งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 378
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงศรินธร    วาทะศิริ
2. เด็กหญิงสุธีรา    อิสาร
3. เด็กหญิงขวัญข้าว    ศรรัมย์
4. เด็กหญิงปิ้นมณี    ประเพียรศรี
5. เด็กหญิงเกศกนก    บุญปัน
6. เด็กหญิงอริสรา    สมานคำ
1. นายถาวร    หงษ์ศาลา
2. นางสาวนิภาพร    ดีตะนะ
3. นางพัฒสดา    ล้วนกล้า
4. นายสนิท    โสมาศรี
2 2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสิราวรรณ    คันภูเขียว
2. เด็กหญิงศิริธร    ชะนะขันธ์
3. เด็กหญิงจิตติมา    การบรรจง
4. เด็กหญิงซาร่าห์    วงศ์หาญ
5. เด็กหญิงธรรชนก    ปินะกาเส
6. เด็กหญิงสรวงวรี    ประการโพธิ์
1. นางศิริวรรณ    ผิวงาม
2. นางหนึ่งฤทัย    สินชัย
3 3 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายกาญจนพล    เจียวรัมย์
2. เด็กชายชยังกูร    อินทะดก
3. เด็กหญิงสราสิณี    แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงชลธิดา    ราชบัณฑิต
5. เด็กหญิงอริสา    ทูลฉลอง
6. เด็กหญิงสุวิชาดา    หาญสงคราม
1. นายณรัชกรณ์    เสริฐนวลสวัสดิ์
2. นางสาวนริศรา    อุตมะโยธิน
3. นายวีรวัฒน์    เนาวิรัตน์
4. นางสาวสุภนิช    สุดรัมย์
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงขวัญมาดา    โฮ้หนู
2. เด็กหญิงชลธิชา    ทำนุ
3. เด็กหญิงพิชยา    โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงนัฏฐินี    กองศูนย์
5. เด็กหญิงธนบุพผา    บุสดี
6. เด็กหญิงอุดมพร    โคตรเพชร
1. นางพรนภา    อรรคะ
2. นางพรพิชชา    สุทธิแพทย์
3. นางสุภาพ    โสภากุล
4. นายสุรชาติ    ยั่งยืน
5 5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ดาบสมเด็จ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พันศรี
3. เด็กหญิงขวัญชนก    ดลเอี่ยม
4. เด็กหญิงสุกัญญา    โพธิ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงภัทรภา    โสวะภาพ
6. เด็กหญิงศุภกานต์    แก้วเวียง
1. นางคำม่วย    กองทอง
2. นายวิระยูร    คำอุดม
3. นายสะไกร    กองทอง
4. นางสาวสุจิตรา    คำวันดี
6 6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพรลภัส    สันดุษิต
2. เด็กหญิงนิวาริน    กั้วพิสมัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    เกลี้ยงไธสง
4. เด็กหญิงกมรวรรณ    คำมะลิ
5. เด็กหญิงวิยะดา    สารบุญเรือง
6. เด็กหญิงนันทิมา    พะละ
7. เด็กหญิงนิพาดา    สิงห์ชัย
8. เด็กหญิงจิราภร    บุญพรม
9. เด็กหญิงปาลิตา    บัวอาจ
10. เด็กหญิงกานต์มณี    แซ่จ๋าว
1. นางปาริชาต    วิชัยศร
2. นายศุภโชติ    ศรีพงษ์ชัย
3. นางสุดาทิพย์    สินธุโคตร
4. นางเกศรินทร์    แทบสี
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายกฤตภณ    พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสิริยากร    บุญโยธา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์    กิตินันทน์
4. เด็กหญิงจิรัชญา    หิรัญเกิด
5. เด็กหญิงพิชญาภา    หมู่หัวนา
6. เด็กหญิงกันตินันท์    มานะ
7. เด็กหญิงบัณฑิตา    ใจเสงี่ยม
8. เด็กหญิงจมรพรรณ    มีครไทย
1. นางกัลยาภัสสจ์    ไปรเวทย์
