งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 379
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวอารียา    คำเข้ม
2. นางสาวณัฐธิดา    ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงวสุนา    เนธิบุตร
4. เด็กหญิงกัลยาณิน    ผ่านสำแดง
5. เด็กหญิงไพลิน    ชั่งดี
6. เด็กหญิงนพวรรณ    เกตุเนตร
1. นายจร้ญ    บับภาวัน
2. นางสาวดาราวรรณ    วงศ์คำ
3. นางผ่องศรี    ธรรมจินโณ
4. นางพัฒสดา    ล้วนกล้า
2 2 โรงเรียนบ้านวังหมี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนพร    พรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจีรานันท์    เขียวสมอ
3. เด็กหญิงณัฐชนก    พรมพิลา
4. เด็กหญิงรุ่งนภา    เชื้อวงศ์
5. เด็กหญิงสิริวิมล    อุตะเคียนต์
6. เด็กหญิงอนิตศรา    สีม่วงงาม
7. เด็กหญิงกรรณิการ์    ใยทา
8. เด็กหญิงมธุรส    สีมาวงษ์
1. นางจีรารัตน์    ยาชมภู
2. นางธนกร    ปฐมนฏพงศ์
3. นางสาวพิชามญชุ์    คำแก้ว
3 3 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    เปียนประโคน
2. เด็กหญิงเกวลี    โยธาประโคน
3. เด็กหญิงวิภา    สุทธิ
4. เด็กหญิงสุขนิสา    กล้าณรงค์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุทธิ
6. เด็กหญิงสันสนีย์    สุทธิ
1. นางจิรัฐยา    ไพเะราะ
2. นางสาวชนัญชิดา    ชัยชุมพล
3. นางชลทิวา    นาก้อนทอง
4. นางรัตนาภรณ์    ผิวจันทา
4 4 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงวริษฐา    โพธิ์แข็ง
2. เด็กหญิงนิธิพร    ดาหอม
3. นางสาวสัตตกมล    ทองปั้น
4. นางสาวนวลละออง    แก้วกัณหา
5. นางสาวสุภาวี    ทัสศรี
6. นางสาวอรพิน    เทศศรีเมือง
1. สิบเอกพรพนา    เชิดชู
2. นายพิชชาชาญ    สุวรรณพรหม
3. นางสาวเกษร    สุวรรณศรี
4. นางสาวเสาวคนธ์    บุญศรีทุม
5 7 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอารีย์    จำประยูร
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    นาคพินิจ
3. เด็กหญิงปริศนา    คะเนนอก
4. เด็กหญิงนภาพร    บรรยงค์
5. เด็กหญิงนริศรา    แก่นพรม
6. เด็กหญิงอิศเรศ    หอมเสด็จ
7. เด็กหญิงวิภาดา    ชมภูวิเศษ
8. เด็กหญิงอรพิน    ก้อเมืองน้อย
9. เด็กชายบูรพา    สารมโน
10. เด็กชายรุ่งโรจน์    เหลืองตระกูล
1. นางรัตนาวดี    พลศรี
2. นางวรรณภา    โสดาวิชิต
3. นางสุภาพร    เบ้าหินลาด
4. นายเจษฎา    ศิลาสิทธิ์
6 9 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสาริณี    เทียวไทย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงศิรินภา    วงศ์คำจันทร์
4. เด็กหญิงธันยมัย    ทะชัยวงศ์
5. เด็กหญิงจตุพร    อิ่มบุญสุ
6. เด็กหญิงสุธิชา    ขวาธิจักร
7. เด็กหญิงทัศนีย์    ประกิ่ง
8. เด็กหญิงมุธิตา    ทะชัยวงศ์
1. นางสาวตรีชฎา    ขวาธิจักร
2. นางรัตนากร    ธีระธนานนท์
3. นายวิทยา    ประกิ่ง
4. นายอุทัย    นีอำมาตย์
7 10 โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงจริญญา    เขียวขำ
2. เด็กหญิงตุลาพร    บุญมาก
3. เด็กหญิงเกศรินทร์    จันทร์ไตร
