งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 395
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพรรณ    เกียรติวัฒนเจริญ
2. เด็กหญิงกุลนันท์    ฟองนวล
3. เด็กหญิงจรรยาพร    สีมาส่งเสริม
4. เด็กหญิงเจนจิรา    สอนนวล
5. เด็กหญิงกีรติกา    ชินบุตร
6. เด็กหญิงพิชญธิดา    พิบาลสิงห์
7. เด็กหญิงอลิชา    ยักคันโท
8. เด็กหญิงสุมิตา    เสนานุช
1. นางจันทนา    สนธิมุล
2. นางธัญธร    ศิลาเกษ
3. นางสาวพัชรี    ธรรมวงษ์
4. นางพัฒนาพร    บุญชู
2 2 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงศิริกาญ    ชดช้อยพรมราช
2. เด็กหญิงสรินยา    คนโทพรมราช
3. เด็กหญิงรวิสรา    เกิดมงคล
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นาคคล้าย
5. เด็กหญิงธารศิริ    ยอดไธสง
6. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    จารุณะ
1. นางสาวกนกวรรณ    ทูนมาลา
2. นางสาวพัชรกันย์    สิริรุ่งอนันต์
3. นางอำนวย    ชีจะโปะ
3 3 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ    กอนรัมย์
2. เด็กหญิงพลอยพิภัทร    รุ่งเพียรเลิศ
3. เด็กหญิงเกศิณี    ศรพรหม
4. เด็กหญิงสุดธิดา    ศรีประโคน
5. เด็กหญิงมาลินี    สุทธิ
6. เด็กหญิงเขมิกา    ดวงประเพ็ง
7. เด็กหญิงสุทธิดา    อาญาเมือง
8. เด็กหญิงสุวภา    ดวงตาแสง
1. นางจิรัฐยา    ไพเราะ
2. นางชลทิวา    นาก้อนทอง
3. นางรัตนาภรณ์    ผิวจันทา
4. นางสาวสาวิตรี    ไกรสะรัมย์
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปาริชาด    ผลบุญ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ขอดภูเขียว
3. เด็กหญิงสัณห์สิรี    คนเที่ยง
4. เด็กหญิงพัชราพร    น้อยแสงศรี
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา    กองมณี
6. เด็กหญิงกิริยา    ศรีนวล
7. เด็กหญิงนุชนาถ    พรมวัน
8. เด็กหญิงพิลาวัลย์    กันภัย
1. นางสาวบุญโฮม    บุญชูสุข
2. นางพูนทรัพย์    วิชากุล
3. นางรัชนีวรรณ    งามประกอบ
5 5 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงกัณฑิมา    จิกกระโทก
2. เด็กชายยุทธพล    ทองอ่อน
3. เด็กชายธนดล    เสนาะจง
4. เด็กหญิงศุภาษร    ลบุดดา
5. เด็กหญิงอรพิมล    สายรัตน์
6. เด็กหญิงดลนยา    ทานะเวช
1. นางสาวกาญจนา    ทองไชย์
2. นางสาวนฤมล    เพลงอินทร์
3. นายปัญญาวัฒน์    หลักคำ
4. นางสาวฤทัยรัตน์    ยางเพชร
6 6 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงโชษิตา    จันทฤทธิ์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ด้วงทอง
3. เด็กหญิงพิราอร    อาจวิชัย
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ไกรศูนย์
5. เด็กหญิงเยาวเรศ    สุรำนาจ
6. เด็กหญิงสุกัญญา    รัตนวงษ์
7. เด็กหญิงเมธาวารี    พิมพ์โยธา
8. เด็กหญิงชนุตม์    เทศกาล
1. นางสาวจีรณา    วรรณทอง
2. นางสาวพัชรินทร์    เพียรภายลุน
3. นางภัทธิยา    เหลาแหลม
4. นางเมวียา    ไชยรัง
7 7 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    เอนกลาง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    แสงลี
3. เด็กหญิงอภิญา    ลาดนาเลา
4. เด็กหญิงอั้มพัชราภา    โคตรวงษา
5. เด็กหญิงพรปวีณ์    หนองสระ
6. เด็กหญิงภัทรธิดา    คงคำ
7. เด็กหญิงนัทฐิดา    ยศรุ่งเรือง
1. นางรัตนาวดี    พลศรี
2. นางวรรณภา    โสดาวิชิต
3. นางสุภาพร    เบ้าหินลาด
4. นายเจษฎา    ศิลาสิทธิ์
8 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญพิมล    นีระมนต์
2. เด็กหญิงอรปรียา    ชะนีวงษ์
3. เด็กหญิงกาญจนา    ทวีชาติ
4. เด็กหญิงเขมิกา    สมิทธิชัยนนท์
5. เด็กหญิงพรไพริน    วงษ์สวัสดิ์
6. เด็กหญิงชุฎาภรณ์    อุ่นจิตร
7. เด็กหญิงชุฎาวรรณ    อุ่นจิตร
8. เด็กหญิงอภินันทนา    ผิวจันทร์
9. เด็กหญิงวริศรา    อินทวัต
10. เด็กหญิงณิชาภัทร    มโนรัตน์
11. เด็กหญิงณัชชานันท์    พรโคกกรวด
