งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 396
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงปริยาภัทร    มาลา
2. เด็กหญิงกัลญารัตน์    ศรีชมภู
3. เด็กหญิงพรพิมล    อินทสิทธิ์
4. เด็กหญิงไพลิน    จันทวงค์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุพรมอินทร์
6. นางสาวดาวรรณ    ศรีกระบุตร
7. เด็กหญิงนภัสสร    แก้วโวหาร
8. เด็กหญิงกุลนันท์    บุญแก้ว
9. นางสาววรินทรา    มณีศรี
1. นางจรัสศรี    บุตรเต
2. นายนพดล    ศรีสว่าง
3. นายประทีป    ผางสง่า
4. นางปิยะวดี    สุริฉาย
2 2 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายพิทักษ์    แน่งน้อย
2. เด็กหญิงชุติมา    อิ้วจันทึก
3. เด็กหญิงกชกร    พรมมงคล
4. เด็กหญิงจิรัชญา    เจสันเทียะ
5. เด็กหญิงเมธาพร    ดวงถาวร
6. เด็กหญิงเบญญูทิพย์    อุดมแก้ว
7. เด็กหญิงจิดาภา    ยอดจังหรีด
8. เด็กหญิงชนิตา    เจตนาดี
9. เด็กหญิงจันทนา    ทุมทอง
10. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เฉพาะธรรม
11. เด็กหญิงอรสา    คำภิรมย์
12. เด็กชายปิติภัทร    รักษาศรี
1. นางพิมผกา    เกิดมงคล
2. นางพิมพา    เล็งไธสง
3. นางสุรัติยา    หมีอยู่
4. นางอุรุณา    ทาประเสริฐ
3 3 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    เชียนจันทึก
2. เด็กหญิงธนัชญา    อัตวิชา
3. เด็กหญิงธัญชนก    เซิบรัมย์
4. เด็กหญิงลลิตา    กะประโคน
5. เด็กหญิงศศิชา    พันโยศรี
6. เด็กหญิงสุธัญญา    แซกรัมย์
1. นางธัญญา    สุดสายเนตร
2. นางสาวสมฤดี    เฒ่าทอง
3. นางสาวสายชน    คบทองหลาง
4. นางสุวิมล    ประกาศวุฒิชน
4 4 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงวริษฐา    โพธิ์แข็ง
2. เด็กหญิงนิธิพร    ดาหอม
3. นางสาวสัตตกมล    ทองปั้น
4. นางสาวนวลละออง    แก้วกัณหา
5. เด็กหญิงสุภาวี    ทัสศรี
6. นางสาวอรพิน    เทศศรีเมือง
1. นางสาวภานุมาศ    ผลเจริญ
2. นางสาวยุพยงค์    พรหมพาน
3. นางสาวสุภาพร    ชัยจันทา
4. นางสาวเสาวคนธ์    บุญศรีทุม
5 5 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    สุภาคำ
2. เด็กหญิงชนากานต์    โพธิ์สูงเหลา
3. เด็กหญิงพรรณัฐฎา    แสนจันทร์
4. เด็กหญิงตรีชฎา    อาสาสู้
5. เด็กหญิงชญานิศ    จันทน้อย
6. เด็กหญิงปิยะนุช    สุนันท์
7. เด็กหญิงรพีพร    จงใจสิทธิ์
1. นางจุฑารัตน์    ภูแดนแก่ง
2. นางนพพร    กุสุมาลย์
3. นางปัจจา    ศรีกลาง
4. นางสาวแพทริยา    พนมศิลป์
6 6 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    โปริสา
2. นางสาวอดิภา    สีหัสสา
3. เด็กหญิงครีม    นิยะนัน
4. เด็กหญิงทองพิศ    ไททะนุ
5. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    ยานศิริ
6. เด็กหญิงปิยากร    ใจมั่น
7. เด็กหญิงธนัญญา    โปริสา
8. นางสาวนางสาวสุธินี    สานติตะ
9. เด็กหญิงชลิดา    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวจุฑารัตน์    ชมภูทัศน์
2. นายธนวรรธน์    สันวิลาส
3. นางพัชรวดี    วรชิน
4. นางอภัยวรรณ    ลื้นภูเขียว
7 7 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอารีย์    จำประยูร
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    นาคพินิจ
3. เด็กหญิงปริศนา    คะเนนอก
4. เด็กหญิงนภาพร    บรรยงค์
5. เด็กหญิงอิศเรศ    หอมเสด็จ
6. เด็กหญิงวิภาดา    ชมภูวิเศษ
7. เด็กหญิงอรพิน    ก้อเมืองน้อย
8. เด็กหญิงนริศรา    แก่นพรม
1. นางรัตนาวดี    พลศรี
2. นางวรรณภา    โสดาวิชิต
3. นางสุภาพร    เบ้าหินลาด
