งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 372
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงนริสา    คลังกลาง
1. นายอิศรา    ดาทองงอน
2 2 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    นิลประดิษฐ์
1. จ.ส.อ.ชลธาร    มิตรตะขบ
3 3 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงกฤตติยา    กระแสเทพ
1. นายวินัย    ยืนชนม์
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์    เพ็งไธสงค์
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ    แพะขุนทด
5 5 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงกฤติยา    บุญรอด
1. นายชยพัทธ    สีลาโคตร
6 6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกรวี    การิโส
1. นางลำดวน    มินไธสง
7 7 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ประเสริฐนู
1. นางเสาวลักษณ์    เจือกุดขมิ้น
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    แย้มบางยาง
1. นายราเชนทร์    จุลทุม
9 9 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสุรดา    ท่องพิมาย
1. นายวิทยา    ทอนฮามแก้ว
10 10 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สระทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล    บุตรศรี
11 11 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงสุพิญญา    จำนงนอก
1. นางสาวนภัสกร    คำแย้ม
12 12 โรงเรียนวัดอิสาณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงพิชญาดา    อุทธี
1. นางฐานิตา    จันทร์หยวก
13 13 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    คำวิเศษ
1. นายสัจจา    สว่างภพ
14 14 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงปิ่นปริยะฉัตร    บุญแสน
1. นายสิปปวิชญ์    สุมารี
15 15 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    คำแพง
1. นางอุไล    คำศิริรักษ์
16 16 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงมัลลิกา    สุวรรณไตร
1. นางสอาด    สุวรรณไตร
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ศรีพันธบุตร
1. นางเกษมณี    พุกหน้า
18 18 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพรพฤติกร    โยธามาตย์
1. นางเบญจมาศ    อ่อนทะเล
19 19 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สารปัญญา
1. นายโครงการณ์    เรือนแก้ว
20 20 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุพรรษา    วงศ์แสง
1. นายสมใจ    ศรีจันทร์
21 21 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงดลลชา    ซีกพุดซา
1. นางแสงอรุณ    รัตนศฤงค์
22 22 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    เพชรมาก
1. นางธิติยา    กลมวงศ์
23 23 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก    ขอผลกลาง
1. นางสาวเปรมกมล    รัตนกลาง
24 24 โรงเรียนบ้านกระบี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    จันทร์หอม
1. นาง สนทนา    บุญกัณหา
25 25 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    บุญเฮียง
1. นางสาวอรัญญากร    เสตเตมิย์
26 26 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตา    เหล่าลำขาม
1. นางเกศินี    แสนพันดร
27 27 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    นาคคง
1. นางสาวณัฐรุจา    วรรณเสริฐ
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงภคพร    สมภาวะ
1. นางภัทรวดี    เชื้อพนมนิธิยา
29 29 โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุธาสิณี    ขุนอินทร์
1. นางอรุโณทัย    โพธิ์พุดซา
30 30 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงมัธนา    หวานเนื้อ
1. นางวิลาวัลย์    อ้มเถื่อน
31 31 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงพรย่า    ตราชู
1. นายจิรวัฒน์    เกษเงิน
32 32 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงวรัทยา    ว่องวัฒนากูล
1. นางจิราภรณ์    ถนัดค้า
33 33 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงอภัสสร    เอี่ยมเฉวก
1. นายเสถียร    ลำโกน
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุธินัณ    เรืองสุข
1. นางกรรณิกา    มะลิงาม
35 35 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงนิยดา    ก่ำมอญ
1. นางภาวนา    บริบูรณ์
36 36 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    กุลวงศ์
1. นายธนภัทร    คำทะเนตร
37 37 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงพุธิตา    เอกฉัตร
1. นางมณี    ประดับศรี
38 38 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชณัญญา    สีโย
1. นางมะลิ    คงเพชร
39 39 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสาวรินทร์    ปุยปัญจะ
1. นางเกศรินทร์    ชาวเมืองโขง
40 40 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปวินรัตน์    ศรีคำภา
1. นางนภกช    พิมพ์สุวรรณ
41 41 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงจรัญญา    คำสนาม
1. นางเสาวนีย์    แก้วสมศรี
42 42 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงโสภิดา    ชาชุมพร
1. นางสุจิตรา    ก้อนด้วง
43 43 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา    นกทอง
1. นางวิจิตรา    ทองผา
44 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงธันย์วิดา    บรรเทา
1. นางสาวไอยลดา    แสนนา
45 45 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    เตชะ
1. นางชูศรี    ภูมิสายดร
46 46 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาดา    หมั้นจิตร
1. นายอรุณรุ่ง    โตพัน
47 47 โรงเรียนบ้านลาด สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราวดี    จันนา
1. นายชัยวุฒิ    เตศิริ
48 48 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงฐิตาพร    สิงยะเมือง
1. นางวนิดา    ปิยรัตนพันธ์
49 49 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    ขำมะณี
1. นางสายทอง    ขันธสอน
50 50 โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงกนกพร    สีษะนัง
1. นางวนิภา    กันจินะ
51 51 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพรชนก    เดชไธสง
1. นางสุจิตรา    รัตนดาวเรือง
52 52 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    เนตรภักดี
1. นางนวลจันทร์    อินพิทักษ์
53 53 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงไอญาริน    ทับพรม
1. นางบุญเรือน    จูแจ่ม
54 54 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงมนัสวีร์    ดวงอุปะ
1. นางสาวจาริณี    สีหะวงษ์
55 55 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงวัชราพร    ถนอมทุน
1. นายพัฒนะ    เส่งมูล
56 56 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพาขวัญ    หอมวุฒิวงศ์
1. นายมนัสพงศ์    ภูบาลชื่น
57 57 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    ศรีมณีรัตน์
1. นางสุจิตรา    ปู่วัง
58 58 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชนากานต์    อุดร
1. นางพิสมัย    ศรีพุทธรินทร์
59 59 โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงพรธิชา    ยิ้มแย้ม
1. นางธันยพร    เกตุเพ็ง
60 60 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงศศิกานต์    จันทะคาด
1. นายเฉลิมชัย    อยู่สาโก
61 61 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิษา    ปัตตานี
1. นายสุพจน์    ภูพันธ์พร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................