12. เด็กหญิงพัชราภา    ปราบพล
1. นางจิราพันธ์    โหราย์
2. นางชวัลกร    วิทยพานิช
3. นางนงลักษณ์    เสระทอง
4. นางอัจฉรา    โกศล
9 9 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    รักษ์ชน
2. เด็กหญิงพรรณวดี    หาญมนตรี
3. เด็กหญิงสุธิตา    แสนสุริวงศ์
4. เด็กหญิงณัชชา    ราชราชา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    หาญมนตรี
6. เด็กหญิงยุภาวดี    ภูราษฎร์
7. เด็กหญิงวรนุช    กิ้วลาดแยง
8. เด็กหญิงวิจิตรา    เชื้อตาหมื่น
9. เด็กหญิงปาริชาติ    เพชรไชย
10. เด็กหญิงสมใจ    นาสามลาด
1. นางสาวขนิษฐา    หาญมนตรี
2. นางสาวลับแลวัน    จิอุ่นงอย
3. นางวารุณีย์    กุลธรวิโรจน์
4. นายสยาม    แสนหูม
10 10 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงวนิดา    ไกรศร
2. เด็กหญิงสุจิรา    จันทร์เปียก
3. เด็กหญิงศศิธร    ปัททุม
4. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    พาเจริญ
5. เด็กหญิงจรัสรวี    ดาทอง
6. เด็กหญิงจุฬารัตน์    มั่นยืน
1. นางสาวกมลกานต์    ศรีเมือง
2. นางสาวณิชากร    จันดาโชติ
3. นางปัทม์ทิมาพร    คำผล
4. นายสุรพินท์    บัวสาย
11 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงอรญา    นาคพลกรัง
2. เด็กหญิงพรชิตา    อาวรจิตร์
3. เด็กหญิงบุณยานุช    ใจงาม
4. เด็กหญิงศิริประภา    แสงพล
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์    เขาทอง
6. เด็กหญิงจันทิมา    แบขุนทด
7. เด็กหญิงกรนภา    นิสังฆรัมย์
8. เด็กหญิงสุพัตรา    อุดทุม
1. นางสาวจีระพันธ์    ชุ่มชื่น
2. นางสาวนาฏณิดา    ก้อนคำใหญ่
3. นางสาวน้ำผึ้ง    ปลาโพธิ์
4. นางสาววิไลวรรณ    เกิดปัญญา
12 12 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงวณิชยา    อัยรัตน์
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ประทุมทอง
3. เด็กหญิงกรกนก    หล่ำศรี
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ภูแก้ว
5. เด็กหญิงขวัญชนก    มายูร
6. เด็กหญิงสุภัชชา    แสนภูวา
7. เด็กหญิงอภิสร    ไชยมะเริง
8. เด็กหญิงวันวิสา    ซ่งโนนรัง
9. เด็กหญิงอุมาภรณ์    ต้นจาน
10. เด็กหญิงรุ่งนภา    มาลัยศรี
1. นางธิดา    ศรคำภา
2. นางนภาทิพย์    อังกุละศรี
3. นางสาวปรัชญา    พรมฮาด
4. นางสาวอุมา    ศรคำภา
13 13 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณภา    ทองอินทร์
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงเมฆขลา    ทองเต็ม
4. เด็กหญิงสุตราภัทร    จันทร์เพ็ง
5. เด็กหญิงมลนภา    ทองอินทร์
6. เด็กหญิงสุภัสสรา    พิมศร
1. นายชัยรัตร    ภูติยา
2. นางสาวพัชรินทร์    ปรือปรัก
3. นายสุทธิศักดิ์    รัตพันธ์
4. นางเพ็ญศรี    มีประเสริฐ
14 14 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงปณิตา    สุมัง
2. เด็กหญิงรัชนี    คือสันเทีะ
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา    ทุยเวียง
4. เด็กหญิงจิรวรรณ    ทนเหมาะ
5. เด็กหญิงชนัญชิดา    แสนชูปา
6. เด็กหญิงธาราทิพย์    ดีอยู่
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เสียงใส
1. นายชัยวัฒน์    พันธุ์เสือ
2. นางนฤมล    ทิพย์ลม
3. นางสาวสุภาวดี    สำลีพันธุ์
4. นางอุดร    วิชัยวงษ์
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    ไชยสมบูรณ์
2. เด็กหญิงแสงดาว    กุลทนทัด
3. เด็กหญิงปิยนันท์    กัลยา
4. เด็กหญิงพิรดา    มุลตะกร
5. เด็กหญิงธาราทิพย์    ครุทยัง
6. เด็กหญิงอาทิติยา    ทองใหม่
7. เด็กหญิงขวัญชนก    ถามูลเลศ
1. นางนฤมล    รัตนแสง
2. นางนฤมล    รัตนแสง
3. นางประภากร    นูวบุตร
4. นางสมปอง    ภูโสดา
16 16 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงปิยทัช    ห้วยทราย
2. เด็กหญิงวสุรัตน์    ตรงดี
3. เด็กหญิงชุติมา    นามบุญศรี
4. เด็กหญิงอาทิตยา    เฮืองบุญศรี