2. นางธัญวลัย    ตันมณี
3. นางนุจรีย์    กุลหินตั้ง
4. นางสัมฤทธิ์    คลังภูเขียว
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา    เชื้อชาติกล้า
2. เด็กหญิงปวริศา    จันทนาม
3. เด็กหญิงเตชินี    ตั้งพิทักษ์ไกร
4. เด็กหญิงอมราวดี    กางเกษ
5. เด็กหญิงธันยารัตน์    รบกล้า
6. เด็กหญิงดนุลดา    หงษ์คำ
1. นางกิติมา    บัวแย้ม
2. นางนัดดา    มงคลแก้ว
9 9 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงศิริญญา    อัครศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงหงษ์หยก    พันธุออน
3. เด็กหญิงปทิตตา    เงินลุนปา
4. เด็กหญิงธีริศรา    อุปรีย์
5. เด็กหญิงกุลสตรี    ภูละคร
6. เด็กหญิงณฐยา    อนันต์เอื้อ
1. นางสาวกันลยา    ปาวี
2. นางสาวชลธิชา    จันทร์หล้า
3. นางสาวศิวนาถ    ไชยมาศ
4. นางสาวอังศนา    ช่างคำ
10 10 โรงเรียนบ้านไทยเดิม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงนรมน    ผมรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุญยัง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ผมนะรา
4. เด็กหญิงเบญจภรณ์    โพหิรัญ
5. เด็กหญิงณัฐสุดา    พูนเกิด
6. เด็กหญิงจีรนันท์    แรงรอบ
1. นางสาวปาริชาต    สถานพงษ์
2. นายภูมินทร์    จันครา
3. นางลฎาภา    แปลงทรัพย์
4. นางสาวเบญจมาศ    พรหมบุตร
11 11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงพัชรา    โพธิมาตย์
2. เด็กหญิงพิยดา    แย้มสืบพันธ์
3. เด็กหญิงนภสร    จันทีนอก
4. เด็กหญิงดวงฤดี    สิงหล
5. เด็กหญิงฐิติรินญา    ยศกลาง
6. เด็กหญิงฟาริดา    เยาว์สูงเนิน
7. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ภิริรักษ์
8. เด็กหญิงพุธิตา    เจียมสูงเนิน
1. นายชัย    บัติสูงเนิน
2. นางทิพจุฑา    วิทูรคุปต์
3. นางธัญญาภัทร    สวัสดีศรีกูล
4. นายพลากร    ปธิปะปา
12 12 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์    ประภาสโนบล
2. เด็กหญิงสุทธิมนต์    นวลผ่อง
3. เด็กหญิงสุจิตรา    ภูครองตา
4. เด็กหญิงศิวากรณ์    เสริญไธสง
5. เด็กหญิงนานาพร    อำมะ
6. เด็กหญิงทิพย์ญาดา    สีเขียว
1. นางกิ่งดาว    บาลไธสง
2. นางจิตติมา    อุ่นทานนท์
3. นางสาวปัทมา    บุตรชานนท์
13 13 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงศิริยากร    สุมนทา
2. เด็กหญิงศินีนาฎ    บัวจันทร์
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    อินยาพงษ์
4. เด็กหญิงปภาวรินท์    ประชุม
5. เด็กหญิงชัญญานุช    เทาศิริ
6. เด็กหญิงรัตนา    สิทธิศร
1. นางจุฑามาศ    เปนาละวัด
2. นางดารา    ในทอง
3. นางสาวสมนึก    รังศรี
4. นางสันติกา    นันทะสิงห์
14 16 โรงเรียนบ้านท่าสีไค สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แห้วสุโน
2. เด็กหญิงสรุตา    ปุณริบูรณ์
3. เด็กหญิงธิดา    พรหมวงค์
4. เด็กหญิงนันทยา    นรากุล
5. เด็กหญิงปรายฟ้า    ทุมหอม
6. เด็กหญิงวนิดา    เย็นนภา
7. เด็กหญิงพิมพ์สายธาร    สารบรรณ
8. เด็กหญิงเพ็ญสายธาร    สารบรรณ
9. เด็กหญิงอมรวงศ์    ชัยชนะ
10. เด็กหญิงอาทิตยา    ทองอาสา
11. เด็กหญิงจินตนา    แวงเลิศ
