งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 377
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงรสริน    จิตเจริญ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ    เขาไตร
3. นางสาวจิรนันท์    แก้วไทย
4. นางสาวดวงพร    คงแสนคำ
5. เด็กชายรัฐศักดิ์    นามภูเขียว
6. นายธีรพงษ์    ไร่สงวน
7. นายเจษฎา    พันธ์ุหนองหว้า
8. นายคมกริช    ทุมศิริ
1. นางบุญน้อม    สมพร
2. นายปัญจภพ    นนท์สะเกต
3. นางสาวสุริวิภา    นาทาม
2 2 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายศุภกิจ    บุญเฟรื่อง
2. เด็กชายผดุงเดช    ป้องปัดชา
3. เด็กชายอนุสร    ปะวะระ
4. เด็กชายศุภชัย    เดชวงศ์
5. เด็กหญิงศศิธร    เหง้าน้อย
6. เด็กหญิงศิริมา    ปัญญาพิมพ์
7. เด็กหญิงรัตนา    เสาวรส
8. เด็กหญิงสุวิมล    เฟื่องคำ
9. เด็กหญิงพรวิมล    มาแสวง
10. เด็กชายฉลองชัย    สิทธิกร
1. นางทิตยาพร    ปลอดกระโทก
2. นายธำรงศักดิ์    แดงทุมมา
3. นางสาวพวงเพ็ชร    ปะกัง
3 3 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. นายพิรภพ    ปะนามะสา
2. นายศิริศักดิ์    รักพร้า
3. นายอชิตพงษ์    เพียซ้าย
4. เด็กชายธวัชชัย    อินทะมน
5. เด็กชายสุทธิพงษ์    บุญเที่ยง
6. เด็กหญิงนันทกาณต์    ไม้กระโทก
7. เด็กหญิงพรรณราย    รัตนดี
8. เด็กหญิงนิศารัตน์    ศรีศิลป์
9. เด็กหญิงจุฑามาศ    ศรีมหาพรม
10. นางสาวณภัทรภรณ์    ลาดไธสง
1. นางสาวกรรณิกา    เส็งนา
2. นายก้องเกียรติ    พลสงคราม
3. นายภมร    ชาญสมพงษ์
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สุริวงค์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    มหาพรหม
3. เด็กหญิงอรัญญา    คำจันโท
4. นางสาวจิราพร    มอดลี
5. เด็กชายธนากร    สิงห์วงษ์
6. เด็กชายภัทรพล    เจริญยศ
7. เด็กชายอนันต์    ผาบหนูดำ
8. นายวาเลน    ชัยภูมี
1. นางพูนทรัพย์    วิชากุล
2. นางรัชนีวรรณ    งามประกอบ
3. นางศรีสอาด    มณีโรจน์
5 6 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    ถานโอฬาร
2. เด็กชายอัสนี    สุขโรชนี
3. เด็กชายอนันตศักดิ์    นาสิมมา
4. เด็กชายอภิสิทธิ์    ธาตุวิสัย
5. เด็กชายนพรัตน์    สุริวงค์ษา
6. เด็กหญิงพรรณิภา    มาเรียง
7. เด็กหญิงฐิติกัลยา    กั้วจรัญ
8. เด็กหญิงนาตาชา    ผลรักษา
9. เด็กหญิงโสภิตนภา    ศรีรักษา
10. เด็กหญิงสุพัฒตรา    สมบูรณ์ความสุข
1. นายสุนทร    มาตจรัญ
2. นางสาวสุภาภรณ์    สมอทอง
6 7 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายสรวิชญ์    ป่าด้าว
2. เด็กหญิงวิยะดา    วรรณะประไพ
3. เด็กชายภาคิน    คำเบ็ง
4. เด็กหญิงจงกลณี    แจ่มจันทร์
5. เด็กชายอติรุจ    ผิวเหลือง
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์คณา    โสภา
7. เด็กหญิงอำภา    พันชาลี
8. เด็กชายภูมินทร์    ไชยอินทร์
1. นางกนกพร    ดีโนนโพธิ์
2. นางสาวประดิษฐา    ประทุมมาลย์
3. นางสาวเขมิกา    สาทัน
7 8 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นายวสุพล    พรหมมิ่ง
2. นายภานุพงษ์    ศรีพลัง
3. นายศุภเศรษฐ์    เลื่อนลอย
4. นายจักรี    เหง้าแก้ว
5. นายวรวุฒิ    จันขาว
6. นางสาววรัชญา    จันดารัตน์
7. นางสาวเกสร    ทาคำห่อ
8. นางสาวปาณตะวัน    ทองน้อย
9. นางสาวทัศณีย์พร    พรเพ็ชร
10. นางสาววิศรุตา    พงษ์อนันต์
1. นางสาวปาริชาติ    คงศรี
2. นางสุรางค์    ปรัชญาอภิบาล
3. นายไพฑูรย์    แจ่มพันธ์
8 9 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายไพบูลย์    โคตรธรรม
2. เด็กชายสิทธิพร    วัดแผ่นลำ
3. เด็กชายปอนด์    กีสอนโคม
4. เด็กชายกิตติศักดิ์    พรมกระบิล
5. เด็กหญิงกมลทิพย์    ยานิตย์
