งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 375
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    โสภารักษ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    การกล้า
3. เด็กหญิงวรรณนิษา    พุทธลัย
4. เด็กหญิงศิริรัตน์    ชูศรี
5. เด็กหญิงวรัญชลี    อ่ำอินทร์
6. เด็กหญิงเนตรชนก    อุ่นแสง
7. เด็กชายชญานนท์    ประสมทรัพย์
8. เด็กชายศุภกานต์    สุวรรณชัย
9. เด็กหญิงปรีมพิชา    เทพโสภา
10. เด็กหญิงวิมล    ทุมสวัสดิ์
11. เด็กหญิงอัจฉริยากร    แก่นชัยภูมิ
12. เด็กหญิงศศิวรรณ    สุจิมงคล
13. เด็กหญิงธิดาลักษณ์    แก้วสุวรรณ
14. เด็กหญิงอรจิรา    อ่อนพิมพ์
15. เด็กหญิงอรประพิณ    บุตรา
16. เด็กหญิงณัฐฐาพร    จำปานิล
17. เด็กหญิงศศิวิมล    เหล่าสุพะ
18. เด็กหญิงสุดารัตน์    รัตนภักดี
19. เด็กหญิงธัญพิชชา    โสประดิษฐ์
20. เด็กหญิงพิมชนก    ศิริกันรัตน์
21. เด็กหญิงอรญา    มาเจริญ
22. เด็กหญิงภัทรามาศ    งอสอน
23. เด็กหญิงพัชญาภา    สุริยวรรณ
24. เด็กหญิงอัศราพร    อุ่นพรม
25. เด็กหญิงชลธิชา    อุ่นพรม
26. เด็กหญิงรุ่งนภา    เหล่าบุรี
27. เด็กหญิงนภัสรา    ผิวสวัสดิ์
28. เด็กหญิงชยุดา    บัวระภา
29. เด็กหญิงจันจิรา    อิ่มแมน
30. เด็กหญิงนงนภัส    ภูศิริด
31. เด็กหญิงธิดาพร    สงวนเครือ
32. เด็กหญิงกวินา    เจริญผล
33. เด็กหญิงกัลย์สุดา    สุทธิประภา
34. เด็กหญิงกมลเขต    พลแสง
35. เด็กหญิงนริสา    คลังกลาง
36. เด็กหญิงหทัยทิพย์    ศรีบุรินทร์
37. เด็กหญิงทิฆัมพร    บุญวิเศษ
1. นางสาวณัชยา    สุจันศรี
2. นายศิริ    คณะศิริวงค์
3. นางศุภลักษณ์    ชมภูบุตร
4. นางสาวสรวงสุดา    เวียงสมุทร
5. นายสิริพงษ์    ลือหาร
6. นายสุเขต    โกมลไสย
7. นายอิศรา    ดาทองงอน
8. นายเอกกร    อินทร์งาม
2 2 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุพัตรา    กลั่นสระน้อย
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ชัชวาล
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ชาจอหอ
4. เด็กหญิงนริตา    ฝ่ายฉิมพลี
5. เด็กหญิงพลอยแก้ว    แทนจะโปะ
6. เด็กหญิงพาขวัญ    ทวยโพธิ์
7. เด็กหญิงชลธิชา    แถมฉิมพลี
8. เด็กหญิงวรัทญา    เหมนิธิ
9. เด็กชายตรีเทพ    ด้วงศาลา
10. เด็กชายอนุชา    ภูมิกลางดอน
11. เด็กชายปัญญา    เนตรพรมราช
12. เด็กชายอัครวินท์    อุ้มพรมราช
13. เด็กชายศุทธวีร์    คงไพศาล
14. เด็กชายชนัดพล    ผังฉิมพลี
15. เด็กชายสรวิชญ์    ทุนเหม
16. เด็กหญิงเขมิกา    นราสูงเนิน
17. เด็กหญิงศิริวรรณ    สินธุ์พรมราช
18. เด็กหญิงทิพย์นารี    ว่าความดี
19. เด็กหญิงจุรีรัตน์    ปุ๊กสันเทียะ
20. เด็กชายธันวา    พุ่มเล็ก
21. เด็กหญิงอุบลวรรณ    ฝอยทองพรมราช
22. เด็กหญิงถลัชนันท์    ภู่ภมร
23. เด็กหญิงสุธิดา    ลักษณะพรมราช
24. เด็กชายภูวนันท์    ขอเหนี่ยวกลาง
25. เด็กชายธีระรัตน์    ทาจ้อย
26. เด็กชายปฐพี    ยมฉิมพลี
27. เด็กชายภูธเนศ    สุดขำ
28. เด็กชายสุธินัย    หร่ำกิ่ง
29. เด็กชายภวดล    รุมพรสระน้อย
30. เด็กชายพันธกร    คนโท
31. เด็กชายชาคิต    จิตนาเรียง
32. เด็กหญิงเมษณี    เทโคกกรวด
33. เด็กหญิงสกุลณา    กลั่นสระน้อย
34. เด็กหญิงเกวลี    ลักษณะพรมราช
35. เด็กหญิงเกวลิน    ลักษณะพรมราช
36. เด็กชายณรงค์    เย็นกลาง
37. เด็กชายบัญญัติ    กลั่นสระน้อย
38. เด็กชายธนภัทร    แฝดกลาง
39. เด็กหญิงนิภาวรรณ    จุลตะคุ
1. นางขนิษฐา    ปิดตายัง
2. นายจุล    ย่อยพรมราช
3. นายณัฐ    คำใบใหญ่
4. นางธมนวรรณ    ใหญ่พรมราช
5. นางสาววิจิตรา    ไชยจังหรีด
6. นางสุรีรัตน์    วรรณนิยม
7. นางอำนวย    ทับจะบก
8. นางไปรมา    จุฑางกูร
3 3 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    ศรีหาบุญมา
2. เด็กชายเอกภพ    ทวีพันธ์
3. เด็กชายรัฐภูมิ    หอมเนียม
4. เด็กชายศักรินทร์    เฉลียวรัมย์
5. เด็กหญิงขวัญนรี    เพียรไลย์
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เป็นตามวา
7. เด็กหญิงณัฐริการ    เขินไพร
8. เด็กหญิงน้ำฝน    เพชรศรี
9. เด็กหญิงศิริประภา    แสนอ้วน
10. เด็กหญิงพิราวรรณ    ทันใจ
11. เด็กหญิงสิริรัตน์    บัวเย็น
12. เด็กชายนพนันท์    ทองแม้น
13. เด็กชายธีรพงษ์    มูลศาสตร์
14. เด็กชายกิตติศักดิ์    ชะมารัมย์
15. เด็กชายอนุชา    เฉลิมรัมย์
16. เด็กชายปิยะราช    ชวนรัมย์
17. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    บุญทะจิตร
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ทองเขียว
19. เด็กชายพิเชษฐ์    ตรวจมรรคา
20. เด็กหญิงวิภาริณี    อาศัย
21. เด็กหญิงสุกัญญา    เก้ากลาง
22. เด็กหญิงกัลยกร    สืบเทพ
23. เด็กหญิงภควดี    บุญภักดี
24. เด็กหญิงชบาพร    ดวงศรี
25. เด็กหญิงทิพวรรณ    สุขอุดร
26. เด็กชายณัฐวุฒิ    กันหานุ
27. เด็กชายพีรพล    สุดยอด
28. เด็กหญิงณัฐชิตา    กวางกลาง
29. เด็กหญิงสายธาร    กิ่งจันทร์
30. เด็กหญิงบัณฑิตา    คนซื่อ
31. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    พนุมรัมย์
32. เด็กหญิงนิสา    โยงรัมย์
33. เด็กชายศักดิ์ดา    หาญเสมอ
34. เด็กชายวัชรพล    อัตโน
1. นายณัฐวัฒน์    ภูมิพัฒน์เมธี
2. นางทองมี    บุญศิริ
3. นางบังอร    หวังชอบ
4. นางปติมา    ธนโชติศักดา
5. นายปรีชา    พิลาสุข
6. นายรณฤทธิ์    อ่วงประโคน
7. นางสุกัญญา    หาดี
8. นางสุนันทา    แก้วอุ่นเรือน
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอริสรา    ทีภักดี
2. เด็กหญิงสโรชา    ภูครองเงิน
3. เด็กหญิงกัลยาพร    บุญพงษ์
4. เด็กหญิงฉันทิศ    สาองษ์นาม
5. เด็กหญิงเจนจิรา    น้ำเที่ยง
6. เด็กหญิงอรธิดา    ปุริเส
7. เด็กหญิงอุษณีย์    ประดิษฐวงศ์
8. เด็กหญิงกัญญ์วรา    แปลา
9. เด็กหญิงบัณฑิตา    ทองแดง
10. เด็กหญิงกิตติมา    กมล
11. เด็กหญิงรมิดา    ราชธานี
12. เด็กหญิงวิภาพร    ชาลีสมบัติ
13. เด็กหญิงบวรลักษณ์    พูดเพราะ
14. เด็กหญิงวรรณพร    คำมุงคุณ
15. เด็กหญิงหยกมณี    คตชัง
16. เด็กหญิงฐิติพร    ต้นกันยา
17. เด็กหญิงปรียาลดา    แสนตา
18. เด็กหญิงณัฐฑกานต์    คันธี
19. เด็กหญิงสกุลทิพย์    กิติราช
20. เด็กหญิงปริยากร    พรมสอน
21. เด็กหญิงกัณฐิกา    บริบูรณ์มังสา
22. เด็กชายธนวัฒน์    ไชยทิพย์
23. เด็กชายณัฐวัตร    ศรีสว่าง
24. เด็กชายถนัดกิจ    แก้วโบราญ
25. เด็กชายชิดชัย    จันทะบาล
26. เด็กชายธนพล    หาญโงน
27. เด็กชายวรวุฒิ    เชื้อดี
28. เด็กชายมหาศาล    แก่นท้าว
29. เด็กชายตุลา    ศรีเทศ
30. เด็กชายธนพล    พันธ์วงษ์
31. เด็กชายจักรภัทร    ชัยพานิชย์
32. เด็กชายรัตนโชติ    นะรารัมย์
33. เด็กชายชลศักดิ์    ยิ่งยอด
34. เด็กชายชัชวาล    มุสิกะบุญเลิศ
35. เด็กชายรัศมิ์ภูมิ    สินศุภฤกษ์
36. เด็กหญิงอนุสรา    จันทรเสนา
37. เด็กหญิงบัณฑิตา    โสภา
38. เด็กหญิงพิมรฎา    ชานุบาล
39. เด็กหญิงตุลรญา    บุตรเต
40. เด็กหญิงชนากานต์    เขื่อนขัน
1. นางสาวจุนลารัตน์    เอกพงษ์
2. นายฉัตรชัย    วิระพันธ์
3. นางบุญน้อม    จันทร์กุล
4. นางสาวภัทรวดี    สาขะสิงห์
5. นางลีรัตน์    ถาโคตร
6. นายวัชรินทร์    ป้องป้าน
7. นางสุชญา    นาจาน
8. นางอรุณี    สุดตะพรม
5 5 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายพัชรพล    แดนกาไสย
2. เด็กชายธนโชติ    อินรักษา
3. เด็กชายธันวา    หงษ์ศรีเมือง
4. เด็กชายภูมิภัทร    กุลฉวะ
5. เด็กชายสมพัฒน์    ระวิไชย
6. เด็กชายนันทกรณ์    ศรีขัดเค้า
7. เด็กหญิงกัญญา    แดนกาไสย
8. เด็กหญิงจิณณพัด    กมลผาด
9. เด็กหญิงชุตินันท์    บุณณะ
10. เด็กหญิงภาวิณี    นาสิงห์ทอง
11. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    พิมพิลา
12. เด็กหญิงสุภาวิณี    ศรีจรัญ
13. เด็กหญิงสุวรรณี    วิชาพาณิชย์
14. เด็กชายธนัทสรณ์    บุญศรีนาค
15. เด็กหญิงน้ำฝน    แดนดงยิ่ง
16. เด็กชายณัฐพล    แก่นโคตร
17. เด็กหญิงชลธิชา    วิเศษสัตย์
18. เด็กชายณัฐพงษ์    สีแพงมล
19. เด็กหญิงณัฐณิชา    เวียงแก
20. เด็กหญิงวรภัทร    ยุบลพริ้ง
21. เด็กหญิงลลิตา    โพธิ์เจ้า
22. เด็กหญิงจุฑามณี    ศรีพันธ์
23. เด็กหญิงกุลนิดา    แดนกาไสย
24. เด็กหญิงธมลวรรณ    บุญศรีนาค
25. เด็กหญิงนพรดา    แดนกาไสย
26. เด็กหญิงศรินลา    ศรีหามล
27. เด็กหญิงสุภามาศ    ยุพลบุญ
28. เด็กหญิงนันท์นภัส    พละเสน
29. เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน    แดนกาไสย
1. นายฉัตรชัย    พรหมจันทร์ดา
2. นายนิยม    ทองนาเมือง
3. นายนิเวศน์    ผดุงไสย์
4. นายประดิษฐ์    มูลจันทร์
5. นางสาวปุณยนุช    เชียงตุง
6. นายอิทธิพล    นาห้วยล้อม
7. นางอุทัยวรรณ    นาห้วยล้อม
8. นางเสมอแข    ดุจพายัพ
6 6 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงชัญญานุช    เนินสุทธิ
2. เด็กหญิงนัยนา    สกุลแพง
3. เด็กหญิงอินทุพร    สายงาม
4. เด็กหญิงนัจทินันต์    ฟุ้งสินธ์
5. เด็กหญิงทิพสุมน    ทะรังศรี
6. เด็กหญิงจันทนา    วรรณทอง
7. เด็กหญิงนภาลัย    ไพเราะ
8. เด็กหญิงปรายฟ้า    สายัณเกณะ
9. เด็กหญิงนันทวดี    ทองศรี
10. เด็กหญิงอรอนงค์    สกุลโพน
11. เด็กหญิงทักษพร    ไตรโรจน์เมธี
12. เด็กหญิงชลิตา    กุลชาติ
13. เด็กหญิงบุณภา    สุนทร
14. เด็กหญิงนันทิชา    วารีขันธ์
15. เด็กหญิงอทิตยา    ศาลางาม
16. เด็กหญิงประกายดาว    กลุ่มศรี
17. เด็กหญิงรัตนาวดี    ประเสริฐสัง
18. เด็กหญิงดาริกา    ศรีนาม
19. เด็กหญิงสลิลทิพย์    หริ่งเรไร
20. เด็กหญิงภคินี    จิตสวา
21. เด็กหญิงจุฑามาศ    อาริยะบุตร
22. เด็กหญิงกัณฑิกา    วิเศษสอน
23. เด็กหญิงเยาวภา    ปัญญาบุตร
24. เด็กหญิงมณัชนก    แก้ววิจิตร
25. เด็กหญิงวาสนา    ศรีลาวงศ์
26. เด็กหญิงวิมลวรรณ    รวยรส
27. เด็กหญิงธีรดา    เทพสุริย์
28. เด็กหญิงณัฐชญา    ปัญญาบัตร
29. เด็กหญิงอรปรียา    วัดเข้าหลาม
30. เด็กหญิงกมลรัตน์    รักษาพล
31. เด็กหญิงนัฐพร    ศรีสุนัน
32. เด็กหญิงปัณฑิตา    สุคนธะ
33. เด็กหญิงอันชุรีพร    ก้อมมังกร
34. เด็กหญิงธัญวลัย    ประนมศรี
35. เด็กหญิงปิยฉัตร    กรกัน
36. เด็กหญิงภัทราพร    คำสมนึก
37. เด็กหญิงลลิตา    สำราญออง
38. เด็กหญิงฐนิชา    แสงทอง
39. เด็กหญิงศศิประภา    ไชยพรมมา
40. เด็กหญิงปุญญิศา    จันทร์ทอง
1. นางสาวกนกวรรณ    พรมศิริ
2. นายชูชีพ    เหลือผล
3. นางนิธัญญา    อัยวรรณ
4. จ.ส.อ.ปราโมทย์    ศิริพันธุ์
5. นางสาวมาลากูล    ไชยสะอาด
6. นายระนอง    เทพสุริย์
7. นางสาววิภารตี    แสงนาฮาย
8. นางสาวเยาวเรศ    กรกัน
7 7 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญาพร    จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    พรมจันดา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    คณาเขว้า
4. เด็กชายทินกร    ทองพนม
5. เด็กชายอภินันท์    พืชสิงห์
6. เด็กชายสิทธิกร    เทือกอุดร
7. เด็กชายศรายุทธ    ทศดอน
8. เด็กชายวงศกรณ์    สมตัว
9. เด็กชายปัญญา    สวัสเดช
10. เด็กหญิงกฤตชญา    เจียงพุทธา
11. เด็กหญิงณภัทรา    กุมภาว์
12. เด็กหญิงมินตรา    วินชัยหาญ
13. เด็กชายธนดล    ไมขุนทด
14. เด็กชายรัฐพงษ์    พำขุนทด
15. เด็กชายนพดล    เด่นศักดิ์
16. เด็กชายรัตนชัย    จำปาแก้ว
17. เด็กหญิงยิ้มวิไล    เด่นศักดิ์
18. เด็กหญิงณัฐนันนท์    ก้านขุนทด
19. เด็กชายพิชิตพงษ์    มืดขุนทด
20. เด็กหญิงวิจิตรา    เชื้อโต
21. เด็กหญิงณิชกานต์    วงษ์ดี
22. เด็กชายธิติพัทธ์    ประเสริฐกุล
23. เด็กชายปวริศ    ประเสริฐกุล
24. เด็กชายอภิรักษ์    พืชสิงห์
25. เด็กชายชัยวัฒน์    หมู่มาก
26. เด็กชายทินกฤต    ศิริรัตน์
27. เด็กหญิงพิงค์แก้ว    จวงเงิน
28. เด็กหญิงดวงพร    สร้อยสูงเนิน
29. เด็กหญิงจันทิมา    แม้นศรี
30. เด็กหญิงศศิธร    ขุนรักษา
31. เด็กหญิงพิณทิพย์    ประสานเชื้อ
32. เด็กหญิงวรัญญา    สมตัว
33. เด็กหญิงชลธิชา    ชูกลิ่น
34. เด็กชายลัทธพล    คำอ้าย
1. นายกฤษฎา    สาวก
2. นางมยุรี    สาวก
3. นางลัดดาวรรณ์    ศิริชาติ
4. นางศันสนีย์    ถิตย์อำไพ
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพินดารา    ทองมงคล
2. เด็กหญิงสิมิลัน    หงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงศรัญญา    จันทนาภรณ์
4. เด็กหญิงวรินทร    พิชญาสาธิต
5. เด็กหญิงจิดาภา    จันทร์ลา
6. เด็กหญิงภัทรธารดา    องค์สถาพร
7. เด็กหญิงวราณัช    พรรณพานิช
8. เด็กหญิงสุภัสสรา    หลินหะตระกูล
9. เด็กหญิงกัลยกร    บุญทะวงค์
10. เด็กหญิงภวิกา    ไตรนทีพิทักษ์
11. เด็กหญิงพัชริดา    เอราวัติ
12. เด็กหญิงชนาพร    รัตนกุล
13. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ฉวีรักษ์
14. เด็กหญิงโอรินนา    ปัญญาธิกุล