4. นายเจษฎา    ศิลาสิทธิ์
8 8 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นางสาวภัททิยาภรณ์    ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    ตื้อแอ้
3. เด็กหญิงอภัสรา    บรรทร
4. เด็กหญิงทิพยารัตน์    บรรทร
5. เด็กหญิงโชติกา    แก้วคำ
6. นางสาวเบญญาพร    บำรุงศิลป์
7. นางสาวนรินรัตน์    บุญพาย
1. นางสกาวเดือน    ศรีละวรรณ
2. นางสาวสมพิศ    เทียนทอง
3. นางเพชรรินทร์    ศรีหานนท์
4. นายเพ็ชรินทร์    ศรีสุธรรม
9 9 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    หินสุข
2. เด็กหญิงนัดดา    สัจสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนันท์ธิดา    ศรีหาบรรดิษฐ์
4. เด็กหญิงปุนิกา    ศรีบัวรม
5. เด็กหญิงพัชรา    สายพิมพ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์    ภูต้องลม
7. เด็กหญิงสุวภี    แสงสิทธิ์
8. เด็กหญิงเกษร    ไพคำนาม
1. นายธิติธาดา    ดวงเคน
2. นางพนมพร    แก้วไกรสร
3. นางสาวอภิญญา    ภูจอมจิตร
4. นางเบญจวรรณ    ภักดีไทย
10 10 โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    จันทร์ไตร
2. เด็กหญิงจริญญา    เขียวขำ
3. เด็กหญิงตุลาพร    บุญมาก
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์    พุทธชาติ
5. เด็กหญิงจีรวรรณ    จันทะแจ่ม
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    สมอาษา
7. เด็กหญิงศิริยากร    จันโท
8. เด็กหญิงประกายทอง    สมเจตนา
1. นางบุบผา    วาสนาม
2. นางศรีรุ้ง    บูรณ์เจริญ
3. นางสมหวัง    ทองแผ่น
4. นางสาวสุธรรมมา    ประพานศรี
11 11 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    ผาดกลาง
2. เด็กหญิงกมลชนก    ลองสอน
3. เด็กหญิงบุษดี    อบอุ่น
4. เด็กหญิงคงชนก    กมลศิลป์
5. เด็กหญิงนรีพร    ละม้ายเมือง
6. เด็กหญิงอนัญญา    เทศสิงห์
7. เด็กหญิงธมลวรรณ    บานเย็น
8. เด็กหญิงวารุณี    เผ่าจันทึก
9. เด็กหญิงสุชานาฏ    ฉูตรสูงเนิน
1. นางสาวนิตยา    หนูเส็ง
2. นางสาวรัศมี    พัฒนทองดี
3. นางสาวสุนันทา    ศรีบัวเผื่อน
4. นางสาวสุนิษา    กลีบพุททรา
12 12 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์    มหาชะโล
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    เพชรล้วน
3. เด็กหญิงศิราวัณ    น้ำจันทร์
4. เด็กหญิงยุพารัตน์    ล้อมไธสง
5. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ตุ่นยอด
6. เด็กหญิงอมรกานต์    มุ่งนา
7. เด็กหญิงปริณดา    ดีเลิศตระกูล
8. เด็กหญิงนภาพร    แสงทอง
9. เด็กหญิงณัชณิชา    ตองติดรัมย์
1. นางกิตติมา    โพธิ์ราม
2. นางสาวจตุพร    วงศ์ชนะ
3. นางสาวพิศมัย    นามอินทร์
4. นางสาวเสาวนิทย์    ชุมศรี
13 13 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ปรือปรัก
2. เด็กหญิงวรรณิภา    ปรือปรัง
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ปรือปรัก
4. เด็กหญิงอลิศา    ดอกพอง
5. เด็กหญิงรัชนากานต์    สาทอน
6. เด็กหญิงจริยา    ปรือปรัก
7. เด็กหญิงอุดมทรัพย์    บุญขาว
8. เด็กหญิงศิริรัตน์    ปรือปรัก
9. เด็กหญิงดารุณี    ศรีลาชัย
1. นางทิพย์วัลย์    ศรีบุญเรือง
2. นางศรัณยา    อินทรทัศน์
3. นางสาวศศิกานต์    โยธะกา
4. นายศักดิ์ชัย    ศรีบุญเรือง
14 14 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    แสนนาใต้
2. เด็กหญิงพรวิมล    ธุระกิจ
3. เด็กหญิงขนิษฐา    ไชยมาลา
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา    รอดสุโข
5. เด็กหญิงเกตุมณี    โพธิ์ชัย
