งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 038
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    กองสมบัติ
1. นางสาวปลายมาส    ก้อนคำ
2 2 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงนัฐนิชา    ล้อมฉิมพลี
1. นางเกษร    ลมุลพจน์
3 3 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงวนัชภรณ์    สงครามรอด
1. นางศุภลักษณ์    ไชยสาร
4 4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา    พรมกูล
1. นางฉายวรรณ    บุญกอง
5 5 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นางสาวหทัยรัตน์    ปิ่นโสภา
1. นางจิราภรณ์    ทาซ้าย
6 6 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวน้ำทิพย์    สุนา
1. นางสาวอรอุมา    เรืองนุช
7 7 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    อุยบอน
1. นางสมคิด    ชาญณรงค์
8 8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    ธงศรี
1. นายสุริยัน    พึ่งภพ
9 9 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เหล็กกล้า
1. นางสาวพรพิมล    แสงสุวรรณ์
10 10 โรงเรียนบ้านบัวเชด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงปุณิกา    รู้รักษา
1. นางสาวศักดิ์ศรี    ชื่นบาน
11 11 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    อยู่ครบ
1. นางมณฑิรา    หันชะนา
12 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงอริสา    ศรีระษะ
1. นางวรรณา    เครือบคนโท
13 13 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอดิศักดิ์    ศรีมะณี
1. นางละเอียด    ภาษี
14 14 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยนภา    กุลบุตร
1. นางสุจินตนา    โมกขรัตน์
15 15 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงจุทานันท์    นิรงบุตร
1. นางมะลิสด    บุญมั่ง
16 16 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 1. นางสาวบวรลักษณ์    กาสา
1. นายเอกลักษณ์    มีนาภา
17 17 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงไอลดา    ผลเพ็ชร
1. นางวรณี    แสงมุกดา
18 18 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงนภาทิพย์    อุดรรุ่ง
1. นางคำเพชร    บุญรักษา
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงจิราพร    พิมพ์ศรี
1. นางสาวระพีพร    ไชยโกฏิ
20 20 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอรทัย    ยืนยง
1. นางนพรัตน์    หมดทุกข์
21 21 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์    แถวโสภา
1. นายบุญมี    ศรีจันทร์
22 22 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัสสร    สอนบุญชู
1. นางเจนจิรา    จะกลาง
23 23 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงรตนพรรณ    เห็นเจริญ
1. นางกรรณิการ์    กายขุนทด
24 24 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิง สายฝน    ในพิมาย
1. นาง สุมาลี    ละม่อม
25 25 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายยุทธนา    วงศิลา
1. นางยุพา    ชาวพงษ์
26 26 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    จอมสว่าง
1. นางดอกรัก    กุลค้อ
27 27 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุมิตรา    ราษฏรดี
1. นางพรพิมล    มูลกาย
28 28 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    พลเสนา
1. นางฐิติชญา    สาลีพวง
29 29 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวชรินรัตน์    ฉาสันเทียะ
1. นางสาวละอองดาว    รักกุศล
30 30 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นางสาวจันทราลักษณ์    สารถี
1. นางวิภาพร    อาธนู
31 31 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวธัญญลักษณ์    อุปปิด
1. นายวันชัย    อุดมฉวี
32 32 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. นางสาวลัดดา    ทองเพ็ชร
1. นางชามาศ    ธีรคุณัญญา
33 33 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ทองไทย
1. นางสาวแสงดาว    โขนภูเขียว
34 34 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. นางสาวกัญญาณัฐ    มั่นยืน
1. นางบุปผา    แก้วใส
35 35 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. ยโสธร เขต 2 1. นางสาวเจียมใจ    สายรัตน์
1. นางพรพรรณ    สว่างวงษ์
36 36 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริขวัญ    แก้วไพศาล
1. นางสาววินันดา    จันทาพูน
37 37 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ขำรัตน์
1. นางอุไรจิต    เสมอสาย
38 38 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    คำมูล
1. นางสุดาวัลย์    นามพลแสน
39 39 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัลญา    บุญชู
1. นางอรณีย์    ผลจันทร์
40 40 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกิ่งสิริ    บุญเชี่ยว
1. นางชวนใจ    แสงใส
41 41 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงอนิชา    สุระโส
1. นางกฤษณา    วรฉัตร
42 42 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงชลิดา    โสชะดา
1. นางคุณาภรณ์    ประดิษฐ์แท่น
43 43 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงชฎารัตน์    เสาวรัตนพงษ์
1. นางสุภาพร    แซงโคตร
44 44 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรา    จิตจำสี
1. นางลำไพมณี    สู่สุข
45 45 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    เจริญราษฎร์
1. นางสาวชนันภรณ์    ศรีคงเพ็ชร
46 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ศิริบุตร
1. นางอุบลรัตน์    หล้าชาญ
47 47 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    พุทธจัน
1. นายชัยยศ    พลเสน
48 48 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. นางสาวภัทรวดี    คำตา
1. นางพันธุ์ทอง    พินิจผล
49 49 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงอาภาภัทร    สืบเพ็ง
1. นางบุญครอง    โสสิงห์
50 50 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงพรรพษา    พันเทศ
1. นางภาวิตา    บุญรักษ์
51 51 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงชนาธิป    เชิดนอก
1. นายทนงศักดิ์    พลดงนอก
52 52 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวสุชานันท์    มีจังหาร
1. นางสาวหนูคิด    มุ่งสมหวัง
53 53 โรงเรียนโป่งขุนเพชร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงเนตรนภา    สูงงาม
1. นางสาวกรกช    ภู่มาก
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. นายเกษมศักดิ์    อุ่นแก้ว
1. นางสาวนวพร    กะกุคำ
55 55 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ศรีขายแอก
1. นายชัยยันต์    ภูมิสม
56 56 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสุรภา    ประเศียรเรือ
1. นางมณีวรรณ    แพงเจริญ
57 57 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    แสนบัว
1. นางสาวสาวิตรี    อเวรา
58 58 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปานไพลิน    แก้วโวหาร
1. นายชาญศักดิ์    ลาหาญ
59 59 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงเสาวรส    โรจน์พงษ์เกษม
1. นางรัตติยาภรณ์    เค้าแคน
60 60 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงจีระนันท์    เทียนพิมาย
1. นางสาวทิฆัมพร    ชาติเพ็ชร
61 61 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวจิตรติยา    ยื่นยิ่ง
1. นางพัชรี    วันทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................