6. เด็กหญิงนัญชนก    พรหมจันทะ
7. เด็กหญิงกรกนก    วงศ์จันทร์แดง
8. เด็กหญิงพนิดา    ดอกสี
9. เด็กชายชิตพล    ทะชัยวงค์
10. เด็กหญิงปริสา    ยานิตย์
1. นางสาวกมลวรรณ    วงศ์มีแก้ว
2. นายอุทัย    นีอำมาตย์
3. นางสาวเจตนา    จักษุจินดา
9 10 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิดาภา    จันทร์ดี
2. เด็กหญิงพรพรรณ    วงษ์เห็ม
3. เด็กหญิงโสรยา    ไม้ลึกดี
4. เด็กหญิงนาราทิพย์    ทนงใจ
5. เด็กชายจิรพงค์    ใจกล้า
6. เด็กชายพลพล    กมลบูรณ์
7. เด็กชายชิษณุพงษ์    พลวงงาม
8. เด็กชายมงคลทอง    คงสำราญ
1. นางน้ำฝน    นามปัญญา
2. นายประจักษ์    มียิ่ง
3. นางพรสวรรค์    ศิริวัฒน์
10 11 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายนฤดล    นวลฉวี
2. เด็กชายสิทธิพล    ฆารวิพัฒน์
3. เด็กชายพลกฤษณ์    สิงบุดดี
4. เด็กชายวาทิตย์    สายรัตน์
5. เด็กชายชาญชัย    ใหม่สูงเนิน
6. เด็กหญิงสุนิตา    สารโคกกรวด
7. เด็กหญิงชนิกานต์    ศึกษาชาติ
8. เด็กหญิงชลธิชา    เชียมตะคุ
9. เด็กหญิงนฤมล    เชียมตะคุ
10. เด็กหญิงวิภาพรรณ    กลั่นกลิ่น
1. นายกฤษณะ    เศษนาม
2. นางสาวธิดา    ไกรทองสุข
3. นายประวิทย์    กองทรัพย์
11 12 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายทิชานนท์    มัทธิตะถัง
2. เด็กชายจุลศักดิ์    ทองสม
3. เด็กชายอธินันท์    มณีพร้าว
4. เด็กชายโยธิน    สุดมี
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    ขุ่ยภูมี
6. เด็กหญิงชมพูนุช    ลีเกศ
7. เด็กหญิงลันตา    แก้วบุตรดี
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนา    สีมา
1. นางจีราพร    จันทร์โสดา
2. นางลัดดาพร    ลาภใหญ่
3. นางสมพร    ทินวงศ์
12 13 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐพร    แกมแก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร    สุพรรณ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี    ยาจิตร
4. เด็กหญิงกรรณิการ์    ติครบุรี
5. เด็กชายภานุพงษ์    ภูมิพัฒน์
6. เด็กชายฤทธิชัย    มะปราง
7. เด็กหญิงนัครินทร์    ศรีนาค
8. เด็กชายธงชัย    เสาตรง
9. เด็กชายโรจนศักดิ์    เที่ยงทัศน์
10. เด็กชายคำสิงห์    สิงหากัน
1. นางสาวชนัญชิดา    นันทา
2. นางสาวนิตยา    ใจธรรม
3. นางสาวสุนทรีย์    สุพรรณ
13 14 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดอนสมจิต
2. เด็กหญิงสุพิชา    พันธะไชย
3. เด็กหญิงขวัญเรือน    แสนบัว
4. เด็กหญิงลักษณาพร    อารีเอื้อ
5. เด็กหญิงบุษญมาศ    หมุนวงษ์
6. เด็กชายแสงสุรีย์    กันตรง
7. เด็กชายวุฒิพงศ์    คำมะฤทธิ์
8. เด็กชายคุณากร    สมมงคล
9. เด็กชายพงศธร    จันโท
10. เด็กชายณัฐวุฒิ    มัคควิน
1. นางสาวนารี    ชมภูวิเศษ
2. นางสาวพจนีย์    รมไธสง
3. นางวลักษณ์นันท์    สิงห์ทอง
14 16 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายอรรคพล    พะลากุล
2. เด็กชายธนิสร    อินโพธิ์สา
3. เด็กชายนนทชัย    สิมมากุล
4. เด็กชายธนากร    โพธินาม
5. เด็กชายทองแท้    ทองเชื้อ
6. เด็กหญิงศิรินทิพย์    สิงห์คุต
7. เด็กชายณัฐฐินันท์    ศรีใส
8. เด็กหญิงฐิติพร    สาริโพธิ์
9. เด็กหญิงณิชลดา    อุ่นเมือง
10. เด็กหญิงสุจิตรา    โพธิ์ศรี
1. นางสาวธิราภรณ์    พันหล่อมโส
2. นางพัชราภรณ์    เครือเนตร
3. นางสาวอมรรัตน์    สิงห์โต
15 17 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นายวงศธร    เมนขุนทด
2. เด็กชายอนุชา    บุญเรือง
3. เด็กชายเปรมศักดิ์    น้อยคูณ
4. เด็กชายอภิเชษฐ์    อ่างทอง
5. เด็กหญิงปณิตา    ชัยสงค์
6. เด็กหญิงกนกพร    อินทรเพชร
7. เด็กหญิงพาทินธิดา    สุขใจ
8. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หาญกล้า
1. นางจรรยา    พรมพลเมือง
2. นางวนิดา    วาชัยยุง
3. นางเผ่าพันธ์    อินทรเพชร
16 18 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ศรีษะ
2. เด็กหญิงกฤติยา    สระทิม
3. เด็กชายโกเมน    พันธ์อ่อน
4. เด็กชายธนบดี    ประเสริฐศิลป์
5. เด็กหญิงอภิญญา    ทองปิด
6. เด็กหญิงชุดาภรณ์    ท่อนแก้ว
7. เด็กชายศักดิ์บัญชา    สุดหา
8. เด็กหญิงยุพิน    ทวีวรรณ
9. เด็กชายสุกันป์    แสนพันธ์
10. เด็กชายเจษฎาพร    ชุมไชย
1. นางกาญจนา    ไพกะเพศ
2. นางสาวนุชวรา    วิโรจน์อุไรเรือง
3. นางสาวเขมมิชญา    จันทร์พันธ์
17 19 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายธนากร    มูลมั่ง
2. เด็กหญิงบุปผา    จำปาขาว
3. เด็กหญิงสุปราณี    ทองคำ
4. เด็กหญิงมุทิตา    คำล้าน
5. เด็กหญิงวิภาวี    สืบศรี
6. เด็กหญิงวรรณพร    สว่างช่วง
7. เด็กชายอลงกรณ์    สุภาสาย
8. เด็กชายวัชรพล    ทองคำ
9. เด็กชายวิระนัย    ดุมแก้ว
10. เด็กชายวัชระ    คำทวี
1. นางสาวพัชราภรณ์    คำศรี
2. นางอมร    ทองคำ
3. นางเรืองฤทัย    วิทจิตร
18 20 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายนวพัฒน์    ว่องไว
2. เด็กชายธวัชชัย    ว่องไว
3. เด็กชายดนัย    ว่องไว
4. เด็กชายศิขรินทร์    การงาน
5. เด็กชายชลอ    จันทร์ศรี
6. เด็กหญิงฐิติพร    สวยลึก
7. เด็กหญิงเกษ    อภัยโส
8. เด็กหญิงอริสรา    ว่องไว
9. เด็กหญิงสุลีลาวัลย์    ว่องไว
10. เด็กหญิงจันทร์ทิรา    สายจันทา
1. นางสาวตุลาลัย    อนันต์
2. นางสาวอัมภาพร    ว่องไว
3. นางสาวโศภิษฐ์    เกษมสุข
19 21 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นายบวร    พยัคมะเริง
2. เด็กชายชวกร    บัวเกิด
3. เด็กชายวรวิช    เดชสันเทียะ
4. เด็กชายอุดมศักดิ์    ขยันงาน
5. เด็กชายอดิศักดิ์    ขยันงาน
6. เด็กหญิงวาสนา    แสวงพันธ์
7. เด็กหญิงสุทธิดา    ศรียอดปรางค์
8. เด็กหญิงมนทินี    กงจันทร์
9. เด็กหญิงจิรประภา    แสงแก้ว
10. เด็กหญิงสุนันทา    สระแก้ว
1. นายนิพัทธ์    ศรีอารยวิจิตร
2. นางพวงเพชร    นาดสะพัด
3. นางสาวพูนพิศมัย    เปี่ยมสุวรรณ
20 22 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงอนุสา    นิยมคุณ
2. เด็กชายภูริวัฒน์    เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงนภาภัทร    สีแก้ว
4. เด็กหญิงกัลยกร    พงษ์สุระ
5. เด็กชายศตวรรษ    อินเผือก
6. เด็กชายณัฐพลธ์    กำโภชา
7. เด็กหญิงจิราพัชร    นุกาดรัมย์
8. เด็กหญิงรุจิรา    กาฬภักดี
9. เด็กชายธันชนิด    อินทรกำแหง
10. เด็กชายวีระชัย    เทพอินทร์
1. นายณรงค์    อุ่นดาบทวงศ์ษา
2. นางมะลิจัน    ศรีสุข
3. นางสาวรัชฎากรณ์    พาโคกทม
21 24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงวิมลศิริ    อุสาหะ
2. เด็กหญิงรัศมี    กิ่งก้าน
3. เด็กหญิงประกายมาศ    คุณสิม
4. เด็กหญิงนุชนารถ    ปุงดานนท์
5. เด็กหญิงอมรทิพย์    ละครศรี
6. เด็กชายรัฐพงศ์    เบ้าทอง
7. เด็กชายภานุวัฒน์    กิ่งก้าน
8. เด็กชายสันติภาพ    ชัวจิตร
9. เด็กชายธนชัย    ลีลาศ
10. เด็กชายวัชรพล    เสนาพรม
1. นายสุริยา    โมคเบ็ญ
2. นางสาวอมรรัตน์    สุวพัฒน์
3. นางอุ่นใจ    จิดาการเจริญ
22 25 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนนทกานต์    ต้ายไธสง
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์    พวงพันธ์
3. นางสาวบริมาศ    ทองนอก
4. นางสาวศิรินุช    รักษาภักดี
5. เด็กชายปรมินทร์    กิ้นบุราณ
6. เด็กชายรัฐศาสตร์    น้อยบาตร
7. เด็กชายพงษ์ตะวัน    ธิตาแสง
8. นางสาวพลอยชมพู    เขื่อนคำ
1. นายทองพูน    คุณวงศ์