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    สมสวย
7. เด็กหญิงพัชรินทร์    ตาติจันทร์
1. นายชัยวัฒน์    พันธุ์เสือ
2. นางนฤมล    ทิพย์ลม
3. นายนิพนธ์    ใจยาว
4. นางสาวสุภาวดี    สำลีพันธุ์
15 16 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงอภิชญา    สมฤดี
2. เด็กหญิงชลดา    พันธ์น้อยนนท์
3. เด็กหญิงชัญญานุช    ไชยยศ
4. เด็กหญิงนภาวรรณ    บุตรดา
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศาลาแดง
1. นางสาววิภาพร    สุรา
2. นางสุดาวัลย์    กาญจนสุขเมฆิน
3. นางสาวสุพรวดี    บัวมาตร
4. นางเก็จมณี    อินทะวงศ์
16 17 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงสุนันท์ตรา    คะเรรัมย์
2. เด็กหญิงยุวดี    บงโนนงิ้ว
3. เด็กหญิงอัญชลี    อินสำราญ
4. เด็กหญิงนิรมล    ช่วยปุ้ง
5. เด็กหญิงสุพิชญา    เทศสนั่น
6. เด็กหญิงสุจิตรา    สุริโย
7. เด็กหญิงชนกวนันท์    คำล้วน
8. เด็กหญิงสริญญา    สิมมาลา
9. เด็กหญิงวรดา    นันทเพชร
10. เด็กหญิงนงนุช    สุขกิจ
11. เด็กหญิงพรชิตา    ปลายแดน
12. นางสาวธิดารัตน์    หล้าแหล้
1. นางจริญญา    เดชเจริญ
2. นางพัณนิภา    ศรีเพ็ง
3. นางสุรัญชนา    บุตรวิเชียร
4. นายไกรษร    พรมทอง
17 18 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงฟ้าประธาร    โพธิ์สาร
2. เด็กหญิงธัญจิรา    รักษา
3. เด็กหญิงภัสสร    จันลา
4. เด็กหญิงกุลณัฐ    หาดแมน
5. เด็กหญิงมณีรัตน์    โนวฤทธิ์
6. เด็กหญิงสุทัตตา    คำทา
7. เด็กหญิงภันทิลา    แก้วงาม
1. นายณัฐชัย    บุญต่อ
2. นางนาถฤดี    ปราบพล
3. นางภันทิลา    อุฐบุญ
4. นายเฉลิมศักดิ์    เฝ้าหนองดู่
18 19 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงดวงวาลี    ทรายมูล
2. เด็กหญิงนิภาพร    บุญตาม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    สวนมี
4. เด็กหญิงดาวเรือง    ศรีทอง
5. เด็กหญิงดาวพระศุกร์    วรไกรราชย์
6. เด็กหญิงนลินิภา    บุญครอง
7. เด็กหญิงสิริลักษณ์    ดวงเนตร
1. นางจุไรวรรณ    ใหญ่สมบูรณ์
2. นางสาวมัทธนี    ไชยอุไร
3. นางสาวอภิญญา    ทองคำ
4. นางสาวอรอนงค์    อ่อนแก้ว
19 20 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปณัชศมน    โด่งพิมาย
2. เด็กหญิงวริศราพร    วงษ์ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงอริสา    ไชยชารี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นุวงค์ศรี
5. เด็กหญิงชนาการต์    พรมจันทร์
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    โอสถานนท์
7. เด็กหญิงจันทิมา    รัตนฐานู
8. เด็กหญิงอรัญญา    ปึ้งตะเนน
1. นางสาววารุณี    วังคะฮาด
2. นางวิไลพร    บุณยากร
3. นางสุชาฎา    ห้วยทราย
4. นางเฉลิมขวัญ    เหมบุรุษ
20 21 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ลีวงศักดิ์
2. เด็กหญิงสุภัสสร    พันธ์ยม
3. เด็กหญิงชุติมา    ทวิมาตร
4. เด็กหญิงวรางคณา    พันธ์พงษ์
5. เด็กหญิงวรรณวิสา    ทาสี
6. เด็กหญิงกาญจนา    วิวาสุขุ
1. นางสาวกฤติญา    ดินไธสง
2. นางจุไรรัตน์    แก้วสีทา
3. นายสมหมาย    มุ่งศิลธรรม
4. นางสุภาวดี    ตับกลาง
21 22 โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงจันทรา    สัพจารย์
2. เด็กหญิงกุนจิรา    กันรัมย์
3. เด็กหญิงจิรารัตน์    ทับประโคน
4. เด็กหญิงลภัสรดา    แม้นรัมย์
5. เด็กหญิงวรารัตน์    สิทธิธรรม
6. เด็กหญิงสัณห์สมร    เอ็มประโคน
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา    สาสุดศรี