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์    พุทธชาติ
5. เด็กหญิงจีรวรรณ    จันทะแจ่ม
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    สมอาษา
7. เด็กหญิงศิริยากร    จันโท
8. เด็กหญิงประกายทอง    สมเจตนา
1. นางบุบผา    วาสนาม
2. นางศรีรุ้ง    บูรณ์เจริญ
3. นางสมหวัง    ทองแผ่น
4. นางสาวสุธรรมมา    ประพานศรี
8 11 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงสุรางคณา    เมืองกลาง
2. เด็กหญิงแพรวพราว    เยสูงเนิน
3. เด็กหญิงศศิภา    เปียสันเทียะ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    ขัมภรัตน์
5. เด็กหญิงพนาวัลย์    ทองสวย
6. เด็กหญิงกฤตยา    ชมนาวัง
1. นางสาวชนัดดา    ศรีสูงเนิน
2. นางสาววรรณิภา    ศิริฤกษ์
3. นางสาวเกียรติแก้ว    มณีเกียรติโกวิท
9 13 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงนฤมล    สิงหะ
2. เด็กหญิงธนิดา    นนทพันธ์
3. เด็กหญิงสุนิสา    สมร
4. เด็กหญิงนันทรัตน์    อินดา
5. เด็กหญิงไปรมา    สุขเฉลิม
6. เด็กชายอนุชิต    โสริยาต
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สิงหะ
8. เด็กหญิงนิตติยา    ประเทือง
1. นางสาวบัณฑิตา    ธรรมรักษ์
2. นางพจนา    แก้วประจำ
3. นางสาวอนงศิริ    ศิลากูล
10 17 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    บัวบกหวาน
2. เด็กหญิงญาโณบล    ชัยสงค์
3. เด็กหญิงพิยดา    คำบุตร
4. เด็กหญิงภัตรสุมา    พงษ์อารีย์
5. เด็กหญิงวโรชา    ศูนย์หนองนก
6. เด็กหญิงพาทินธิดา    สุขใจ
1. นางจรรยา    พรมพลเมือง
2. นางวนิดา    วาชัยยุง
3. นายสุนันธวุธ    หงษ์สระแก้ว
4. นางเผ่าพันธ์    อินทรเพ็ชร
11 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอัจฉรา    ไมลาศรี
2. เด็กหญิงขนิษฐา    บุญยัง
3. เด็กหญิงปณิตา    สายชาลี
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ครองยุทธ
5. เด็กหญิงทัชชกร    สีชาลี
6. เด็กหญิงสุธินี    งามสนิท
1. นางรจนา    ดวงศิริ
2. นางสาวรมณี    เสียงใส
3. นางอุตรี    เชื้อประทุม
4. นางใจทิพย์    ทองพิทักษ์
12 19 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงชญาดา    รุ่งเรืองขวัญ
2. เด็กหญิงพจรัตน์    พลตื้อ
3. เด็กหญิงชลธิชา    นาหมื่น
4. เด็กหญิงภาวิณี    อิ่มลา
5. เด็กหญิงอรวรรณ    บุญไว
6. เด็กหญิงอภัสรา    สมศิริ
1. นางสาวนิตยา    สมสอาด
2. นางสาวปนัดดา    กอมณี
3. นายปิยมิตร    เมืองพิล
4. นางสาวยอแสง    นาคกระแสร์
13 20 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 1. นางสาวเกตุวดี    พ่อค้าช้าง
2. นางสาวพัชรินทร์    คนคล่อง
3. นางสาววรรณสา    เชียงล้ำ
4. นางสาวอนงค์นาฎ    เชื้อคำจันทร์
5. นางสาวกัญญารัตน์    เชื้อคำจันทร์
6. นางสาววิชชุอร    เหง้าโอสา
7. นางสาวเก็จมณี    ปักฤทัย
8. เด็กหญิงมณีนุช    เชื้อคำฮด
1. นายกีรติ    ธุลี
2. นางจิตตรา    สุขขา
3. นางนันทพร    สายตา
4. นายอนุรักษ์    สืบสะอาด
14 21 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์    เจ๊กมะเริง