2. นางธัญพร    แสนวงษ์
3. นางภัทรพร    ปินะภา
23 26 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    ไชยภา
2. เด็กหญิงวันวิสาห์    ดลรัศมี
3. เด็กหญิงนุชนารถ    มาตโสภา
4. เด็กหญิงพรรณิษา    โพธิ์ชื่น
5. เด็กชายวัชรชัย    วิชัย
6. เด็กชายองอาจ    เทศชาลี
7. เด็กชายยศพล    โคตะพันธ์
8. เด็กชายจักรกฤษ    ไชยสัตย์
1. นางสาวพิมพ์พัชรี    ยลวิชัย
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    ศิริภักดิ์
24 27 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายปกรณ์    บริบูรณ์
2. เด็กชายวีระพงษ์    ธวัตเมธี
3. เด็กชายถิรวุฒิ    บัวผาย
4. เด็กชายกิตติพงษ์    พรมสุวงษ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    บัววัน
6. เด็กหญิงนันทิญา    ตันนารัตน์
7. เด็กหญิงวิภาดา    บรรเทาโฮม
8. เด็กหญิงสุนารี    นาทัพเลิศ
9. เด็กหญิงจิราพร    วงศ์ประชุม
10. เด็กหญิงสุพัตรา    จองจำ
1. นางนิตยา    บุญเลิศ
2. นางสาวศิริพร    สมบุตร
3. นางสาวเบญจมาศ    ชมภูธร
25 28 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพนิดา    อินทร
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ    แซมรัมย์
3. เด็กชายเจษฎา    จันทร์ทา
4. เด็กชายชิณวัฒน์    เงาศรี
5. เด็กชายเอกรัตน์    หนูทอง
6. เด็กชายธวัชชัย    เงาศรี
7. เด็กชายมิตรชัย    อัมภรัตน์
8. เด็กหญิงเนตรนภิส    แสงส่อง
9. เด็กหญิงวนิดา    เชื้อทอง
10. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์    เจริญนาม
1. นางสาวจุฑารัตน์    ปู่ทองจันทร์
2. นางมาลินี    ทองแสน
3. นางรำไพ    ถนัดทาง
26 29 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงอริศราภรณ์    มูลเพ็ญ
2. เด็กชายสหฤทธิ์    แสงนอก
3. เด็กชายธนารัตน์    สุขะภัณฑ์
4. เด็กหญิงพรนภา    เพียซ้าย
5. เด็กชายเพิ่มลาภ    บุตรศรีภูมิ
6. เด็กหญิงภัทรีดา    ดีจันทึก
7. เด็กหญิงกิ่งหลิว    บุตรศรีภูมิ
8. เด็กหญิงยลดา    ใจซื่อ
9. เด็กชายธันยบูรณ์    มุมขุนทด
10. เด็กชายจตุพล    ลนขุนทด
1. นางณิกัญญา    สายธนู
2. นายพิเชษฐ    สายธนู
3. นางเสาวลักษณ์    ฝ้ายจันทึก
27 30 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงชลลดา    ขอนจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐวรา    ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงธนาภร    มาป้อม
4. เด็กหญิงณัฐกาล    เหล่าคำ
5. เด็กหญิงสวรส    โพธิ
6. เด็กชายปรเมศวร์    ศิริสงค์
7. เด็กชายณัฐพล    สันเสนาะ
8. เด็กชายชินวัฒน์    คันธรส
9. เด็กชายธีรวุฒิ    ชุ่มเพชร
10. เด็กชายณัฐกานต์    บุญเพี้ย
1. นางตติยา    เอ่นลุน
2. นางสาวมยุรา    แสงอ่อน
3. นางสาววารุณี    พิมพิสนธ์
28 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงไอรดา    ชนะกาศรี
2. เด็กหญิงชิดชนก    สีช้าง
3. เด็กชายชัยรัตน์    ใจกว้าง
4. เด็กหญิงโสภา    ครูแก้ว
5. เด็กหญิงกาญจนา    จอมทอง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    เครือสุคนธ์
7. เด็กหญิงรัตนาวลี    วิมลภักดี
8. เด็กชายกำพล    มีชัยภูมิ
9. เด็กชายชนาธิป    โอดพิมพ์
10. เด็กชายเอกราช    อินทร์พรหม
1. นางมณีรัตน์    วงษ์บัณฑิตย์
2. นายสุทธ์ใจ    กมลตรี
3. นางสาวอัจฉราภรณ์    จันทะโยธี
29 32 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายรัตติพงศ์    บำรุงนา
2. นางสาวปิ่นชนก    แช่มพุทรา
3. นางสาวสาวิตรี    บริสุทธิ์
4. นางสาวพิมลรัตน์    คำนางรอง
5. เด็กหญิงสุภัสสร    ประสมสัตย์
6. เด็กชายสุวีนัส    ศรีวิชา
7. เด็กชายวุฒิชัย    ใจประเทศ
8. เด็กชายชาคริต    พูนเสลา
9. นายณัฐพล    ลือนา