5. เด็กหญิงเปรมมิกา    จำปาศรี
6. เด็กหญิงภัคจิรา    ธงชัยธีรเดช
7. เด็กหญิงสุทธิดา    รอดอุปโป
8. เด็กหญิงแกมกาญจน์    บุตรนนท์
9. เด็กหญิงกุลสตรี    ขอกรดสำโรง
10. เด็กชายสิริญากร    พัฒโท
1. นางถิรนารถ    ติดมา
2. นางพูลทรัพย์    บูชนะ
3. นางสาววิภาลัย    วงษา
4. นางเพ็ชรา    สังข์สน
17 17 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงจารุณี    บงโนนงิ้ว
2. เด็กหญิงนิภาพร    ดอนสวรรค์
3. เด็กหญิงชนิศา    วรรณสุข
4. เด็กหญิงปณิตา    ประทุมมา
5. เด็กหญิงพรเพทาย    พรมหาชัย
6. เด็กหญิงนิฏฐิตา    นามพิมล
7. เด็กหญิงกัลยารัตน์    จำปาดี
8. เด็กหญิงอรวี    บงโนนงิ้ว
9. เด็กหญิงรัติพร    ศรีหัวแฮ
10. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    กองแก้ว
11. เด็กหญิงชนม์นิภา    สุธรรมราช
12. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ชูชาติ
1. นางฐิติมา    เชื้อไพบูลย์
2. นายธราธร    อุทัยธวัช
3. นางพัณนิภา    ศรีเพ็ง
4. นางไพรัตน์    โกกะพันธ์
18 18 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงวิยะดา    จิตร์นอก
2. เด็กหญิงพิยะดา    อาจธขันธ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    ริปันโน
4. เด็กหญิงวิมาลา    พละศักดิ์
5. เด็กหญิงนาถชนก    วายโสกา
6. เด็กหญิงอรปรียา    แก้วพวง
7. เด็กหญิงสุพิชา    ดวงแก้ว
1. นางสาวกนกลดา    เสียงใส
2. นางสาวจิณห์นิภาท์    ยนต์กิจ
3. นางสาวนฤมล    นามเสถียร
4. นางสาวลัชชิดาภรณ์    ฉิมงาม
19 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกีรติกานต์    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงจริยา    เปาะสระเกตุ
3. เด็กหญิงณัฐปรียา    จันทร์เติม
4. เด็กหญิงอรุณญา    ใจแก้ว
5. เด็กหญิงศศิดาพร    ลากวงษ์
1. นางสาวณัฐณิชาช์    โชติรัตน์
2. นางสาวมุธิตา    ละดาดก
3. นางสาวสกุลตลา    วงศ์อำมาตย์
4. นางสุขาวดี    ณ รุณ
20 20 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ไชยภักดี
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    โพธิ์ใต้
3. เด็กหญิงรัชนิดา    แสนโคตร
4. เด็กหญิงศิรดา    อาจวิชัย
5. เด็กหญิงชญาดา    แสนโคตร
6. เด็กหญิงอรปรียา    ทวีโคตร
7. เด็กหญิงมายาวี    แสงจันทร์
8. เด็กหญิงวรจิรา    อาจวิชัย
1. นายคำพินิตย์    กลางประพันธ์
2. นางทวีสินธ์    ลีนาราช
3. นางนาตยา    กลางประพันธ์
4. นางประกายวันต์    อาจวิชัย
21 21 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    ชวนงูเหลือม
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงณัฐนันท์    ศรีมันตะ
4. เด็กหญิงชุตินันท์    เจียกงูเหลือม
5. เด็กหญิงอภิญญาพร    เช่นพิมาย
6. เด็กหญิงบัณฑิตา    พรวนกระโทก
1. นางสาวกนกวรรณ    ไตรงูเหลือม
2. นางดรุณี    เนตรพล
3. นางเนตรชนก    ทรวงโพธิ์
22 22 โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    เอ็มประโคน
2. เด็กหญิงนิภาพร    จันทะคึ้ม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เพิ่มประโคน
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ    วรวงษ์
5. เด็กหญิงพัชริดา    แย้มประโคน
6. เด็กหญิงขนิษฐา    เอ็มประโคน
7. เด็กหญิงศศินา    พูนสังข์
8. เด็กหญิงขวัญข้าว    แย้มประโคน
9. เด็กหญิงสุขวิภา    สุขประโคน
10. เด็กหญิงเมธาวี    พรมประโคน
11. เด็กชายสุวิจักษ์    แก้วปลาด
12. เด็กหญิงแพรวา    คันธจันทร์
1. นางกัญญาภัทร    เวียงใต้
2. นายสมชีพ    ช่างทอง
23 23 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    ตรงต่อกิจ
2. เด็กหญิงชนกนันท์    ตรงต่อกิจ
3. เด็กหญิงพรรณปพร    คูณกลาง
4. เด็กหญิงพัชริศา    สาระขันธ์
5. เด็กหญิงสุวิมล    ปรึ่มพุดซา
6. เด็กหญิงฐิตาภา    ทรัพย์ฉายแสง
7. เด็กหญิงวิภาวัลย์    โชว์สูงเนิน
8. เด็กหญิงพรพรรษา    ศรีพนม