8. เด็กหญิงโชติกา    พรมประโคน
9. เด็กหญิงเมธาวี    พรมประโคน
10. เด็กหญิงฉัตรลดา    อุ่นรัมย์
11. เด็กชายสุวิจักษ์    แก้วปลาด
12. เด็กหญิงสุขวิภา    สุขประโคน
1. นางกัญญาภัทร    เวียงใต้
2. นายสมชีพ    ช่างทอง
22 24 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงศศินา    ดอกบัว
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    พรมจันทร์
3. เด็กหญิงประภาสิริ    บุญปิยภัทรสร
4. เด็กหญิงชนิตา    นันทสุนี
5. เด็กหญิงลักษมณ    ด้วงคง
6. เด็กหญิงภาวิดา    พรมมา
7. เด็กหญิงสุนันตา    ดอกจันทร์
8. เด็กหญิงศิริประภาภรณ์    พรมจันทร์
9. เด็กหญิงจันทกานต์    ไชยทอง
1. นางสาวธนาภรณ์    เวชกุลสันติ
2. สิบเอกหญิงจินตหรา    อุปสุข
3. นางสาวอรุณิศา    บุญทอง
23 25 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงทักษิณา    บุญสวาย
2. เด็กหญิงวนิดา    ฤทธิ์ไธสง
3. เด็กหญิงเมธาวี    แว่นจันทร์ลา
4. เด็กหญิงเมธินี    จิตถนอมทรัพย์
5. เด็กหญิงวนิดา    อุ่นผาง
6. เด็กหญิงอัญชลิกา    จันทร์เขียว
7. เด็กหญิงติยาภรณ์    บุญสวาย
8. เด็กหญิงลลิตา    ศรจันทร์
1. นางสาวกฤตยา    เพ็งแก้ว
2. นางสาวคนึงนิจ    คงสมหวัง
3. นางพิกุล    ไตรโพธิ์ท่อน
4. นางุจุฑารัตน์    ทิพศรีราช
24 26 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงดาวนิล    ถิ่นวิสัย
2. เด็กหญิงแพรวารัตน์    แก้วกุมาร
3. เด็กหญิงอรัญญา    สมปา
4. เด็กหญิงภาสินี    มุขพรม
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีโยธี
6. เด็กหญิงทองมี    สุขวงศ์
7. เด็กหญิงปาริตา    เฉลิมรัมย์
8. เด็กหญิงนันธิญา    สุทธิโคตร
1. นางชนิษฐา    นาชัยฤทธิ์
2. นางสาวปวริศา    การรัตน์
3. นางพิไลลักษณ์    เขียวประเสริฐ
4. นางมนัญฑิฏาศ์    ศิริสุรักษ์
25 27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวิภา    สารีเลิศ
2. เด็กหญิงพิมมาดา    วันชนะ
3. เด็กหญิงนิตติญาพร    จันทิมี
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์    คุณฝ้าย
5. เด็กหญิงฐิตาภา    วงษ์พิมพ์
6. เด็กหญิงจิราวรรณ    สารีโส
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ    บุญมาตุ่น
8. เด็กหญิงสุพิชญา    กู้เขียว
1. นางสาวช่อฟ้า    เหลือดี
2. นางสาวพัชรี    สารสุข
3. นางสาวเครือวัลย์    จันแดง
26 28 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    โสพัฒน์
2. เด็กหญิงปาณิดา    อรรคศรี
3. เด็กหญิงสุภาพร    ลีลา
4. เด็กหญิงกรรณิกา    บุญจันทร์
5. เด็กหญิงรุ่งฤดี    บัวโหญ่รักษา
6. เด็กหญิงชุติมา    เนียมหวาน
7. เด็กหญิงจิรนันท์    บุญเสนอ
8. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ตีคำ
1. นางดารุณี    ทองนาค
2. นางสาวบุญธิดา    ผสมวงศ์
3. นายรุจน์    คูณทวี
4. นางสาววันเฉลิม    ธรรมบุตร
27 29 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    นรินทร์นอก
2. เด็กหญิงนราพร    ลื่นกลาง
3. เด็กหญิงธนัญญา    ศรีศิลป์
4. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์    ครัวกลาง
5. เด็กหญิงวนัชพร    ก้อนคำ
6. เด็กหญิงวิรัญญา    เขตนอก
7. เด็กหญิงประติภา    สูนขุนทด
8. เด็กหญิงพิมพา    นพคุณ
9. เด็กหญิงกนกพร    ชื่นนอก
1. นายต่อศักดิ์    ชาญสูงเนิน
2. นางสาววรรณภา    บินนอก
3. นางสาวสนธิยา    สันทรุนัย
4. นางสาวอัจฉรา    ปิวชัยภูมิ
28 30 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิง อิสริยาภรณ์    เงาะเศษ