12. เด็กหญิงภันวษา    บริบูรณ์
1. นายทินกร    อุปดิษฐ์
2. นางนฤมล    วสันต์
3. นางนิตยา    ภูกัน
4. นางเขมิกา    รัตนวรรณี
15 17 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ช่างชัย
2. เด็กหญิงมณีวรรณ    เวียงสมุทร
3. เด็กหญิงภูสุดา    ผิวผ่าน
4. เด็กหญิงทิฆัมพร    โปร่งทอง
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    นาชัยลาน
6. เด็กหญิงกชวรรณ    ทองอิ่ม
1. นางจันทิรา    ศรีซุย
2. นางจุฑารัตน์    ภูลายยาว
3. นางปรียานุช    อุ่นใจ
4. นายสุวัฒน์    นาทันตอง
16 18 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงปภัสรา    ประทุมเลิศ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา    รูปอ้วน
3. เด็กหญิงอัญญาวีย์    สีภา
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา    สุกะเลิม
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    ดวงดำ
6. เด็กหญิงเมธาวลัย    สายทอง
1. นางทัศนีย์    มิ่งขวัญ
2. นางสาวรัศมี    พรมสะอาด
3. นางสาวอรวรรณ์    มันใส
4. นายไพรัช    มิ่งขวัญ
17 19 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวิภารัตน์    คำคะ
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์    คุ้มครอง
3. เด็กหญิงระพีพรรณ    เพิ่มดี
4. เด็กหญิงอมรรัตน์    เพิ่มดี
5. เด็กหญิงศรัณย์พร    บุญครอง
6. เด็กหญิงสุดดาว    กาบบัว
1. นางสาววันเพ็ญ    ฝาคำ
2. นางสาววีรวรรณ    รักพรม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    พงษ์พีระ
4. นางสาวอฏิฬากรณ์    ไชยมี
18 20 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงศิริพรพรรณ    พุ่มไสว
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ขันแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัตรา    วงศ์เสนา
4. เด็กหญิงศิริพร    หลักโสม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    สุขสนิท
6. เด็กหญิงปณิดา    สิงห์คำ
7. เด็กหญิงสุนันทา    ผ่านเมือง
8. เด็กหญิงอาภัสราภา    นาคสุด
1. นางสาววารุณี    วังคะฮาด
2. นางวิไลพร    บุณยากร
3. นางสุชาฎา    ห้วยทราย
4. นางเฉลิมขวัญ    เหมบุรุษ
19 21 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงณิชกานต์    กำกระโทก
2. เด็กหญิงนัทธมน    ศิริโภคานนท์
3. เด็กหญิงพีรภาว์    โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงนาตาชา    คำบอนพิทักษ์
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    ดาเดช
6. เด็กหญิงอสมาภรณ์    เผ็ดกระโทก
1. นางณัฐธยาน์    ครอบกลาง
2. นางธัณย์จิรา    ลีนามวงษ์ธนัน
3. นางบุษรา    หินเหล็ก
4. นางพัชรา    บุญยะมัย
20 22 โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุขวิภา    สุขประโคน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เพิ่มประโคน
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ    วรวงษ์
4. เด็กหญิงพัชริดา    แย้มประโคน
5. เด็กหญิงขนิษฐา    เอ็มประโคน
6. เด็กหญิงศศินา    พูนสังข์
7. เด็กหญิงเมธาวี    พรมประโคน
8. เด็กหญิงชวัญข้าว    เเย้มประโคน
9. เด็กหญิงนิภาพร    จันทะคึ้ม
10. เด็กชายสุวิจักษ์    แก้วปลาด