10. นางสาวมาริสา    มนัสการ
1. นางสุนันท์    ค้าขาย
2. นางสุปราณี    กาศก้อง
30 33 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายสราวุธ    บุญกว้าง
2. เด็กชายธนากร    ตรีเดช
3. เด็กชายวัชรพงศ์    จารีต
4. นายชาญวิทย์    เปลื้องผล
5. เด็กหญิงสรารัตน์    มาริชิน
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    โพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงศตพร    ลาจังหรีด
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    ฐานะ
9. เด็กหญิงณัฐลิดา    คะหน่อง
10. นายกิตติศักดิ์    หาญมาก
1. นายพิทักษ์    ทูลธรรม
2. นางสาววราภรณ์    พิมพ์รัตน์
3. นางสาวสุภาภรณ์    อินทร์เพชร
31 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. นางสาวเขมรินทร์    ทรงฉลาด
2. นางสาวจิราพร    สายไทย
3. นางสาวจันทร์จิรา    อยู่ปูน
4. นางสาวนภัสวรรณ    ยืนยง
5. เด็กหญิงอำภาพร    จันทร์กลิ่น
6. เด็กชายธนพัฒน์    ขาวใบไม้
7. เด็กชายสราวุฒิ    สมเป็นชาย
8. เด็กชายชนะชัย    ยอดรัก
9. เด็กชายสุวิจักขณ์    กะตะศิลา
10. นายภาณุพัฒน์    สุดดี
1. นายประโยชน์    สาจีน
2. สิบเอกเกยูร    ประทุมวรรณ
3. นางสาวเสาวลี    เกศาศิลป์
32 35 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 1. นายธนากร    มลิวัน
2. นายสัตยา    ลำพุทธา
3. นายทินกร    ผิวอ่อน
4. นายวีระพล    จันพลทัน
5. นายเดชฤทธิ์    ดาวเรือง
6. เด็กหญิงกมลวรรณ    แสงสว่าง
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    อกอุ่น
8. เด็กหญิงรัตติยากร    ผ่านเมือง
9. เด็กหญิงทิวาพร    พุฒป่า
10. เด็กหญิงชลิตา    แก่นจำปา
1. นางสาวรัชนีกร    สุวรรณมุข
2. นางวิมลรัตน์    วรรณอ่อน
33 36 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 1. นายฐิติพงษ์    มะสุใส
2. นายวัชรินทร์    มะสุใส
3. นายธวัฒชัย    เขียวค้า
4. นายนิรชิต    มะสุใส
5. นายพันกร    พันจี
6. เด็กหญิงศิระประภา    นนท์เหล่าพล
7. เด็กหญิงสุวดี    มะสุใส
8. เด็กหญิงศศิวิมล    นนเลาพล
9. เด็กหญิงสุธิมา    สาลีพล
10. เด็กหญิงเลิศจรินทร์    แนววิเศษ
1. นางสาวมณีรัตน์    มะสุใส
2. นางสาวมลนภา    มะสุใส
3. นายสินสมุทร    สินธุศิริ
34 37 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายธเนศ    เจตนา
2. เด็กชายสัมฤทธิ์    คำวิเศษ
3. เด็กชายอุดมศักดิ์    โรมรินทร์
4. เด็กชายกวิน    นามวงค์
5. เด็กชายณัฐพล    โลบุญ
6. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ทองมูล
7. เด็กหญิงพีรยา    เงางาม
8. เด็กหญิงอินธิดา    เสาร์ศิริ
9. เด็กหญิงจินดามณี    พรหมโคตร
10. เด็กหญิงจันทกานต์    อินทะ
1. นายศรีประสิทธิ์    คำพิหล้า
2. นางอัญชลี    พลบุญ
3. นางสาวเพ็ญนภา    รักษาพันธ์
35 38 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายสุธีมนต์    บัวสุดตา
2. เด็กชายรัตนศักดิ์    โพธิสุวรรณ
3. เด็กชายชินราช    มะโพธิ์
4. เด็กชายชลชาติ    ทุมเที่ยง
5. เด็กชายอนุชิต    ขันตีคำ
6. เด็กหญิงวิญฎา    ทวรสันต์
7. เด็กหญิงปลิตา    ทัดมาลา
8. เด็กหญิงพัชรี    หลวงจิตร
9. เด็กหญิงวิภาวดี    เหมหา
10. เด็กหญิงพัชราภา    ผาสุข
1. นางวิจิตร    ศรีทองทา
2. นางสุทธิพร    ชื่นจิตร
3. นายสุรศักดิ์    ศรีทองทา
36 39 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    คำหงษา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร    เรืองเนตร
3. เด็กหญิงจีราวรรณ    สุภารักษ์
4. เด็กหญิงอริยา    พลเยี่ยม
5. เด็กชายธีระพล    รุขะจันทร์
6. เด็กชายจตุพงษ์    โคตรเมือง
7. เด็กชายเกียรติสุรานนท์    เจริญชาติ
8. เด็กชายอัษฎาวุธ    สีหา
