งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 370
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงชุตินันต์    ศรีจำปา
1. นางกรรณิกา    มุ่งต่อม
2 2 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา    ชื่นพระกลาง
1. นางทิศารัตน์    เฉื่อยสูงเนิน
3 3 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กิรัมย์
1. นายสนอง    พนมรัมย์
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกุญณภัธร์    กองดี
1. นางอชิรญาณ์    สัตย์ซื่อ
5 5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    สุมังคเศษ
1. นางสาวธัญนันท์    ไชยฮะนิจ
6 6 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอรัญญา    จิตปรีดา
1. นางไพรวัลย์    นิลผาย
7 7 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ประเสริฐนู
1. นางเสาวลักษณ์    เจือกุดขมิ้น
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    คุ้มครอง
1. นายรามินทร์    ธรรมเจริญ
9 9 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสุวรรณนี    นุ่มนก
1. นางวิภารัตน์    ซ้ายสุพรรณ
10 10 โรงเรียนบ้านบักดอก สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงภูษณิศา    บาตรเต็มดี
1. นางสยุมพร    เจนรอบ
11 11 โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงเกตกนก    สุดลา
1. นางสาวสุพัตรา    นามขาว
12 12 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา    กงไธสง
1. นางพรพินธ์ุ    คนคิด
13 13 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงพัชริดา    คำวิเศษ
1. นางสาวยุพิน    บัวจันทร์
14 14 โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงวิจิตตรา    หลักคำ
1. นางวรรณภา    มนตรีโพธิ์
15 15 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงธิยาพร    ศิริจรรยา
1. นายอมร    ศิริอุเทน
16 16 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวิชุดา    นระทัต
1. นางกุนยากร    คำเดช
17 17 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงทัศนียา    เทมียะโก
1. นางละเอียด    ชละธาร
18 18 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงวารุณี    วันแสวง
1. นายไพรัช    มิ่งขวัญ
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอนงค์รตี    ชาญจิตร
1. นายทวี    ทัดเทียม
20 20 โรงเรียนบ้านป่งขาม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงธนนภา    เมืองโคตร
1. นายปิยะวัตร    นวลลักษณ์
21 21 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงอรอมล    พรมทอง
1. นางขวัญจิตร    ป้องนาน
22 22 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    ชมเชย
1. นายปรีชา    กิติพันธ์
23 23 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณพร    เปลกระโทก
1. นายวิโรจน์    ชุติมานุตสกุล
24 24 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงมธุรดา    วรภาพ
1. นางคณิศรา    ภู่ไหม
25 25 โรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพนิดา    แสงศรี
1. นางอรอุมา    พิมสอน
26 26 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    มหาพรม
1. นายเกริกการัณย์    ไชยคำภา
27 27 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    นาคคง
1. นางสาวณัฐรุจา    วรรณเสริฐ
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ยวงจันทร์
1. นายเอกพงษ์    เนตรวงศ์
29 29 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    มุ่งกล่อมกลาง
1. นางมยุรี    ตรีรัตนกุลพร
30 30 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงปาณิสรา    ภูมิรินทร์
1. นางรัชนี    ราชเพ็ง
31 31 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงบุญธิดา    คำผาย
1. ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์    สังฆธรรม
32 32 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงดารุณี    วารี
1. นายเชษฐา    โฮมวงค์
33 33 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงสุมิตตรา    กุลธรรม
1. นางชัชภรณ์    พาโพธิ์พันธ์
34 34 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงอลิษา    วรสาร
1. นายสุทัศน์    สาระไลย์
35 35 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงนราพร    บุตรสาร
1. นางอุบล    จันสว่าง
36 36 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอริศรา    นิวงษา
1. นายวิทยา    ลิ้มวงษ์ทอง
37 37 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงวิมลสิริ    ไกรวิเศษ
1. นายณัฐวุฒิ    ปิยะวงษ์
38 38 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เสนารัตน์
1. นางปิยะลักษณ์    ศิริวงศ์
39 39 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนิชาภา    กุลธานี
1. นางถมยา    มีชัย
40 40 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสิริยากร    โยธินทะ
1. นางพิมล    ถูระวรณ์
41 41 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงชาริดา    มาตรสี
1. นายมานพ    แพงวงษ์
42 42 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปรียาณัฐ    หยุดชม
1. นางบังอร    กองแก้ว
43 43 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงฐิภาวีร์    จีรพลธนพงษ์
1. นางสาวชวนพิศ    พันธ์สิงห์
44 44 โรงเรียนบ้านคึม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงเกณิกา    ผาอินทร์
1. นายสันติ    สุนันธรรม
45 45 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสาธิดา    พันธุระ
1. นายอารีย์    พุทธบุรี
46 46 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงมนชยา    คำภาศรี
1. นางอภัยวรรณ    คำภาศรี
47 47 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงโสภิตนภา    คำวงศ์
1. นางมัลลิกา    ศรีตนชัย
48 48 โรงเรียนบ้านเลียบ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    จูมศิลป์
1. นางสาวฉวีวรรณ    มูลมณี
49 49 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงศุภนิดา    เชิดชู
1. นางอธิกา    ชาญศรี
50 50 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงภณิดา    ศรีพุทธา
1. นางยุพิน    อดทน
51 51 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงอรัญญา    ล้ำเลิศ
1. นายประชัน    สีสุดทา
52 52 โรงเรียนกมลาลักษณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจินดามณี    ทิพนัส
1. นางสาวประณิตา    สุวงทา
53 53 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงฌานิศา    บัวระบัด
1. นายประมร    พรโสภณ
54 54 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงสุชานาถ    อัมพร
1. นางจันทร์เพ็ญ    เอี่ยมชัย
55 55 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงปลายฝน    กิจติคุณ
1. นายชวลิต    ชาลี
56 56 โรงเรียนบ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    พลจ่า
1. นางอนงค์    ไวว่อง
57 57 โรงเรียนบ้านปัก สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงศุภสุตา    แก้วพินิจ
1. นางสาวดาราพร    ทานัง
58 58 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงตรียานุช    บุตรภักดี
1. นางบังอร    บุญมาวัด
59 59 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงภาวิณี    โสดี
1. นางมยุรา    เถาว์ทิพย์
60 60 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ศาลางาม
1. นายสุชิน    บุญด้วง
61 61 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาลักษณ์    บุญนาค
1. นายฟิสิกส์    เรืองแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................