1. นางกัญญาภัทร    เวียงใต้
2. นายสมชีพ    ช่างทอง
21 24 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงณัชชา    นิสสัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พันสายออ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    ทุมดวง
4. เด็กหญิงทรรศนีย์    ไวยศรีแสง
5. เด็กหญิงอภิสรา    เกษี
6. เด็กหญิงชนกนันท์    ปรนปรือ
7. เด็กหญิงชลลิตา    ตาอุดม
8. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    อิ่มบุญ
1. นายกิตติศักดิ์    คำภูเมือง
2. นางสาวจินตนา    หยิบยก
3. นางทิพาพร    ศรีลามล
4. นางสาวพรรณณิดา    ห่อทรัพย์
22 27 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี    กลางวิชัย
2. เด็กหญิงชมพูนุช    ปะกะตัง
3. เด็กหญิงเนติธร    นาทุม
4. เด็กหญิงฉัตรพร    ยะสุนทร
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    นครไทย
6. เด็กหญิงมณฑนาฏ    มูลนิล
7. เด็กหญิงอารียา    แสนเหลา
8. เด็กหญิงสุนิสา    อุปลี
1. นายจักรกฤษณ์    มหาวิจิตร
2. นางสาวนพระพี    ชูน้ำเที่ยง
3. นายสุวิทย์    น้อยอุ่นแสน
4. นางอรัญญา    ธาตุไชย
23 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงจิราวดี    สิทธิโชค
2. เด็กหญิงชัชชฎาภรณ์    ตังตา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    หลักทองคำ
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์    เสาเวียง
5. เด็กหญิงภูริชญา    สีหบุตร
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    งามแสง
7. เด็กหญิงกัญญลักษณ์    ทวีก้องกิจสิริ
8. เด็กหญิงอภิสรา    สมาฤกษ์
9. เด็กหญิงเกศมณี    เทียมสิงห์
10. เด็กหญิงวิชชุดาภรณ์    วงษ์เรียนรอต
11. เด็กหญิงพิมตะวัน    คนมั่น
12. เด็กหญิงสุพิชญา    ทองวัน
1. นายครรชิต    บัวภา
2. นางภัทรวดี    เชื้อพนมนิธิยา
3. นางภัทรียา    วิเศษศรี
4. นางสาววิสุดา    สบายดี
24 30 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงงามศิริ    ดีแป้น
2. เด็กหญิงเมษามณี    ชาลี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ชัยภูมูล
4. เด็กหญิงอารยา    บุญธรรม
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    วันมณีรัตนะ
6. เด็กหญิงบุศรา    ปะทาสี
1. นายจักรี    ชาตะ
2. นางสาวนุชจรี    นาราษฎร์
3. นางสุธาสินี    เอื้ออภิวัชร์
4. นางเกศรินทร์    นามแก้ว
25 32 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงภาวิณี    จิตรงาม
2. เด็กหญิงญาณิศา    เพ็ชรหล้า
3. เด็กหญิงศุภิสรา    ปรมศักดา
4. เด็กหญิงศิวนาถ    ภักดีนอก
5. เด็กหญิงสุพรรณษา    เพ็ชรนอก
6. เด็กหญิงณัฐนรี    ดีใหญ่
7. เด็กหญิงปิ่นอนงค์    ปานลอยวงศ์
8. เด็กหญิงพิชชาภา    บุญกำเนิด
1. นายชนะประสิทธิ์    คุ้มฮะ
2. นางสาวดวงมณี    บุญพิมาย
3. นายวิทยา    สมบูรณ์สุข
4. นายศิริโชค    รั้วชัย
26 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    ดาสี
2. เด็กหญิงมณีมาลา    ชิมโพธิ์คลัง
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์    บุญพันธ์
4. เด็กหญิงมนัสพร    แก้วศรีลา
5. เด็กหญิงยุวธิดา    มหามาตร
6. เด็กหญิงจริยา    คำพู