9. เด็กชายธิชานนท์    พรมสอน
10. เด็กหญิงธวัลพร    โม๊ะศรี
1. นางสาวพชรกมล    พงศ์พิชญานนท์
2. นางลัดดาวัลย์    นรสาร
3. นางวาสนา    สวัสดิ์พงษ์
37 40 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายไตรมาส    หีบแก้ว
2. เด็กชายศุภกิจ    โพธิ์สุวรรณพร
3. เด็กชายธนกฤต    พรมชาติ
4. เด็กชายวาทิตย์    ขันทองคำ
5. เด็กชายพลยุท    บำรุงภักดี
6. เด็กหญิงวันวิสา    ภูครองผา
7. เด็กหญิงสุวนันท์    โทแก้ว
8. เด็กหญิงสุนิตา    จันทร์ทา
9. เด็กหญิงกมลชนก    บุญมีได้
10. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี    สมบัติ
1. นายทศพล    ต้นคำใบ
2. นางศิรดา    คำเกษ
3. นางสมจิตร    บุญพา
38 41 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงมีน่า    เรียบจ้อก้อ
2. เด็กหญิงวิภาดา    ทิพรส
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    ประทุมมา
4. เด็กหญิงสุนันทา    ลาน้ำเที่ยง
5. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    ศรีสมบูรณ์
6. เด็กชายเจษฎา    ธนาคุณ
7. เด็กชายอิสระ    จันทร์ฟ้าเลื่อม
8. เด็กชายกิตติภพ    คำแพงทอง
9. เด็กชายสุชาครีส์    มิเถาวัลย์
10. เด็กชายสุธิมนต์    ไชยวงศ์
1. นางชื่น    บาบุญ
2. นางละออง    วงศ์คำ
3. นางสุภาวดี    ประมะลิ
39 42 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงธัญชนก    บุญรินทร์
2. เด็กหญิงกฤติมา    มณเทียนอาจ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อ่างมณี
4. เด็กหญิงพิมนภา    คำอาจ
5. เด็กหญิงวัชราพร    ประจงจิต
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไสลรัตน์
7. เด็กชายอาชา    ดวงวงษา
8. เด็กชายพนากร    มุทุวงษ์
9. เด็กชายกฤษดา    บรรเทา
10. เด็กชายธนากร    อ่อนคำผาง
1. นางชญาดา    พวงทอง
2. นางนางคุณาภรณ์    ประดิษฐ์แท่น
3. นางนางชัชฎา    พันธู
40 43 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นายวรรณธนา    กลางบุราณ
2. นายวรชาติ    บุตรศิริ
3. นายอภิรักษ์    บุญจันทร์
4. เด็กชายสิริโชติ    กัลยา
5. นางสาวโพยม    น้อยโนนทอง
6. นางสาวศุภาพิชญ์    โพธิ์ชัยศรี
7. นางสาวปิยะธิดา    แจ้งประยูร
8. นางสาวปนัดดา    ศรีเหลา
9. เด็กหญิงศศิพร    ปุริโส
10. นายอภิเดช    บุญจันทร์
1. นางสาวจริยา    เหลืองนาง
2. นางนฤมล    สาหล้า
3. นางไฉยา    แสนยศบุญเรือง
41 44 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงน้ำเพชร    ไชยมาตร
2. เด็กหญิงณัฐลดา    อินทปัญญา
3. เด็กหญิงภัสสร    แก้ววิเศษ
4. เด็กหญิงสุภาพร    ชมพู
5. เด็กหญิงชลธิชา    วันสืบ
6. เด็กชายอภินันท์    บัวนาค
7. เด็กชายสิทธิกร    กายบุตร
8. เด็กชายอาทิตย์    คนเพียร
9. เด็กชายธีรชาติ    สร้อยสิงห์
10. เด็กชายธัญเทพ    จันทะลือ
1. นางสาวภัทรารัตน์    รูปศรี
2. นางสายพิน    คิอินธิ
42 45 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายพีระภัทร    ชินภาพ
2. เด็กชายพิตตินันท์    นาวิเศษ
3. เด็กชายนพณัฐ    สายเสมา
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    จงแก่นบุญ
5. นายศุภกิตติ์    ภูจอมดาว
6. นางสาวรุ่งกมล    ปัองกันภัย
7. นางสาววรนุช    แซ่เซ็ง
8. นางสาวสุพรรณิการ์    ศรีบุรมย์
9. เด็กชายจารุวัฒน์    นารัตน์โท
10. เด็กหญิงนันท์นภัส    นาขันโท
1. นางสาวปนัดดา    เนื่องมัจฉา
2. นางวรพัชชา    ภูจอมดาว
3. นายเทียนชัย    ป้องพันธ์
43 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. นายไตรภพ    สุขวัน
2. เด็กชายไชยยานนต์    โอกระโทก
3. เด็กชายธีระศักดิ์    สุขดี
4. เด็กชายปริญญา    สารโพคา
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์    พิมพาชัย