15. เด็กหญิงกัณฐมณี    จันทิตย์
16. เด็กหญิงณัฐกานต์    ดอกบัว
17. เด็กหญิงภัคพร    ศิริพรมาโนชน์
18. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    อุ่นคำ
19. เด็กหญิงภิรญา    นาคช่วย
20. เด็กหญิงปภาวี    ธนธรรมสถิต
21. เด็กหญิงสมัชญา    สีถาพล
22. เด็กชายปิยากร    คชสถิตย์
23. เด็กชายกิตติคุณ    ทองหนุน
24. เด็กหญิงชนกวนันท์    ทะนอก
25. เด็กหญิงนิศาชล    จินตนาผล
26. เด็กหญิงณัฐณิชา    พุ่มแก้ว
27. เด็กหญิงธัญชนก    สวัสดิ์ตระกูล
28. เด็กหญิงอาลีนา    สายสุข
29. เด็กหญิงนิฐิตา    วงค์วาล
30. เด็กหญิงอชิรญา    อิ่มโค่น
31. เด็กหญิงปิยธิดา    แซ่ลี้
32. เด็กหญิงฟาริดา    จันทาทอง
33. เด็กหญิงพงษ์รฎา    เมืองโคตร
34. เด็กหญิงธัญชนก    รักษากุล
35. เด็กหญิงณัฏฐ์ปภาดา    ก้อนทอง
36. เด็กหญิงพิณญ์ญาฎา    จันทนาภรณ์
37. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์    จิตพิมลวัฒน์
38. เด็กหญิงศศิธร    ศรีจรูญ
39. เด็กหญิงพิณรา    ก่อสินวัฒนา
40. เด็กหญิงปรมาภรณ์    วิริยะพันธ์
1. นางสาวนภาพร    เรือนเจริญ
2. นายพุทธินันท์    บุ้งทอง
3. นางสาวรัตนา    การงาน
4. นางสาววราภรณ์    ประเสริฐสิน
5. นางวิมลลักษณ์    ตีระมาศวณิช
6. นางสาวศุภาลักษณ์    อังคะฮาด
7. นางสิริลักษณ์    บุญสาม
8. นางสาวเยาวเรศ    มีศรี
9 9 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    วันดี
2. เด็กหญิงสิรินทรา    ไสยศาสตร์
3. เด็กหญิงไพลิน    ศรีชุมช่วง
4. เด็กหญิงจันธิตา    จันทร์แก้ว
5. เด็กชายเชษฐา    ศิริ
6. เด็กชายวุฒิไกร    ถิ่นรัศมี
7. เด็กชายปุรเชษฐ์    กิติผง
8. เด็กชายกฤษฎากรณ์    นระทัด
9. เด็กชายศุภชัย    ทุมพล
10. เด็กชายณัฐกิตติ์    ไกรยบุตร
11. เด็กชายเอกพจน์    บุญจอง
12. เด็กหญิงกนกพร    อินทจักร์
13. เด็กชายธรภัทร    ศรีจันทร์
14. เด็กชายเทียนชัย    พืชทองลาง
15. เด็กชายรัตนชัย    ผาลาพัง
16. เด็กชายณัฐภูมิ    คำชมภู
17. เด็กหญิงนฤมล    พินิจสอน
18. เด็กหญิงมนัสนันท์    อังกูรสิทธิโชติ
19. เด็กหญิงพจนีย์    สุวรรณภักดี
20. เด็กหญิงชลธิชา    ซุยเสนา
21. เด็กชายดรุณี    วันดี
22. เด็กหญิงธนภรณ์    แดงสง่า
23. เด็กหญิงวารุณี    ศึกษานอก
24. เด็กชายนิจติพร    ดีดวงพันธ์
25. เด็กหญิงชลธิชา    ทาระชัย
26. เด็กหญิงพีรดา    อุปเท
27. เด็กหญิงนวษร    ศึกษานอก
28. เด็กหญิงสุจิตรา    ทองดีนอก
29. เด็กหญิงเมริกา    ผาเงิน
30. เด็กชายอโณทัย    ศิริ
31. เด็กชายธนากร    เวยสาร
32. เด็กหญิงยุพิณ    กิติผง
33. เด็กหญิงจันทิมา    ดวงภูเมฆ
34. เด็กหญิงเพ็ญนภา    เรืองชนะ
35. เด็กหญิงวีรดา    เขตบุญไสย
36. เด็กหญิงณฐพร    ทิพสุวรรณ
37. เด็กชายกิตินันท์    ทวีนันท์
38. เด็กหญิงพลอยชมภู    ธรรมสูตร
39. เด็กหญิงเปรมวดี    โสดามุก
40. เด็กหญิงอังสุนันท์    ปะภะวะนัง
1. นางสาวชนัญญา    โถชัยคำ
2. นางสาวชวนชิด    ไชยรบ
3. นางสาวพัชรินทร์    ลี้พล
4. นางรัตนา    ผายทอง
5. นางสาวลัดดาวัลย์    วรรุกะกุล
6. นายศักดิ์สิทธิ    เผือดนอก
7. นายสุริยา    ทานาลาด
8. นายเอกชนก    สิทธิรักษ์
10 10 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    อาภรณ์แก้ว
2. เด็กหญิงสัณห์ณทัย    ดวงราษี
3. เด็กหญิงเจนนี่    ดวงราษี
4. เด็กหญิงชฎาพร    วงค์คำไชย
5. เด็กหญิงนิศารัตน์    ปิยะไพร
6. เด็กชายกองกลาง    อุตมาน
7. เด็กชายสหพล    บุตรวุธ
8. เด็กหญิงณัฐวดี    วรรณทอง
9. เด็กหญิงสิริรัตน์    วรรณทอง
10. เด็กชายอนุวรรตน์    ใจพินิจ
11. เด็กชายอุเทน    จุดาบุตร
12. เด็กชายยุทธศักดิ์    จุดาบุตร
13. เด็กหญิงดวงหทัย    ตินานพ
14. เด็กชายศุภชัย    พัทโท
15. เด็กหญิงอรนิชา    หลอนสิ่ว
16. เด็กหญิงวนิดา    โสดา
17. เด็กชายอดิศักดิ์    กระแสโสม
18. เด็กหญิงฐิตารัตน์    บุพบุญ
19. เด็กชายเทพทิพย์    ดีชอบ
20. เด็กชายเจษฎา    งาคะเคน
21. เด็กหญิงฐิตาภา    ราษีทอง
22. เด็กหญิงสุรภา    ตินานพ
23. เด็กชายศรายุทธ    ทองเชิด
24. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุดใสดี
25. เด็กชายธีรพงษ์    โสนาพูน
26. เด็กชายภานุพงศ์    ศาลางาม
27. เด็กชายก้องเกรียงไกร    เลิกหร่าย
28. เด็กชายวัชระ    ระสีวงษา
29. เด็กหญิงวรรณวิสา    จุดาบุตร
30. เด็กหญิงเกศกนก    ใบแก้ว
31. เด็กหญิงนันทนา    มัญจกาเภท
32. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ทรวงโพธิ์
33. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ทรงวาจา
34. เด็กหญิงศิริวรรณ    สุดใสดี
35. เด็กหญิงศิริลักษณ์    นวลอ้าย
36. เด็กชายโกมินทร์    จุดาบุตร
37. เด็กชายสุทิวัส    เกิดกระจาย
38. เด็กหญิงภัครวดี    สุทธิผลไพศาล
1. นางสาวจตุภัทร    ทรงวาจา
2. นายมานะ    ขวัญทอง
3. นางรัชนีวรรณ    แสนกล้า
4. นางสาวศศิธร    ใจพินิจ
5. นายสมพร    จันทร์ไทย
6. นายสาโรช    ทรวงโพธิ์
7. นางสาวสุนิสา    หฤทัยถาวร
8. นางสาวอรสา    ดอกศรีจันทร์
11 11 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายกิตติภณ    มัตตะคุ
2. เด็กชายนัทธวุฒิ    คร่ำสุข
3. เด็กชายลักษณวงศ์    ช่างเกวียน
4. เด็กหญิงกนกภรณ์    กะเช่ารัมย์
5. เด็กหญิงเขมิกา    หมายยอดกลาง
6. เด็กหญิงจันทราภา    ถาปันแก้ว
7. เด็กหญิงรุ้งตะวัน    บริพัฒน์
8. เด็กหญิงอินทร์ธุมาท    แผนพิมาย
9. เด็กชายกิตติภูมิ    จารเหนือ
10. เด็กหญิงปาลิตา    พลพิลา
11. เด็กชายพิพัฒน์    เยี่ยงกลาง
12. เด็กหญิงนภัสสร    ไม้สูงเนิน
13. เด็กหญิงนภสร    ปีกลาง
14. เด็กชายธนโชติ    จงเกาะกลาง
15. เด็กชายพนมเวศน์    จีนกสิกรณ์
16. เด็กหญิงลายแพร    ทราจารวัตร
17. เด็กหญิงพนาวรรณ    จีนกสิกรณ์
18. เด็กชายสุรยุทธ์    หมายดี
19. เด็กหญิงอรอุมา    มั่งสูงเนิน
20. เด็กหญิงณัฎฐนาฎ    มั่งสูงเนิน
21. เด็กหญิงสุรีรัตน์    เพียซ้าย
22. เด็กหญิงวีตะวัน    เสาร์วงศ์
23. เด็กหญิงกนิษฐา    จิตรจันทร์
24. เด็กชายวรภพ    โสมาบุตร
25. เด็กหญิงธนภรณ์    พากย์พรม
26. เด็กชายณัฐพล    ศรีทนต์
27. เด็กชายธนกร    ดำรงรักษ์
28. เด็กชายชัชวาล    คุยกลาง
29. เด็กหญิงสุวิสา    กะเช่ารัมย์
30. เด็กชายนเรศ    จันทร์ไตร
31. เด็กชายพีรพล    สุริอาม
32. เด็กชายอภิพงษ์    พรเพ็ญ
33. เด็กหญิงอมราวดี    ทำเดช
34. เด็กหญิงชนาพร    เอี้ยงโสนก
35. เด็กชายธีรภัทร์    ธันปนานนท์
1. นางกนกวรรณ    มังสัง
2. นางกาญจนา    มอญใหม
3. นางสาวกาญจนา    เสาร์วงศ์
4. นางสาวจรัญญา    ดงสันเทียะ
5. นายณรงค์    แก้วมา
6. นายสมพงษ์    ไพรอด
7. นางสาวสุนิสา    สว่างโคกกรวด
12 12 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายธีรภัทร    หอมหวน
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    นพดล
3. เด็กหญิงฟ้าใส    ปินะการัง
4. เด็กหญิงพิชญา    ประสานศักดิ์
5. เด็กหญิงลักษิกา    สนวนรัมย์
6. เด็กหญิงชนากานต์    ป้องไธสง
7. เด็กหญิงคิมมีล่าร์    ตุ่นยอด
8. เด็กหญิงปนัสยา    น้อยนาม
9. เด็กหญิงปัญฑิตา    ศรีหาอวน
10. เด็กหญิงศุภกานต์    แจ่มปรีชา
11. เด็กหญิงนันธิชา    พุ่มพวง
12. เด็กหญิงเมจิยานันท์    กันยะ
13. เด็กหญิงผกาวัลย์    แดงเรืองรัมย์
14. เด็กชายธนวัฒน์    คำพระทิก
15. เด็กชายอดิเทพ    บุญพร้อม
16. เด็กชายณัฐพล    มาตราตัง
17. เด็กชายสันติ    ปักกุลนันท์
18. เด็กชายรณชัย    เดิมทำรัมย์
19. เด็กชายภานุวัฒน์    เวสา
20. เด็กชายนรภัทร    แย้มศรี
21. เด็กชายรัตน์พงษ์    บุญครอง
22. เด็กชายธนนนท์    มลกา
23. เด็กชายเฉลิมวงศ์    ศรีมาศ
24. เด็กชายวัศพล    เส็งนา
25. เด็กชายสุธี    กอขุนทด
26. เด็กหญิงศุภาวรรณ    สมุดรัมย์
27. เด็กหญิงสลิลทิพย์    สุวรรณศรี
28. เด็กหญิงญาณิศา    สุขเลา
29. เด็กหญิงณิชมน    ขาวฟอม
30. เด็กหญิงกัญญภัค    ชิรัมย์
31. เด็กหญิงสิริยากร    ไชยสิงห์
32. เด็กหญิงพิชญาภา    เดิมทำรัมย์
33. เด็กหญิงพัชรพรรณ    ดอนม่วง
34. เด็กหญิงลลิตา    บุญธรรม
35. เด็กหญิงกัญญาพร    เจียมทอง
36. เด็กหญิงพิชญาภา    บุญเต็ม
37. เด็กหญิงรติพร    สายแก้วแดง
38. เด็กหญิงอริญชยา    สดรัมย์
39. เด็กหญิงณิชาภา    ไชยทอง
40. เด็กชายกิคติ    สีสม
1. นางสาวจริยา    แสนโคตร
2. นางสาวจันทร์ทิพย์    เจียนดอน
3. นายทนงศักดิ์    ดวงคำจันทร์
4. นางสาวพฤกษะราวัน    อันแสน
5. นางสาวพีรญา    แถวไธสง
6. นางวันทนา    สดรัมย์
7. นางวันวิสาข์    แก้วจุมพล
8. นางสาวอารีลักษณ์    เส็งนา
13 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายณัฐภัทร    ประชุมวงษ์
2. เด็กชายหริวัต    อำพันธ์
3. เด็กชายวีรวิชญ์    รัชตะวิมลรัตน์
4. เด็กชายปวีณวีระโชติ    ขุขันธิน
5. เด็กชายฉัตรชัย    แสวงดี
6. เด็กหญิงปนัทดา    จันภักดี
7. เด็กหญิงบราลี    สมพงษ์
8. เด็กหญิงโชคพิพัฒน์    สารวรรณ
9. เด็กหญิงรุ่งฤดี    อาจนะรา
10. เด็กหญิงปริมณกุล    เสียงอ่อน
11. เด็กหญิงสรัลพร    อ่อนพันธ์
12. เด็กหญิงชญานิศ    ศรีลาชัย
13. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    วิบูลเพ็ง
14. เด็กหญิงตวงทอง    แสนทวีสุข
15. เด็กหญิงกุลฉัตร    อัยพงษ์
16. เด็กหญิงสนัญญา    ทองมนต์
17. เด็กชายภัทรพงศ์    สว่างภพ
18. เด็กชายกัลยากร    วุฒิโส
19. เด็กชายนนทกร    นนทะการ
20. เด็กหญิงจุฬารัตน์    นนทะพันธ์
21. เด็กหญิงพัชรีญา    พลตรี
22. เด็กหญิงพุทธิดา    ประวัติพงษ์
23. เด็กหญิงวโรชา    แสนแสง
24. เด็กหญิงศุภิสรา    พรมโคตร
25. เด็กหญิงตรีอัมภรณ์    จิตเดียว
26. เด็กหญิงยุวดี    สมคณะ
27. เด็กหญิงเจนจิรา    จิตสัมฤทธิ์
28. เด็กชายธนวิน    คะหาญ
29. เด็กชายกริชกวี    อสิพงษ์
30. เด็กหญิงศุภดา    ตั้งใจ
31. เด็กหญิงอนันตญา    โสระชาติ
32. เด็กหญิงณัฎฐชา    จันครา
33. เด็กชายภีมวิจน์    สุเรรัมย์
34. เด็กชายภัทรดิษย์กร    สันเทียะ
35. เด็กชายธนวัฒน์    จันคณา
36. เด็กชายอิศม์เดช    บุญจรัส
37. เด็กชายมงคลพัฒน์    บุญสม
38. เด็กชายปริญญา    อินทะพันธ์
39. เด็กชายกฤษณพล    จันทรสุข
40. เด็กหญิงโชติชญาน์    คำไพเราะ
1. นายชูวงศ์    แก้วนิมิตร
2. นางสาวณัฐทินี    ใจศรี
3. นางถนอมศรี    สวัสดิกุล
4. นางนภารัตน์    พลศักดิ์
5. นางบัวลี    จำปาขีด
6. นายบุญมา    เสนคะ
7. นายปฎิวัติ    ทองลือ
14 14 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงรักชนก    สีหานาม
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา    สัมพันธ์
3. เด็กหญิงไพรลิน    มูลมะณี
4. เด็กหญิงธนัชพร    มารศรี
5. เด็กหญิงวรัชยา    ไกยศรี
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ    วงศักดิ์
7. เด็กหญิงสุักญญา    ชูเชิด
8. เด็กหญิงเหมือนดาว    พันมหา
9. เด็กหญิงปรีชญา    ศรีชุม
10. เด็กหญิงอภิตา    แสงพาลา
11. เด็กหญิงเนตรนภา    วงศักดิ์
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ข่าขันมะลี
13. เด็กหญิงภัทรจาริน    เมืองนาม
14. เด็กหญิงลลิตา    สมภักดี
15. เด็กหญิงรัตนาวดี    วงค์อามาตย์
16. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ลีลัครานนท์
17. เด็กชายภานุ    สุริศักดิ์
18. เด็กชายสรยุทธ    ช่างยันต์
19. เด็กชายเอกชัย    รสหอม
20. เด็กชายกิตติพงษ์    สุธรรมา
21. เด็กชายศราวุฒิ    คอยตาม
22. เด็กชายสิทธิศักดิ์    เกณฑ์สาคู
23. เด็กชายเฉลิมพล    เพชรพลอย
24. เด็กชายศิวัช    อ่อนปัดชา
25. เด็กชายกฤตกร    โคตรทิพย์
26. เด็กชายสรวิชญ์    พินทอง
27. เด็กชายทักษ์ดนัย    วงศักดิ์
28. เด็กชายวชิรพล    ผุยหัวโทน
29. เด็กชายวีรภัทร    มาตวิเศษ
30. เด็กชายพัชร    เกตุร่วง
31. เด็กชายณัฐวุฒิ    สมเพชร
32. เด็กหญิงขวัญพิชชา    วัฒนศรี
33. เด็กชายทักษ์ดนัย    ทองกองเตีย
34. เด็กชายธนา    แสนเลิศ
35. เด็กชายศิริวัฒน์    สีหานาม
1. นางชัยนาท    จันทร์เมืองหงส์
2. นางสาวทัชชกร    สุขะวันดี
3. นายธนกร    แสนประดิษฐ์
4. นางสาวพรรัมภา    พิลาคำ
5. นางศิริพรรณ    สุวรรณพิมพ์
6. นายอดุล    กลิ่นใกล้
7. นายอัครพล    ผือโย
8. นางอัญชญาภรน์    อุทโท
15 15 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายเจนภพ    ตะพา
2. เด็กหญิงอรอุมา    สร้อยเพชร
3. เด็กหญิงชนิดาภรณ์    จำปี
4. เด็กชายอาทิตย์    ดีสันเทียะ
5. เด็กหญิงนริศรา    ราชดา
6. เด็กหญิงกฤติยาพร    ศรีภานุกูล
7. เด็กหญิงปรียานุช    รัตนวงษา
8. เด็กชายสรวิชญ์    ไวสาหลง
9. เด็กชายภูวนาจ    โม่นอก
10. เด็กชายณัฐรัตน์    ฉาวกระโทก
11. เด็กหญิงสุชาวดี    หลาบนอก
12. เด็กหญิงกฤษณี    สีสาวงษ์
13. เด็กหญิงมนัสชนก    ภูเลียนสี
14. เด็กชายจิตรภณ    หล่มศักดิ์
15. เด็กหญิงนิลาวัลย์    แสงจันดา
16. เด็กชายณัฐพล    โวลา