1. นางนุชนาท    แก้วนพ
2. นางรัตดาพร    ทาเทียว
3. นางอารีย์    ศรีคะรัตน์
4. นางสาวเสาวภา    นุสาสนี
27 34 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    จันทร์จำรัส
2. เด็กหญิงณัชพร    วรรณทอง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    มานุจำ
4. เด็กหญิงข้าวขวัญ    ฤกษ์นาวา
5. เด็กหญิงขวัญข้าว    ฤกษ์นาวา
6. เด็กหญิงแพรวพนิตา    พอกพูน
7. เด็กหญิงภัสนันท์    ศรีเอก
8. เด็กหญิงกฤตติยา    ฤกษะเสน
1. นางสมคิด    ศรีวงษ์
2. นางอุไรวรรณ    เจือจันทร์
3. นายเมธา    มีทรัพย์ทวีกล
4. นายเอกวิทย์    เพ็ชรสุข
28 37 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนิราวรรณ    ชูโส
2. เด็กหญิงสุภนิดา    สังข์เครือ
3. เด็กหญิงอมลรดา    แสงสกุล
4. เด็กหญิงสุชาวดี    พรหมตื้อ
5. เด็กหญิงพนารัตน์    งามตรง
6. เด็กหญิงฐิติพร    สีหบุตร
1. นางพงษ์สุดา    พวงสาย
2. นางรัตนา    บึงไกร
3. นางสมปอง    อุตสาหะ
4. นางอาทิตยา    พรหมศรี
29 39 โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณ์ธิมา    บุญเรือง
2. เด็กหญิงอมราพร    จันทะวารี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    รัตนเมธานนท์
4. เด็กหญิงสุนิสา    สระกำ
5. เด็กหญิงปิยดา    พันธชาติ
6. เด็กหญิงฐิติมา    สายตา
1. นางธัญพร    ชินวงศ์
2. นางสาวมาลัยทิพย์    จำปาโท
3. นายเหลิน    ประชุมรักษ์
30 40 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนาตยา    หวังดี
2. เด็กหญิงเมณิษา    กล้าหาญ
3. เด็กหญิงปาลิตา    จำปาแก้ว
4. เด็กหญิงปิยะพร    คำมุล
5. เด็กหญิงภัทรวดี    มีแวว
6. เด็กหญิงวรวรรณ    กวนเชียงเหนือ
1. นางลำปราง    ฤทธิ์อร่าม
2. นางสาวสมบูรณ์    สุโพธิ์
3. นางสุวรรณี    เวธิตะ
4. นางสาวเจนจิรา    ประกอบศรี
31 41 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา    ทาโพนทัน
2. เด็กหญิงทัศวรรณ    แผลงฤทธิ์
3. เด็กหญิงศศินิภา    ผลอ้อ
4. เด็กหญิงชมพูนุช    ขวัญเนิน
5. เด็กหญิงชนิสรา    อุ่นสมัย
6. เด็กหญิงเจนจิรา    อุ่นสมัย
1. นางวราภรณ์    วงษ์จันทร์
2. นางวีทามาศ    พาลำโกน
3. นางอรทัย    โพธิ์มนต์
4. นางเนาวรัตน์    โกกะบูรณ์
32 42 โรงเรียนบ้านดอนยู สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปนัดดา    ทองคำวัน
2. เด็กหญิงนิตยา    มะสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    แก้วกัญญา
4. เด็กหญิงวิชญาดา    วงมาเกษ
5. เด็กหญิงสุนิษา    ศรีปัด
6. เด็กหญิงวิชุดา    วงมาเกษ
1. นางปานทิพย์    สร้อยผาบ
2. นายพีรพงษ์    บรรณกิจ
3. นางสาววาสนา    แก้วชนะ
4. นายอนุสรณ์    สร้อยผาบ
33 43 โรงเรียนโคกสูงสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงอนิตญา    ปรุงกำมา
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์    มานาดี
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    คำเส็ง
4. เด็กหญิงกนกพร    ขำอวยชัย
5. เด็กหญิงอิสรีญา    วงษ์เวียง
6. เด็กหญิงชุตินันท์    โจภูเขียว
1. นางประยงค์    ทิพย์พรมมา
2. นางปิยะดา    บุญรอด
3. นางระเบียบ    ผลสนอง
4. นายวิเชียร    แพงไทย