9. เด็กหญิงภัทรวดี    โยธินศิริรักษ์
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เครือสูงเนิน
1. นางสาวจันทร์จิรา    โสภาพินิจ
2. นางจำรัส    เพลากรณ์
3. นางสาวนันทิวาภรณ์    ด่านโคกสูง
4. นายพลากร    คะนองมาตย์
24 24 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิง วริศรา    วงศ์เกียรติกำจร
2. เด็กหญิง นภัสสร    บุรมศรี
3. เด็กหญิงปิยภรณ์    จันทร์ทอง
4. เด็กหญิง ทิพญาภรณ์    แถบมูล
5. เด็กหญิงปุณยวีย์    คูณชัย
6. เด็กหญิง ณัฐธยาน์    ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    รักโสภา
1. นาย ฐานะ    แก้วแสง
2. นางสาว สุภาวดี    บุญลี
3. นายคำพงษ์    แทนหอม
4. นางโยทะกา    รักโสภา
25 25 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    พงษ์พิระ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    คำพา
3. เด็กหญิงอาภัสรา    รามมะมะ
4. เด็กหญิงนุตประวีณ์    บุราณรมย์
5. เด็กหญิงเอวิตา    สิมมา
6. เด็กหญิงปฎิมาภรณ์    ทุมมาลา
7. เด็กหญิงชญานีย์    จันทร์หอม
8. เด็กหญิงชลธิชา    ชำนาญเถื่อน
1. นางจิรนันท์    อรรถโยโค
2. นางสาวลัดดาวรรณ    เณนาคะ
3. นางสาวอนุษา    ศิริ
4. นางสาวเอื้อมพร    เณนาคะ
26 26 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุจิมา    อะโน
2. เด็กหญิงพิชญธิดา    เขตต์จำนงค์
3. เด็กหญิงอริสา    กระชับกลาง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    ดลเจิม
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สมนึก
6. เด็กหญิงวิจิตรา    คำทา
7. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฟ้องเสียง
8. เด็กหญิงนิสา    นาพรม
9. เด็กหญิงพรวิสา    ตะพองมาตร
1. นางชนิษฐา    นาชัยฤทธิ์
2. นางชนิษฐา    นาชัยฤทธิ์
3. นางพิไลลักษณ์    เขียวประเสริฐ
4. นางพิไลลักษณ์    เขียวประเสริฐ
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงช่อฟ้า    แสนพันธ์
2. เด็กหญิงอัยลดา    ทองน้อย
3. เด็กหญิงสิดาพร    จินดาโรจน์
4. เด็กหญิงชมพูนุช    สีกุลนาวา
5. เด็กหญิงอนัญญา    ศิริบูรณ์
6. เด็กหญิงวิชิตตา    งามสิริภัทร
7. เด็กหญิงสิริรักษ์    เลิศอำรุงกุล
8. เด็กหญิงเพชราภรณ์    แกมนิรัตน์
1. นางปัญจมาพร    ศรีหานู
2. นางสาววรรณธิดา    ภูมี
3. นางสาววารุณี    ฤทธิ์สำแดง
4. นางสาวอัมภาภรณ์    ฟักทองพรรณ
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    เสาเวียง
2. เด็กหญิงข้าวขวัญ    ฉิมงาม
3. เด็กหญิงชนนิกานต์    พันสีดา
4. เด็กหญิงวิชชุดาภรณ์    วงษ์เรียนรอต
5. เด็กหญิงพิมตะวัน    คนมั่น
6. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    เหมือนมาตย์
7. เด็กหญิงจิราวดี    สิทธิโชค
8. เด็กหญิงเกศมณี    เทียมสิงห์
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    หลักทองคำ
10. เด็กหญิงภูริชญา    สีหบุตร
11. เด็กชายศักย์ศรณ์    คำเหลี่ยม
12. เด็กหญิงทิพานันท์    รวีโรจน์กรสกุล
1. นายครรชิต    บัวภา
2. นางภัทรวดี    เชื้อพนมนิธิยา
3. นางภัทรียา    วิเศษศรี
4. นางศุภากร    พลตรี
29 29 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุภิญญา    บวกขุนทด
2. เด็กหญิงปรียากร    นุขุนทด
3. เด็กหญิงวรรณวนัช    แคบขุนทด
4. เด็กหญิงมัญชรี    เดชขุนทด
5. เด็กหญิงวรรณิภา    สุขเหลือง
6. เด็กหญิงณิศากมนมาศ    นิธิกรณ์กุลภรณ์
1. นางกฤติกา    ชมขุนทด
2. นางอัญชลี    เพียรภูเขา
3. นางใจทิพย์    แทนสุโพธิ์
30 30 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงนิลมัย    วิเชียรเทียบ
2. เด็กหญิงหฤทัย    ภักดียา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปานทอง
4. เด็กหญิงธัญชนก    ยอดศิลา
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์    น้อมกลาง
6. เด็กหญิงวรัญญา    เทนสุนา
1. นางกาญจนา    ศรเสนา