2. เด็กหญิงอภิรดี    สังหมื่นเม้า
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    บุญอุ่น
4. นางสาวเกวลิน    ทาหลาบ
5. นางสาวอุษามณี    จำวัน
6. นางสาวเกศฎาภรณ์    ราชมี
1. นายชัยชาญ    ศรีรุ่งเรือง
2. นางนงนุช    โพธิไชยแสน
3. นางสาวพรรณนภา    นิลจุลกะ
4. นางสาวโสภา    สมอหมอบ
29 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงปองกานต์    ปิตตาสัง
2. เด็กหญิงศศิวิมล    ศรีภูมิพฤกษ์
3. เด็กหญิงรุ่งระวี    ศรีฮ้อยคำ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    เทียมคำ
5. เด็กหญิงสุนัดดา    ทองซา
6. เด็กหญิงมยุรา    สีสังข์
7. เด็กหญิงกมลวรรณ    การิโก
8. เด็กหญิงพิมวิภา    มาดี
9. เด็กหญิงบุษยมาส    ท้องที่พิมาย
10. นางสาวชลณกานต์    อินนอก
1. นางสาวนิตยา    แย้มศรี
2. นางปราณีตศรี    ลาภยิ่งยง
3. นางสาววรัญญา    ยะปะตัง
4. นายสุพิศ    นันทปรีชา
30 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงทนารี    ภูมิคอนสาร
2. เด็กหญิงศศิวิมล    ทะวินัน
3. เด็กหญิงธัญธินันท์    จันบุดดี
4. เด็กหญิงทิพวรรณ    อาสาธง
5. เด็กหญิงมัณทนา    คะสูงเนิน
6. เด็กหญิงอัญชลี    สนิท
7. เด็กหญิงสุรางคณา    ศิริมงคล
8. เด็กหญิงแสงเดือน    โข้บุรี
1. นางนุชนาท    แก้วนพ
2. นางรัตดาพร    ทาเทียว
3. นางอารีย์    ศรีคะรัตน์
4. นางสาวเสาวภา    นุสาสนี
31 34 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงวรวรรณ    สายสุด
2. เด็กหญิงอรยา    อินตา
3. เด็กหญิงธาราทิพย์    กระแสโสม
4. เด็กหญิงเกียรติสุดา    แสงงาม
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์    อุปมัย
6. เด็กหญิงิศิริวรรณ    ภัคคะธารา
7. เด็กหญิงสมฤทัย    เผ่าพันธ์
8. เด็กหญิงธิดานันท์    โต๊ะงาม
9. เด็กหญิงรติกร    บุญเยี่ยม
10. เด็กหญิงพรสรวง    เพชรสุข
1. นางสาวกัญทิมา    ทองหล่อ
2. นายสฤษฎ์พงศ์    ถนัดเพิ่ม
3. นายสุรศักดิ์    ศิริเวช
4. นายหัด    เนตรอุดมสุก
32 36 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินัน    นนท์เหล่าพล
2. เด็กหญิงศรัญญา    มากอง
3. เด็กหญิงจิรนันท์    มากอง
4. นางสาวทองชมพูนุช    คุตะโค
5. เด็กหญิงประภาวัลย์    นนเลาพล
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์    แก้วไพศาล
7. เด็กหญิงนิภาพร    อุ่นเทียมโสม
8. นางสาววราพร    ฮาดทักวงค์
1. นางสาวมณีรัตน์    มะสุใส
2. นางสาววาสนา    โพติยะ
3. นายสินสมุทร    สินธุศิริ
33 37 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาธร    บุญวงษ์
2. เด็กหญิงเทียรงาม    เทพศิริ
3. เด็กหญิงรัชศา    ราษีสวย
4. เด็กหญิงสุนิษา    บับภา
5. เด็กหญิงณัฐมล    เดิมทำรัมย์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ทองภาพ
1. นางนงค์นุช    พิมพ์ศรี
2. นางสมคิด    พรหมคุณ
3. นางสาวสุธารัตน์    จันทร
4. นางสาวอุทุมพร    ฉิมมาลี
34 38 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงทิพรดา    อุ่นลุม
2. เด็กหญิงพิกุลทิพย์    สุนันต๊ะ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    บัวชุม
4. เด็กหญิงชลธิชา    หอมกลิ่น
5. เด็กหญิงรักษ์ชนก    ประกอบแสง
6. เด็กหญิงชนัญดา    คำมี
7. เด็กหญิงอัมรินทร์    มิตยะโค
8. เด็กหญิงกมลทิพย์    วงษ์ตาทำ
1. นางทิพย์วิมล    มาตยะโค
2. นายนัฐพงษ์    รัชโน
3. นางรัศมี    ศรีพยอม
4. นางสาววารุณี    วิโย
35 39 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงฐาณิสา    สังขะทา
2. เด็กหญิงสุจินดา    สุวรรณที
