งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 373
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายสุรชัย    นามกอง
1. นายบรรชา    พานทองสิม
2 2 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายวีรวุฒิ    อินบรรทด
1. นายวรวิทย์    แสงสวัสดิ์
3 3 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายวิริยะ    หอมการะเกตุ
1. นายวัฒนา    วงศ์แหล้
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายธนากร    แสงเสน
1. นายสุภีร์    แรงน้อย
5 5 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายภัทราวุธ    น้อยอามาตย์
1. นางวันเพ็ญ    คงสุขดี
6 6 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายจักรินทร์    ศรีลำไพ
1. นางกานดา    ใจศิริ
7 7 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายธีรศักดิ์    สระแก้ว
1. นายทรรศิน    บุญสุยา
8 8 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายนคร    ส้ำผึ้ง
1. นางขวัญลดา    ทองพุ่ม
9 9 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายอัดธนนท์    กุดวงค์แก้ว
1. นายศรายุทธ    วงศ์บาสก์
10 10 โรงเรียนบ้านโอทะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    แสนบัวคำ
1. นายนัคพล    จงมั่งคั่ง
11 11 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. นายธีรภัทร์    ประชากลาง
1. นายวิษณุ    ปาระจูม
12 12 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายเจษฎา    พลรักษา
1. นายสุนทร    ศรีสุรักษ์
13 13 โรงเรียนบ้านแทรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายภาสกร    ไพบูลย์
1. นายชม    จุดาบุตร
14 14 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายธนดล    พรมเวียง
1. นางราตรี    เรืองทอง
15 15 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายพันธกานต์    ดวงบัณฑิตย์
1. นางเยาวดี    วุฒิวงษ์
16 16 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายนันต์ทกร    ยกเทพ
1. นางอุไรวรรณ    พงษ์สุวรรณ
17 17 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายภานุพงษ์    ภูครองตา
1. นางสาวศิริรัช    จำปาเพ็ง
18 18 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายวัชรา    ปาระมี
1. นางสาวบังอร    จดจำ
19 19 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายจิตติ    จันทร์แก้ว
1. นายวีรวัฒน์    คตะวงศ์
20 20 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 1. นายเกรียงไกร    มลิรัตน์
1. นายนันทพล    เรืองริวงศ์
21 21 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ปัดถานัง
1. นางสมควร    ตาปราบ
22 22 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายอานนท์    สีสัน
1. นายสุทิวัส    กอรัมย์
23 23 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายพงษ์โชติ    นาสร้อย
1. นายสาโรจน์    วรแสน
24 24 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายอมรเทพ    อ่อนผิว
1. นายอภิชาติ    ชินวงศ์
25 25 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายเสกสันต์    พรมมิ
1. นางสาวรัตนา    ประกอบนันท์
26 26 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายภาณุพงษ์    สารพันธ์
1. นายจิรศักดิ์    กล้าวิจารณ์
27 27 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นายปรวัฒน์    แก้วเจริญ
1. นายสมหมาย    ผามล
28 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายสิทธิพร    ศรีกุล
1. นางกนกวรรณ    อรรถวัน
29 29 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ชมโคกสูง
1. นางอรุณศรี    สีหปัญญา
30 30 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายเอกรินทร์    ขุ่มด้วง
1. นางรัตนาพร    ชัยนา
31 31 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นายธนากร    ดอนสุวรรณ
1. นางมะลิ    แสนบุตร
32 32 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายชิณวัฒน์    เชื่อมไธสง
1. นางสาวมาลี    นันกระโทก
33 33 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    โพธิ์ศรีจันทร์
1. นางสาวกาญจนา    พรหมหล้า
34 34 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายกรนันท์    ชาวหันคำ
1. นายวิษณุกร    สดมสุข
35 35 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายเทิดศักดิ์    บุตทศ
1. นางละอองดาว    ทองใบ
36 36 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายศรชัย    เชิดสะภู
1. นางสาวศิวาพร    นามบุตร
37 37 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    จันลา
1. นางสาวนิรัตน์ดา    สำแดงภัย
38 38 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายธีร์เดช    อ้วนโสดา
1. นางปราณี    ตะนะคี
39 39 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภานุพันธ์    ขันบุตรศรี
1. นายวุฒิชัย    ธิมาชัย
40 40 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นายกฤษดา    บุญเกิด
1. นางสุมาลี    พรมยาลี
41 41 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายสิทธิโชค    เศวตศิลป์
1. นางนิลุบล    สายบุญมี
42 42 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายอริสร    จิตรมั่น
1. นางนงคราญ    สาธรพันธ์
43 43 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายวชิราวุธ    พาเคน
1. นางกมลพรรณ    ช่างหล่อ
44 44 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายเอนก    หล่อนดี
1. นางสาวธนิตา    อุปสิทธิ์
45 45 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นายอำพล    ร้อยแก้ว
1. นางพัชรินทร์    จำนงค์บุญ
46 46 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายผดุงเกียรติ    เพ็งคำ
1. นายธีปะกร    ศรีจันทร์
47 47 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายจักรินทร์    ทองพูน
1. นาง ณัฐนรี    อินทสิทธิ์
48 48 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายบารมี    ทิพวัน
1. นายสมชาย    เทียมสอาด
49 49 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายศรายุทธ    มั่งคั่ง
1. นางสายทอง    ขันธสอน
50 50 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. นายอดิศร    บุญธรรม
1. นางทองหน่วย    สุริโย
51 51 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายอนุวัฒน์    รานอก
1. นางสาวฉัตรมณี    ประสิทธิ์นอก
52 52 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายสุรพจน์    แสงหิม
1. นางเยาวรัตน์    วิมุขติบุตร
53 53 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายสาโรช    วิชนะโภชน์
1. นางสาววิมลมาลย์    ชำนาญกุล
54 54 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายชาตรี    แสงราช
1. นางสมลักษณ์    วิบูลย์คำ
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์    คำภีระ
1. นางกิตติยาพร    วรรณพงษ์
56 56 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายเกรียงไกร    ทุมแก้ว
1. นางสาวนวพร    จักรนารายณ์
57 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    บำรุงเอื้อ
1. นายวิทยา    วงษ์ไชยา
58 58 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 1. นายณฐกร    ทองเฟื่อง
1. นางสาวจิฬ    นามศรีโคตร
59 59 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    มณีกันต์
1. นางสาวกนกพร    เกียรติวราภรณ์
60 60 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    รินอาโปร์
1. นางโฉมวิไลย    สุรัตน์ภิรมย์
61 61 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ชัยเสริม
1. นายธนภัทร    สิงห์จินดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................