2. นางสาวนิภาพร    ชุมหิน
3. นางภัทรานิษฐ์    หวลศรีไทย
4. นายภาณุวัฒน์    ภาโนชิต
31 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    ศีรี
2. เด็กหญิงกานติมา    ตรงสาหัส
3. เด็กหญิงชลธิชา    จุลหนองใหญ่
4. เด็กหญิงประภัสสร    จันทร์รอด
5. เด็กหญิงวราภรณ์    สาพาลา
6. เด็กหญิงมนทกานติ    เย็นใจ
7. เด็กหญิงสุกัญญา    กวนวงศ์
8. เด็กหญิงเสาวภา    มณฑา
1. นางสาวปวรา    วงศ์ปัญญา
2. นางสุธัญณิชา    แพงปัสสา
3. นายสุรพล    คำมะณีจันทร์
4. นางสาวเรไร    ผางทัยสง
32 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    ชาติศรี
2. เด็กหญิงนลิชา    จันโท
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    หลงมา
4. เด็กหญิงพรสวรรค์    เย็นมะดัน
5. เด็กหญิงอรวรรณ    กุลวิริยสุข
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์    นาคเครือ
7. เด็กหญิงพรทิพา    รักทองหลาง
8. เด็กหญิงกุลณัฐ    สีหาระทัง
1. นางจีราวัฒน์    ศรีวัฒนยา
2. นางสาวนิตยา    แย้มศรี
3. นางสาววรัญญา    ยะปะตัง
4. นายสุพิศ    นันทปรีชา
33 33 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงสริตา    ชัยรส
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    พันภักดี
3. เด็กหญิงพลอย    บุญมี
4. เด็กหญิงปาริชาติ    สีน้ำเงิน
5. เด็กหญิงรพีพรรณ    อาศัยนา
6. เด็กหญิงภัณทิลา    อึ่งปา
7. เด็กหญิงปนัดดา    เอ็งพรมมา
8. เด็กหญิงณภัทรา    คงเมือง
1. นางสาวจาริตา    ศรีสุริยะมาตย์
2. นางดารา    เรืองแสง
3. นางสาวพัชรา    เรืองแสง
4. นางสาวรวิวรรณ    แดงนา
34 34 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    จันทร์จำรัส
2. เด็กหญิงนภัสนันท์    ศรีเอก
3. เด็กหญิงณัชพร    วรรณทอง
4. เด็กหญิงศรัญญา    สังเกตุกิจ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา    มานุจำ
6. เด็กหญิงข้าวขวัญ    ฤกษ์นาวา
7. เด็กหญิงขวัญข้าว    ฤกษ์นาวา
8. เด็กหญิงแพรวพนิดา    พอกพูน
9. เด็กหญิงชลธิฌา    แสงสว่าง
1. นางสมคิด    ศรีวงษ์
2. นางอุไรวรรณ    เจือจันทร์
3. นายเมธา    มีทรัพย์ทวีกล
4. นายเอกวิทย์    เพ็ชรสุข
35 35 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์    ไชยนา
2. เด็กหญิงวริษฐา    ปรีชาวิทย์
3. เด็กหญิงพิณทิพย์    สมอินทร์
4. เด็กหญิงฉัตรทริกา    ป้องกัน
5. เด็กหญิงแพรไหม    ขะลีลัมย์
6. เด็กหญิงอุษณีย์    บุญทศ
7. เด็กหญิงรุ่งนภาพร    จันใด
8. เด็กหญิงสุนิตา    จันใด
1. นางนิสาชล    เดชศิริ
2. นางยุพยงค์    เขียวขำ
3. นายวิทวัฒน์    แสงส่อง
4. นางสาวอุบล    ขุนศรี
36 36 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอรทัย    มาตรชัยเคน
2. เด็กหญิงอรษา    วะชุม
3. เด็กหญิงกมลนัทธ์    แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    วะชุม
5. เด็กหญิงปภัสรา    ศักดิ์จำปา
6. เด็กหญิงอัจฉราพร    ลิภา
7. เด็กหญิงนิตยา    วงแหวน
8. เด็กหญิงจิรนันท์    โคตรพรหม
1. นางสาวจิตราภรณ์    สารผล
2. นางนางวิลาวรรณ    อุสาหรหม
3. นางนิภาภรณ์    แก้วอินธิ
37 37 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณวษา    ศรีเทศ
2. เด็กหญิงสุวิมล    กตะศิลา
3. เด็กหญิงอรนุช    อนุสนธิ์
4. เด็กหญิงขวัญฤดี    ชาตะรี
5. เด็กหญิงกันติมา    แก้วไสย
6. เด็กหญิงชุติมา    ทองสุทธิ์
7. เด็กหญิงจริยา    หล้าศรี
8. เด็กหญิงธัญญา    คูคำ
1. นางบุศรา    เตรียมสติ
2. นางสุรีย์พร    คุณมาศ
3. นางอรุโณทัย    ยุคตะวัน
4. นางเอ็มอร    พุมมา
38 38 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตา    พรมเพชร
2. เด็กหญิงกนกรัตน์    พ่อนามแดง
3. เด็กหญิงศิริมล    แก้วคนตรง
4. เด็กหญิงดลยา    สิมลี
5. เด็กหญิงวรรณิศา    จันทึก
6. เด็กหญิงเมลิษา    ธรรมเทพ
1. นายสุรพล    ลิมปักฤตนุวัฒ