3. เด็กหญิงวีณา    ชานนใจ
4. เด็กหญิงอลีรักษ์    คูณทาการ
5. เด็กหญิงฐาปณีญา    โชติสน
6. เด็กหญิงจิราพร    นันตะวัน
7. เด็กหญิงพิมพ์มณี    กุดเหลา
8. เด็กหญิงสุปราณี    แก้วเหลา
1. นางพัชรินทร์    สุขดีจิรัฐ
2. นางสาวมัทรี    สุขเสริม
3. นางสาวยุภารักษ์    อะเนกา
4. นางรัตนะศิริ    มูลศรี
36 40 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นางสาวธัญจิรา    ชาไมล์
2. นางสาวกันยารัตน์    ดังไกล
3. นางสาวนภสร    ช้อนขุนทด
4. นางสาวนางสาวกันตนา    ผลาผล
5. นางสาวขนิษฐา    โสภิพันธ์
6. นางสาวขนิษฐา    โทนา
7. นางสาวศิริลักษณ์    ฤทธิ์มนตรี
8. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    วงศ์จำปา
9. เด็กหญิงณัฐนันท์    มาลาวาส
10. เด็กหญิงกิรณา    บุดดีคำ
1. นายพิทยา    บุญเรือง
2. นางสาววิชญาดา    พิลาดี
3. นายสิทธิพงษ์    ฤาชากุล
4. นางสาวสุวรรณี    บึงจันทร์
37 41 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงลักษณา    ใชยหาเทพ
2. เด็กหญิงทัณฑิกา    ลำเภา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สมกูล
4. เด็กหญิงนันทกาญจน์    เพิ่มทอง
5. เด็กหญิงสุกัญญา    รัดชำ
6. เด็กหญิงพรรพษา    สุดฉวี
1. นายสมบูรณ์    โสมณี
2. นางสุนันทา    คงสวัสดิ์
3. นางสุริยาพร    ชนะพันธ์
4. นางเพ็ญศรี    ประกอบเสริม
38 42 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอภัสรา    นามวัง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ประแสนพันธ์
3. เด็กหญิงจิราพร    คณะศรี
4. เด็กหญิงมธุรส    แสนอภัย
5. เด็กหญิงวันดี    อรรถเสน
6. เด็กหญิงมุนิล    หาสุข
7. เด็กหญิงสุชาดา    ผ่องศรี
8. เด็กหญิงมันทนา    เจริญ
1. นางสาวนิโลบล    พิศมัย
2. นางศิริวรรณ    สายเมฆ
3. นายอนันต์    ผุยพรหม
4. นางอรระวี    ผุยพรหม
39 43 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงชนากานต์    จันทร์วังทอง
2. เด็กหญิงอาริยา    สันทาลุนัย
3. เด็กหญิงสุดา    เมืองอินทร์
4. เด็กหญิงพิชญา    หมื่นศรี
5. เด็กหญิงพรรณี    ชัยมุงคุณ
6. เด็กหญิงพรนิภา    โชติเนตร์
7. เด็กหญิงกิตติญา    ทันหาบุรุษ
8. เด็กหญิงเกษแก้ว    สีก่าน
1. นางพิสมัย    ขำติ๊บ
2. นางอมราวดี    ดีโนนโพธิ์
3. นางสาวอาภรณ์    แอแดง
4. นางเพชรรัตน์    แก้วประเสริฐกิรติ
40 44 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐภัทร    แดนนาบัว
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ    จาดฮามรส
3. เด็กหญิงศรัญญา    ดอนโง่นคำ
4. เด็กหญิงนวินดา    ดอนมอญ
5. เด็กหญิงอลิษา    กำทองแสน
6. เด็กหญิงภัสสร    เสาว์มุกดา
7. เด็กหญิงรัตนรินท์    อินทะเสย์
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์    แสนวงค์
1. นางสาวณฤดี    บัวเทศ
2. นางนัทชา    ไกยวรรณ์
3. นางสาวสุภา    พรมสุริย์
4. นายไพโรจน์    พิมพ์ทา
41 45 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงชนิกานต์    แซ่แต้
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    ภูดอนม่วง
3. เด็กหญิงเอมิการ์    หยาดไธสงค์
4. นางสาวจามรี    ภูขมร
5. นางสาวสุมิตรา    แสงสุข
6. นางสาวธิดารัตน์    นันรอด
7. นางสาวอาทิตยาพร    พันธุวัตร
8. นางสาวณัฐธิดา    ภูมีแสง
9. นางสาวนราวัลย์    ภูอองทอง
1. นางสาวนันธิกา    ภูอินนา
2. นายสนิท    ภูงามเงิน
3. นางเบญญาภา    สรรพโชติ
4. นางเย็นจิตร์    ภูงามเงิน
42 46 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงอรทัย    ตุลาชัย