34 44 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญ์สุดา    อินธิบาล
2. เด็กหญิงนภวรรณ    อามาตร์
3. เด็กหญิงพิมพรัตน์    คำชู
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ    สมบัติพล
5. เด็กหญิงจันทิมา    เกิดศักดิ์
6. เด็กหญิงธมลวรรณ    วงศ์อุดมศิลป์
7. เด็กหญิงจิตรลดา    ดุลยะลา
8. เด็กหญิงทิพย์พญา    คนงาน
1. นางสาวกานดา    อินธิบาล
2. นางจิราพร    อาษาเสน
3. นายสันทัด    ธุระนนท์
4. นางสาวสุนิสา    แขกวันวงค์
35 45 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    ลอยพงศ์ศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร    มิตตราช
3. เด็กหญิงพรนภา    ภูวงศผา
4. เด็กหญิงเกวลิน    วรชินา
5. เด็กชายกิตติพงษ์    ภูฉายา
6. เด็กชายศิขรินทร์    ศรีโบราณ
1. นายดาวเรือง    สิงหราช
2. นางวัชรินทร์    โกสุม
3. นางสาววิไลลักษณ์    สิงหราช
4. นางสาวอรทัย    แวงเลิศ
36 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงวาสิตา    ผ่องศรี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วงบำหลาบ
3. เด็กหญิงพันธ์ฑริกา    วงศ์รำพันธ์
4. เด็กหญิงวิภารัตน์    พิกุลศรี
5. เด็กหญิงวิมลภัทร    น้อยสุพรรณ
6. เด็กหญิงอนัญญา    โคตรคำหาญ
7. เด็กหญิงธัญจิรา    ทะบัญหา
8. เด็กชายปฐมพร    สุวะไกร
9. เด็กหญิงเจนจิรา    แหลมทอง
10. เด็กหญิงอรวรรณ    พัวประเสริฐ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศิลลาพงษ์
12. เด็กหญิงณัฐนันท์    สุวรรณสน
1. นางสาวจีราภรณ์    กาญจนะกันโห
2. นางสาวฐานิตา    ภูจันหา
3. นางวรรณา    สว่างแวว
4. นางวรวรรณ    ใจไหว
37 47 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงปวริศา    ประจวบสุข
2. เด็กหญิงอัญชลี    หนูจ้อย
3. เด็กหญิงทิพย์ทิวา    อุวอง
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ชัยทุมมา
5. เด็กหญิงอณัชชา    สมทัต
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ปัญญาวงค์
7. เด็กหญิงชัชฎากรณ์    จันทร์ดิษฐ์
8. เด็กหญิงดุจสิตา    วิเวก
1. นางดอนจันทร์    ศรีบุญ
2. นางสาวธัญสิริ    สุขสมบัติ
3. นางสาวนิตยา    รักษาพล
4. นางประกอบกิจ    โฮงคำอุตย์
38 49 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงมนต์นภา    ทองโท
3. เด็กหญิงจนัสธร    บลศรี
4. เด็กหญิงประภาศิริ    สีพลัง
5. เด็กหญิงกมลชนก    เครือบุตรดี
6. เด็กหญิงจิราภรณ์    ลามณ๊
1. นางสาวจริยา    กะการดี
2. นางณัฐสุดา    คุตมาสูญ
3. นางสาวพรรณภา    สายหงส์
4. นางวิไลวรรณ์    แก้วหอม
39 50 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    แก้วกองเงิน
2. เด็กหญิงรวิศรา    ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงวรรณิดา    เสียสีหา
4. เด็กหญิงสุณิสา    อุดมประเสริฐ
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แก้วปัสสา
6. เด็กหญิงกนกพร    บุดสดี
7. เด็กหญิงภัทรพร    พานทอง
8. เด็กหญิงกัลยา    สุครีพ
9. เด็กหญิงภัทรพา    พานทอง
10. เด็กหญิงวริศราพร    เหล่าพิมพ์
1. นางสุภลักษ์    พานผา
2. นางสุรางคณา    อินทร์จันทร์