2. เด็กหญิงอินทิรา    พลีดี
3. เด็กหญิงนริศรา    ภิญโญ
4. เด็กหญิงอรพิม    ประสาร
5. เด็กหญิงพีรยา    ประมูลจันทร์
6. เด็กหญิงประภาภัทร์    โสตะพรามห์
1. นายทรงยุทธ    พวงประเสริฐ
2. นายนิพัทธ์    ศรีอารยวิจิตร
3. นางสุคนธ์    โป๊ะไธสง
4. นายเจนวิทย์    จันทร์วิเศษ
15 22 โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงกุนจิรา    กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา    สัพจารย์
3. เด็กหญิงจิรารัตน์    ทับประโคน
4. เด็กหญิงลภัสรดา    แม้นรัมย์
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา    สาสุดศรี
6. เด็กหญิงโชติกา    พรมประโคน
7. เด็กหญิงสุขวิภา    สุขประโคน
8. เด็กหญิงพัชริดา    แย้มประโคน
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เพิ่มประโคน
10. เด็กหญิงสัณห์สมร    เอ็มประโคน
1. นางกัญญาภัทร    เวียงใต้
2. นายสมชีพ    ช่างทอง
16 24 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงเกตุสุดา    พละศักดิ์
2. เด็กชายจิรพงศ์    คำศรี
3. เด็กหญิงเกวลิน    พิมโคตร
4. เด็กหญิงพัชณกัณ    สาระบูรณ์
5. เด็กหญิงทิพย์ภาพร    บานชื่น
6. เด็กหญิงอาริษา    แสงเดช
7. เด็กหญิงกุลณัฐ    พรมสุข
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บุญเหลือ
9. เด็กหญิงกิตติวรรณ    กาหลง
10. เด็กชายธีรนัย    วระพุฒ
11. เด็กหญิงสุธาทิพย์    พันธ์วิลัย
12. เด็กชายจิรวัฒน์    ใบปก
1. นางกรรณิการ์    อัดโท
2. นางประกาย    เกษแก้ว
3. นางภาณุรัตน์    สายหงษ์
4. นายวิทยา    สิงห์คง
17 28 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงณีรเนตร    สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สิงห์ซอม
4. เด็กหญิงพรพรรณ    แสงโยจารย์
5. เด็กหญิงกมลทิพย์    แก้วรักษา
6. เด็กหญิงปิยพร    แก้วรักษา
7. เด็กหญิงเมทินี    กิตติพนากุล
8. เด็กหญิงสุภาพร    งามตรง
1. นางสาวพัชฎาภรณ์    ศรีมา
2. นางสาวรุงฤดี    คำงาม
3. นางเนตรนภา    กล้วยน้อย
18 30 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    เพิ่มศักดิ์
2. เด็กหญิงรัตติการ    ดวงทิพย์
3. เด็กหญิงสุธีมนต์    อิงแก้ว
4. เด็กหญิงสุกัลยา    แก้วเกตุ
5. เด็กหญิงอิสราภรณ์    มงคลชัย
6. เด็กหญิงจุฑาพร    นามทะปัด
1. นายคเชน    นามมัน
2. นางสาวธิดาวดี    วิลาศรี
3. นายภูมิราช    นาพยัพ
4. นางสาวหทัยรัตน์    เชื้อเมือง
19 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงปองกานต์    ปิตตาสัง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เทียมคำ
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    การิโก
4. เด็กหญิงพิมวิภา    มาดี
5. เด็กหญิงบุษยมาศ    ท้องที่พิมาย
6. เด็กหญิงชลณกานต์    อินนอก
7. เด็กหญิงสุนัดดา    ทองซา
8. เด็กหญิงมยุรา    สีสังข์
1. นางจีราวัฒน์    ศรีวัฒนยา
2. นางสาวนิตยา    แย้มศรี
3. นางสาววรัญญา    ยะปะตัง
4. นายสุพิศ    นันทปรีชา