2. เด็กหญิงอรพิณ    วีระวรรณ
3. เด็กหญิงเกตศราภรณ์    คำอาษา
4. เด็กหญิงเกตน์นิภา    ใจทน
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สีพิมมือง
6. เด็กหญิงศศิวิมล    ทาบุดดา
7. เด็กหญิงวิภาพร    หดราช
1. นายรณภูมิ    พลนามอินทร์
2. นางสาววัลยา    แก่นคำ
3. นายวุฒิชัย    อุฒตะพัฒน์
4. นายไชยวัษฐ์    ศรีสาคร
43 47 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. นางสาวฐิติยา    ภาสกุล
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    แก้วโรย
3. เด็กหญิงวิภาดา    พุทธจัน
4. เด็กหญิงธณิกา    อุดมธนอนันต์
5. เด็กหญิงปิยศิริ    รกชัฏ
6. เด็กหญิงเกษร    ศรีภูธร
1. นางทัศพร    เติมทองชัย
2. นางสาวสลักกิติ์    จันทร์พาณิชย์
3. นางเคียงขวัญ    ดงภักดี
44 48 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงเกศรา    สุภามูล
2. เด็กหญิงสุขิตา    สุภามูล
3. เด็กหญิงทยิตา    ขันเงิน
4. เด็กหญิงสุภาวิณี    สมจิตร
5. เด็กหญิงพรรณทิวา    มุกดา
6. เด็กหญิงกิติมา    ไชยมี
7. เด็กหญิงสุพิตรา    เลื่อนรัมย์
8. เด็กหญิงนนทรี    พลไชย
9. เด็กหญิงอมลรดา    หูตาชัย
1. นางสินีพรรณ    ปุริสา
2. นางสิริจันทรา    เวชกามา
3. นางสาวสุริยงค์    แสนวงษ์
45 49 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ชนะชัย
2. เด็กหญิงพิจิตรา    ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงลลิตา    พิลาดี
4. เด็กหญิงพัชรา    บุปผาดาษ
5. เด็กหญิงศศิตา    โพโสภา
6. เด็กหญิงอาทิตยา    มารุนับ
7. เด็กหญิงสุนิสา    ณะวารี
8. เด็กหญิงวันทนีย์    ยอดแคล้ว
1. นางสาวกัญญาพัชร    ถาพรผาด
2. นางสาวจงจิต    สาแก้ว
3. นางอรชิรา    อินทร์งาม
4. นางเบญจมาภรณ์    บุญล้อม
46 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชุ่มสีดา
2. เด็กหญิงศรีสกุล    ชุ่มสีดา
3. เด็กหญิงสุวนันท์    คินขุนทด
4. เด็กหญิงปัณณธร    พบตระกูล
5. เด็กหญิงศศิธร    ชวนกลาง
6. เด็กหญิงอัมรา    เอสันเทียะ
1. นางจินดา    ผินกลาง
2. นายประเสริฐ    เพ็ชรนอก
3. นางพรศรี    ควรขุนทด
4. นางสาวศิริวรรณ    ชอบใหญ่
47 52 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวอรทัย    ศิริโส
2. นางสาวเนวิกา    ยุปานันท์
3. นางสาวธิรพร    นามแสงผา
4. นางสาวญาณิศา    อุตลุม
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บุญนคร
6. เด็กหญิงชนิสรา    ตรีธวัช
1. นางสาวจุลัยรัตน์    กาญบุตร
2. นางสาวศิริญญา    ภูค่อย
48 53 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    นิ่มนวล
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์    นิ่มนวล
3. เด็กหญิงสุวิดา    เขียนสำโรง
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    คชรินทร์
5. เด็กหญิงวันวิสา    ม่วงถาวร
6. เด็กหญิงประกายดาว    ธัญญาหาร
7. เด็กหญิงอภิยดา    สุขแจ่ม
8. เด็กหญิงภานุมาศ    ทวีฤทธิ์
1. นายพันสา    ซุยถัง
2. นางสาววิภาดา    แมนวิเศษ
3. นายสนธยา    เจริญกุล
4. นางสาวอรยา    ใบกนทา
49 54 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. นางสาวนงนภัส    นนทะโคตร
2. นางสาวกัลยาณี    ยศพิมพ์
3. นางสาวชุติมา    โสประดิษฐ์
4. นางสาวศลิษา    เชื้อบุญมี
5. เด็กหญิงวณัชพร    ทวิลา
6. เด็กหญิงศุภสุตา    ภูฆัง
1. นายขจรเดช    เสงี่ยมเฉย
2. นางสาวชุลีพร    บุญศร
3. นางสาวนิภาพร    คำแก้ว
4. นางวรรณวิมล    ระดมพล
50 55 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงธิติมา    วงค์ฬา