39 39 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์จิต    ทองบ่อ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    เพ็ญจันทร์
3. เด็กหญิงขันทอง    กนารักษ์
4. เด็กหญิงพรศิริ    แก่นสาร
5. เด็กหญิงมนัสนันท์    ผลจันทร์
6. เด็กหญิงจิดาภา    อินเพ็ญ
7. เด็กหญิงภัทรธิดา    เจริญเชาว์
1. นางปภาดา    สกุลว่องไว
2. นางสาววิลัยวัลย์    วยะลุน
3. นางสาวอัญชลี    ศรีบุญ
40 40 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    พลเรือง
2. เด็กหญิงศศินิภา    คำแสนโคตร
3. เด็กหญิงพรชิตา    นินธิราช
4. เด็กหญิงพัตรพิมล    สังฆทิพย์
5. เด็กหญิงธัญพร    ทองวิเศษ
6. เด็กหญิงธารวรรณ์    บุญลี
1. นายพิทยา    บุญเรือง
2. นางวิชญาดา    พิลาดี
3. นายสิทธิพงษ์    ฤาชากุล
4. นางสาวสุวรรณี    บึงจันทร์
41 41 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงวิริญา    หงษ์ศรี
2. เด็กหญิงธัญชนก    อายุสม
3. เด็กหญิงวิชญาพร    ศรีทานันท์
4. เด็กหญิงชาลิสา    หวลคิด
5. เด็กหญิงณิศรา    สมวงศ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บุตรศรีเมือง
7. เด็กหญิงเมธาพร    มูลขาว
1. นางช่อเอื้อง    โพธิ์แสง
2. นางรัญจวน    สุขประเสริฐ
3. นายสุทัศน์    หงษ์ศรี
4. นางสุวรรณี    พิศเพ็ง
42 42 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศิรดา    สันธิ
2. เด็กหญิงพรรพษา    แก้วพิทักษ์
3. เด็กหญิงพัชราภา    ธรรมวรรณา
4. เด็กหญิงอโนมา    ขวัญใจ
5. เด็กหญิง-    -
6. เด็กหญิง-    -
7. เด็กหญิงบัณฑิตา    กว้างขวาง
8. เด็กหญิง-    -
9. เด็กหญิงกัญญาภัทร์    หลักหมั้น
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์    สมสุข
2. นางดวงใจ    กาสา
3. นางนิตินันท์    ฉลวยศรี
4. นางพรภิรมย์    สารพัฒน์
43 43 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงรชฏวรรณ    หล้าอภัย
2. เด็กหญิงบุษกร    โสภารัตน์
3. เด็กหญิงรภัทภร    ฐากุลธเนศ
4. เด็กหญิงชนิดาภา    เข็มทอง
5. เด็กหญิงชมพูนุท    แก้วคำภา
6. เด็กหญิงยิหวา    คะรุรัมย์
7. เด็กหญิงกาญจน์กนก    พิกุลศรี
8. เด็กหญิงชรันธรณ์    สิงห์หล้า
1. นางจริยา    นิตยา
2. นายพิพัฒพงศ์    บัณฑิต
3. นายสวาท    กำเดช
4. นางสาวเดือนเพ็ญ    นามหล้า
44 44 โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงวันวิสา    ขุนไชยศรี
2. เด็กหญิงรัตชนิดา    เพื่อนใบลี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    อนุศาสน์
4. เด็กหญิงนฤมล    สุราช
5. เด็กหญิงสุธาสณี    เหลาแตว
6. เด็กหญิงปวันรัตน์    ชัยเมือง
7. เด็กหญิงพันธ์ุ่ทิพ    ใบดี
8. เด็กหญิงอารีรัตน์    มาตราช
9. เด็กหญิงพรพิมล    หมุนมา
10. เด็กหญิงศิริลักขณา    ขุมเงิน
11. เด็กหญิงวิชญาดา    กระพุทธา
12. เด็กหญิงปนัดดา    ช้อนทอง
1. นายพนม    ธุระนนท์
2. นายภูมิพัฒน์    ไชยรา
3. นางเดือนแข    สุราราช
4. นางไมตรี    นิสวงศ์
45 45 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยธิดา    บุญเรือง
2. เด็กหญิงไอริน    นาเมืองรักษ์
3. เด็กหญิงกาญจนา    สูตไชย
4. เด็กหญิงปรางทิพย์    ไชยพิมูล
5. เด็กหญิงเฌอฟ้า    โสภักดี
6. เด็กหญิงสุนันทา    อินทร์ทับ
7. เด็กหญิงจันทร์สุดา    จำปาบุรี
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    สุขจันทร์โท
1. นายนนทพัทธ์    วงศ์สุพรหม
2. นายพรชัย    จำปี
3. นายสงวนศักดิ์    แสนสิงห์
4. นายอิทธิพล    สายสมคุณ
46 46 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงฉัตรชนก    สอนสมนึก
2. เด็กหญิงธัญรัตน์    วิชัย
3. เด็กหญิงวรรณิษา    กาจหาญ
4. เด็กหญิงณิชาภัทร    เขียวคำ
5. เด็กหญิงอศัลยา    ผดุงศักดิ์ภักดี
6. เด็กหญิงสุธิดา    เติมสุทา
7. เด็กหญิงรมิตา    แสงลี
8. เด็กหญิงกมลวัทน์    นาโพธิ์ตอง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนิษฐา    หอระสิทธิ์
