งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 037
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรพร    ปนทอง
1. นางสุภิญญา    ราชภักดี
2 2 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายอภิรักษ์    อิงกระโทก
1. นางยุพิน    แก้วไตรรัตน์
3 3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์    ภาคีอิสระ
1. นางวรสุดา    วงค์ธนานันท์
4 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายรพีภัทร    พรมคำน้อย
1. นางฐิติมาพร    สมบัติบูรณ์
5 5 โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงเจียระไน    นวลเจริญ
1. นางอารยา    โพธิ์มาตย์
6 6 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกมลชนก    มะโนขันธ์
1. นางภัชรากรณ์    พันธุโพธิ์
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงวิรดา    บำรุงภูมิ
1. นางสุนีย์    มุทาพร
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชญาภา    พูลเพิ่ม
1. นางสมถวิล    เชสูงเนิน
9 9 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ    แสนสา
1. นางแหวนเพชร    ทวีศักดิ์สมบูรณ์
10 10 โรงเรียนบ้านรุน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงวีรปรียา    จารุบุตร
1. นางวิลาวัณย์    ภูปุย
11 11 โรงเรียนมงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงทิชากร    รักษ์จันทึก
1. นางสาวยุภาพร    อุดมผล
12 12 โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์    เอสาตี
1. นางเบญจวรรณ    อาษากิจ
13 13 โรงเรียนบ้านอังกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกฤษณา    สมนึกตน
1. นางนันทวัน    กลางมณี
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    ศรีนวลใหญ่
1. นางภักตรา    ดลเจือ
15 15 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงนงนภัส    อุดน้อย
1. นางดวงจันทร์    ปะวรรณจะ
16 16 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงกนกกร    อินไชยา
1. นางเยาวรักษ์    ปุยะบาล
17 17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอริศรา    คำสมหมาย
1. นางสุมาลัย    จำเริญพานิช
18 18 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอรปรียา    อินทนา
1. นางอัจฉรา    จันทร์สระน้อย
19 19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอัญมณี    แก่นจันทร์
1. นางรัตนาภรณ์    ไชยเวช
20 20 โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงภัทรจาริน    คำศรีทา
1. นางธารทิพย์    โคตรสุโพธิ์
21 21 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    ทองนอก
1. นางอริสา    สิงห์บุตร
22 22 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    กุมรัมย์
1. นางสันทนีย์    หมั่นดี
23 23 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงปิยนันท์    ประสานตรี
1. นางพรรณี    หมั่นพิทักษ์พงศ์
24 24 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์    โทชัย
1. นางนิดาวรรณ    ดาลัย
25 25 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิประภา    ประจวบสุข
1. นายสมัย    มณีทัพ
26 26 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจันทณัฐ    ท้าวฤทธิ์
1. นางรัชนี    บุญเจือ
27 27 โรงเรียนบ้านดงปอ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายเนติพงษ์    เลื่อนแก้ว
1. นางปรัศนีย์    พหลทัพ
28 28 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงธลัสนันท์    บัวหอม
1. นางบัณฑิตา    นาราษฎร์
29 29 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุจิรา    พิลา
1. นางพันธ์ผกา    เทียบแสน
30 30 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    มั่นวงค์
1. นางโฉมยงค์    ขุมดินพิทักษ์
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงไอริน    บุตรแสนคม
1. นางอภิวรรณ    ดวงจันทิพย์
32 32 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายศิวกร    พรหมเกษ
1. นางงามตา    ลิมปิสวัสดิ์
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงสุกานดา    เอกกันหา
1. นางศิริธร    ปาปะขำ
34 34 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงภักต์พิมล    สายใจ
1. นายปราการ    สนทอง
35 35 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ชื่นตา
1. นายธีระพล    อ่อนพฤกษ์ภูมิ
36 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายมโนสิทธิ์    โนนริบูรณ์
1. นางสาววารุณี    พลหาญ
37 37 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา    สิงห์คำ
1. นางสุนิดา    ปิยะวงษ์
38 38 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงวรวรรณ    กิติศรีวรพันธุ์
1. นางพิศอุดม    พงษ์พวงเพชร
39 39 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    ขันอาสา
1. นางวิภาภรณ์    สายเนตร
40 40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสุภัสสร    มูลชีวะ
1. นางสาววิไลลักษณ์    หนูเสน
41 41 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    รัตนแสง
1. นางจงกล    ธนะมูล
42 42 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงเกวลิน    หินจำปา
1. นางสาวธีรณินทร์    ธวัชกุล
43 43 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงศุภวิภา    อันชำนาญ
1. นางราตรี    สร้อยสวัสดิ์
44 44 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    พรหมสุริย์
1. นางอรุณี    ซินเม
45 45 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    โต้งค้อม
1. นางลัดดาวัลย์    พรพนม
46 46 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพจมาน    สุจริต
1. นางนุดาวัลย์    สัมฤทธิคุณากร
47 47 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงสิริวิมล    มะลิสิงห์
1. นางวันเพ็ญฐศา    ศรีทา
48 48 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    แก้วทับทิม
1. นางอนงค์    สัตย์ซื่อ
49 49 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา    สวยสอาด
1. นางสุกันยา    ยิ่งใหญ่
50 50 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    แก้วทอง
1. นางเย็นจิต    โสภา
51 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงอารียา    โชคพิมาย
1. นางสาวอัจฉรา    คงนอก
52 52 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชลกานต์    แสนโคตร
1. นางทัศนี    วงศ์อารีย์
53 53 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงอนงค์พร    ด้วงปรึกษา
1. นางสาวรสริน    สงกรานต์
54 54 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงนิชาพัชน์    ศรีบุรินทร์
1. นางสาวจินตนา    แก้วเกษศรี
55 55 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    เรียงสารจอด
1. นางรุ่งอรุณ    นนทิจันทร์
56 56 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงอริสรา    ทาน้อย
1. นางสุภาพ    ปูนอน
57 57 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    พุทธจง
1. นายสมรชัย    ศรีสุพรรณ
58 58 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอธิตยา    จัตุรัส
1. นายศรศักดิ์    ไชยมงคล
59 59 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงอารยา    ชนะเพีย
1. นางอัชรา    ตั้งทวี
60 60 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ไพรัตน์
1. นางมะลิสา    โม้งปราณีต
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะพร    อัฆะรา
1. นางสุมิตรา    จันทรวิไล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................