17. เด็กชายสิรธีร์    เดินชาบัน
18. เด็กหญิงศิริกัลญา    ดวงมะฮุง
19. เด็กหญิงจิรนันท์    วรรณมูล
20. เด็กชายพงศกร    แดนวงดร
21. เด็กหญิงปัทมา    ศิริพันธ์
22. เด็กหญิงปาริฉัตร    ชัยทัพ
23. เด็กหญิงภัทรพร    ถมหนวด
24. เด็กชายชินวัตร    พิมพารัตน์
25. เด็กหญิงเมธาศินี    สาโคตร
26. เด็กชายสุกำพล    ป้อมอาษา
27. เด็กชายพีรทัต    นิตยาสิทธิ์
28. เด็กหญิงอรปรียา    ดวงอัคฮาต
29. เด็กหญิงสุภาทิพย์    แสงสี
30. เด็กชายธีรพัฒน์    มาตตรี
31. เด็กหญิงจิราวรรณ    โคตรแทรก
32. เด็กหญิงอัศษมา    ชินชู
33. เด็กหญิงจิรชาดา    ศักดิ์หารอินทร์
34. เด็กชายสุทธินันท์    บุญทา
35. เด็กหญิงศศิธร    หล้าเมืองใจ
36. เด็กหญิงพรณิภา    มูลลือ
37. เด็กหญิงชนิภรณ์    ไชยคาม
38. เด็กหญิงปิยะดาพร    สุนทรวัตร์
39. เด็กหญิงนริศรา    จุมพล
40. เด็กหญิงพิชาพร    จันทะสุระ
1. นางสาวทศพร    ภูวาดสาย
2. นางสาวพัชราภรณ์    ถาบุตร
3. นายภานุพงศ์    พุฒเขียว
4. นายภานุมาศ    พุฒเขียว
5. นางสาวมยุรี    ชินกร
6. นายราชพัฒน์    ประวรรณะ
7. นางศรัญญา    เคนโคก
8. นางสาวเครือวัลย์    อุทัยอัน
16 16 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายชนาธิป    ประเสริฐสุข
2. นายภาณุมาส    วงหาริมาตย์
3. เด็กชายทวิชากร    โพชะราช
4. เด็กหญิงศรีสุภางค์    คงสุวรรณ
5. เด็กชายคณากร    ประทุมโม
6. เด็กหญิงปนัสยา    ขุยร้านหญ้า
7. เด็กชายคมสัน    เยาวะสัย
8. เด็กชายจิรกิตติ    นาครภัฏ
9. เด็กหญิงบุญรัตน์    สุวานนท์
10. เด็กชายประกาศิต    กลมเกลียว
11. เด็กชายอภิสิทธิ์    นาเวียง
12. เด็กชายพสธร    ศรีวิจารย์
13. เด็กชายศสิการย์    พิมเสน
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    หินอุดม
15. เด็กชายกฤติน    ไพรรัตน์
16. เด็กหญิงจารุวรรณ    สุวรรณมาโจ
17. เด็กชายณัฐวุฒิ    อองตัน
18. เด็กหญิงวริษา    สุริโย
19. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    สิทธิกรณ์
20. เด็กหญิงกฤติยากร    ยี่ยวน
21. เด็กชายดุลยวิทย์    สมงาม
22. เด็กชายวีรชัช    ธรรมแก้ว
23. เด็กหญิงฑิฆัมพร    เห็มวิพัฒน์
24. เด็กหญิงตติยาภรณ์    มูลสาร
25. เด็กชายสิรภพ    คำพิลา
26. เด็กหญิงพิชญาภา    บุญมาตุ่น
27. เด็กหญิงชนิสรา    ศิริภักดิ์
28. เด็กหญิงพรรณิภา    วงมิ่ง
29. เด็กหญิงพิชญธิดา    สืบสาย
30. เด็กหญิงกรพินธุ์    สีขาว
1. นายณัฐวุฒิ    หอมแพน
2. นายนัฐพงษ์    เชิดตระกูลศิลป์
3. นางสาวนันธิดา    สารณีย์
4. นางสาวรุ้งนภา    มุทาพร
5. นางฤทัยรัตน์    ศรีสว่าง
6. นายวรากร    นาคคง
7. นายอติชาต    อ่อนสนิท
8. นางสาวอรอนงค์    สิมมาโคตร
17 17 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงกนกนาถ    บุญเรืองนาม
2. เด็กหญิงมนัญชยา    ชามนตรี
3. เด็กหญิงณัฐวรา    โชติบ้านขาม
4. เด็กหญิงรัชนีกร    บุญตา
5. เด็กชายนพรัตน์    ประดับศรี
6. เด็กชายอดิศร    มูลดี
7. เด็กชายปัญญาวัจน์    ชัยชนะ
8. เด็กชายพัลลภ    วิวิชชัย
9. เด็กชายบุญญาภัทร    บุตรน้อย
10. เด็กชายอนุวัฒน์    พันธ์เพียร
11. เด็กชายธนากร    มีหลง
12. เด็กชายชนกันต์    เตรียมตั้ง
13. เด็กชายอนุวัฒน์    บุตรน้อย
14. เด็กชายวัชรชัย    พรมหาคำ
15. เด็กชายสมคิด    มาไชย
16. เด็กชายนพพร    โกนกระโทก
17. เด็กชายพิทักษ์    ไชยรส
18. เด็กชายธนากร    จันทะสอน
19. เด็กหญิงแพรพิไล    โสทนา
20. เด็กหญิงภานุสรณ์    สุนทรวิสัย
21. เด็กหญิงกณิกา    โคตกอก
22. เด็กหญิงรัตติกาล    จันทะสอน
23. เด็กหญิงจิดาภา    สามบุญเรือง
24. เด็กหญิงชัญญา    เชี่ยวชาญ
25. เด็กหญิงอาทิตยา    มาบวบ
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อาสน์ปาสา
27. เด็กหญิงปัญญวา    นาสมบูรณ์
28. เด็กหญิงวราภรณ์    พลอาษา
29. เด็กหญิงกันตยา    ดามาตย์
30. เด็กหญิงชลธาร    แซ่จึง
31. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    หอมหวน
32. เด็กหญิงกัญญารัตน์    วงษา
33. เด็กหญิงวริศรา    มีหลง
34. เด็กหญิงอาทิตยา    สัจธรรม
35. เด็กหญิงมนปรียา    วิลัยราช
36. เด็กชายภูวสินธุ์    วิลัยราช
37. เด็กหญิงชนิตา    ยืนยิ่ง
38. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ยินยิ่ง
1. นายทินกร    พันธุวร
2. นางนิตยา    กุสลจีรัง
3. นายนิพล    นาสมบูรณ์
4. นายประนอม    พลกลาง
5. นางรัชนี    จันทร์สมัคร
6. นางวัชรี    ลอเทนสเซลาเกอร์
7. นางอุบลรัตน์    สิมโน
8. นางสาวอุมาพร    คำพรม
18 18 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    นาคำมูล
2. เด็กหญิงชนิภา    ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงชฎาพร    ยวงปาง
4. เด็กหญิงประภาพร    หินศรี
5. เด็กหญิงนิศามล    ช้างคำ
6. เด็กหญิงประภาพร    สุทธิจัก
7. เด็กหญิงอรนภา    การกล้า
8. เด็กหญิงขวัญชนก    จันดาษ
9. เด็กหญิงวราภรณ์    สามิลา
10. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    แสงกล้า
11. เด็กหญิงสมร    ปราบชมภู
12. เด็กหญิงสุวรา    ไชยโยธิน
13. เด็กหญิงขนิษฐา    จันทร์พรแสน
14. เด็กหญิงวรรณภา    ปราบชมพู
15. เด็กหญิงชลรดา    ดวงอินทร์
16. เด็กหญิงปาริฉัตร    ใสสะอาด
17. เด็กหญิงมาริสา    รักไร่
18. เด็กหญิงประภาพร    ปราบชมภู
19. เด็กชายรณพีร์    รักโคตร
20. เด็กหญิงสันติสุข    กาสิทธ์
21. เด็กชายกฤษฎา    ละนิโส
22. เด็กหญิงนันทิชา    มิตราช
23. เด็กหญิงสุกัณยา    สร้อยศักดิ์คำ
24. เด็กชายอภิสิทธิ์    กุลศิริ
25. เด็กชายศราวุธ    วันลีย์
26. เด็กชายสิทธิโชค    มิตราช
27. เด็กหญิงสุฑารัตน์    มิตราช
28. เด็กชายญัฐพงษ์    ตุระจิต
29. เด็กหญิงเบญจลักษณ์    สุดท้าย
30. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    ทับทิม
31. เด็กหญิง วิจิตตรา    สามิลา
32. เด็กหญิงสุนิตา    บุตรทอง
33. เด็กหญิงวริศรา    นุชนาท
34. เด็กหญิงมุฑิตา    ประจงพันธ์
35. เด็กหญิงณัฐธิดา    แสนเทพ
36. เด็กหญิงอาริสา    กาญจนแก้ว
37. เด็กชายนครินทร์    สาริพันธ์
38. เด็กชายดนัยศักดิ์    มีพล
39. เด็กชายเดชทวี    พิมพ์พานิช
40. เด็กชายนนทวัฒน์    นุ่นรักษา
1. นาง เจริญ    พุกสาย
2. นางจำลอง    โพธิ์งาม
3. นายพรชัย    โพธิ์งาม
4. นางวนิดา    ทองสา
5. นายวราวุธ    อำไพ
6. นางศิริพร    ทองมนต์
7. นางสุรีรัตน์    อำไพ
8. นายเจษฎาพร    จันทร์ชมภู
19 20 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงพราววรี    น่วมนวล
2. เด็กหญิงกุลธิยา    ประสารศรี
3. เด็กหญิงสุภัคษา    บุญเจริญ
4. เด็กหญิงพัชรศรี    ทวีโคตร
5. เด็กหญิงกมลทิพย์    บรรพชาติ
6. เด็กหญิงรัตนากร    ไชยยายงค์
7. เด็กหญิงศิรินทรา    ทองชุม
8. เด็กหญิงภูมิพัสวี    ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
9. เด็กหญิงศศิประภา    วงคำจันทร์
10. เด็กหญิงชลิตา    วิชาผา
11. เด็กหญิงเนตรนภัส    อ่วมไผ่
12. เด็กหญิงกนกธร    คำคูณ
13. เด็กหญิงณัฐพร    กุโบลา
14. เด็กหญิงปัทมพร    สุพร
15. เด็กหญิงพิทยารัตน์    ธิพรพรรณ
16. เด็กหญิงสุดารัตน์    ไชยพันธ์
17. เด็กหญิงสุธัญญา    ดีดวงพันธ์
18. เด็กหญิงวรรณพร    มูลพรม
19. เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์    ขุนศรี
20. เด็กหญิงณัฎฐมณี    ดีดวงพันธ์
21. เด็กหญิงนุสบา    กางโสภา
22. เด็กหญิงจิรภิญญา    สุภวินน์
23. เด็กหญิงธารารัตน์    เมืองโคตร
24. เด็กหญิงปณิตา    ไวว่อง
25. เด็กหญิงสุพินญา    ภาคภูมิ
26. เด็กหญิงยศวดี    วงศ์ศรีทา
27. เด็กชายอภิสิทธิ์    ผิวขำ
28. เด็กหญิงภูอิศรา    บุญเลิศ
29. เด็กชายธีรภัทร    ไชยยายงค์
30. เด็กชายกิตตินันท์    ถิระอัมพรพิชญ์
31. เด็กชายเดชากุล    อัคศรี
32. เด็กชายนิพพิชฌน์    หุตะโชติ
33. เด็กชายปรพล    ศิริบุญชัย
34. เด็กชายชานน    สิงห์ศร
35. เด็กหญิงพลอย    มาคุณ
36. เด็กชายระพีพัฒน์    ราชิวงศ์
37. เด็กชายสถาพร    พลโลกา
38. เด็กชายภานุพงษ์    อินทนนท์
39. เด็กชายณัฐวุฒิ    อรรถมนัตถุ
40. เด็กชายปิยะพัฒน์    รัชอินทร์
1. นายกิตติกร    เมืองโคตร
2. นางธัญจิรา    ใจสุข
3. นางบุญถนอม    ไกรยะนา
4. นายสยาม    ศรีเวียง
5. นายสำเริง    มิระสิงห์
6. นางสาวสุพิชญา    สุวรรณศรี
7. นายเกริกไกร    หนองสูง
8. นางเครือฟ้า    อินทรพรหมมา
20 21 โรงเรียนบ้านโคกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    วระคัน
2. เด็กหญิงยุพาพร    โค้งอาพาท
3. เด็กหญิงนริศรา    ปินะเต
4. เด็กหญิงวรรณฤดี    ดูแก้ว
5. เด็กหญิงศิรประภา    ศรีภูวงศ์
6. เด็กหญิงภัทรธิดา    แซกรัมย์
7. เด็กหญิงจิรนันท์    นามชนะ
8. เด็กชายกิตติวัฒน์    เชิญกลาง
9. เด็กชายจิรวัฒน์    มาทา
10. เด็กชายธนาวิน    แก้วคูณ
11. เด็กชายวรพล    ในทอง
12. เด็กชายสุทัศน์    วินัง
13. เด็กชายนิโรจน์    ชัยแสนหาญ
14. เด็กหญิงสรัลรัตน์    ราชปึ
15. เด็กหญิงอรวรรณ    รุ่งเป้า
16. เด็กหญิงอาทิตยา    ดัชถุยาวัตร
17. เด็กชายอดิสรณ์    สุขกำปัง
18. เด็กชายติณณภพ    ขวัญทอง
19. เด็กชายพีรธัช    บุญประเสริฐ
20. เด็กชายสิงหา    ดั่งไธสง
21. เด็กชายสุรวัช    อังกาบ
22. เด็กชายอคิชาต    เบ้าทอง
23. เด็กหญิงชุติยาพร    บุญมาพิลา
24. เด็กหญิงดวงแก้ว    ติตานัง
25. เด็กชายนวภูมิ    นะบรรดิษฐ์
26. เด็กชายชาติชาย    แท้ไธสง
27. เด็กชายนครินทร์    ปินะเต
28. เด็กชายอนันต์    จันทีนอก
29. เด็กหญิงจิราภรณ์    เขจรฤทธิ์
30. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ชัยสิทธิ์
31. เด็กหญิงนัจกร    โรมไธสง
32. เด็กหญิงสุพิชยา    คานสี
33. เด็กชายภูริณัฐ    แสนโบราณ
34. เด็กชายสรัญ    ชัยแสนหาญ
1. นางกมลวรรธ    รุ่งเป้า
2. นางกิติยา    สุภารีย์
3. นางสาวกุลลดา    เทียนมงคล
4. นางนงเยาว์    ชาญบัญชี
5. นางสาวสุภัทรา    แก้ววิจิตร
6. นายสุเทพ    แสงสุระ
7. นางสาวอรณิชา    นรเพ็ชร
8. นางสาวอังคนันท์    หงษ์วิจิตปรีชา
21 22 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงเอมิกา    อินทะพัฒน์
2. เด็กหญิงอัญญาณี    ม่วงประโคน
3. เด็กหญิงชาลิสา    จักรสาน
4. เด็กหญิงภัทรธิดา    แก้วประโคน
5. เด็กหญิงปิยะรัตน์    ลีหล้าน้อย
6. เด็กหญิงอัญชิษฐา    พ่อค้า
7. เด็กหญิงวรนุช    นวนดิน
8. เด็กหญิงอธิติยา    ดำมีขาว
9. เด็กหญิงศศิภา    ท่าประโคน
10. เด็กหญิงรัตติมา    ทองวิจิตต์
11. เด็กหญิงปริยาภัทร    จ้ำหนองโพธิ์
12. เด็กหญิงประภาวรินทร์    เยี่ยมพูน
13. เด็กหญิงสุชาวดี    แสงยศ
14. เด็กหญิงอลิษา    ชัยวงค์
15. เด็กหญิงสุพรรษา    กะประโคน
16. เด็กหญิงกมลชนก    ชมไชย
17. เด็กหญิงตรีสุคนธ์    เมตตานันตา
18. เด็กหญิงรุ่งทิวา    แก้วอำไพ
19. เด็กหญิงศิริญาภรณ์    กลาประโคน
20. เด็กหญิงณรินทรา    สาริยา
21. เด็กหญิงปรารถนา    หลุนบูชา
22. เด็กหญิงกุ้งนาง    เงางาม
23. เด็กหญิงนิธิวดี    ตันติวิริยารักษ์
24. เด็กหญิงทิวาพร    ดำโดด
25. เด็กหญิงบุษยมาศ    สมปอง
26. เด็กชายสมปราถน์    บูรณะ
27. เด็กหญิงปิยพร    เสาเปรีย
28. เด็กหญิงเมลาวัลย์    จันใด
29. เด็กหญิงมณี    ร่วมสุข
30. เด็กชายอัษฎายุธ    โกรัตน์
31. เด็กชายวัชรพงศ์    ภักดีเจริญ
32. เด็กหญิงเกื้อกูล    รัตน์ประโคน
33. เด็กชายนัฏฐนันท์    โพยนอก
34. เด็กหญิงสุพรรณษา    สิงห์รอ
35. เด็กชายวริศ    พรหมศรี
36. เด็กชายจิรโรจน์    กังถัน
37. เด็กชายอัมรินทร์    คงประโคน
38. เด็กหญิงปาลิดา    รอบแคว้น
39. เด็กชายวีรภัทร    ติงสะ
40. เด็กชายจิรวัฒน์    พึงพานิช
1. นายชา    ท่าประโคน
2. นางสาวธีรยา    บูรณะ
3. นางสาวปริญญารัตน์    โกรัตน์
4. นางพรภินันท์    ราชประโคน
5. นางสาวมยุรี    สุนประโคน
6. นายยุทธนา    ธรรมโกศล
7. นางสาวรัชนีกร    จิตจำนง
8. นายสมนึก    จันทริมา
22 24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐพร    กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงน้ำฝน    เรื่อเรือง
3. เด็กชายปฎิพล    พรมภักดิ์
4. เด็กชายดวงตะวัน    เบ้าเงิน
5. เด็กชายวรากร    ยาดี
6. เด็กหญิงวิภาดา    กิ่งก้าน
7. เด็กหญิงพรพนัส    มะลิลำ
8. เด็กชายสุรพล    ลำเฟือย
9. เด็กหญิงนันทริกา    ขุนพรม
10. เด็กชายวาคิม    ศรีอ่อน
11. เด็กชายณัฐพล    ต้นเกษ
12. เด็กชายอนุสรณ์    แนบเนียม
13. เด็กชายกิตติพงษ์    วิงวัน
14. เด็กหญิงดารินทร์    ดาบส
15. เด็กชายณัฐพงษ์    หนองบัว
16. เด็กหญิงโอเปิ้ล    กิ่งก้าน
17. เด็กหญิงพัชรี    แนบเนียม
18. เด็กหญิงอุไรลักษณ์    วงศ์ใส
19. เด็กหญิงบังอร    เสนาพรม
20. เด็กหญิงสุนีรัตน์    วิงวัน
21. เด็กหญิงแวววรรณ    บัวรัตน์
22. เด็กหญิงพิมลรัตน์    เรื่อเรือง
23. เด็กหญิงสุทธิดา    โทศก
24. เด็กหญิงบุตรดี    พันธ์คำ