2. นางสาวกมลมาศ    พลสีลา
3. นางสาวปิยาพัชร    ชินจักร
4. นางสาวมนัชญา    ชินจักร
47 47 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงวรินธร    อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงพิยดา    บุญมา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    สุวรรณสุขา
4. เด็กหญิงพิจิตรา    สอนสุภาพ
5. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    อุตรพรม
6. เด็กหญิงวราพร    จำปาบุรี
1. นางสาวสลักกิติ์    จันทร์พาณิชย์
2. นายเกียรติศักดิ์    นิพวงลา
3. นางเดือนเพ็ญ    นิพวงลา
48 48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงภาขวัญ    ขุมคำ
2. เด็กหญิงจินตนา    หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงขนิษฐา    เทบทาบ
4. เด็กหญิงลดาวัลย์    วงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงน้ำฝน    แก้วพรหม
6. เด็กหญิงศวิตา    ทุ่งมน
7. เด็กหญิงอรปรียา    สีวิไลย์
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์    มูลสาร
9. เด็กหญิงชลดา    จริยภิญโญ
10. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    ธีระแนว
11. เด็กหญิงอัลปรียา    พันธ์เลิศ
12. เด็กหญิงรัตนาวดี    พวกดี
1. นายกัณวรินศ์    นามแก้ว
2. นางสาวดาวนภา    นาคพันธ์
3. นายทนงศักดิ์    ส่วนบุญ
4. นางนิตยวรรณ    เอนกแสน
49 49 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยธิดา    จันทะกล
2. เด็กหญิงปณิฎฐา    อารอมัน
3. เด็กหญิงมุกชิตา    บุญกอง
4. เด็กหญิงเนตรนภา    ศรีเพชร
5. เด็กหญิงอัมพิกา    พรมแดง
6. เด็กหญิงเกวลิน    จงใจรักษ์
7. เด็กหญิงปาตาลี    อภิวัน
1. นางวรรณกิต    เพ็งประสิทธิพงศ์
2. นายอภิรักษ์    แพงแก้ว
3. นางอมรศรี    ดีพร้อม
4. นางอินทิรา    ต่อสุข
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    อำพันแสง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    นามมา
3. เด็กหญิงจิตาภา    สิริสุขสุวรรณ
4. เด็กหญิงวันสิริ    พรมสีแก้ว
5. เด็กหญิงจิตรภาพร    พัฒนาศูนย์
6. เด็กหญิงอัยรินทร์    ศรีไชยา
7. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร    ศักดิ์ธนภัทร
8. เด็กหญิงพิมพ์เพชร    ศักดิ์ธนภัทร
1. นางสาวกุลธิดา    บัวอัน
2. นายปฏิวัติ    นามทองใบ
3. นางเมธินี    โสดาลี
51 51 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงกรพันธ์    ชูเกาะ
2. เด็กหญิงสาธิกา    ไทยจันอัด
3. เด็กหญิงสุพิชญา    บิสันเทียะ
4. เด็กหญิงนภัสนันท์    แดงสกุล
5. เด็กหญิงนันทวัน    นรานอก
6. เด็กชายปวีณนุช    กาโส
7. เด็กหญิงนิพาดา    ดอกรักกลาง
8. เด็กหญิงกิตติกา    ศรีรัตนสิทธิ์
9. เด็กหญิงสุชัญญา    ฉัตรตะขบ
1. นางสาวจินตนา    พิเคราะห์
2. นางสาววราภรณ์    เขตชมภู
3. นางสาวสุทธิการ    แสงศศิธร
4. นางสาวสุนิสา    สุขนิล
52 52 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณภัทร    วุฒิสาร
2. เด็กหญิงยุวธิดา    ชาญชิต
3. เด็กหญิงแพรชมพู    แซสันเทียะ
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ชนทะเขต
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    จันทราเพ็ญ
6. เด็กหญิงสุเมธี    โคตปารี
7. เด็กหญิงพรณัชชา    โคตรปัตถา
8. เด็กหญิงวริศริยา    บัวประชา
1. นางขนิษยา    ภูขาว
2. นางสาวลักขณา    ลัดเหลา
3. นางลำพรรณ์    ภักดิ์สงศรี
4. นางโสภา    แม่นชัยภูมิ
53 53 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสัญษณี    มณีนุษย์
2. เด็กหญิงจีรภัทร    ดวงประทุม
3. เด็กหญิงมุทิตา    เอี้ยงพังเทียม
4. เด็กหญิงธนัญญา    นิสสัยหมั่น
5. เด็กหญิงมนัสนันท์    ชัยนิจ
6. เด็กหญิงภาคินี    บุญยะเลขา
7. เด็กหญิงศิริวรรณ    ตอนเหนือ
1. นางสาวจิราภรณ์    วัฒนศิลป์ศิริ
2. นางสาวมลฤดี    วีระพันธุ์
3. นายศราวุฒิ    รินลา