6. เด็กหญิงสุจิตตรา    พุฒธรรม
7. เด็กหญิงรัตนาวดี    สุคนธนิยม
8. เด็กหญิงพิมชนก    เดชผล
9. นางสาวกัญญารัฐ    คล่องแคล่ว
10. เด็กหญิงนิภาพร    พรมโคตร
1. นางสาวฐานิตา    ภูจันหา
2. นางสาวผกาวรรณ    อังคะพนมไพร
3. นางยุพยงค์    ศรีนุกูล
44 47 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายอุปภัทธ์    อ้วนเต็ม
2. เด็กชายนราธร    พลซา
3. เด็กชายพงษ์ศธร    โปร่งเมืองมูล
4. เด็กชายจตุพล    สิงห์ทองลา
5. นายอนุชิต    ดีสม
6. เด็กหญิงทิพย์ยุภา    โพติยะ
7. นางสาวปนัดดา    คามะดา
8. เด็กหญิงวารุณี    นนทเสน
9. เด็กหญิงจุฬาทิพย์    จำศักดิ์
10. นางสาวอาทิติยา    สมบูรณ์
1. นายณัฐมน    ภูมินทร์
2. นางรัศมี    จันทเมือง
3. นางอัญชลี    พรมดี
45 48 โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. นายปุรเชษฐ์    มงคล
2. นายธรรมนูญ    สืบวงศ์
3. เด็กชายจีรพัฒน์    ทองแสง
4. เด็กชายธีรวัสส์    มารศรี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สืบวงศ์
6. เด็กหญิงชยากร    อ้อยแขม
7. เด็กหญิงจารุภัทร    ดวงศรี
8. เด็กหญิงปิยะดา    ภูมิสะอาด
9. เด็กหญิงชนิดา    ดวงศรี
10. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    จันละมา
1. นางนภัสวรรณ    โรจนะ
2. นางอนุกูล    สุทธิอาคาร
3. นางสาวอรนุช    ทองสมบัติ
46 49 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายคเชนทร์    เชื้อบัณฑิต
2. เด็กชายมัฆวัต    แสนจุ้ย
3. นายสรายุทธ    บุญเต็ม
4. เด็กชายวัชรพล    แจทอง
5. เด็กชายวโรดม    มาดมอญ
6. นางสาวอัจฉรา    ศรีจันทร์
7. นางสาวรัตนาวดี    โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงฉัตรินทร์    กมล
9. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    คำภีระ
10. เด็กหญิงนภาพร    อินทรชาติ
1. นายบูรณ์เจริญ    จินดาศรี
2. นางสุคนธ์    ศรีจุดานุ
3. นางสุพิศ    อินตะนัย
47 51 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายโกศล    ปุรานันท์
2. เด็กชายชนะชัย    ประดิษฐ์นอก
3. เด็กชายเจษฎา    เกษตรชัย
4. เด็กชายวีรชัย    มูลรัมย์
5. เด็กชายดาวรุ่ง    สายแสง
6. เด็กหญิงเขมมิกา    จ้อยทอง
7. เด็กหญิงสุมิลตา    ภูศรี
8. เด็กหญิงวธูศิริ    บรรจงโคกกรวด
9. เด็กหญิงอธิชา    จันทร์ศรี
10. เด็กหญิงอริสรา    ไขเขว้า
1. นางกนกพร    บดสันเทียะ
2. นายพิศิษฐ์    ไพราม
3. นางสุพัตรา    ศรีษะพรม
48 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายกิตติทัต    ใจหาญ
2. เด็กชายอนุศักดิ์    พวงพี่
3. นายกฤษฎา    พิมหานาม
4. นายอภิสิทธิ์    สิมผาบ
5. เด็กชายเจษฎา    อัครเทพ
6. เด็กหญิงพรรษพร    หนูวงษ์
7. เด็กหญิงอาริยา    ศรีทา
8. เด็กหญิงเอมวิกา    ชัยแสง
9. เด็กหญิงวีระยา    ชัยยุทธ
10. เด็กหญิงปวีณา    สวัสดิ์ประภา
1. นางสาวสุกัลยา    เทพวงศ์
2. นางสาวสุพัตรา    ศิริบุตร
3. นางสาวอุไรวรรณ    คำโคตรสูนย์
49 53 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายสุทัศน์    จันอาจ
2. เด็กชายยอดชาย    ดวงประทุม
3. เด็กชายอนุชิต    โรมโคกสูง
4. เด็กชายราชวัฒน์    ศรีสังข์
5. เด็กชายพิทักษ์    พอสม
6. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    เศรษฐจำนงค์
7. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ขรพัด
8. เด็กหญิงนันธิชา    พอสม
9. เด็กหญิงวราภรณ์    สิงห์ครอง
10. เด็กหญิงวิชุดา    คำโนนจาน
1. นางสาวกัลยาณี    สาภู
2. นางสาวจิราภรณ์    วัฒนศิลป์ศิริ
3. นางสาวมลฤดี    วีระพันธุ์
50 55 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. นายธนวัฒน์    ยงขามป้อม
2. นายทศวัฒน์    หาญนอก