25. เด็กหญิงปภาวรินทร์    มนตรี
26. เด็กหญิงพิมลรัตน์    แนบเนียม
27. เด็กหญิงบงกช    มะตูม
28. เด็กชายอนุชา    ทองด้วง
29. เด็กหญิงชลธิชา    พันธ์คำ
30. เด็กหญิงศิริพร    มะตูม
31. เด็กหญิงประภัสสร    เรื่อเรือง
32. เด็กหญิงพิสมัย    ยาดี
33. เด็กหญิงขนิษฐา    แนบเนียม
34. เด็กหญิงพรทิพย์    ยาดี
35. เด็กหญิงอรอุมา    หนูแก้ว
36. เด็กหญิงปิยธิดา    คันทา
37. เด็กหญิงสุดาพร    แนบเนียม
38. เด็กหญิงสุธาทิพย์    มนตรี
39. เด็กหญิงจิราภรณ์    มนตรี
40. เด็กหญิงรัตน์ติยา    สิมศรี
1. นายกิติศักดิ์    ภักดิ์ใส
2. นางฉัตรวิรุณ    บุญช่วย
3. นางทัศน์ทยา    จันทร์แจ้ง
4. นางนวรัตน์    ฉิวรัมย์
5. นางนิภาพร    ศรีค้อ
6. นางสาววิภาพรรณ    เนตรอนงค์
7. นายสมนึก    พันมะลี
8. นางสุกัญญา    สมนึก
23 25 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพนิดา    แฝงฤทธิ์หลง
2. เด็กหญิงวิภามาศ    พลวิเศษ
3. เด็กหญิงปาริชาติ    พันนาเหนือ
4. เด็กหญิงกุลสตรี    ยอดผล
5. เด็กหญิงอริษา    ฟุ้งสันเทียะ
6. เด็กหญิงณัฐพร    ชิณภา
7. เด็กชายมงคล    วงษาวัตร
8. เด็กชายระพีพงษ์    ไชยเทศ
9. เด็กชายนพคุณ    แก้วขวัญข้า
10. เด็กชายวรายุทธ    บุดดีคง
11. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ    บุตรวงค์
12. เด็กหญิงสุธาธินี    นาสิงทอง
13. เด็กหญิงพุทธชาติ    เชื้อนิตย์
14. เด็กหญิงนารีนาฐ    นาพิมพ์แสง
15. เด็กหญิงปฐมาวดี    ศรีโคตรฤทธิ์
16. เด็กหญิงธัญสรณ์    เจียงพงษ์
17. เด็กชายเสกข์    ยศบุญ
18. เด็กหญิงจรรยพร    ภาพร
19. เด็กชายกฤษณพงษ์    รินรุด
20. เด็กหญิงณัฐชา    โสดแก้ว
21. เด็กหญิงปาริชาติ    สุบุญมี
22. เด็กหญิงอรพรรณ    กุสุมาร
23. เด็กชายภัสกร    ชิณภา
24. เด็กชายทิชานนท์    สังสุวรรณ์
25. เด็กชายปรัชญา    บุตรเจริญ
26. เด็กชายวสันต์    เบ้าหัวดง
27. เด็กหญิงอนุธิดา    นาพิมพ์แสง
28. เด็กหญิงอรชุดา    พลชุมแสง
29. เด็กหญิงภัทรลดา    ดวงตา
30. เด็กหญิงประภาพร    ผ่องลุหิต
31. เด็กชายศุภณัฐ    ฉิมมา
32. เด็กหญิงกัลยานุช    ปะโมทะโก
33. เด็กชายอภิรักษ์    ภาพร
34. เด็กชายอดิศักดิ์    ภาพร
35. เด็กหญิงพรรณิภา    คุณพาที
36. เด็กหญิงสุพรรณษา    แสงอรุณ
37. เด็กหญิงศศิประภา    คำจันทร์
38. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ปุนนา
39. เด็กหญิงพิยดา    เครือสิงห์
1. นางสาวพรรณี    ตัณฑ์ประศาสน์
2. นางรัตนา    ศิลป์ศิริวานิชย์
3. นางรำไพพรรณ    โคตรไกรสร
4. นางวรรณรัตน์    ศรีรัง
5. นายศรายุทธ    เสนาสุธรรม
6. นางสาวศศิธร    ทัพขวา
7. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
8. นางอารยา    เสนาสุธรรม
24 26 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสิริกร    กาสิงห์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ธรารักษ์
3. เด็กหญิงอติกานต์    วรรณศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธันยาภัทร์    แสนศรีมหาชัย
5. เด็กหญิงภวิษย์พร    แสงงาม
6. เด็กหญิงสุภัทรตา    พิมพะสอน
7. เด็กหญิงพิชญาภา    ลำชัยภูมิ
8. เด็กหญิงธัญชนก    นาลาบ
9. เด็กหญิงแพรวพราว    ภูผานี
10. เด็กหญิงกฤติยรัมภา    แสนยศบุญเรือง
11. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ภวภูตานนท์
12. เด็กหญิงแอ็งจึล นัน    ฮอลล์
13. เด็กหญิงนลินทิพย์    ภูแม่นเขียว
14. เด็กหญิงรุจิรา    โยธาฤทธิ์
15. เด็กหญิงจิรัชญา    จงฤาชา
16. เด็กหญิงนิรชา    เหล่าทอง
17. เด็กหญิงอรนภา    บัวหาร
18. เด็กหญิงปวริศา    อินทฤทธิ์
19. เด็กหญิงนงนภัส    วาระกูล
20. เด็กหญิงอรสา    อรรถประจง
21. เด็กหญิงสุวิชาดา    ทาสุข
22. เด็กหญิงธนพร    บุตรวงษ์
23. เด็กหญิงศุภสุตา    อุทัยสาร์
24. เด็กหญิงศิวพร    ทิพย์สนเท่ห์
25. เด็กหญิงธนาวรรณ    ดอนกระสินธุ์
26. เด็กหญิงนัชภรณ์    ศิริกุลเบญญา
27. เด็กหญิงวรฐชลินทร์    ไพศาลกิจรุ่งเรือง
28. เด็กหญิงกรัตเพชร    ถิตย์พิพิธ
29. เด็กชายกฤษฎา    ดอนชัย
30. เด็กชายวันชนะ    แซ่คำ
31. เด็กชายธนบดี    โยธาศึก
32. เด็กชายแทนคุณ    แพงจันทร์
33. เด็กชายธนพล    พลยุทธ
34. เด็กชายฐานปกรณ์    ดอนปรีชา
35. เด็กชายชุติพงศ์    โชติประเดิม
36. เด็กหญิงธนภรณ์    ภูจอมจิตร
1. นายจิรยุทธ    ทุมเทียง
2. นายบรรพต    ปุราสะเก
3. นายสรไกร    พันโกฎิ
25 27 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวิลาสินี    ก้อนทองแถม
2. เด็กหญิงจิดาภา    ตุ้มทอง
3. เด็กหญิงไอลดา    ชมภูนุช
4. เด็กหญิงธิดา    ทับหัวหนอง
5. เด็กหญิงพรทิพย์    แก้วสีทา
6. เด็กหญิงณัชชา    นิลเกษม
7. เด็กหญิงศศิกานต์    หงษาวันนา
8. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีวิวัฒน์
9. เด็กหญิงณิชาภัทร    รักญาติ
10. เด็กหญิงจิราภรณ์    พูมเฟือย
11. เด็กหญิงปานตะวัน    ประถมมูล
12. เด็กหญิงพัชรี    แก้วเมือง
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ศรีระวงค์
14. เด็กหญิงวิภวานี    แก้วรัมย์
15. เด็กหญิงพาขวัญ    จิตสุภาพ
16. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    ร้อยแก้ว
17. เด็กหญิงภรณ์เทวา    ชุมหิรัญ
18. เด็กหญิงณัชชา    บุญคาร
19. เด็กชายอธิวัฒน์    ขันอาษา
20. เด็กชายเจษฎา    เพิ่มพูน
21. เด็กชายชญานิน    หล่องบุตศรี
22. เด็กชายภูริพัฒน์    อุตรักษ์
23. เด็กชายสถาพร    ศรีจันทร์สา
24. เด็กชายเสกสรร    แก้ววันทา
25. เด็กหญิงปาลิตา    เหล่าเจริญ
26. เด็กชายนัตตพล    เจริญสุข
27. เด็กชายจิรวัฒน์    จิโนปง
28. เด็กชายสิทธิชัย    เอี่ยมเวียง
29. เด็กชายราเมศว์    เหล่าเจริญ
30. เด็กหญิงพรธิตา    ดงเจริญ
31. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ภูชุม
32. เด็กหญิงปิยธิดา    กงโบราณ
33. เด็กหญิงวริศรา    อมูลราช
34. เด็กหญิงศุภานัน    อ่อนคำ
35. เด็กหญิงชุตินันท์    กาหะ
1. นางนภาพร    พูลสุทธ์
2. นางสาวละมัย    ป้องสีดา
3. นางสาววาสนา    คุรุวงษ์
4. นางศุภญามนต์    อัครพรอดิพัท
5. นางสุภาวดี    กองแก้ว
6. นางสุภาวดี    แก้วแก่น
7. นางเกศินี    หาญเชิงชัย
8. นายเชิดชัย    จิตนอก
26 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพรบุณยา    สีมาตย์
2. เด็กหญิงจิรัชยา    มณีพันธุ์เจริญ
3. เด็กหญิงปุณญานัฐ    คงขุนทด
4. เด็กชายธนภัทร    คำเพราะ
5. เด็กชายณัฐกิตติ์    ทองน้อย
6. เด็กชายสุชานน    เวียงจันทร์
7. เด็กชายกฤษฏิ์ดนัย    ใจแจ้ง
8. เด็กชายชยพล    พลศักดิ์
9. เด็กชายธนภัทร    สมสุข
10. เด็กชายอัครนันท์    สอพองวโรติหิรัญ
11. เด็กหญิงกัญญาวีร์    แก้ววงศา
12. เด็กชายเมธา    กฤษฎาการภิญโญ
13. เด็กชายพิพัฒน์    สามสี
14. เด็กชายนิติธร    สระโสม
15. เด็กชายชาคริต    วงษ์ทา
16. เด็กชายโยธวาทิตพล    ใจนวล
17. เด็กหญิงปานระพี    ห่มสิงห์
18. เด็กชายภานุมาศ    พิมพ์จันทร์
19. เด็กชายณัฐวัชต์    เลิศศิริวานิชกุล
20. เด็กชายกิตติวัฒน์    แซงเพชร
21. เด็กหญิงนันทิกานต์    บุรกรณ์
22. เด็กหญิงปวริศา    ผิวงาม
23. เด็กหญิงนันทิกานต์    แก้ววิเศษ
24. เด็กหญิงพิชชาพร    นภดลปรีชาวัฒน์
25. เด็กหญิงภัทรานันต์    นพรัตน์
26. เด็กหญิงจุฑามาศ    ไชยปัญญา
27. เด็กชายจิโรจ    จันทร
28. เด็กชายชัยธวัช    นามวงศ์
29. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์    อ่อนมิ่ง
30. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ไชยปัญญา
31. เด็กหญิงปริชญา    ภูทิพย์
32. เด็กชายอนุรักษ์    ศรีเลิศ
33. เด็กชายศดิศเทพ    เทศะบำรุง
34. เด็กชายธรรมรัตน์    คงศรี
35. เด็กชายธนกานต์    ดวนใหญ่
36. เด็กหญิงสิริวัลยา    บริบูรณ์
37. เด็กหญิงชลิตา    มุลสุมาลย์
38. เด็กชายพุทธพร    บุญหวัง
39. เด็กหญิงสุพิชชา    บุษบงค์
40. เด็กชายศราวิน    โหนะพันธ์
1. นางจันทร์ศรี    ขันธ์เพชร
2. นายณรงค์    แสงงาม
3. นายณัฌฌา    เสนาะ
4. นางสาวพาณี    พิทักษา
5. นางสนอง    สาทอง
6. นายสุนทร    ชัยถาวร
27 29 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ชัยมงคล
2. เด็กหญิงพรชวัล    ชอบสงวน
3. เด็กหญิงมนฑกานต์    ศรีสันเทียะ
4. เด็กหญิงจันทิมา    ใจอ่อน
5. เด็กหญิงอภิญญา    ด้วงเมฆ
6. เด็กหญิงธัญสิริ    รักงาม
7. เด็กหญิงวรรณษา    หลงจำปา
8. เด็กหญิงทิพย์วรินทร์    แก้วมะลัง
9. เด็กหญิงภัทรวรรณ    เมืองสันเทียะ
10. เด็กหญิงขวัญชนก    แนบสันเทียะ
11. เด็กหญิงกัญญาวี    เงางาม
12. เด็กหญิงดากานดา    แก้วมะลัง
13. เด็กหญิงชลิตา    คำก้อน
14. เด็กหญิงเบญญาภา    นีสันเทียะ
15. เด็กหญิงลลิตา    ดั้งขุนทด
16. เด็กชายทศพร    อยู่พันดุง
17. เด็กชายยศวริส    ลาสันเทียะ
18. เด็กหญิงณภัสสร    พานิชชา
19. เด็กหญิงอรณิชา    เหมือดชัยภูมิ
20. เด็กหญิงอภิชยา    สุวรรณโน
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์    กรสันเทียะ
22. เด็กหญิงชนนิกานต์    ขวดพุทรา
23. เด็กหญิงกรวรรณ    เชิดสูงเนิน
24. เด็กหญิงจิตติภัทรา    สิงขุนทด
25. เด็กหญิงอมิตา    แก้วมะลัง
26. เด็กชายอภิวัฒน์    สุวรรณปักษ์
27. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ตอนสันเทียะ
28. เด็กหญิงวรัญญา    ฟาวสันเทียะ
29. เด็กหญิงธิดารัตน์    เบือขุนทด
30. เด็กหญิงศรันย์รัตน์    ชัยบุรีรัมย์
31. เด็กหญิงสุชานันท์    เหิกขุนทด
32. เด็กหญิงณัฐวดี    ชอบระเบียบ
33. เด็กหญิงกนกวรรณ    ดีสันเทียะ
34. เด็กหญิงพัชรินทร์    แคสันเทียะ
35. เด็กหญิงศิรินัน    ผกามาศ
36. เด็กชายณัฐภัทร    รักชาติ
37. เด็กหญิงพัชรินทร์    ละไมพล
38. เด็กชายภูวดล    เหิกขุนทด
1. นางทักษพร    นาคประกอบ
2. นางทัศนีพร    พิลา
3. นายพงกฤษฏ    รักษาไพร
4. นางสาริณี    ขวดพุทรา
5. นายสุขเกษม    จันทรแสน
6. นายสุรเดช    พึ่งโคตร
7. นางสาวอัญชลิตา    แผ่วสูงเนิน
8. นายโสพิศ    ศรีเนาวรัตน์
28 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    อัคคะนันท์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    จันทริมา
3. เด็กหญิงวิจิตรา    ธรรมไหม
4. เด็กหญิงเจตนภา    พิมพ์พัฒน์
5. เด็กหญิงภิระดา    พานเมือง
6. เด็กหญิงพนัสนันท์    พงษ์จันทร์
7. เด็กหญิงพิมลพรรณ    คัฒฑะจันทร์
8. เด็กหญิงวิชญาพร    ดรก่าน
9. เด็กหญิงบูรญา    ราสามศรี
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    ม่วงกลาง
11. เด็กหญิงธิติมา    ม่วงกลาง
12. เด็กหญิงธิตินันท์    ตอบไธสงค์
13. เด็กหญิงวราลี    ดรก่าน
14. เด็กหญิงวรรณวิสา    อินทรโชติ
15. เด็กหญิงธารารัตน์    เหล่ามาลา
16. เด็กหญิงณัฐกมล    ภูเดชา
17. เด็กหญิงศศิมา    พิมพ์คำไหล
18. เด็กหญิงทิพย์    แซ่ท้าว
19. เด็กหญิงธวัลรัตน์    มะลาด
20. เด็กหญิงสุชาดา    สุขใหม่
21. เด็กหญิงสุชัญสินี    บุญเกาะ
22. เด็กหญิงปาลิตา    ไปนั้น
23. เด็กหญิงปภาวดี    บางสำรวจ
24. เด็กหญิงวนิดา    ระคร
25. เด็กหญิงศุภธิดา    จันสุคนธ์
26. เด็กหญิงวิภาวดี    สังหมื่นเม้า
27. เด็กหญิงอรันดา    อันโยธา
28. เด็กหญิงพรชลิตา    ประกายศรี
29. เด็กหญิงชนันญา    กล้าสำโรง
30. เด็กหญิงจิรนันท์    ลีทหาร
31. เด็กหญิงพรพิมล    ทะจังขา
32. เด็กหญิงนันธิพร    ยิ้มทองหลาง
33. เด็กหญิงนันทพร    แก้ววิเศษ
34. เด็กหญิงปรียานุช    มุทาพร
35. เด็กหญิงกัญรัตน์    มะลาด
36. เด็กหญิงรุ่งนภา    ถาแพง
37. เด็กหญิงหฤทัย    นาน้อย
38. เด็กหญิงศิราวรรณ    ใสสีดา
1. นายณรงค์รัชช์    โชคธนาประสิทธฺ์
2. นางละอองดาว    พึ่งสุข
3. นายวัณณุวรรธน์    ศรีไสว
4. นางสาวสมใจ    บุรีขันธ์
5. นายสันติ    สกุลเดช
6. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
7. นางอภิชา    ถีระพันธ์
8. นางอรุณวรรณ    แสงแพง
29 31 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงปลายฟ้า    มาตยาริตย์
2. เด็กหญิงกนกพร    คำภูนอก
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    สังฆพัฒน์
4. เด็กหญิงนัทวัล    อาจหาญ
5. เด็กหญิงนันทกานต์    กองชา
6. เด็กหญิงพรพรรณ    นพคุณ
7. เด็กหญิงประภาพร    นรโภชน์
8. เด็กหญิงปิยธิดา    ดวงชื่น
9. เด็กชายศุภนัท    คำพิทุม
10. เด็กหญิงวันวิสา    ถึงสุข
11. เด็กหญิงพลอยชมพู    โอชารส
12. เด็กหญิงโชติรส    ครองผล
13. เด็กหญิงสาริศา    ลิมปกรณ์กุล
14. เด็กชายวรโชติ    ไชยก้ง
15. เด็กชายขวัญตระกูล    คำมี
16. เด็กหญิงขวัญข้าว    วันปลั่ง
17. เด็กชายพนมรัตน์    นรโภชน์
18. เด็กชายธีรภัทร    แสงท่านั่ง
19. เด็กชายศตวรรษ    สอนนอก
20. เด็กชายวิทยา    สอนน้อย
21. เด็กชายนันทวุธ    บุตวงษ์
22. เด็กชายกฤษณพล    พรมทองมี
23. เด็กหญิงสิรารัตน์    คนบุญ
24. เด็กชายปัญญาพล    เหลาฤทธิ์
