งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 369
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายศิรวิทย์    ดีแก้ว
1. นางพิศมัย    บุรมย์
2 2 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    ลาดกระโทก
1. นายสาธิต    จังพานิช
3 3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายพัฒนา    กมลรัมย์
1. นางอรลักษณ์    ปรัชญาศาสตร์
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    จันสมุทร
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ    แพะขุนทด
5 5 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายทิพากร    จันหุนี
1. นางเอมอร    สุริโย
6 6 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายธิวากร    สกุลโพน
1. นางพสิษฐ์ตา    เลิศธัญทวี
7 7 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายกิตตินันท์    จันทร์มี
1. นายกิตติชัย    ศรีกุดเลาะ
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์    โคตรชาติ
1. นายราเชนทร์    จุลทุม
9 9 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายพีระภัทร    ครุฑสุวรรณ
1. นายคารม    สมสาย
10 10 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายคุณานนต์    โยธินรัตนกำธร
1. นางสาวจำเริญศรี    ศรีทองสุข
11 11 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายชวัล    วงษ์เวียน
1. นางปราณี    กลิ่นจันทร์
12 12 โรงเรียนวัดเทพรังษี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายนฤดล    กลางสวัสดิ์
1. นางกุหลาบทิพย์    มากพูน
13 13 โรงเรียนบ้านบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายปรัชญา    ไหวพริบ
1. นายธณานพช์    จันทร์สำโรง
14 14 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายวัชรมน    ขำสุทัศน์
1. นางวนิดา    สุภรัตนกูล
15 15 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายอดิศร    ศรีชินเลิศ
1. นางนิ่มนวล    โพธิ์ศรี
16 16 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายรัชชานนท์    เทพขาม
1. นางสาวมัลลิกา    จันทร์ศิริ
17 17 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    คงรัมย์
1. นายสงกรานต์    นนท์ตรี
18 18 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    หกลา
1. นายอุดม    ทองคำ
19 19 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายภาณุพงศ์    วิรัชลาภ
1. นางวิจิตราพร    คำสิงห์
20 20 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธนกฤต    โคตรลือไชย
1. นางสาวศรีจิตรา    เมืองโคตร
21 21 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายนราธร    ชะวางกลาง
1. นางแสงอรุณ    รัตนศฤงค์
22 22 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายจักริน    บาริสี
1. นายสุคิด    ขันธะหัตถ์
23 23 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายสิรดนัย    แก้วประทุม
1. นายเฉลิมพงษ์    เศรษฐจันทร
24 24 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชาย พัชรพล    ไมตรีพันธ์
1. นาง ศิราภรณ์    พานิช
25 25 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสิทธิกร    พรหมโชติ
1. นางอุษาวดี    บุตรวิเศษ
26 26 โรงเรียนนาโกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายปฏิพล    แสงรัมย์
1. นางบุญเรียบ    วดีศิริศักดิ์
27 27 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    ไพรัตน์
1. นางสุพัฒนา    สินไชย
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายโสภณวิช    ทองพันชั่ง
1. นายกษิตินาจ    วิเศษศรี
29 29 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายสุขสวัสดิ์    สุหร่าย
1. นางจีรพร    คงชุ่มชื่น
30 30 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายมินฐฎา    คามนา
1. นางทองปัน    สอนเอี่ยม
31 31 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายนิติกร    ลีล่ำ
1. นางเสาวนีย์    ขันเงิน
32 32 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายกฤษดา    ปินะกาเส
1. นางสาวจีระพร    กะตะศิลา
33 33 โรงเรียนบ้านต่างแคน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายบัณฑิต    จันวันดี
1. นายสว่าง    จิตรจักร์
34 34 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายการัณยภาส    ชมสวน
1. นางประนอม    วิวาสุขุ
35 35 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายนิพพิชฌน์    แก้วทอง
1. นางสาวอรุณรัตน์    โสมณวัฒน์
36 36 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ขันทะชา
1. นางสาวชุติมา    คะพันธุ์
37 37 โรงเรียนบ้านจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    เครือแสง
1. นางอัมราพร    เครือพงษ์ศักดิ์
38 38 โรงเรียนบ้านนางเลิศ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายเทิดเกียรติ    ศิริบุญ
1. นายเทอดพระเกียรติ    ศิริบุญ
39 39 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายชาญวิทญ์    กลางเมือง
1. นายสมควร    บัวสอน
40 40 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายวัศพงศ์    จันดี
1. นางภัทรนันท์    ดงยะโสภา
41 41 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายปรมินทร์    หนองหาร
1. นายสำราญ    บุญกลอย
42 42 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คิรีเขียว
1. นางสุพรรณี    อุทัยกรณ์
43 43 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายภูผา    สุวรรณศรี
1. นายเกรียงศักดิ์    ดวงตะวงษ์
44 44 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายชนะสิทธิ์    โพธิ์ศรี
1. นายเจษฎา    คำปัญโญ
45 45 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายรพีภัทร    ภูยาแพทย์
1. นางมัณฑนา    ภูขันสูง
46 46 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายอโณทัย    ธรรมกุลธีระกิจ
1. นายอรุณรุ่ง    โตพัน
47 47 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายกล้าณรงค์    มัครรินทร์
1. นายสุริยันต์    สะท้าน
48 48 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายธนากร    ศรีหล้า
1. นายสิทธิพล    ศิริวัฒน์
49 49 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายกฤตบุญ    ทำดีกุลโชติสถิตย์
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์    บุญหนัก
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายปัญจพนธ์    ประดาพล
1. นางเมธินี    โสดาลี
51 51 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธนาธิป    โนนนอก
1. นางสมทรัพย์    ลาดขามป้อม
52 52 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายวฤทธินันท์    สานนนท์
1. นางอรวรรณ    ต้นยวด
53 53 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    เจริญพล
1. นางดาหวัน    พิมพ์ศรี
54 54 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายบุลากร    ชนะสงคราม
1. นางนงเยาว์    ตุ้มวอน
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายภูชิต    ฐานวิสัย
1. นางกิติมา    สมวงษา
56 56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายปัณณฑัต    เจริญสุข
1. นางกาญจนา    ป้องสีดา
57 57 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายชัยชนะ    ตังทนาม
1. นางบรรทม    ทองเต็ม
58 58 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนภพ    หมื่นกุด
1. นายทวีชัย    สวัสดิ์พล
59 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายสิทธินันท์    หลงน้อย
1. นางศรัญญา    แก้วพรม
60 60 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายวรากร    เงินชัยภูมิ
1. นายเฉลิมพร    สารศรี
61 61 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวชิรพันธุ์    จันทร์แดง
1. นายปราโมทย์    รัตนคุณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................