3. เด็กชายภานุพงศ์    เมืองโคตร
4. เด็กชายภีรภัทร    วรวิเศษ
5. นายณัฐพงษ์    ภิรมย์ไกรภักดิ์
6. นางสาวจตุพร    แก่นนคร
7. เด็กหญิงพัชราภา    ทับทอง
8. เด็กหญิงชลธิชา    พรหมมณี
9. เด็กหญิงรัตติกาล    กุศลา
10. เด็กหญิงพิรดา    ฤาชา
1. นางลักขณา    คลังระหัด
2. นางอรชุลี    สัณหจันทร์
3. นายอาคม    ชานนท์เมือง
51 56 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายชนะชัย    มามิตร
2. เด็กชายอิทธิชัย    เป้าเจริญ
3. เด็กชายสิทธิชัย    ยาดโยด
4. เด็กชายไพรัตน์    เศษฐา
5. เด็กชายจิรายุทธ    ลานทะจันทร์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    แก้วก่อง
7. เด็กหญิงจิตวรรณ    พลอยศรี
8. เด็กหญิงหยาดฟ้า    ขันอาษา
9. เด็กหญิงสุนันท์    ดวงจันทึก
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ดวงแสนอุ้ย
1. นางศุภพิชญ์    มีแก้ว
2. นางศุภวัลย์    น้อยประดิษฐ์
3. นางเนตรนภา    ศรีสารคาม
52 57 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวิตา    จิรรัตนสกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา    เสาหิน
3. เด็กหญิงชลธิชา    กุลมะโฮง
4. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีเทพอุบล
5. เด็กหญิงพิชชาพร    วงศ์ศรีจันทร์
6. นายธีรภัทร์    บุดดาศรี
7. นายอภิวัฒน์    เจริญธรรม
8. เด็กชายศรายุทธ    คำวงษา
9. เด็กชายสรศักดิ์    แสงฤทธิ์
10. เด็กชายชินวัตร    เมาะราษี
1. นายผดุงศักดิ์    ตรีพลี
2. นายสุรพล    มาตวงค์
3. นายอัมรินทร์    เพียเอีย
53 58 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์    พันทา
2. เด็กชายเจษฎา    ขวัญจ่า
3. เด็กชายจักรกรี    ภักดี
4. เด็กชายอนันต์    วงค์ใส
5. เด็กหญิงลลิตา    ภูบุตตะ
6. เด็กหญิงณัชชา    ญาณอุโมงค์
7. เด็กหญิงวรรณวิษา    มาโยธา
8. เด็กหญิงนัยเนตร    บุ้งทอง
1. นางสาวพัชราวรรณ    พลอยพันธ์
2. นายพิเชษฐ์    สุริยะศรี
3. นางสาววรรณยุพา    สาชิต
54 59 โรงเรียนหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงอภิสรา    นาชอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สีขร
3. เด็กหญิงจันทภา    ดีแป้น
4. เด็กชายอิทธิพล    ดีแป้น
5. เด็กชายณัฐนัน    ใจคง
6. เด็กชายวรฤทธิ์    ไชยสิทธิ์
7. เด็กชายกฤษฎา    อือนอก
8. เด็กชายนันธวัช    พรมดี
9. เด็กหญิงชนิดา    เบ้าลา
10. เด็กหญิงทิพวัลย์    สวายน้อย
1. นายนิตยา    ปวงประชัง
2. นางมยุรา    คำสุวรรณ์
3. นางศุภมาส    กาษี
55 60 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายธีรวิชญ์    ยศดี
2. เด็กชายธีรพล    สุไตทอน
3. เด็กชายปัญญา    ประเมินชัย
4. เด็กชายสุรกิจ    จันทร์สิงห์
5. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์    ดิษมา
6. เด็กหญิงปิยดา    วงศา
7. เด็กหญิงพัชรินทร์    พึ่งลมเย็น
8. เด็กหญิงพรทิพย์    สัตย์ตะรัมย์
9. เด็กหญิงปรียานุช    จันหอม
10. เด็กชายชัยธวัช    มีแสวง
1. นายณัชนพ    แกล้วกล้า
2. นายสากล    หนูน้อย
3. นางสาวสิริการย์    ดิษย์ชนะพงศ์
56 61 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวรนุช    ฉนิตกุล
2. เด็กหญิงวรนุช    แสงตาสุ่ย
3. เด็กหญิงกัลยา    ทองหม่อม
4. เด็กหญิงสุพัตรา    ตะวงษา
5. เด็กหญิงสุกัญญา    ลาดแลนด์
6. เด็กชายอภิวัฒน์    กั่วชมพู
7. เด็กชายธนัช    สะตะ
8. เด็กชายสุพัฒน์    ชูโชติ
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์    แก้วกัญญา
10. เด็กชายพรเทพ    ชูโชติ
1. นางจุฬาลักษณ์    อาคม
2. นางสาววัชราภรณ์    ทองน้อย
3. นางสาวอรวรรณ    อาคม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................