25. เด็กหญิงพนิดพร    จันทร์ชุ่ม
26. เด็กหญิงกัลยกร    ประพรมมา
27. เด็กหญิงชนาทิพย์    ประทุมเขต
28. เด็กชายพงศกร    หวานเย็น
29. เด็กหญิงพีรยาดา    สีพิมพ์สอ
30. เด็กหญิงชนัญชิตา    จันทบุตร
31. เด็กหญิงพรพิมลทรัพย์    ถนอมชีพ
32. เด็กหญิงสุพัตรา    โชติบ้านขาม
33. เด็กหญิงปุณยนุช    โอกาโมโตะ
34. เด็กหญิงกิติยาพร    พรมรินทร์
35. เด็กชายคมสันต์    ประเที่ยง
36. เด็กชายโชคชัยฤทธิ์    จันทราษฎร์
37. เด็กชายศุภกร    จันทะรัตน์
38. เด็กหญิงฐิติรัตน์    พุมแก้ว
39. เด็กหญิงภัทรพร    แก้วพรมมา
40. เด็กหญิงญาณพันธ์    เต้บำรุง
1. นางสาวกัลยา    จะนู
2. นางทรงศรี    ตังตระกูลไพศาล
3. นายธวัชชัย    มะสาลี
4. นางบุษบา    เสนิราช
5. นางสายใจ    ทองบัวบาน
6. นางสุภลักษณ์    สีตะวัน
7. นางอนุสรณ์    วรบุตร
8. นางอนุสรณ์    วรบุตร
9. นางเฮจิน    คิม
30 32 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    พิมพิลา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    จ้อยศักดา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ตมกลาง
4. เด็กหญิงศิริวิภา    มินพิมาย
5. เด็กหญิงปัทมา    โตสนั่น
6. เด็กหญิงภัทราพร    ตรีเดช
7. เด็กหญิงภัทรวดี    ตรีเดช
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์    นิพิมาย
9. เด็กชายต้นหนาว    สุขกระชอน
10. เด็กหญิงปรียาภรณ์    บุญล้น
11. เด็กชายอภิชัย    สีธรรม
12. เด็กชายอภิชิต    สีธรรม
13. เด็กชายอภิรักษ์    ปิตาระพา
14. เด็กชายพงศธร    โตสนั่น
15. เด็กหญิงพิชชยา    แฟนพิมาย
16. เด็กชายจิตรภณ    ระแวงสูงเนิน
17. เด็กชายทักษิณ    บุญอุดร
18. เด็กหญิงสุมิตรา    ขอขันกลาง
19. เด็กหญิงสุมิตา    อุทุมภา
20. เด็กหญิงปัจมา    รัตนจันทร์
21. เด็กชายนันทวุฒิ    มุทุจิตต์
22. เด็กชายอิษฎา    ขาพิมาย
23. เด็กหญิงเยาวภา    จตุเทน
24. เด็กชายธีรยุทธ    ทดคำใส
25. เด็กชายศิริมงคล    พิลาพัน
26. เด็กชายศรัณย์ภัทร    ไชยชุม
27. เด็กชายชนะพล    วัดจำนงค์
28. เด็กหญิงลีลาวดี    เขียนโคกกรวด
29. เด็กหญิงปิยธิดา    ชะโลมกลาง
30. เด็กชายภูริวัฒน์    ทาดี
31. เด็กชายพิพัฒน์    สานคล่อง
32. เด็กชายจิรพัฒน์    ไชยพูน
33. เด็กหญิงสุภาวดี    พันเนตร
34. เด็กหญิงสุรัมภา    วัดจำนงค์
35. เด็กชายอภิลักษณ์    ยาแก้ว
36. เด็กชายเรืองศักดิ์    ชาญชลา
37. เด็กชายไชยวุฒิ    ศรีสัน
38. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ทองออน
39. เด็กหญิงบุษกร    บุญมาก
40. เด็กหญิงภัทราวดี    ติตานัง
1. นายคม    พงษ์พิมาย
2. นางชนิสรา    รักษาศิลป์
3. นายณัฐศิษฏ์    พากเพียร
4. นางนิตยา    โพธิสม
5. นายบุญชู    นมัสการ
6. นางอรุณี    ภารัตนวงศ์
7. นายเสนอ    จังอินทร์
8. นายเสมาณรงค์    สุวรรณหงษ์
31 34 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    ศุภนาม
2. เด็กหญิงอานันตยา    วิยาสิงห์
3. เด็กหญิงมุฑิตา    สันทาลุนัย
4. เด็กหญิงเยาวภา    วิยาสิงห์
5. เด็กหญิงวชิรารัตน์    สันทาลุนัย
6. เด็กหญิงลลิตา    เจิมทอง
7. เด็กหญิงสุภารัตน์    วิยาสิงห์
8. เด็กชายอาทิตย์    วิยาสิงห์
9. เด็กชายณัฐกิตติ์    ไตรพรม
10. เด็กชายพงษ์ธวัช    ศรีสุข
11. เด็กหญิงสุภารัตน์    ไตรพรม
12. เด็กหญิงศิโรรัตน์    วิยาสิงห์
13. เด็กหญิงเกียรติสุดา    แก่นสา
14. เด็กชายวัฒนะ    วิยาสิงห์
15. เด็กหญิงขวัญจิรา    วิยาสิงห์
16. เด็กหญิงกุลวดี    บุญธรรม
17. เด็กหญิงจุรีมาศ    วิยาสิงห์
18. เด็กชายพรนรันดร์    วิยาสิงห์
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    แสงเงิน
20. เด็กชายวัชรินทร์    บุราคร
21. เด็กชายจิรศักดิ์    ยงเพชร
22. เด็กชายสนธยา    สันทาลุนัย
23. เด็กชายกันตรัตน์    ไตรพรม
24. เด็กหญิงขวัญฤทัย    วิยาสิงห์
25. เด็กชายธนภัทร    ศรัทธาธรรม
26. เด็กชายสุวัฒนา    มันทุราช
27. เด็กชายธนกร    จันนุบิน
28. เด็กชายพรรณกร    พรรณสน
29. เด็กชายพิธญุตม์    การะเกษ
30. เด็กหญิงสุภัทรมาศ    มันทุราช
31. เด็กหญิงกนกอร    วิวาสุข
32. เด็กหญิงนฤนาถ    บุญหลัง
33. เด็กหญิงจิรนันท์    สุมาลุย์
34. เด็กชายอมรชัย    บุญสม
35. เด็กหญิงพรนภา    วงศ์สุวรรณ
36. เด็กหญิงสุดารัตน์    พุฒกลาง
37. เด็กหญิงพัชรินทร์    บุดดางาม
38. เด็กชายชาลิสา    พุทธานุ
39. เด็กหญิงนราทิพย์    วิยาสิงห์
40. เด็กชายจิตวีระพงค์    วิยาสิงห์
1. นางจิตรา    สาลีบุตร
2. นายชวินทร์    วิยาสิงห์
3. นายฐิติกร    สวนศรี
4. นางบังอร    ลือชา
5. นางบุสดา    วิยาสิงห์
6. นายศุภชัย    ไม้เลิศหล้า
7. นายสมบูรณ์    นิลทัย
8. นายสุรพร    สามารถ
32 35 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    สายลวดคำ
2. เด็กชายอนันตสิน    ชิงชัย
3. เด็กชายนันทชาติ    สายลวดคำ
4. เด็กชายจิรภาส    บุญทศ
5. เด็กหญิงทิพานัน    เอสามี
6. เด็กหญิงสงกรานต์    โกมลหิรัญ
7. เด็กหญิงอรฤดี    กิ่งคำ
8. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ไชยศรี
9. เด็กหญิงพัชราลักษณ์    ทีอุทิศ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา    อดกลั้น
11. เด็กหญิงกาญจนา    สายชนะ
12. เด็กหญิงชลธิชา    หอกคำ
13. เด็กหญิงเมจิ    สามเกสร
14. เด็กหญิงศุภิสรา    ชิงชัย
15. เด็กหญิงเบญจพร    ทองนาค
16. เด็กหญิงอติชา    แสงมืด
17. เด็กหญิงฐิติยา    มูลนาม
18. เด็กหญิงชลมาศ    นางาม
19. เด็กหญิงมะลิวัลย์    ตาซื้อ
20. เด็กชายสกุลเพชร    ทีอุทิศ
21. เด็กชายนพรุจ    สิงค์คำ
22. เด็กชายธนวัฒน์    สายลวดคำ
23. เด็กชายธณัณธร    ศรีบุตร
24. เด็กหญิงจิราพร    สีลาทอง
25. เด็กชายธนวัฒน์    ผุดผ่อง
26. เด็กหญิงยลรดี    เขียวสุดตา
1. นางกิตติพร    โนนจันทร์
2. นางสาวมาลินี    อยู่เย็น
3. นางศศิธร    ปัญญาจิตร
33 36 โรงเรียนบ้านตาล สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงพลินทิพย์    กวนศักดิ์
2. เด็กหญิงจิตรานุช    พันจี
3. เด็กหญิงธัญชนก    สาหัส
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์    กวนศักดิ์
5. เด็กหญิงอรปรียา    เหล่าพร
6. เด็กหญิงขนิษฐา    นนทะศรี
7. เด็กหญิงยุวดี    สุวรรณมาโจ
8. เด็กหญิงสุดารักษ์    พันธุ์เมือง
9. เด็กหญิงสุภาวดี    ภูมิพรหม
10. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    สุวรรณมาโจ
11. เด็กชายณัฐภัทร    วิพรรณะ
12. เด็กชายวุฒิพงษ์    ซองทอง
13. เด็กชายธนโชติ    กวนศักดิ์
14. เด็กชายเจตนิพัทธิ์    สาหัส
15. เด็กชายธนวัฒน์    คุ้มทัพ
16. เด็กชายภานุเดช    พรมสุ้ย
17. เด็กชายปกรณ์    กวนศักดิ์
18. เด็กชายสรวิชญ์    นครังสุ
19. เด็กชายภานุวัฒน์    บุพศิริ
20. เด็กชายนฤเบศ    วดีศิริศักดิ์
21. เด็กชายพงษพิสุทธิ์    แสนสุพรรณ์
22. เด็กชายภูชิต    กวนศักดิ์
23. เด็กชายศรายุธ    กวนศักดิ์
24. เด็กชายณัฐพล    พาพรม
25. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    พาพรม
26. เด็กชายธีรเดช    ยะวงษ์ศรี
27. เด็กชายยุทธพงษ์    สาหัส
28. เด็กชายสินาถ    สะตะ
29. เด็กชายเชษฐา    ประพัสรางค์
30. เด็กชายสรยุทธ์    โยลัย
31. เด็กชายกตัญญู    พรหม
32. เด็กหญิงศิริยากร    สุวรรณมาโจ
33. เด็กหญิงญารดา    คำแสน
34. เด็กหญิงสาวิตรี    วิพรรณะ
35. เด็กหญิงลักษมี    แก้วมี
36. เด็กหญิงบุญมี    บุพศิริ
37. เด็กชายนครินทร์    โยลัย
38. เด็กชายธเนศ    โอ้น
39. เด็กชายพงศกร    กิเวียน
40. เด็กชายณัฐพล    ดวงสา
1. นางสาวคมขำ    เกษมสิน
2. นางชอบ    พันธุพาน
3. นางบรรจง    คงสุขอนันต์
4. นายบัญชา    อุดมเดชาเวทย์
5. นางปราณี    จันทะขิน
6. นายพรเทพ    สมปัญญา
7. นางสาวภัชกาษจน์    ปัฏนา
8. นางอรวรรณ    แก้วมณี
34 37 โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงอธิชา    อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    สมบัติวงค์
4. เด็กหญิงพิชญาภา    ประชากลาง
5. เด็กหญิงกัญญานัด    เจริญศรี
6. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    สวยรูป
7. เด็กหญิงเกวลิน    ผักไหม
8. เด็กหญิงชนาพร    กลับบุบผา
9. เด็กหญิงชลินธร    ทองหล่อ
10. เด็กหญิงชญานี    วิเศษชาติ
11. เด็กชายอภิสิทธิ์    เกาะแก้ง
12. เด็กหญิงชยุดา    สมบัติวงค์
13. เด็กหญิงพัชริดา    คำภีระ
14. เด็กหญิงศรัยฉัตร    วงค์ภักดี
15. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทองทวี
16. เด็กหญิงลภัสสิรี    กระสังข์
17. เด็กหญิงหทัยรัตน์    วิเศษชาติ
18. เด็กหญิงเตชิตา    สาลีพันธ์
19. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์    ยอดสาย
20. เด็กหญิงศิริประภา    อสิพงษ์
21. เด็กหญิงพรสุภัค    วิเศษชาติ
22. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ทองแม้น
23. เด็กหญิงปภาวรินทร์    อสิพงษ์
24. เด็กหญิงชนากานต์    ปาแสนกุน
25. เด็กหญิงพรภิรมย์    แสงมาศ
26. เด็กชายมนตรี    โคตรฤชัย
27. เด็กหญิงธิดารัตน์    ศรีบุญเรือง
28. เด็กหญิงอภิชญา    แก้วละมุล
29. เด็กหญิงพิชญาพร    จังอินทร์
30. เด็กหญิงอารีพร    ลือตะนา
31. เด็กหญิงบุญณิกา    ผักไหม
32. เด็กหญิงภานุมาศ    วิเศษชาติ
33. เด็กหญิงธนันชนก    สมบัติวงค์
34. เด็กหญิงนันท์นภัส    คำมา
35. เด็กหญิงปนัดดา    พันธมาศ
36. เด็กหญิงพิชฌามญชุ์    แจ้งสว่าง
37. เด็กหญิงตติยาพร    บุดดา
38. เด็กหญิงดวงใจ    น้อยอยู่นิด
39. เด็กหญิงพรวิภา    สะดีวงค์
40. เด็กหญิงวริศราภรณ์    ม่วงศรี
1. นายกนกศักดิ์    ทวีธนวาณิชย์
2. นายกิตติพันธ์    บุดดา
3. นายธนนวัตน์    สิริเตชะวิรากูล
4. นายประยงค์    พรรณา
5. นางภาวนา    พรรณา
6. นางรุจิรา    ผักไหม
7. นางสาวศิริรัตน์    มังษะชาติ
8. นายสุเทพ    มังษะชาติ
35 38 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายทนาย    อ่อนช้อย
2. เด็กหญิงชลิตา    สุภาษร
3. เด็กหญิงกมลชนก    โกพลรัตน์
4. เด็กหญิงฐิติมา    สิงห์ดำ
5. เด็กหญิงธัญพร    แขวงเมือง
6. เด็กชายเตชินท์    ฉายแสง
7. เด็กหญิงมีนัฃชา    ธรรมเม
8. เด็กหญิงสุกัญญา    นวลตา
9. เด็กหญิงวริศรา    อินทร์ติยะ
10. เด็กชายรัชนาท    ราชชมภู
11. เด็กชายปกรวิทย์    อินทร์ติยะ
12. เด็กชายวงศ์เฉลิม    แก้วมณีชัย
13. เด็กชายกิติภณ    เผือดผุด
14. เด็กหญิงสิริยากร    ใจแก้ว
15. เด็กหญิงพิชญาภา    เพียเอีย
16. เด็กหญิงปิย์รดา    แสวงสาย
17. เด็กหญิงกมลลักษณ์    สงบ
18. เด็กหญิงรุ้งเพ็ชร    เพ็ชรธรรมรงค์
19. เด็กชายปฏิภาน    ศรีวรมย์
20. เด็กหญิงวณิชย์    สังฆนานนท์
21. เด็กหญิงณัฐพัชร์    แหนทอง
22. เด็กชายญาณวรุตม์    ธงยศ
23. เด็กหญิงณัฐฐาพร    แหนทอง
24. เด็กชายสรยุทธ    สิงห์คะ
25. เด็กชายสุรธัช    บัวสาย
26. เด็กชายสุวิจักขณ์    เขตนคร
27. เด็กชายธีวสุ    สุรพินิจ
28. เด็กชายธีรภัทร    มนตรี
29. เด็กชายชินกร    แสนเขื่อน
30. เด็กชายทยาวัฒน์    รัชโน
31. เด็กหญิงเจตติภัทร    เหลื่อมเภา
1. นายกิตติพงษ์    วรคันทักษ์
2. นางณัฐริณ๊    พลเล็ก
3. นางทองใบ    หงษาวงษ์
4. นางนภาภรณ์    ธงยศ
5. นางศิริเนตร    บัวสาย
6. นางศิวพร    เตโช
7. นายอัษฎาวุธ    บัวสาย
8. นางเสาวภัค    ชูประยูร
36 39 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายรัตตะ    วงศ์เคน
2. เด็กหญิงรัชนี    ช้างสาร
3. เด็กหญิงณัฐธิชา    พิมพ์หาร
4. เด็กหญิงยลดา    เสนาใหญ่
5. เด็กหญิงสายน้ำ    สิงสมุท
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา    วงษ์ศา
7. เด็กหญิงกำไลทิพย์    วิลัย
8. เด็กหญิงบุญสิตา    ดาวหน
9. เด็กหญิงขวัญฤดี    สีโย
10. เด็กชายสหรัฐ    จันผม
11. เด็กชายปรัชญา    มหาโคตร
12. เด็กชายภูวดล    ดีไว
13. เด็กหญิงพัชราภา    ประดา
14. เด็กชายแก้วกล้า    กุลทัศน์
15. เด็กชายภูเพชร    สันตพันธ์
16. เด็กชายภูตะวัน    เหล่าผา
17. เด็กชายอนุวัตร    ประชุมเหล็ก
18. เด็กชายดิสกุล    ไชยพันโท
19. เด็กชายอภินันท์    พงษ์สระพัง
20. เด็กชายนิวัฒน์    ละออออง
21. เด็กชายวีระชัย    พรมปากดี
22. เด็กชายวุฒินันท์    เมืองซ้าย
23. เด็กชายเกริกฤทธิ์    สวนมงคล
24. เด็กชายศุภกิต    ศรีวงษา
25. เด็กชายธนพล    ผลสวัสดิ์
26. เด็กชายจักรินทร์    แยบยล
27. เด็กชายชาญนที    ศรีปัญญา
28. เด็กหญิงเอวิการ์    หาชัย
29. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    หงษ์ทอง
30. เด็กหญิงสุปรียา    พละกุล
31. เด็กชายณัฐพงษ์    มุงคุณคำซาว
32. เด็กหญิงณิชาพร    บุญยิ่ง
33. เด็กชายพลพรรดิ์    เหล่าออง
34. เด็กชายพัฒนกิจ    เฟื่องบุญ
35. เด็กชายพัชรพล    ช่างปลูก
36. เด็กชายพชร    สายเนตร
37. เด็กชายวัชรินทร์    ว่องไว
38. เด็กหญิงชลธิชา    ไขคำ
39. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    สุดแสง
1. นายจตุพร    เนื่องโนราช
2. นายทรงวุฒิ    วงศ์คำ
3. นางนภารัตน์    เสริมทรัพย์
4. นางสาวพุธวรรณ    คำสด
5. นางสาวศิรินันท์    สาสังข์
6. นายสัญญา    ศรีราชา
7. นายอนุชิต    ชูช้าง
8. นางสาวเจียมจิต    คนบุญ
37 40 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายกฤษฎากร    ศรีษาคำ
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์    ทิพย์เสนา
3. เด็กชายพีรพล    คำใบศรี
4. เด็กชายสุรการ    ศรีเชียงสา
5. เด็กชายธนวัฒน์    ชินสงคราม
6. เด็กชายวชิระ    เสียงล้ำ
7. เด็กชายราเมนทร์    รักเสมอวงษ์
8. เด็กชายสุภชีพ    ชัยสนั่น
9. เด็กชายรัษฎากร    บัวทองจันทร์
10. เด็กชายมงคล    บังใบ
11. เด็กชายกิตติวัฒน์    กัณหา
12. เด็กชายปุณณวิช    สายสุข
13. เด็กชายเตชิต    เนื่องชมภู
14. เด็กหญิงกนกวรรณ    สมรูป
15. เด็กหญิงจีรนันท์    โคตรพัฒน์
16. เด็กหญิงอริสา    นันทะศรี
17. เด็กหญิงศิรดา    ภิญโญทรัพย์
18. เด็กหญิงณัฐชา    แซ่เอี๊ยบ
19. เด็กหญิงชนัชญา    ศรีจันทร์
20. เด็กหญิงสโรรักษ์    ชื่นตา
21. เด็กหญิงยศนันท์    จันทร์เขียว
22. เด็กหญิงลภนา    พิลาวัลย์
23. เด็กหญิงเปรมฤทัย    อินทร์ชั้นศรี
24. เด็กหญิงยุวภา    กลางอินเดช
25. เด็กหญิงพิชชาภา    เชียงกางกุล
26. เด็กชายดนุภรณ์    พังแดง
27. เด็กหญิงนภาพร    ภูมูลนา
28. เด็กหญิงสิริวิภา    แซ่ตั๊น
29. เด็กหญิงยุภาวดี    ชำนาญตะคุ
30. เด็กหญิงธันยมัย    มาศงามเมือง
31. เด็กหญิงอภิญญา    จันทร์สวย
32. เด็กหญิงจุฑารัตน์    พรมชัยขาว
33. เด็กหญิงอริญชยา    อิทธิไกรวัล
34. เด็กหญิงกิตติยา    ชัยสนั่น
35. เด็กหญิงตรีทิพย์    ปิยมาตย์
36. เด็กหญิงศิริรัตน์    คำแพง
37. เด็กหญิงอัญชมัย    ชัยสุวรรณ
38. เด็กชายภูริวัฒน์    คำทุม
39. เด็กชายชคัทพล    พลบำรุง
40. เด็กหญิงพัทธมนต์    วรรณวิเศษ
1. นางจินต์จุฑา    ดุงศรีแก้ว
2. นางสาวจิราพร    ดุงศรีแก้ว
3. นายชัชวาลย์    เกษนัต
4. นางสาวนภาพร    อัครพิน
5. นายนิติวัฒน์    ดุงศรีแก้ว
6. นางสาวพัชรีพร    ป่าจันทร์
7. นางสาวสายไหม    พากุล
8. นายอุดมศักดิ์    บุตรอินทร์
38 41 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงจรัญญา    ทองทิพย์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สังเขต
3. เด็กหญิงอภิษฎา    พรมภูงา
4. เด็กหญิงลลิตตา    สุวรรณพันธ์
5. เด็กหญิงพิชชภา    เจริญภักดี
6. เด็กหญิงฐิดาภา    นันทไสย์
7. เด็กหญิงรัตน์วิภา    มีสนาม
8. เด็กหญิงทิพวรรณ    ยอดประดิษฐ์
9. เด็กหญิงนฤมล    พิลา
10. เด็กหญิงยุภาวรรณ    ยังยุยง
11. เด็กหญิงปนัสยา    บุญนนท์
12. เด็กหญิงสาริศา    คงสมนึก
13. เด็กหญิงชนิสรา    แสงเพชร
14. เด็กหญิงอภิชญา    สิงหลสาย
15. เด็กหญิงญานิศา    ตรีสอน
16. เด็กหญิงภัทรธิดา    นาใจดี
17. เด็กหญิงณัฐกฤตา    นามเพ็ง
18. เด็กหญิงชาลิสา    คล้ายปาน
19. เด็กหญิงสิริปภา    ผิวสุวรรณ
20. เด็กหญิงวรินทร    ประทุมแพง
21. เด็กหญิงอารีรัตน์    วงศ์สระคู
22. เด็กหญิงลดา    ผาพรมมา
23. เด็กหญิงวิภาดา    หงษ์ธรรม
24. เด็กหญิงเพชรรัตน์    สุขสงค์
25. เด็กหญิงปพิชญา    สุระโส
26. เด็กหญิงจาน่า    แคมร่อน
27. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    จำปาไชย
28. เด็กหญิงชลาลัย    โกสัสโพธิ์
29. เด็กหญิงชลนิชา    จันร่องคำ
30. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา    สามไชย
31. เด็กหญิงมาริษา    ณ พัทลุง
32. เด็กหญิงปภาวรินณ์    สุวรรณพันธุ์
33. เด็กหญิงลลิภัทร    เลื่อมเงิน
34. เด็กหญิงศศิมาพร    ขุนไพ
35. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    วิชัย
36. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ดวงเกต
37. เด็กหญิงพัชราภรณ์    คำสวาสดิ์
38. เด็กหญิงภัทรธิดา    สุดชารี
39. เด็กหญิงพักร์ชนก    โสรถาวร
1. นางสาวกันติยาภรณ์    ต้นแหวน
2. นางขนิษฐา    สุระโส
3. นางจินตนา    เกษหอม
4. นางประทุมทิพย์    ยาสมร
5. นางวิจิตร    วันภูงา
6. นางสุพีพร    ยาสมร
7. นางสุมณฑา    สิงห์พันธ์
8. นายเชาวรัตน์    ปาภูงา
39 43 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ติ่งภูเขียว
2. เด็กชายวีรวัฒน์    ชมชื่น
3. เด็กชายชลชาติ    ทาเชาว์
4. เด็กชายสิทธิชัย    แสนแก้ว
5. เด็กชายนัทธมน    ขุ่ยจิ้ม
6. เด็กหญิงลัคนา    ทานกระโทก
7. เด็กหญิงอริสา    แก้วประเสริฐ
8. เด็กหญิงชญานี    เทียมเวียง
9. เด็กหญิงหรรษา    ทิพย์รักษ์
10. เด็กหญิงการะเกด    เห็มทิพย์
11. เด็กหญิงมนัสนันท์    พุทธวงษ์
12. เด็กหญิงชนม์นิภา    กองนึก
13. เด็กชายอิศรานุวัฒน์    เดชครอบ
14. เด็กชายขันธ์ชัย    เหมือนพงษ์
15. เด็กชายกมลวรรธน์    ศรีนอก
16. เด็กชายชานนท์    เหลาศรี
17. เด็กหญิงศรีประไพ    สีมันตะ
18. เด็กชายปิยะ    เหมือนพงษ์
19. เด็กหญิงพชรพร    สอนสิทธิ์
20. เด็กชายธนวัฒน์    สาแพงน้อย
21. เด็กชายสันติวัฒน์    คะสุวรรณ
22. เด็กหญิงเกศรินทร์    ทะเกิงผล
23. เด็กชายภูริภัทร์    นรบุตร
24. เด็กหญิงวรรณวิภา    นามภูเขียว
25. เด็กหญิงผกามาศ    หนองยาง
26. เด็กชายกิตติพงษ์    หาวิเศษ
27. เด็กหญิงสวิตตา    อุดมพา
28. เด็กชายอิฐธิพล    รัตนะประทุม
29. เด็กหญิงปาริชาติ    พันสนิท
30. เด็กหญิงอรรถยา    พุฒเคน
31. เด็กหญิงสิริธัญญ์    ศรีนอก
32. เด็กหญิงอชิรญาณ์    กองโฮม
33. เด็กชายธนาเทพ    ผาจันทร์
34. เด็กชายเจฏสราวุฒิ    โปยทอง
35. เด็กหญิงศศิประภา    บงแก้ว
36. เด็กหญิงวลัยลักษ์    แก้วกา
37. เด็กหญิงจิลาวดี    หารลี
38. เด็กหญิงมาริสา    ทศไกร
39. เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์    จันทร์บุรี
40. เด็กหญิงวิไลพร    ศรีเวียง
1. นายประมวล    คุณศรี
2. นางพรธนา    ทิพรักษ์
3. นายมงคล    ศรีบุตรตา
4. นางมะลิ    คำตัน
5. นางสาวฤทัยรัตน์    ทิพรักษ์
6. นายสนิด    อ่อนสา
7. นายสมนึก    คำตัน
8. นายแวว    ศิลาพิมพ์
40 44 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงสุวิษา    หัดจะรวย
2. เด็กหญิงนุกูล    หนึ่งคำมี
3. เด็กหญิงจริยา    ภูสุดสูง
4. เด็กชายพิเชษฐ์    อาดโคกสูง
5. เด็กหญิงพีรดา    ยศปัญญา
6. เด็กหญิงรัชฎาวรรณ    สังสีราช
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    เกษรล้ำ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    ยอดต้น
9. เด็กชายดุษฎี    โครตมี
10. เด็กชายชวโรจน์    เดิมมา
11. เด็กชายดนัย    พันดา
12. เด็กชายก้องเดช    พิมจักแสน
13. เด็กชายไกรวิทย์    สุริยมาศ
14. เด็กชายชยทัต    สุพมาตร์
15. เด็กหญิงวนิดา    หงษาชุม
16. เด็กหญิงลักขณา    จันทลา
17. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    หลานเศรษฐา
18. เด็กหญิงสุจิตตรา    ซองวงษ์ษา
19. เด็กหญิงปริฉัตร    แก้วพิลา
20. เด็กชายวัชรพล    อนุสน
21. เด็กชายปริยวัฒน์    ชนะเทพ
22. เด็กชายกิตติพงษ์    หันจางสิทธิ์
23. เด็กหญิงอภัสรา    เขียวสิงห์
24. เด็กหญิงกรรณิการ์    เด่นดวง
25. เด็กหญิงรุจิภา    พรหมทอง
26. เด็กหญิงศิริประภา    แสนเสน
27. เด็กหญิงภารตี    ลองทอง
28. เด็กหญิงทัศวรรณ    สอดเสน
29. เด็กหญิงณิชานันท์    เศษรักษา
30. เด็กชายอภิชาติ    อาศารักษ์
31. เด็กชายธนศักดิ์    ทีหัวโทน
32. เด็กชายอนุสรณ์    หันจางสิทธิ์
33. เด็กหญิงวิรดา    ทำจะดี
34. เด็กหญิงปัทมา    ปัญญาใส
35. เด็กหญิงศันศนีย์    เกษรล้ำ
36. เด็กหญิงสราสินี    เพชรฤทธิ์
37. เด็กหญิงชวาลา    ศิริบุรี
38. เด็กชายพีรพล    ไชยแสง
39. เด็กชายวัฒนา    ทองสงคราม
40. เด็กชายกรวรินทร์    ท้าวจ่าคำ
1. นางสาวจันทร์ธิวา    โสภา
2. นางจินตนา    วงค์สีดา
3. นางสาวดาวเรือง    เข้าครอง
4. นายประภาศักย์    ใจเที่ยง
5. นางสาวปรัชญาภรณ์    เพชรรัตน์
6. นางสาวมณี    แก้วศิลา
7. นายสันติ    มาละอินทร์
8. นายอาทิตย์    โพนศรีสม
41 45 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายวุฒิภัทร    โพธิ์น้อย
2. เด็กชายอานัฐ    บานภูมี
3. เด็กหญิงศศิวรรณ    กุเวสา
4. เด็กหญิงอริสา    ปาปะไพ
5. เด็กหญิงปณิตา    กาบดี
6. เด็กชายรัชศักดิ์    โคตรมหาชัย
7. เด็กชายหลักชัย    เนมินทร์
8. เด็กหญิงนันทิยา    ภูแล่นนา
9. เด็กหญิงนพมาศ    ฝ้ายทอง
10. เด็กหญิงวรานุช    นาถมทอง
11. เด็กหญิงจรัสพร    ติงชาติ
12. เด็กหญิงธัญชนก    สีแก้วน้ำใส
13. เด็กหญิงสุชัญญา    คุณชื่น
14. เด็กหญิงขนิษฐา    นิลทองหลาง
15. เด็กหญิงศรินญา    ภานุรักษ์
16. เด็กหญิงชเนตรผกา    จันดวงดี
17. เด็กหญิงกรรณิกา    จันดาโชติ
18. เด็กหญิงโซเนีย    บุญจันทร์
19. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    ภูถมทอง
20. เด็กชายภูชนะ    รัตนธนิยกุล
21. เด็กชายพัลลภ    ภูนามมา
22. เด็กหญิงวรกานต์    สุขะเกตุ
23. เด็กชายรัตนชัย    สู้เหิม
24. เด็กหญิงวชิรา    หาวิรถ
25. เด็กชายอภิวิชญ์    ภูถาดลาย
26. เด็กชายอาทิตย์    ภูมีเมฆ
27. เด็กชายธนากร    ภูแสนใบ
28. เด็กชายวรโชติ    หงษ์คำ
29. เด็กชายธีรภัทร    แก้วโพธิ์
30. เด็กชายธนพล    วงศ์ทองรักษ์
31. เด็กชายธงชัย    รักษาทรัพย์
32. เด็กชายจักตุพงษ์    ไต่ตาม
33. เด็กชายธนวัฒน์    ทาวอแวง
34. เด็กชายเอื้ออังกูร    วงศ์ชาลี
35. เด็กชายสุธากร    ภูผิวฟ้า
36. เด็กหญิงกัญญาพัชร์    รอบแสนชุม
37. เด็กหญิงธนัญญา    ภูพิพัฒ
38. เด็กชายปริญญา    ลายแก้ว
39. เด็กชายภรัณยู    จารัตน์
40. เด็กหญิงมณีรัตน์    ภูเต้านิล
1. นางกมลกานต์    ธรรมชาดา
2. นายธนศักดิ์    มงคลสินธุ์
3. นางสาวนุจรีย์    เหล่าทา
4. นางภาสินี    เสริฐเลิศ
5. นางสาววรลักษณ์    ปรีชากุล
6. นางสาววัลยา    ฝ่ายไทย
7. นางสาวศตพร    ประพันธ์
8. นายเกียรติชัย    วารินทร์
42 46 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงสริตา    สารมานิตย์
2. เด็กหญิงมลทิชา    แหวนแก้ว
3. เด็กหญิงสุชานันท์    จันทะรถ
4. เด็กหญิงสุกัญญา    เผ่าหอม
5. เด็กหญิงณธิดา    พราหมณ์น้อย
6. เด็กชายพัชรพล    ลาไป
7. เด็กชายณัฐพล    ศรีสวรรค์
8. เด็กหญิงวรัญญา    สายสิงห์
9. เด็กหญิงสุธีกานต์    แหวนแก้ว
10. เด็กหญิงพัณณิตา    สุขรักษา
11. เด็กหญิงศศิประภา    จงรักชอบ
12. เด็กหญิงพิชญาภา    บุญสาร
13. เด็กหญิงมุทิตา    รักจันทร์
14. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ยันตะพันธ์
15. เด็กหญิงกันกมล    นันทวงศ์
16. เด็กหญิงภัคธิมา    แสงเขียว
17. เด็กชายชัยวัฒน์    สีลารักษ์
18. เด็กชายไชยวุฒิ    มุ่งหมาย
19. เด็กชายภูพิพัฒน์    สืบเพ็ง
20. เด็กชายสุวรรณภูมิ    ศิริขันธ์
21. เด็กชายบัณฑิตย์    อารีย์
22. เด็กหญิงวิภารัตน์    จำปาทัศน์
23. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ชนะพรม
24. เด็กหญิงจิราวัลย์    ทองทา
25. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    รหัส
26. เด็กหญิงนภัสรา    แสงกล้า
27. เด็กหญิงนันทวรรณ    ศรีแก้ว
28. เด็กหญิงพรรนิภา    ทรายทอง
29. เด็กหญิงลัดดาวรรณ    จันทะรถ
30. เด็กชายภานุวัฒน์    ภูมุภา
31. เด็กชายณัฐพล    แสนภพ
32. เด็กหญิงชลธิชา    โซ่เงิน
33. เด็กหญิงอารีนา    อมรแก้ว
34. เด็กชายธนันชัย    ภาคะ
35. เด็กชายพีระพัฒน์    ชินจักร
36. เด็กหญิงปัญญดา    ภูผู้
37. เด็กหญิงวริศรา    คล่องแคล่ว
38. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    พลกอง
39. เด็กหญิงเกวลิน    โซ่เงิน
40. เด็กหญิงสุธินันท์    บุบผาลัย
1. นายชูเกียรติ    ศิริดล
2. นางณัฐรินีย์    กาสินพิลา
3. นายธเนศ    ขุราษี
4. นางมะลิวรรณ    ศรีพันธ์
5. นางสาวมิรัญญา    จันทะวงศ์
6. นางสุภาพร    ศิริดล
7. นายสุรพันธ์    ยินดี
8. นายอิสระ    พรหมสาขา ณ สกลนคร
43 47 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์    ดวงดี
2. เด็กชายนิธินาถ    บุตราช
3. เด็กชายอิศรานุวัฒน์    สาริยา
4. เด็กชายอนุพงษ์    โล้เชียงสาย
5. เด็กชายอัมรินทร์    อุทธบูรณ์
6. เด็กชายยศรชต    นวนกระโทก
7. เด็กชายณัฐพล    ประทุมชาติ
8. เด็กชายประเสริฐศักดิ์    อินทร์ชัยศรี
9. เด็กหญิงมุกธิดา    แก้ววงษา
10. เด็กหญิงสุกัญญา    แก้วผาบ
11. เด็กหญิงวัชราวลี    โคตรมงคล
12. เด็กหญิงชุติมา    บุตรตะนัย
13. เด็กหญิงรินรดา    สารินนท์
14. เด็กหญิงปนัดดา    ปานน้อย
15. เด็กหญิงพณิชา    หาประโคน
16. เด็กหญิงวิศรุตา    สิริวิศิฏฐกุล
17. เด็กหญิงภาวิณี    สุวรรณสนธิ์
18. เด็กหญิงวิชญาดา    ทองภูเลย
19. เด็กหญิงชลพิชา    วังคีรี
20. เด็กหญิงดารารัตน์    คุณนา
21. เด็กหญิงจิราพร    สอนจันทร์
22. เด็กหญิงตาลลัดดา    ศรีสร้อย
23. เด็กหญิงวรัญญา    สุทธิรัตน์