40 51 โรงเรียนวันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์    ละมุนนอก
2. เด็กหญิงภัทรมน    แนบพลกรัง
3. เด็กหญิงวรฤทัย    จันทร์นอก
4. เด็กหญิงปาริสา    ป้องกลาง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ชาญนอก
6. เด็กหญิงพิมนภา    ด้วงสูงเนิน
1. นางจิราพร    จันทะรัง
2. นางวิลาวัลย์    รัตนวิชัย
3. นางอติพร    เพ็ชรนอก
41 52 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงไอยรา    ศรีลุนช่าง
2. เด็กหญิงวทัญญา    สีเขียว
3. เด็กหญิงยุวธิดา    ชาญชิต
4. เด็กหญิงสุเมธี    โคตปารี
5. เด็กหญิงวริศริยา    บัวประชา
6. เด็กหญิงณภัทร    วุฒิสาร
1. นางขนิษยา    ภูขาว
2. นางสาวลักขณา    ลัดเหลา
3. นางลำพรรณ์    ภักดิ์สงศรี
4. นางโสภา    แม่นชัยภูมิ
42 53 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงชีวาพร    กองแก้ว
2. เด็กหญิงพรทิพย์    บีกขุนทด
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทวยขุนทด
4. เด็กหญิงศิวพร    กองแก้ว
5. เด็กหญิงวิจิตรา    นาคพันธ์
6. เด็กหญิงวาริศรา    ฉ่ำจิตร
7. เด็กหญิงสุภาวิณี    หาดขุนทด
8. เด็กหญิงสิริกัลยา    เรืองบุญ
1. นางสาวกรรณิการ์    พันธุ์ศรี
2. นางธนวันต์    สัตตบุตร
3. นางอัญภัทร    ศุภรัชดิษกุล
43 55 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงอรนภา    กล้าเมืองกลาง
2. เด็กหญิงชุติพร    หมวดเมืองกลาง
3. เด็กหญิงออมสิน    นอกสระ
4. เด็กหญิงสิริวิมล    เกงชัยภูมิ
5. เด็กหญิงวิภาวี    เพ็ชรหลำ
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา    เวียนสระ
1. นางชื่นชีวัน    คำเรืองศรี
2. นางวิภาพร    วิชัยระหัด
3. นางสาวเจริญรัตน์    รักษ์มณี
44 58 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ค่ำคูณ
2. เด็กหญิงนภัสสร    หาญณรงค์
3. เด็กหญิงพรณิภา    จันทร์งาม
4. เด็กหญิงชุติมา    อมรรัตนโยธิน
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ    ทันจิตร
6. เด็กหญิงนภาพร    เต็มใจ
7. เด็กหญิงสุทธิดา    สุภาวงศ์
8. เด็กหญิงกรรณิการ์    คณาสาร
1. นางนภารัตน์    แสนคุ้ม
2. นายบุญเลิศ    รักจิตร
3. นางพัชรี    โสภากันต์
4. นางสุมาลี    สิมเสมอ
45 60 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงพรทิวา    อินผลสุข
2. เด็กหญิงวิริยาพร    บริสุทธิ์ศิลป์
3. เด็กหญิงชนม์นิภา    มาระทัด
4. เด็กหญิงดวงแก้ว    จามชาติ
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา    นามวงค์
6. เด็กหญิงปาริชาติ    ทวีพูน
7. เด็กหญิงวริศรา    พันธ์น้อย
8. เด็กหญิงอารียา    ชาดี
1. นายนิพล    ทองคำดี
2. นางสาวปราชญ์ชฎาพร    ฉุนเชื้อ
3. นางสาววรชพรพรรณ    วงศ์วัฒนาวิจิตร
4. นางศิโรรัตน์    ทองคำดี
46 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงภคพร    ตุ้มมี
2. เด็กหญิงจุฑากร    หล้าสวย
3. เด็กหญิงพิมมาดา    คิดเห็น
4. เด็กหญิงศิริรักษ์    รอดบุญมา
5. เด็กหญิงกานต์ธิดา    รัตนา
6. เด็กหญิงฐนิดา    ฉวีวรรณภักดี
1. นางจีระนันต์    ทองอัฐ
2. นางสาวณัฐฐามาศ    คุณดิลกคงคา
3. นางสาวยลดา    ลือชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................