งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 374
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวมณีรัตน์    ศิริวงศ์
1. นางศิริเพ็ญ    กลั่นสมจิตต์
2 2 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    สะพะจะโปะ
1. นายสันติ    นารถสมบูรณ์
3 3 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    สุมพะชาลี
1. นางรุ่งอรุณ    อ่อนนุ่ม
4 4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นางสาวศิริลักษณ์    บัวขัน
1. นายสุดสาคร    ศรีทะหา
5 5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นางสาววราพร    ไชยธงรัตน์
1. นางทองปอนด์    ผ่องอำไพ
6 6 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุพัฒชา    เที่ยงสันเที๊ยะ
1. นายสุนิต    บุญชัยยง
7 7 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงเอมิตา    เปรมเดชา
1. นางสุลัตดา    สินธุวงศานนท์
8 8 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นางสาวนารีรัตน์    ศิลปศาสตร์
1. นางอรัญญา    ไชยชนะ
9 9 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 1. นางสาวปองทิพย์    คำชมภู
1. นายสุวิทย์    สุตะโคตร
10 10 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงมาฆวรรณ    บูรณะ
1. นายจักรพงศ์    สัจจา
11 11 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงอริศรา    ธรรมเกาะ
1. นางสุพิน    ทาสันเทียะ
12 12 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงนันทิชา    ทิ้งรัมย์
1. นางสาวอโณทัย    พิสาดรัมย์
13 13 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงจิราวดี    บำรุงวัตร์
1. นางสมพร    พรหมมาดวง
14 14 โรงเรียนบ้านอีหมุน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงกัญชพร    ชมชื่น
1. นางธนภรณ์    ขันธ์ดวง
15 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นางสาวจริญญาภรณ์    แสงจันทร์
1. นางวิไลพร    ชินสีห์
16 16 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงณิชากร    แก้วล้วน
1. นายคณิต    วรสาร
17 17 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงมนันยา    พรหมเลิศ
1. นายวทิพงศ์    ศรีสันต์
18 18 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ    เปาวะนา
1. นางสุพัตรา    สร้อยสิงห์
19 19 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงตรีรักษ์    หาญณรงค์
1. นางเสาวนีย์    วงษาชัย
20 20 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 1. นางสาวรัตนาภรณ์    ศรีเพชร
1. นายวินัย    ดีดวงพันธ์
21 21 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    บุญชู
1. นางสมควร    ตาปราบ
22 22 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงอาภาภัทร    นามเดช
1. นางจันทนา    ชมนาวัง
23 23 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณพร    แดงใหม่
1. นางธิดารัตน์    ตีเมืองสอง
24 24 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงช่อผกา    คำแพง
1. นางณัฐิยา    ชาลี
25 25 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนวดี    แก้วกาสี
1. นางบัวไข    เทียบโพธิ์
26 26 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงวิราวรรณ    หลวงหลาก
1. นางอุทัย    อัศม์เดชา
27 27 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสารินี    วงขีลี
1. นางกันทิมา    ดวงเพชรแสง
28 28 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ    ผ่านพรม
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์    ยางธิสาร
29 29 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุรัญญา    เกวียนสูงเนิน
1. นางสุภาวดี    สมาคม
30 30 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสินจัย    แก้วมูลมุข
1. นางกัตติกา    คำสีแก้ว
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตญา    สารสอน
1. นายสุทธ์ใจ    กมลตรี
32 32 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงพุทธชาติ    ภูมิคอนสาน
1. นางจิราภรณ์    ถนัดค้า
33 33 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวกัลยรัตน์    พรมดี
1. นางสาวสุชาดา    พรมแดง
34 34 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ยวงทอง
1. นางวิลาวัณย์    ประวาสุข
35 35 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    พันธ์ศรี
1. นายอนุชาติ    นามนนท์
36 36 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แง่นาเหนือ
1. นายอัมพล    ชาสงวน
37 37 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    ศรศรี
1. นางเสงี่ยมพร    ใยเพ็ง
38 38 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    โคตวงษา
1. นางปราณี    ตะนะคี
39 39 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวฐิติรัตน์    จันทเนตร
1. นางชลธี    วรรณลี
40 40 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอนงค์    นิลทระ
1. นายเกียรติชัย    ภูมิเพ็ง
41 41 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงผกามาศ    พยุงวงษ์
1. นางสาวปรียา    เดชโยธิน
42 42 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศิรประภา    ทารักษ์
1. นางมลวิภา    พรมรักษ์
43 43 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เหลาอั๋น
1. นายศิริพงค์    สมอุ่มจารย์
44 44 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    สารพันลำ
1. นางธณัติตา    ปานแก้ว
45 45 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงธีราพร    ภูครองทุ่ง
1. นายประสงค์    ภูขันสูง
46 46 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    วังราช
1. นางจีราภรณ์    แก่นท้าว
47 47 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 1. นางสาวนริศรา    พิทพ์มูล
1. นางจิรดา    แบมป์ตัน
48 48 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ไชยศรี
1. นางสิริจันทรา    เวชกามา
49 49 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงหทัยชนก    ทองจันทร์
1. นายสิทธิศาต    ไมลาศรี
50 50 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงฐิติพร    อินทร์อ่อน
1. นางสาวเทวธิดา    กลางหล้า
51 51 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงธิดา    ชนะชัย
1. นางขวัญนภา    เวชกร
52 52 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอภิสรา    กราบทอง
1. นางสาวศุภนิช    มั่งมีศรี
53 53 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงพนิดา    นาบุญ
1. นางสาวชลทิพย์    บุญถือ
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงสุกันยา    นาราทร
1. นางเอื้อมพร    ยศปัญญา
55 55 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    บุตสีเขียว
1. นายสุภวัฒน์    สามุงคุณ
56 56 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสริตา    ชมรส
1. นายรุ่งโรจน์    สาระกุมาร
57 57 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิตา    คงกระเรียน
1. นางสาวพิศมัย    สุวรรณ์สาร
58 58 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอรอนงค์    พรมสาร
1. นางสาวจิฬ    นามศรีโคตร
59 59 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงนภัสสร    มาตะรมย์
1. นางสาวสดใส    เพิ่มพูล
60 60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงชนิตา    สุดแก้ว
1. นายอรรถพล    หวังผล
61 61 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    สุตตะบุตร
1. นางสุปราณี    ไตรยางค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................