2. เด็กหญิงดารารัตน์    ท้าวพรม
3. เด็กหญิงรุจิกานต์    อุดมบัว
4. เด็กหญิงฑิตฐิตา    ฮุงภูเขียว
5. เด็กหญิงปัณฑิตา    จันดีเลาะ
6. เด็กหญิงสุพัตรา    นุชภิเรนทร์
7. เด็กหญิงอริยาดี    เหล่ากุลทา
8. เด็กหญิงปิยะธิดา    วงศ์ฬา
1. นางนงลักษณ์    สมรูป
2. นางพรทิพย์    เหลยชัย
3. นางสุดาวรรณ    แดงนกขุ้ม
4. นางอัจฉรา    ดำรงเชื้อ
51 56 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงทัศนีย์    ไวมาตย์
2. เด็กหญิงช่อผกา    พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศลิษา    อัตริต
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    ผันมาตร์
5. เด็กหญิงชลิตา    ค้าเจริญ
6. เด็กหญิงสุภัสสร    ผันมาตร์
7. เด็กหญิงปริญญา    รัดทำ
8. เด็กหญิงธนพร    โทแสง
1. นายธนวัฒน์    โคตรสาร
2. นายวิชัย    เทียบจันทร์
3. นางสุจิตราภรณ์    หันไชยเนาว์
4. นางอุษณีษ์    โรจน์เขษมศรี
52 57 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงมนันญา    นุราช
2. เด็กหญิงสุนิษา    โคตรสะขึง
3. เด็กหญิงขิมญารัตน์    พรมสีหา
4. เด็กหญิงวราภรณ์    เดื่อทุ่ง
5. เด็กหญิงมาริสา    เทียบแก้ว
6. เด็กหญิงวรนุช    เดื่อทุ่ง
7. เด็กหญิงช่อผกา    ลุนรินทร์
8. เด็กหญิงยุภาภรณ์    แก้วก่า
1. นายกำธร    เวชสิทธิ์
2. นางสาวนับเดือน    ขิระทาน
3. นางสาวศรินทิพย์    พิมพเสน
4. นางสาวเสาวลักษณ์    ต่างสี
53 58 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุธาสินี    ศรีงาม
2. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา    โพธิพันธ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    ประถมนาม
4. เด็กหญิงดาวเรือง    เที่ยงทอง
5. เด็กหญิงวราภรณ์    ไชยโยธา
6. เด็กหญิงบุษบาวรรณ    มาลัยลอย
7. เด็กหญิงอินทิรา    ภัยวงค์
8. เด็กหญิงศิริพร    แสงรุ้ง
1. นางจันทรา    จำนงการ
2. นายพัฒนสิทธิ์    เจริญบุญ
3. นางภัสสิรินทร์    ตั้งเปี่ยมวรกุล
4. นางสาวแก้วฤทัย    ทองนอก
54 59 โรงเรียนหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงปริญดา    ผาดนอก
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เพลียสมุทร
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    ไชยสิทธิ์
4. เด็กหญิงพัชรา    อินสิงห์ทอง
5. เด็กหญิงปวีณา    พรมสีหา
6. เด็กหญิงสุพรรณี    พลรักษา
1. นางนิตยา    ปวงประชัง
2. นางพจนา    พื้นชนะ
3. นางมยุรา    คำสุวรรณ์
4. นางศุภมาส    กาษี
55 60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงอรภา    ลอยทาม
2. เด็กหญิงหิรัณยา    กุยลอยทาม
3. เด็กหญิงสุวรรณี    จงกระโจม
4. เด็กหญิงณัฐฑริกา    นุ่มนวลศรี
5. เด็กหญิงสุปภัสสรา    ยัสสระ
6. เด็กหญิงพรรณิภา    รินทา
7. เด็กหญิงแก้วตา    ทวีโภค
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศรีโยหะ
1. นางสาวธราภรณ์    บำรัมย์
2. นางสาวศิริวรรณ    แก้วอำไพ
56 61 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า    เทพรักษ์
2. เด็กหญิงรสริน    สดใส
3. เด็กหญิงอัมพร    ศิลธรรม
4. เด็กหญิงนันทิชา    ศรีสุธรรม
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ    ดวงเกษ
6. เด็กหญิงวัชราพร    ศิริโส
7. เด็กหญิงสุวารี    เทวงศา
8. เด็กหญิงพรรภษา    นาใจดี
1. นางสาวมัทรียา    สุคัสถิตย์
2. นางสาววัชราภรณ์    ธรรมเจริญ
3. นางสาวศิริลักษณ์    คำปัญโญ
4. นางสาวสุภาพร    หังษาบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................