20 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงทนารี    ภูมิคอนสาร
2. เด็กหญิงธัญธินันท์    จันบุดดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ทะวินัน
4. เด็กหญิงทิพวรรณ    อาสาธง
5. เด็กหญิงมัณทนา    คะสูงเนิน
6. เด็กหญิงสุรางคณา    ศิริมงคล
1. นางนุชนาท    แก้วนพ
2. นางอารีย์    ศรีคะรัตน์
3. นางสาวเสาวภา    นุสาสนี
21 34 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณวิภา    พวงทอง
2. เด็กชายภาคภูมิ    ปรึกเงิน
3. เด็กหญิงปนัดดา    ชีระศิลป์
4. เด็กชายพงษ์เชษฐ์    กองทอง
5. เด็กหญิงรจนา    ไหมทอง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ    ศาลา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์    โต๊ะงาม
8. เด็กหญิงเจนจิรา    มาลาทอง
1. นางพนิดา    ไชยพร
2. นางวันทนา    มาลาทอง
3. นางศิริวิภา    ถึกสกุล
4. นางสาวสุนารี    ศรเพ็ชร
22 36 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 1. นางสาวอรณิชา    ต้อนโสกรี
2. นางสาวเพ็ญพิชชา    ชินบูรณ์
3. นางสาวทานทอง    โพธิ์สว่าง
4. นางสาวสุพรรษา    โพติยะ
5. เด็กหญิงเจนจิรา    กุจนา
6. เด็กหญิงหทัยกาญ    เขื่อนขันธ์
7. นางสาวจุฬารัตน์    โพติยะ
8. นางสาวนาตาลี    หอมป่าเพิ่ม
1. นายณัทธมนวรรษ    วรกา
2. นางศศิธร    กิติศรีวรพันธุ์
3. นายเฉลิมชัย    ออทอลาน
23 37 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์    หนองห้าง
2. เด็กหญิงจันทนา    บุราณ
3. เด็กหญิงพิกุลทอง    ชินธุวงค์
4. เด็กหญิงวันวิสา    บุญกอง
5. เด็กหญิงเกศมณี    วงษ์ขันธ์
6. เด็กหญิงสิริวรรณ    เสาศิริ
1. นายฉัตรชัย    จิตนานนท์
2. นางรุ่งนภา    ระย้าทอง
3. นายอำนวยชัย    สีสด
24 41 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงลักษณา    ใชยหาเทพ
2. เด็กหญิงทัณฑิกา    ลำเภา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สมกูล
4. เด็กหญิงนันทกาญจน์    เพิ่มทอง
5. เด็กหญิงพรรพษา    สุดฉวี
6. เด็กหญิงสุกัญญา    รัตชำ
1. นางนิตยา    ศรีบุญ
2. นายสมบูรณ์    โสมณี
3. นางสุนันทา    คงสวัสดิ์
25 45 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงรินนภา    แก้วตรี
2. เด็กหญิงรักสุภัทร    สุวรรณดิษฐ์
3. เด็กหญิงนิรชา    เหล็กเพชร
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    มาชิว
5. เด็กหญิงออรดา    เข็มงามดี
6. เด็กหญิงศศิวิมล    สารขัณธ์
1. นายดาวเรือง    สิงหราช
2. นางสาวทัศนาพร    ศรีธรรมวงศ์
3. นางวัชรินทร์    โกสุม
4. นางสาววิไลลักษณ์    สิงหราช
26 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. นางสาวรัตนาวดี    สุคนธนิยม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    เรืองฤาหาร
3. นางสาวกัญญารัฐ    คล่องแคล่ว
4. นางสาวนิภาพร    พรมโคตร
5. เด็กหญิงจิราพร    เข็ดคม
6. เด็กหญิงจิรวรรณ    ไพรีรนต์
7. เด็กหญิงสุจิตตรา    พุฒธรรม
8. เด็กหญิงพิมชนก    เดชผล
9. เด็กหญิงนิตยา    มะลิจันทร์
10. เด็กหญิงอังควิภา    นนทะคำจันทร์
11. เด็กหญิงอรวรรณ    พัวประเสริฐ