4. นางสาวอรอนงค์    อิ่มวิเศษ
54 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงวิรัชญา    โม้หิน
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สีหาสุทธิ์
3. เด็กหญิงวรัญญา    เวียงนนท์
4. เด็กหญิงพรนภา    ศรีแสง
5. เด็กหญิงศิริพิมพ์    แสงสว่าง
6. เด็กหญิงพิชยา    พรหมรักษา
7. เด็กหญิงปพิชญา    ยอดแก้ว
8. เด็กหญิงอันวา    นนทะโคตร
1. นางจารุณี    เนตรผง
2. นางจินตนา    กองลาแซ
3. นางสาวทิวาพร    นนทะโคตร
4. นางอมลวรรณ    แก้วโสม
55 55 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    วังทอง
2. เด็กหญิงแพรวา    นาโม
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    บุญกอบ
4. เด็กหญิงจิตรลดา    โชคบัณฑิต
5. เด็กหญิงอภิชญา    คุณประทุม
6. เด็กหญิงชลธิชา    บุเกตุ
7. เด็กหญิงอโรชา    อังคณิต
8. เด็กหญิงสิริกร    กอแก่กลาง
1. นางณัฐชญา    จันทร์แดง
2. นางสาวทิชา    ทวีเงิน
3. นางพิมพ์จันทร์    อุดมเศรษฐ์
4. นางศศิธร    มาเมือง
56 56 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงวาทิณี    คำแก้ว
2. เด็กหญิงศุจิกา    แก้วมุลตรี
3. เด็กหญิงปิยฉัตร    วันสา
4. เด็กหญิงอาทิตยา    สร้อยอั้ว
5. เด็กหญิงสิริยากร    อยู่ยงศิลป์
6. เด็กหญิงวิยดา    สังขาศักดิ์
7. เด็กหญิงวรรณิดา    ทองชา
8. เด็กหญิงกรกมล    มีลาด
1. นายณรงค์    ครองสี
2. นางสาววัฒนีย์    ไพจิตรสกุลชัย
3. นางศิวพัชร    ไชยเดช
4. นางสาวหยกศญา    โคตรอาสา
57 57 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงกัณฐกรณ์    อุตส่าห์
2. เด็กหญิงภัคธีมา    หมื่นคำแปง
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์    ถุงแก้ว
4. เด็กหญิงธนาภา    เส็งคำปาน
5. เด็กหญิงญาดา    สรสินธ์
6. เด็กหญิงจิรนันท์    นวลสิงห์
1. นางสาวกรกนก    โทเวียง
2. นางสุดารัตน์    วัฒนพฤติไพศาล
3. นางสาวสุภัทรา    มหาไชย
4. นางสาวเสาวนีย์    สุวรรณรอด
58 58 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ค่ำคูณ
2. เด็กหญิงนภัสสร    หาญณรงค์
3. เด็กหญิงพรณิภา    จันทร์งาม
4. เด็กหญิงชุติมา    อมรรัตนโยธิน
5. เด็กหญิงภัทรววรรณ    ทันจิตร
6. เด็กหญิงนภาพร    เต็มใจ
7. เด็กหญิงสุทธิดา    สุภาวงศ์
8. เด็กหญิงกรรณิกา    คณาสาร
1. นางธีรนันท์    เผ่าผาง
2. นางนพรัตน์    เทศไทย
3. นางนภารัตน์    แสนคุ้ม
4. นางนิตยา    ธรรมลี
59 59 โรงเรียนอมตวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงกิตติ์สิรินทร์    กาสังข์
2. เด็กหญิงชนิภรณ์    สิงห์มูล
3. เด็กหญิงพรปวีณ์    อามาตย์
4. เด็กหญิงอัญมณี    ธนากรวิเศษ
5. เด็กหญิงชิโนทัย    กองเกิด
6. เด็กหญิงปภาวรินท์    เมิดจันทึก
7. เด็กหญิงศศิกานต์    ปัสสาวะโท
8. เด็กหญิงชญาดา    กำเนิดศิริ
1. นางสาวโสรญา    แก้วทุม
60 60 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงธฤตมน    ซอมประโคน
2. เด็กหญิงเมธาวดี    ยอดทะเล
3. เด็กหญิงศิรัชฌา    สัตย์ฌุชนม์
4. เด็กหญิงกานต์วรี    สังข์อินทร์
5. เด็กหญิงพัชราภา    ศิริสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอะชิตระยา    โคตุทา
7. เด็กหญิงชลมาศ    ปริงปราง
1. นางสาวคุลิกา    ชารัมย์
2. นางนงนภัส    ทรงประโคน
3. นางสาวภาณุมาศ    ดีมีแสง
4. นางโกสุม    สวัสดิ์พูน
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกานต์สิรี    เศษสวย
2. เด็กหญิงอนันตญา    อุปวงค์
3. เด็กหญิงนิดาพร    ผลาจันทร์
4. เด็กหญิงศิรภัสสร    ดอนชุ่ม
5. เด็กหญิงจิรภัทร    ดวงดี
6. เด็กหญิงขวัญพร    อาจเดช
7. เด็กหญิงนันท์ณภัทร    คำหมาย
8. เด็กหญิงไอลัดดา    แก้วเนตร
1. นางจีระนันต์    ทองอัฐ
2. นางสาวณัฐฐามาศ    คุณดิลกคงคา
3. นางสาวยลดา    ลือชัย
4. นางสาวสุกฤตา    จันทร์เพ็ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................