24. เด็กหญิงกัญญ์วรา    กิติศรีวรพันธุ์
25. เด็กหญิงภัทรธิดา    ขันชุมพล
26. เด็กหญิงจามจุรี    บุญสรรค์
27. เด็กหญิงณพิชญา    ตัณฑสิทธิ์
28. เด็กหญิงปูชนิยะดา    กองสิงห์
29. เด็กหญิงอรวลา    ศักบุตร
30. เด็กหญิงอาพาภรณ์    คณะแพง
31. เด็กหญิงชญาณี    ปัตตาเน
32. เด็กหญิงนภสร    วงษ์เพ็ชร
33. เด็กหญิงพนิตพิชา    จุตตะโน
34. เด็กหญิงเบญญาภา    ยางเดี่ยว
35. เด็กหญิงทิชากรณ์    ตองหว้าน
36. เด็กชายรัฐติพงษ์    บุญปัน
37. เด็กหญิงกมลรัตน์    กองบุญเรือง
38. เด็กหญิงภัทราวดี    วิแสง
1. นายนิตินัย    สุวรรณผู
2. นางประภาภัทร    เทพดุลยพัฒน์
3. นางพรรณนภา    เตอร์ตู
4. นางสาววาสนา    เกษทองมา
5. นายศิริธรณ์    เทพดุลยพัฒน์
6. นายสุขเสริญ    คำอ่าง
7. นายเอกลักษณ์    เตอร์ตู
8. นางสาวโสรยา    พละสาร
44 48 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัสสร    จันใด
2. เด็กหญิงกมลชนก    ว่องไว
3. เด็กหญิงกรพินธุ์    แสงศรี
4. เด็กหญิงกนกพร    มาสเหลือง
5. เด็กหญิงปริยา    สุพร
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์    กันศรีนวกุล
7. เด็กชายธีรภัทร    โชคลาภ
8. เด็กชายณัฐวัฒน์    นามแก้ว
9. เด็กชายธนภูมิ    เนื้อทอง
10. เด็กหญิงวรรณวนัช    วงศ์ฉัตรสกุล
11. เด็กชายพงศธร    เฉียบแหลม
12. เด็กหญิงสุดารัตน์    พัดทอง
13. เด็กหญิงอินทร์ธพร    กิ่งชา
14. เด็กชายธนาคาร    จันทคุปต์
15. เด็กชายปฏิภาณ    บุญเจริญ
16. เด็กชายวีรพล    ชาติศรี
17. เด็กชายสุระชัย    สุระรัมย์
18. เด็กชายพีรพัฒน์    ทับสมบัติ
19. เด็กชายณัฐพงษ์    บุญขาว
20. เด็กชายวัชรชัย    วิโทจิตร
21. เด็กหญิงกชกร    เล่าเขตวิทย์
22. เด็กหญิงอทิติยา    พึ่งโพธิ์
23. เด็กหญิงอภิญญา    ไวว่อง
24. เด็กหญิงธนาภา    สังฆะชาย
25. เด็กหญิงณัฐภัทร    นามแก้ว
26. เด็กหญิงพรณภัส    เพ็ญเนตร
27. เด็กหญิงจิรภัทร    นามวาท
28. เด็กชายวราวุธ    เลิศพรประเสริฐ
29. เด็กชายธีรวัฒน์    ขอสุข
30. เด็กชายธนภัทร    เตมีรัศมี
31. เด็กชายทรงยศ    ชัยนิตย์
32. เด็กชายปิยวัชร    จันดี
33. เด็กหญิงนภัสสร    หลักทอง
34. เด็กหญิงพัชรี    พิจารณ์
35. เด็กชายภูติภัทร    ชัยพันธุ์พร
36. เด็กชายยศพศิษฐ์    เดชกิตติวัชร
37. เด็กหญิงสุดารัตน์    อาษาจิตร
38. เด็กหญิงจารุภัญญ์    บุญรอด
39. เด็กหญิงรุ่งรัตนากร    ติ่งทอง
40. เด็กหญิงพัชรินทร์    บุญปอง
1. นางสาวกุสุมา    ขจรวิทย์
2. นายชลธิศ    รุ่งเรือง
3. นางรชนก    ส่องแสง
4. นางรณิดา    ทิพยวัฒน์
5. นางวจินดา    พุทธวัน
6. นางสุภาพร    ตุดถีนนท์
7. นางอะฑิฆัมพร    ป้องโล่ห์
8. นางเยาวลักษณ์    ดวงคำน้อย
45 49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงสกาวเดือน    พูนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวันนิดา    สระแก้ว
3. เด็กหญิงกชพร    ปานสี
4. เด็กหญิงกุลณัฐ    สุภาษิต
5. เด็กชายกรธวัช    ร่วมกล้า
6. เด็กชายธนาบดินทร์    เนื่องจำนงค์
7. เด็กชายชัยณวัช    นาคประสิทธิ์
8. เด็กชายธีรภัทร์    ล้ำประเสริฐ
9. เด็กหญิงศศิวิมล    จำปาทอง
10. เด็กหญิงศศิประภา    สืบบัวบาน
11. เด็กหญิงสายสุนีย์    สุภาพ
12. เด็กหญิงณิชา    กลางวิชิต
13. เด็กชายพีระพัฒน์    บุตรจันทร์
14. เด็กชายดุลยวัต    ทีทอง
15. เด็กชายสุทธิรักษ์    สอนมี
16. เด็กชายจักรพรรดิ์    ศรีวงศ์
17. เด็กหญิงกนกวรรณ    ช่อสกุล
18. เด็กหญิงปัทมา    บุญปัญญา
19. เด็กหญิงเปรมิกา    ชาญเชี่ยว
20. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ชอบสอาด
21. เด็กชายพุุทธิรักษ์    สอนมี
22. เด็กชายปิยทัศน์    ทาทอง
23. เด็กหญิงพัดชา    ประจวบสุช
24. เด็กหญิงเปรมกมล    ชาญเชี่ยว
25. เด็กหญิงชลธิชา    ร่วมทอง
26. เด็กชายธรรมธัช    สืบบัวบาน
27. เด็กชายเจตพัฒน์    ศรีปัญจากุล
28. เด็กชายธีรภ้ทร์    ทาทอง
29. เด็กชายทศพล    เกศรีสังข์
30. เด็กหญิงชนิสรา    ทีทอง
31. เด็กหญิงรินดา    สุรศร
1. นางกัลยา    ฮวดกุล
2. นางสาวนิภาภรณ์    นามพรหม
3. ว่าที่ร้อยตรีบุญเกตุ    อัสโย
4. นางประภัสสร    กอนไธสง
5. นายวิชัย    คำขาว
6. นางสาวสายฝน    นามพรม
7. นางสาวสุภาพร    สร้อยจิตร
8. นางเกษราภรณ์    ทามแก้ว
46 50 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายศิริศักดิ์    เสมาะคำ
2. เด็กชายวิทวัส    จำปา
3. เด็กชายธีรพงศ์    บุญใหญ่
4. เด็กหญิงนุชจรี    ศรีพระนาม
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    ริพิมพ์
6. เด็กชายบุญล้อม    ผ่องอำไพ
7. เด็กชายอธิคม    แสนสี
8. เด็กชายพัฒนพงษ์    บุตรธนู
9. เด็กชายอดิสรณ์    ศรีวิลัย
10. เด็กหญิงอนัญญา    แก้วมะณีจันทร์
11. เด็กชายเอกราชแบ้งค์    พูลเพิ่ม
12. เด็กชายอานนท์    โนนไทยรัตน์
13. เด็กชายธนวัฒน์    คำภาสุข
14. เด็กหญิงโสธิดา    ทาคำสี
15. เด็กหญิงชนินาถ    เลาเจริญ
16. เด็กหญิงนลินทิพย์    บุญใบ
17. เด็กชายธีราทร    ไชยเสริม
18. เด็กหญิงภรณ์นภา    สิทธิ์เสือพะเนาว์
19. เด็กหญิงศิริวรรณ    อดทน
20. เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า    แสนพลี
21. เด็กหญิงทราย    สปาร์ค
22. เด็กหญิงจิรัชยา    นามรุ่งเรืองกิจ
23. เด็กหญิงศิรินภา    ประดับคำ
24. เด็กชายสุทธวีร์    ทศมาศ
25. เด็กชายปฏิภาณ    ชัยศรี
26. เด็กชายกีรติ    บุญใหญ่
27. เด็กชายกิตติพงษ์    สุทธิวงษา
28. เด็กชายชัยยะ    ธุระตา
29. เด็กชายเนติพงษ์    เขียวน้ำชุ่ม
30. เด็กชายธนาวุฒิ    สุทธิ
31. เด็กชายอภิวัฒน์    ทองอาจ
32. เด็กชายอาคม    โสภา
33. เด็กชายภัทรพล    จันทร์สุข
34. เด็กชายอภิสิทธิ์    คำสุข
35. เด็กหญิงศิรประภา    โสริน
36. เด็กหญิงนัทนิชา    ขุมดินพิทักษ์
37. เด็กหญิงแหวนพลอย    อนุสนธิ์
38. เด็กหญิงปาณิดา    ศรีวาปี
1. นางณัติฐา    ลินทะละ
2. นางสาวธารินี    สุเพ็งคำ
3. นางสาวบุษยมาศ    ละเลิศ
4. นายวัชรินทร์    อินทร์ปัญญา
5. นายวิคิด    สะตะ
6. นายสุชาติ    จำปางค์
7. นางสุภัทน์    สาเทวิน
8. นายสุรัตน์    วรรณบุตร
47 51 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงศิริกานต์    คงชีวะ
2. เด็กหญิงนิจรดา    ตรงกลาง
3. เด็กชายเบียร์    เนตรโต
4. เด็กหญิงญานิศา    ชื่นนอก
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์    เชื่อมกลาง
6. เด็กหญิงบุศรินทร์    จันทิชัย
7. เด็กหญิงมัลลิกา    พงพันนา
8. เด็กหญิงศิรินภา    ชากลาง
9. เด็กหญิงศิริอร    ชำนิยา
10. เด็กหญิงธันยพร    ชื่นนอก
11. เด็กหญิงสุภัสสรา    แป้นกลาง
12. เด็กหญิงทิพย์นภา    จงกลาง
13. เด็กชายธีรพล    สมัย
14. เด็กชายนวพล    สิงห์ขรณ์
15. เด็กชายสุภชัย    คชเรนทร์
16. เด็กหญิงพัชรนันท์    พันธ์สวัสดิ์
17. เด็กชายณัฐภูมิ    ขิขุนทด
18. เด็กชายรัฐภูมิ    โลหากาศ
19. เด็กหญิงวรัญญา    โลหากาศ
20. เด็กหญิงประกายฝน    ทองสุขนอก
21. เด็กชายนันทพงษ์    พรมชาติ
22. เด็กชายนันทภพ    พรมชาติ
23. เด็กชายศุภากร    คชเรนทร์
24. เด็กชายณฐพงศ์    ทรวงดอน
25. เด็กชายประชารัฐ    ประจันทะศรี
1. นางสาวกุลเศรษฐ์ศิริ    ปานบุดดา
2. นายปราโมทย์    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวพนิดา    ขันแข็ง
4. นางสาวพรรณี    วิเศษโวหาร
5. นางมลฤดี    สำโรงแสง
6. นายศักดา    อินทร์นอก
7. นางอุบลรัตน์    โลหากาศ
8. นายไพบูลย์    โลหากาศ
48 52 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงบุรัสกร    จันทาศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทิพย์เสถียร
3. เด็กชายวีระ    แก้วสะอาด
4. เด็กชายเจษฎา    ใจทน
5. เด็กชายณัฐภูมิ    ศรีอินทร์
6. เด็กชายชยุตม์    ตะนัยรัตน์
7. เด็กชายสิรวิทญ์    โสภาคำ
8. เด็กชายพีรภัทร    ราชพินิจ
9. เด็กชายพีรพงษ์    ตาลสร้อย
10. เด็กหญิงปณิตา    ชาญสะอาด
11. เด็กหญิงเจนจิรา    สีสวาท
12. เด็กหญิงวรรณวิสา    ชาญสะอาด
13. เด็กหญิงนิลาวรรณ    สีใส
14. เด็กหญิงณัฐธิชา    ระบาเสิศ
15. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ชัยมาลา
16. เด็กหญิงญาณินี    อ่อนแก้ว
17. เด็กหญิงปลิตา    ภูหยาดฟ้า
18. เด็กหญิงชลธิชา    คุยบุตร
19. เด็กหญิงญาณิกา    แฝงเชียงเหียน
20. เด็กชายศรรชัย    ภูผาเด็น
21. เด็กชายวายุ    เนตรโสภา
22. เด็กชายวงไกล    พรมรักษา
23. เด็กชายจิรายุทธ    โสรดี
24. เด็กชายกิตติพล    พรมรักษา
25. เด็กชายจีรศักดิ์    น้อยนิล
26. เด็กหญิงสิริวิมล    วันสืบ
27. เด็กหญิงมลฤดี    ศิริแฝง
28. เด็กหญิงธนัชชา    โสภิณ
29. เด็กหญิงสุนิสา    จำปาทอง
30. เด็กหญิงอุษณีย์    อินทร์เลี้ยง
31. เด็กหญิงลลิตา    สีลา
32. เด็กหญิงภัทรดา    แก้วจันดา
33. เด็กหญิงแพรทองธาร    ศรีจันทร์
34. เด็กหญิงอัมพร    อุสุภราช
35. เด็กหญิงละอองดาว    ทิพย์เสถียร
36. เด็กหญิงทักษณา    สกุลโพน
37. เด็กหญิงศิริญทิพย์    ภูพวก
38. เด็กหญิงน้ำทิพย์    สุชัยยะ
1. นางสาวกุสุมา    อุสุภราช
2. นางนพพาพร    นารัตน์โท
3. นายประกาย    นวะสิมมา
4. นายปริญญา    อาษาสร้อย
5. นางสาววิภา    ทวีแสง
6. นายศรายุทธ    จิรวัฒนานันต์
7. นางอุบลวัลค์    ชัยสิทธิ์
8. นายแสงศิลป์    พิมพ์วาปี
49 53 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายจิรายุทธ    หอไชยสกุลเดช
2. เด็กชายณัฐตะวัน    อั้งวงศ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    เหิงขุนทด
4. เด็กชายภาณุพงศ์    มาลาฤทธิ์
5. เด็กชายกฤษฎา    พวงพันธ์
6. เด็กชายชลชาติ    ไชยนา
7. เด็กชายบุญพจน์    เฉยขุนทด
8. เด็กชายภูชนะ    ภิรมย์ไทย
9. เด็กชายสิทธิภูมิ    ขาวนวล
10. เด็กชายชาคริต    พลอยเหลี่ยม
11. เด็กหญิงเครือฟ้า    เตียนขุนทด
12. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    อินทรโกสุม
13. เด็กหญิงศศิกานต์    เตียนขุนทด
14. เด็กหญิงไพรสวรรค์    ไผ่งาม
15. เด็กหญิงอินทิรา    กล้ามสันเทียะ
16. เด็กหญิงกัลยรัตน์    สิงห์จัตุรัส
17. เด็กหญิงดากานดา    เณรทอง
18. เด็กหญิงสุพัตรา    พานแก้ว
19. เด็กหญิงสุพัตรา    อุริพันธ์
20. เด็กหญิงศิราพร    กุ้งกลางดอน
21. เด็กหญิงนภาพร    พึ่งสันเทียะ
22. เด็กหญิงประภาวิณีย์    กุ้งกลางดอน
23. เด็กหญิงทัศนีย์    ชาญพลกรัง
24. เด็กหญิงนันฐกานต์    หวังเอื้อกลาง
25. เด็กหญิงสุธาสินี    เงินเมือง
26. เด็กหญิงสุภัสสรา    หึกขุนทด
27. เด็กหญิงวิราพร    ภูมิโคกรักษ์
28. เด็กชายธนากร    เขียวสด
29. เด็กชายธนพล    เตียนขุนทด
30. เด็กหญิงญาดา    ทองยาลา
31. เด็กหญิงมณีรัตน์    กะทิศาสตร์
32. เด็กหญิงรุจิรา    ไกรจัตรัส
1. นายนายณัฐวัฒน์    รินลา
2. นายอาทิตย์    เคนชมภู
50 54 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงพิรญาณ์    กันหาวรรณะ
2. เด็กหญิงเอริกา    แพงศรี
3. เด็กหญิงคำพู    สีวิไล
4. เด็กหญิงกรณิการ์    มูลอามาตย์
5. เด็กหญิงเอมิกา    เหมือนศรีชัย
6. เด็กหญิงจิรามาศ    ศรีบุรินทร์
7. เด็กชายธีรกุล    ศรีบุรินทร์
8. เด็กหญิงพิทยะรัตน์    ทับซา
9. เด็กชายยุติธรรม    วังคีรี
10. เด็กชายรอยคีน    เสาว์สวย
11. เด็กชายพงศ์วรินทร์    บัวเวียง
12. เด็กชายพิพัฒน์    ไกรยราช
13. เด็กชายณรงค์เดช    สีหะสุทธิ์
14. เด็กชายธนภูมิ    วงค์ชารี
15. เด็กหญิงชมพูนุช    โสประดิษฐ์
16. เด็กหญิงศิริพร    พิมพ์ทอง
17. เด็กชายวรวุฒิ    กาวน
18. เด็กหญิงปาริชาติ    ปันทะนันท์
19. เด็กหญิงสุธีมนต์    สุพรหมอินทร์
20. เด็กหญิงมาลิกา    วังคีรี
21. เด็กหญิงกัลย์สุดา    วันทองสุข
22. เด็กหญิงจรินญา    คำภาจูม
23. เด็กชายชิติพัทธ์    ประสมทรัพย์
24. เด็กหญิงภัทราพร    สารมะโน
25. เด็กหญิงวังกาวี    พอค้ำ
26. เด็กหญิงวัลดา    วังคีรี
27. เด็กหญิงศิริมล    สุธงษา
28. เด็กหญิงญาณิศา    ทิพย์ศรีราช
29. เด็กชายยุทธพิชัย    เขื่อนแก้ว
30. เด็กชายจักรรินทร์    สุธงษา
31. เด็กชายอุนต้า    คำภาจูม
32. เด็กหญิงณัฐวิภา    ศรีวัฒนา
33. เด็กหญิงทิพยารัตน์    สุวรรณชาติ
34. เด็กหญิงอุษณิษา    เขาลาด
35. เด็กหญิงจิราภรณ์    วันทองสุข
36. เด็กหญิงจรวยพร    สิทธิยะ
37. เด็กชายอัครพล    สีบุตตา
38. เด็กชายคุณานนต์    วันทองสุข
39. เด็กชายพิธิวัด    กาฬกาญจน์
40. เด็กหญิงอภิสรา    มีรส
1. นางสาวปวีณา    สุภาพรหม
2. นางสาวพรทิพย์    โฮมชัย
3. นางวิไลลักษณ์    ภักดีมี
4. นางสรัญญา    บุดดา
5. นางสาวอรษา    โกษาจันทร์
6. นางสาวเจนจิรา    สิทธิยะ
7. นายเสริม    วงษ์มานิตย์
8. นางสาวโอพัตตรา    ศรีบุรินทร์
51 55 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    พงษ์สุพรรณ
2. เด็กหญิงเฉิดโฉม    ตุ้มทอง
3. เด็กหญิงน้ำฝน    โนนทิง
4. เด็กชายธนวัฒน์    เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงปนัดดา    ขาลถม