1. นางสาวฐานิตา    ภูจันหา
2. นางสาวฐิตาพร    แก้ววะระ
3. นางสาวพรเพ็ญ    เฟื่องฟู
4. นางยุพยงค์    ศรีนุกูล
27 47 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงชนิสรา    ขวัญพรม
2. เด็กหญิงวชิรินทรา    พรมนิล
3. เด็กหญิงสุกัญญา    สุวรรณหาร
4. เด็กหญิงวิชุดา    คำมา
5. เด็กหญิงรามาวดี    ใสเหลี่ยม
6. เด็กหญิงกรรณิการ์    บาบุญ
1. นางธนารักษ์    มูลอามาตย์
2. นางสาวพนาลี    ษรจันทร์ศรี
3. นางสาวสุภาวดี    พรหมหล้า
4. นางอัจฉรา    คำจันทน์
28 49 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงศรารัตน์    ศรีสว่างจิตร
2. นางสาวพัชราภา    แก้วธานี
3. เด็กหญิงวาสนา    น้อยอาสา
4. เด็กหญิงเกสรา    บุญกลาง
5. เด็กหญิงน้ำอ้อย    เอื้อนไธสง
6. นางสาวสุริยา    จิตรแก้ว
7. นางสาวน้ำฝน    สนโศรก
1. นางสาวธีรรัตน์    พลกะสินธิ์
2. นางนิ่ม    ศรีละออง
3. นางสาววรัญญา    แก้วกัลยา
4. นายอุดมพงษ์    ชุ่มศรี
29 51 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แสนนอก
2. เด็กหญิงชาคริยา    ชาติสุวรรณ
3. เด็กหญิงอังศุมารินทร์    ส่อนราช
4. เด็กหญิงสรัญญา    เจียนจอหอ
5. เด็กหญิงกุุลณัฐ    ประจิตร
6. เด็กหญิงนิศารัตน์    ศรีผดุง
1. นางนราภรณ์    ดีแดง
2. นางสุภาพร    จิตรักษา
3. นางสุภาพร    ศรีศักดิ์นอก
30 52 โรงเรียนชุมชนจำปี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชนาภา    ยะถา
2. เด็กหญิงรัชนีพร    ภักดีแพง
3. เด็กหญิงรัชฎาพร    โสภาคำ
4. เด็กหญิงธิษะณาพร    ยาวาปี
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร    แก้วพรมภักดี
6. เด็กหญิงพัณณิตา    ขันติโสม
7. เด็กหญิงทาริกา    ยาวาปี
8. เด็กหญิงพรประภา    เปรี่ยมพิมาย
9. เด็กหญิงวิจิตรา    ถาบุญเรือง
1. นางสาวกาญจนา    หมื่นหาวงศ์
2. นางภาริพรรณ์    อัมวรรณ
3. นางรุ่งนภา    คำกอง
4. นางอุไร    พรมบุตร
31 58 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพุทธิชา    สุขกาย
2. เด็กหญิงพัชรี    สุดมะไห
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดอกแก้ว
4. เด็กหญิงนิตยาพร    โสดา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ    พุ่มสงวน
6. เด็กหญิงรุ่งนภา    บุญสงค์
7. เด็กหญิงทิพรัตน์    พันดวง
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ทองอ้น
9. เด็กหญิงพรนภา    นาบุญ
10. เด็กหญิงเย็น    จารุมี
1. นางนภารัตน์    แสนคุ้ม
2. นางนวลสี    ไชยวัฒกุลกิจ
3. นายบุญวัฒนา    ตั้งตระกูล
4. นางสุภัสสรา    ศรีโกศล
32 59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงจริญญา    ชาลี
2. เด็กหญิงทิพวัลย์    ปุราชะธรรม
3. เด็กหญิงเจนจิรา    ไผ่นอก
4. เด็กหญิงจินต์ภาณี    มาตย์วังแสง
5. เด็กหญิงจุรีรัตน์    ทัศมี
6. เด็กหญิงทิตยา    ชัยมงคล
1. นางสาวจันทัปปภา    บุตรดี
2. นางชลพรรษ    นามไธสง
3. นางสาวดอกแก้ว    มาตย์วังแสง
4. นางโสภา    ประไพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................