหญิงอภิญญา    สุดารส
4. เด็กหญิงปรียาวรรณ    หงส์ตัน
5. เด็กหญิงกวินทิพย์    หงส์ตัน
6. เด็กหญิงอธิฌา    กมณีย์
7. เด็กหญิงภัชราพร    คำบอน
8. เด็กหญิงอุไรวรรณ    โสภาบุตร
9. เด็กหญิงรัฎาพร    บุญยัง
10. เด็กหญิงวราภรณ์    โคตรภักดี
11. เด็กหญิงกฤติญา    หารินไสล
12. เด็กหญิงพิมชนก    จันทร์บาน
13. เด็กหญิงนงลักษณ์    ธรรมขันธ์
14. เด็กหญิงบุปผา    คชกฤษ
15. เด็กหญิงมุธิตา    แก้วนุช
1. นายนิกร    คงทวี
2. นางสาวภัสรา    จันทะเสน
57 58 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายทวีคูณ    ดวงแก้ว
2. เด็กชายนันทิวัฒน์    พิมพา
3. เด็กหญิงปนัดดา    พลหาญ
4. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    พลหาญ
5. เด็กหญิงวิชุดา    อินทร์ขาว
6. เด็กหญิงสุวิชาดา    อินทร์ขาว
7. เด็กหญิงกัลยารัตน์    อินทร์ขาว
8. เด็กหญิงขวัญข้าว    สุดใจ
9. เด็กหญิงพรรณวดี    งามเลิศ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์    รัตนะโสภา
11. เด็กชายธนวัฒน์    ศิริวาลย์
12. เด็กชายเมธาสิทธิ์    อินทร์ขาว
13. เด็กชายพีรวัส    ทองอบ
14. เด็กชายอนันต์สิทธิ์    พลหาญ
15. เด็กชายธนภัทร    ยืนชนม์
16. เด็กชายสุทัศน์    พิกุลทอง
1. นางจินตนา    รัตนะโสภา
2. นายพรทวีวัฒน์    รัตนะโสภา
3. นางสาวสุขสิริ    พลหาญ
4. นายสุนทร    พลหาญ
5. นายอาทิตย์    พิมพา
58 59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงวิจิตรา    บัวศรี
2. เด็กหญิงชฎารัตน์    ศรีภูธร
3. เด็กหญิงณัฐิดา    ถนอมศิลป์
4. เด็กหญิงวริศรา    วัจนา
5. เด็กหญิงธาราทิพย์    ดีเดิม
6. เด็กหญิงชัชวรรณ    อนุรักษ์กอบกุล
7. เด็กหญิงอรนุช    ปักธงชัย
8. เด็กหญิงอรนุช    ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงจิตรลดา    ภูเมฆ
10. เด็กหญิงอรัญญา    สมพล
11. เด็กหญิงบุษกร    ศรีษะ
12. เด็กหญิงอภิชญา    นาดี
13. เด็กหญิงอมรรัตน์    เสนผาบ
14. เด็กหญิงปาริตา    มาลี
15. เด็กหญิงณัฐณิชา    หล้าพรม
1. นางสาวภัทรวรรธน์    เพ็ชรตะกั่ว
2. นางสาวสุรัสวดี    ปะกิระเค
3. นายอาทิตย์    แก้วนอก
4. นางสาวเพียงฤทัย    ปะละกา
5. นางโสภา    ประไพร
59 60 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    เรืองนางรอง
2. เด็กหญิงประณยา    ฤทธิ์นอก
3. เด็กหญิงปาราวี    ลายพยัคฆ์
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    มือขุนทด
5. เด็กหญิงกฤติยา    ดวงนิล
6. เด็กหญิงสิตานัน    จันทร์โสดา
7. เด็กหญิงนงลักษณ์    เรืองนางรอง
8. เด็กหญิงสุปัญจรีพร    จรเอ้กา
1. นางทิพวรรณ    หาญวารี
2. นางสาวนิวัฒนา    ปราบพยัคฆา
3. นางปริศนา    รินทรุด
4. นางสาวปริศริญญา    รินทรุด
5. นางสาวอัญชนาภรณ์    แก้วอุทัศน์
60 61 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงณิฌาภัทร    ปรางค์ทอง
2. เด็กชายอัษฎา    รักษาภักดี
3. เด็กหญิงสุทธิดา    วรรณดร
4. เด็กหญิงสุพัฒตา    ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงชมพูนุุช    กุลแก้ว
6. เด็กหญิงกิตติมา    สีหาชัย
7. เด็กหญิงกิ่งกนก    เที่ยงภักดิ์
8. เด็กหญิงทิพนภา    นามวงษา
9. เด็กหญิงนิชานันท์    มีแก้ว
10. เด็กหญิงรัชนี    โคตรชมภู
11. เด็กหญิงอริญา    ศรีบัว
12. เด็กหญิงญาณิภา    ทองชม
13. เด็กหญิงวรวรรณ    วงศ์โยธา
14. เด็กหญิงพรพรรณ    สายศักดา
15. เด็กหญิงชลดา    บัญหาราช
16. เด็กหญิงอัญธิกา    ชัยมณี
1. นางปัญลักษณ์    อุตมะ
2. นางลักขณา    บำรุงเอื้อ
3. นางวชิรา    วงภูธร
4. นางสมอาด    ใจหวังดี
5. นางสุจินดา    สมรูป
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................