6. เด็กชายวายุ    ขวัญกระโทก
7. เด็กหญิงมาริษา    ชำนาญ
8. เด็กหญิงปวริศา    สีภูเงิน
9. เด็กชายธนภัทร    บุญชัย
10. เด็กชายธนาธิป    บำรุงพิพัฒนพร
11. เด็กชายธีรภัทร    คำพรม
12. เด็กชายวิทยา    เพ็งแจ่ม
13. เด็กหญิงกิตติยา    จำปามูล
14. เด็กหญิงศรัญญา    อุดมดี
15. เด็กหญิงทักษพร    มาตงามเมือง
16. เด็กหญิงสิริวรรณ    จันมา
17. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    สาระบุญ
18. เด็กหญิงปณัฐตา    วิไลวงค์
19. เด็กหญิงฟ้าใส    ทรงพระ
20. เด็กหญิงลักษิกา    อนันท์ชัยสินธุ์
21. เด็กหญิงรุ้งลาวัลณ์    เข่งพิมพ์
22. เด็กหญิงนุชนาถ    ปราณีชาติ
23. เด็กชายชิษณุพงศ์    ผิวนางงาม
24. เด็กชายภูฟ้า    เชือกงูเหลือม
25. เด็กหญิงเกษไพลิน    นกชัยภูมิ
26. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชำนาญ
27. เด็กชายกิตตินันท์    บุบผา
28. เด็กหญิงธัญชนก    เทวีพันธ์
29. เด็กชายวุฒิชัย    หมื่นฤทธิ์
30. เด็กชายพีรภัทร    งามชัด
31. เด็กชายภูวฤทธิ์    เชื้อนาข่า
32. เด็กชายจีรภัทร    พลพวก
33. เด็กชายชัยยศ    สีหวงศ์
34. เด็กชายภูชิต    ลีเขียว
35. เด็กชายธราเทพ    เกตุภูงา
36. เด็กชายธานินทร์    ปั่นแก้ว
37. เด็กชายพชรวิทย์    พรหมวิชัย
38. เด็กชายธนวัฒน์    จันทรกุลกิจ
39. เด็กชายอานุภาพ    วิรุณพันธ์
40. เด็กหญิงสลิลทิพย์    จันทรวิมลพันธ์
1. นางจิรวรรณ    สำราญพิศ
2. นายธนากร    ศรีโฉม
3. นางรัตนา    เสนเข้ม
4. นางวาทศิลป์    หลงแก
5. นางสิริกัญญา    ศรีโฉม
6. นางสิริกาญจน์    กาญจนสุวรรณ
7. นางอนุธิดา    สุวรรณรัตน์
8. นางอู่แก้ว    ชาลีชัย
52 56 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายศิริวัฒน์    ปริกาถานัง
2. เด็กชายณัฐพงษ์    ส้มป่อย
3. เด็กหญิงชฎาพร    พักละ
4. เด็กหญิงปารตรี    ปานสาลี
5. เด็กหญิงดาริกา    พิมพันธ์
6. เด็กหญิงสุพรรษา    เวลาโสภา
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    ทามแก้ว
8. เด็กหญิงศิริรัตน์    ทามแก้ว
9. เด็กชายวชิรเมธี    โยสาพันธ์
10. เด็กหญิงวิภาดา    วงหนองแวง
11. เด็กหญิงภัคจิรา    ทามแก้ว
12. เด็กหญิงนคนันทินี    แสนวันดี
13. เด็กหญิงเจนจิรา    เพชรแก้ว
14. เด็กหญิงศิริญาภรณ์    รัตนธรรม
15. เด็กหญิงฐิติญา    คุณแก้ว
16. เด็กหญิงสุภัสรา    ทามแก้ว
17. เด็กหญิงกวิสรา    วงละคร
18. เด็กชายวัฒนกร    จูมแพง
19. เด็กหญิงสุพรรกัลยารัตน์    จำปามูล
20. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทบภักด์
21. เด็กหญิงสุธิษา    แสงทอง
22. เด็กชายดลวีย์    ดวงแข
23. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ทำหินกอง
24. เด็กหญิงจรุญโรจน์    อยู่หลง
25. เด็กหญิงจรัญญา    บัวแสน
26. เด็กชายธนพล    น้อยสิงห์
27. เด็กหญิงนิตยาภรณ์    ปัดคำ
28. เด็กชายนิลทดา    คำอาษา
29. เด็กหญิงศิริวรรณ    กัลยาประสิทธิ์
30. เด็กหญิงณัฐฐาพร    เภาพาน
31. เด็กหญิงปนิดา    ศรีประดู่
32. เด็กหญิงภัคจิรา    สง่าจันทวงษ์
1. นางสาวปฐมา    บุตโรบล
2. นางสาวภัทราภรณ์    พรคลัง
3. นายภูมินทร์    มะธิโตปะนำ
4. นางสุขมาจันทร์    ขันธวุธ
5. นางสาวเกวริน    ทำวงศรี
6. นายเทพฤทธิ์    คำมา
7. นางสาวเบญจมาศ    ทัศไพร
8. นางเพ็ญจันทร์    ขัติยะมาตย์
53 57 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    นวลออน
2. เด็กหญิงปภัสสร    สารีสุข
3. เด็กชายวีรภัทร    ศาลางาม
4. เด็กหญิงจารุภา    รวมพร
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    เจริญพร
6. เด็กหญิงณัฐนิชา    วิเชฏฐพงษ์
7. เด็กหญิงมณีกานต์    ทุ่มสิงห์
8. เด็กชายจารุวัฒน์    สีดา
9. เด็กหญิงกุลนิษ    ศรีแสน
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ลือชา
11. เด็กหญิงนงณพัส    อุ่มไชย
12. เด็กหญิงวราภรณ์    รัตนเมธาโกศล
13. เด็กชายปพน    บินตะคุ
14. เด็กชายนันธิภาค    แย้มสุวรรณ
15. เด็กหญิงเทวธิดา    ราชชิต
16. เด็กชายศสิวัฒน์    ภูวนา
17. เด็กชายศักดิ์ชัย    พรมตื้อ
18. เด็กหญิงอารีรัตน์    นามสนธิ์
19. เด็กชายธราเทพ    พลภักดี
20. เด็กชายวุฒิชัย    ทองแห้ว
21. เด็กชายณฐกฤต    แพงแสนทรัพย์
22. เด็กชายภูบดินทร์    เดือนขาว
23. เด็กชายวิธาร    ผาสุราษฎร์
24. เด็กชายกาวินรัตน์    งามดี
25. เด็กชายณฐพล    ภารจรัส
26. เด็กชายอนุวัฒน์    สุริวงค์
27. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    หอมหวล
28. เด็กชายตนุภัทร    จันทร์ประเสริฐ
29. เด็กชายพงษพัฒน์    ยามดี
30. เด็กชายนคินทร    ศรีประสงค์
31. เด็กชายธนริศ    สว่างศรี
32. เด็กหญิงวิชญาดา    ชัยพัฒน์
33. เด็กหญิงฐิติพร    กุคงนิน
34. เด็กหญิงสิริกร    จันทร์เทศ
35. เด็กหญิงสิริโสภา    ปะระมะ
36. เด็กหญิงฐิติวรดา    วังโพธิ์
37. เด็กหญิงประภาภรณ์    ทองนาค
38. เด็กชายชัยมงคล    โพธิ์ศรีไม
39. เด็กชายรัชนาท    จันทร์เต็ม
1. นายกฤษดากร    นิลเกษ
2. นางสาวนริศรา    นิลแสงศรี
3. นางสาวนิยากร    จันทาฟ้าเลี่ยม
4. นางบุศราคำ    เคหฐาน
5. นางสาวบุษรา    บุตรพรม
6. นายปรพล    รังษา
7. นายพุฒ    เคหฐาน
8. นางสาวรุ่งนภา    แก้วคำ
54 58 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงบุรพร    วันทอง
2. เด็กหญิงธรรมนิตย์    พันธ์ชักทรัพย์
3. เด็กหญิงชลพรรษ    พินิจภาระ
4. เด็กหญิงสุภัสสร    สุขสะอาด
5. เด็กหญิงมนัสนันท์    พระสุพันธ์
6. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    บุญพุฒ
7. เด็กหญิงปิยะพัชธ์    ปัณณวัฒนานนท์
8. เด็กหญิงพิชญธิดา    อ่อนสา
9. เด็กหญิงเบญวรัตน์    บุตรี
10. เด็กหญิงจิตติคุณ    พงศ์ดารา
11. เด็กหญิงนิฐินันท์    จันดาวงค์
12. เด็กหญิงกนกทิพย์    ทองสวัสดิ์
13. เด็กหญิงธัญวรัตน์    มิลลิมาตร
14. เด็กหญิงภาตรีญา    ภารชาตรี
15. เด็กหญิงสุกัลญา    วันเพ็ญ
16. เด็กหญิงเบญญาดา    ทัศบุตร
17. เด็กหญิงอารยา    สมมิตร
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พลหาญ
19. เด็กหญิงวรัชญา    บุญกัณฑ์
20. เด็กหญิงประภัสสร    เพ็ชรเล็ก
21. เด็กหญิงศิราภัทร    เถาว์แสน
22. เด็กหญิงนัทธมน    ม่วงเผือก
23. เด็กหญิงธิดา    แซ่ว่าง
24. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คุ้มผล
25. เด็กหญิงวนัสนนท์    สุดทอง
26. เด็กหญิงธนัชชา    ตะนุมาตย์
27. เด็กหญิงไอลดา    ปริญญาสกุลวงศ์
28. เด็กหญิงพัชรวิไล    เกื้อทาน
29. เด็กหญิงณัฐธิดา    คำมุงคุณ
30. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศาสตราชัย
31. เด็กชายพงศภัค    ไชยพันธ์
32. เด็กชายปฐวี    กมลรัตน์
33. เด็กชายเอกรินทร์    แก่นของ
34. เด็กชายภาณุวิชญ์    เผ่าหอม
35. เด็กชายธีรภัทร    มาลาอุตม์
36. เด็กชายวรวิทย์    พันธการ
37. เด็กชายอาญาฤทธิ์    อ้วนออร์
38. เด็กชายรัชภูมิ    จารุจิตร
1. นายจักรกริช    พรมเสน
2. นางพิสมัย    ศรีพุทธรินทร์
3. นางสาวมะลิวรรณ    วาจิตร
4. นายรัชมัง    แสนวงค์
5. นางรุจิรา    ตุ้มมล
6. นางสาวสุจิตรา    สมชม
7. นายอัมพร    เจริญวงศ์
8. นายเสรี    ศรีพุทธรินทร์
55 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    คำไพเราะ
2. เด็กหญิงรชนิชล    เชื้อสาวะถี
3. เด็กหญิงปาณิศา    อำพล
4. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    หอมอินทร์
5. เด็กหญิงศินิญญาณี    ศิริปัญญา
6. เด็กหญิงจิตตาภา    แคว้นคอมฉิม
7. เด็กหญิงชะลันดา    โสดาศรี
8. เด็กหญิงประภัสรา    บรรจง
9. เด็กหญิงพิชญาภัค    ทานกระโทก
10. เด็กหญิงพิชธิดา    ราศรี
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วพิกุล
12. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา    วารินทร์ธนากานต์
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บาลี
14. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ทองคำ
15. เด็กหญิงลลิตา    พาที
16. เด็กชายเกียรติยศ    ฤทธิสิทธิ์
17. เด็กชายณัฐดนัย    พลดงนอก
18. เด็กชายปธานิน    อุทัยรัตน์
19. เด็กหญิงปุณณิชา    เขษมภูริชกานต์
20. เด็กชายเจษฎา    ศิริโคจรสมบัติ
21. เด็กชายทศพล    พิมพ์ศรี
22. เด็กชายกีรติ    สุริพันธ์
23. เด็กชายพัฒนโชติ    ประระทัง
24. เด็กชายวัชรพงษ์    สีมาพล
25. เด็กชายสุรสิทธิ์    แสนสุข
26. เด็กชายธราทิป    โยธานัก
27. เด็กหญิงสุมิตรา    ทุงจันทร์
28. เด็กหญิงณัฐชาพร    ดีโนนอด
29. เด็กหญิงสุชาดา    ศรีมงคล
30. เด็กหญิงกรกานดา    โพธิ์ขันชัย
31. เด็กหญิงศศินิภา    วงษ์ยาริทธิ
32. เด็กหญิงอัศวาภรณ์    ปุผาลา
33. เด็กหญิงฐิติพร    ผดุงแพทย์
34. เด็กชายธนัช    เขตขันธ์
35. เด็กชายฉัตรมงคล    ด้วงตะกั่ว
36. เด็กหญิงจิรัชญา    บุญประกอบ
37. เด็กหญิงพิมลวรรณ    งวงช้าง
38. เด็กหญิงภูณิศา    เขษมภูริชกานต์
39. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ    เอกศิริ
40. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    กระยอม
1. นางสาวกรรณิการ์    กมลพันธ์
2. นางฉวีวรรณ    ทีเหล็ก
3. นางนวลจันทร์    พลดง
4. นางสาวพัสรินทร์    บะคะ
5. นายภูมิพัฒน์    สิทธิทัศน์กุล
6. นางสาวมะลิวรรณ์    ดีสุด
7. นางสาวสายสุดา    ประโพธิ์ทัง
8. นายอนุวัฒน์    โนนโพธิ์
56 60 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ดาบคำ
2. เด็กชายนิติภูมิ    จะเซ่นรัมย์
3. เด็กชายวรากร    เงินชัยภูมิ
4. เด็กหญิงขวัญจิรา    ชวดสูงเนิน
5. เด็กหญิงจิราพร    อ่วมอิ่ม
6. เด็กหญิงชนิภรณ์    ภาแก้ว
7. เด็กหญิงฐิติชญา    กล้าพิมาย
8. เด็กหญิงพรสุดา    โชคกลาง
9. เด็กหญิงอรอุมา    ซาไธสง
10. เด็กหญิงอาริสา    บุญกระโทก
11. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรวิเศษศิริกุล
12. เด็กชายนิพัฒน์    จัตุรัส
13. เด็กชายศุภมิตร    คำโหมด
14. เด็กชายสุพสิน    สังสัมฤทธิ์
15. เด็กชายสรุจ    โพธิ์จันทร์
16. เด็กชายอัฐตินันท์    จันทร์อ่อน
17. เด็กชายอภิเชษฐ์    ศรีนวลจันทร์
18. เด็กหญิงกิตติมา    ธงไชย
19. เด็กหญิงณัฐญา    มะโรงมืด
20. เด็กหญิงธันยธรณ์    เชียงมา
21. เด็กหญิงศศิธร    วงคง
22. เด็กชายภูมินทร์    ปาปะไพ
23. เด็กหญิงอนุสรา    เพวงค์
24. เด็กหญิงอินทิมา    แลสูง
25. เด็กหญิงวรรณเรศ    แถมดอน
26. เด็กชายธีรภัทร    สันทิศ
27. เด็กหญิงชัญญานุช    วงศ์ศิริ
28. เด็กหญิงประภัสสรา    สีลำโกน
29. เด็กชายณัฐวุฒิ    นิสกุล
30. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    นาไพวัน
31. เด็กหญิงรัตนาพร    ชินรัตน์
32. เด็กหญิงยุวธิดา    ภูมิภาค
1. นายจินดา    พลอ่อน
2. นางนงเยาว์    ภาษี
3. นางวิชชุตา    โสไธสง
4. นายสรศักดิ์    ซุนเฮงกุล
5. นางสิริพร    วิวาโค
6. นายสุรเดช    กาญจนศร
7. นางสาวหทัยชนก    วรรณกุล
8. นายเฉลิมพร    สารศรี
57 61 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงธิดา    โชติพงษ์
2. เด็กชายพีรดนย์    ชอบสูงเนิน
3. เด็กหญิงวรกานต์    ราชรักษ์
4. เด็กชายธัญพิชชา    แสงฟ้าม่วง
5. เด็กหญิงธนพร    สีแสงลัด
6. เด็กหญิงโชติกา    สุวรรณไตร
7. เด็กชายจิรวิทย์    แสนพาน
8. เด็กหญิงธนวันต์    ปุริวัฒน์
9. เด็กชายจินตนา    อาจชัยภูมิ
10. เด็กหญิงพริบพันดาว    พะมณี
11. เด็กหญิงพรนภัส    นวธาตรี
12. เด็กชายนิติ    ตรีดำรง
13. เด็กชายธนาวุธ    ราชวงค์
14. เด็กหญิงนันท์นภัส    วรุณดี
15. เด็กหญิงณิชกานต์    ศรีเตชะ
16. เด็กหญิงณัฐชยา    คำแพงศรี
17. เด็กหญิงวราสิณี    ศิริเชื้อวัฒนกุล
18. เด็กหญิงณัฐนันท์    ทะแพงพันธ์
19. เด็กหญิงพาทินธิดา    ปริวัตร
20. เด็กหญิงณัฐรินีย์    เมธาสิทธิกุล
21. เด็กหญิงอภิรดี    สมนึก
22. เด็กหญิงเขมจิรา    สมิทธิ์ภากร
23. เด็กหญิงอดิญาดา    เลิศสิมา
24. เด็กชายพีรพล    พรหมศร
25. เด็กหญิงธนัญญา    บุราณเดช
26. เด็กหญิงวรัญญา    จำปาเพชร
27. เด็กชายปวิช    พูลเกษม
28. เด็กหญิงภัทรภร    แอนจี้ อินทะวงศ์
29. เด็กชายธีรวิชธนิน    ธนิกศุขนิธิพัชร
30. เด็กหญิงติชิลา    บึงราษฎร์
31. เด็กหญิงญดา    สิทธิบดีกุล
32. เด็กหญิงวริศรา    ฉัตรวิริยะ
33. เด็กชายปพนวิตร    จังคศิริ
34. เด็กหญิงชัญญพัชร์    เลิศทินรัตน์
35. เด็กหญิงเบญญาภา    ชัยกัณหา
36. เด็กหญิงกุลปริยา    ฆ้อนทอง
37. เด็กหญิงณัฐกฤตา    นิคมภัคดิ์
38. เด็กหญิงมาลินี    พันศึก
39. เด็กหญิงดาราภิรมย์    ฉัตรชมชื่น
40. เด็กชายสหพล    พรหมศร
1. นายธิติ    บุดดีคำ
2. นายปริญญา    ประณิธาน
3. นางสาวร้อยแก้ว    ธรรมรัตน์
4. นายสมบูรณ์    โคตรสขึง
5. นายสิทธิโชค    สรรค์นิกร
6. นายไมตรี    เย็นวัฒนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................