งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 371
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงทินมณี    แสงชัยวัน
1. นายชัชพงศ์    สายนวล
2 2 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    เรืองกระโทก
1. นางเสาวคนธ์    พลฉิมพันธุ์
3 3 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ศรีสุวรรณ
1. นายกฤษฎา    ศรประดิษฐ์
4 4 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นางสาวณัฐกานต์    อโศกบุญรัตน์
1. นายชลทิศ    สีหานาวี
5 5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ทะสูรย์
1. นางทองปอนด์    ผ่องอำไพ
6 6 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวจิราภรณ์    คนขยัน
1. นางสาวเฟื่องฟ้า    เรืองโพน
7 7 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    เปรมเดชา
1. นางนิตยา    เจนนาวิน
8 8 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    เยาวยุบล
1. นางนวลศรี    สายวงษ์
9 9 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงมารตี    สดศรีจันทร์
1. นางพิมพา    มือขุนทด
10 10 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงยุวธิดา    ดวงใจ
1. นายนิติวรรณ    แหวนอ่อน
11 11 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    แสงเพ็ชร
1. นางอาจารีย์    ชาติเชยแดง
12 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงนิภาธร    ทองด้วง
1. นายธานินทร์    แสดรัมย์
13 13 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงนารินทร์    ศรีลาชัย
1. นางศศิวิมล    บางกระ
14 14 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นางสาวสุภาภรณ์    แสนสุข
1. นายวีระยุทธ    จันทร์เหลือง
15 15 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณิภา    ชัยหาญ
1. นางสาวรสรินทร์    โสลี
16 16 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงภาวิณี    สีไสย
1. นางสาวศิริลักษณ์    มณีนพ
17 17 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงทิตา    ทุมกระโทก
1. นายวรศักดิ์    สุขใจ
18 18 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงฟารีดา    สมนึก
1. นางสาวสุธาสินี    พานิชกุล
19 19 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สินสุพรรณ
1. นายปุญชรัศมิ์    แผ้วพูลสวัสดิ์
20 20 โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุรตินา    วิชัยวงษ์
1. นายกาญจน์ธนัต    ธัญญอัครพัฒน์
21 21 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    กองกระโทก
1. นางสาวจิราภา    นาศรี
22 22 โรงเรียนบ้านโคกกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงจินตพร    หมื่นศรีพรม
1. นางจริยา    วิไธสง
23 23 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงสุภามาส    สมมารถ
1. นางสมเวียง    มุ่งอิงกลาง
24 24 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงน้ำตาล    บุญลา
1. นางคนึงนิจ    ธรรมจักร์
25 25 โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอัญชลีพร    พาแก้ว
1. นางยุพาลักษณ์    ใจถวิล
26 26 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์    เพ็ชโรภาส
1. นางสุชาดา    พัศดร
27 27 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    วงศ์ตาแพง
1. นายอิสระ    วงษ์ดี
28 28 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงอรัญญา    หารบุรุษ
1. นางวรภัณฑิรา    บางใบ
29 29 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สนมะเริง
1. นางสาวศิรินภา    ภูมิโคกรักษ์
30 30 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ดงกระโทก
1. นายวีรพล    เพียรยิ่ง
31 31 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตา    บุญประเสริฐ
1. นางเกษศิรินทร์    ธนะไชย
32 32 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงธิติพร    เนียมชัยภูมิ
1. นายเจริญทรัพย์    ขอบพิมาย
33 33 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวกัญญาณัฐ    พรมชมชา
1. นายประยูร    ศรีโนนยาง
34 34 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงเขมิกา    เนินแก้ว
1. นางอัมพร    สมสุระ
35 35 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    เวฬุวนารักษ์
1. นายสมชาย    ศรีตาแสง
36 36 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอรุโณทัย    จู่มา
1. นางวราพร    มานันที
37 37 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงอริศรา    ฤทธิ์วิเศษ
1. นางวินัฎฐา    สิงห์เทพ
38 38 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงนลินรัตน์    ประเสริฐสังข์
1. นางอัญชลี    วงค์เทวราช
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เทียนหอม
1. นายชาญชัย    เทียนหอม
40 40 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    นาทองคำ
1. นายสราวุธ    สระแก้ว
41 41 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นางสาวปิยะนุช    การะกิจ
1. นางสง่า    วงศ์สวัสดิ์
42 42 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศิรประภา    ทารักษ์
1. นายศุภวุฒิ    กุกำจัด
43 43 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงมานิตา    ศรีคำภา
1. นายโกมล    เวียงทอง
44 44 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอภิญญา    บุพศิริ
1. นายเสทื้อน    อินทะประเสริฐ
45 45 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปิติกานต์    ศิริบุญ
1. นางชรินทร์ทิพย์    สิมมา
46 46 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงนฤดี    ศรีภูมี
1. นายฉลอง    เงินงาม
47 47 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณวิภา    ถาโคตร
1. นายสุริยา    นาระดี
48 48 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. นางสาวธิดารัตน์    มัฆวิน
1. นางกิตติพร    เสริมศรี
49 49 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงนงรัตน์    สาแก้ว
1. นางสาวณัฐยาภรณ์    กะการดี
50 50 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงศุภนิดา    อรัญมาลา
1. นางสาววิจิตรา    ชัยอาสา
51 51 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงธันยพร    สุชุน
1. นางนวลฉวี    จูงกลาง
52 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์    บุญจันทร์
1. นางสาวศิระกาญจณ์    อะนันเอื้อ
53 53 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงวรดา    ประพรมมา
1. นายศรนรินทร์    อยู่พนม
54 54 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์    ดวงแพง
1. นายจิรัฏฐ์    โพธิ์คา
55 55 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    วงษาลุน
1. นายธนพนธ์    ดวงสวรรค์
56 56 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. นางสาวอุไรวรรณ    พลแสน
1. นางบุญจันทร์    ไมตรีแพน
57 57 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงอนิศรา    พรมคำมูล
1. นายมนตรี    แก้วสมบูรณ์
58 58 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงศศิประภา    ธารีภูมิ
1. นางยุภา    บุญประชม
59 59 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญ์ทยา    ศรีพัฒน์
1. นางสาวรพีพร    เชื้อแพง
60 60 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงอนุสรา    กาหลง
1. นางลัดดา    โคตรทอง
61 61 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ไชยคำหาญ
1. นายธนภัทร    สิงห์จินดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................