งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 036
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนาดินดำ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ขำดี
1. นางผกากร    ศรัทธาสุข
2 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ปิ่นมณี
1. นางสาวพิมพ์ศิริ    แก้วตะพาน
3 3 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    คงรัมย์
1. นางลำพวน    ฤทธิแก้ว
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอำภาพร    ชัยสวัสดิ์
1. นางสาวเสาวนีย์    ไกยวรรณ
5 5 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นางสาวสุดารัตน์    ไกรยา
1. นางจิราภรณ์    ทาซ้าย
6 6 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกชามาส    กิ่งป้อง
1. นางอุบล    พลราชม
7 7 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์    ชาญนอก
1. นางพรรณี    สวนพลี
8 8 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงมัณฑิตา    ใสแสง
1. นายธวัชชัย    นาดูน
9 9 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงนิรชา    ข่วงทิพย์
1. นางพรสวรรค์    วงศ์ธรรม
10 10 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงวารุณี    หนูแก้ว
1. นางอรทัย    ไชยลาภ
11 11 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงดวงใจ    ชูจันทร์
1. นางเพ็ญแข    สองเมือง
12 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. นางสาวจิราลักษณ์    สีสุมา
1. นางชิดชนก    ศรีมหาพรหม
13 13 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงศิริบูรณ์    ลำภา
1. นางปุณยนุช    ศิริศุภกรกุล
14 14 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    แสนจันศรี
1. นางพูนทรัพย์    สรภูมิ
15 15 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ไชยทะเศรษฐ์
1. นางทัศนีย์    ยืนสุข
16 16 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา    มีเหง้า
1. นางสาวชญาดา    เอกอาษา
17 17 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ใสส่อง
1. นางสาวจีรภาภรณ์    บุญเพ็ง
18 18 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงบงกช    พันธ์ภักดิ์
1. นางสาวณัฐธิดา    ภาเรือง
19 19 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงรัตศิกานต์    คำผุย
1. นางสาวปาจารีย์    เพิ่มเพียร
20 20 โรงเรียนหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    บับพาน
1. นางชมัยพร    เสียงล้ำ
21 21 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นางสาวเมธาวี    ม่วงคำ
1. นางเต็มดวง    หวังปรุงกลาง
22 22 โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงอารินดา    ดาราย้อย
1. นางสาวอัจฉรา    สุขสำราญ
23 23 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    พลอนันต์
1. นางยุพิน    โพอุทัย
24 24 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงแก้วมณี    กัณหา
1. นางณิชรัตม์    แสงทอง
25 25 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวสุภาพร    สุขพิมาย
1. นางพรทิพย์    โมกศรี
26 26 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์    ยลวิลาศ
1. นางสาวเนาวรัตน์    ฆารสมบูรณ์
27 27 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    ภูษี
1. นายวีระชัย    ศรีวงษ์รัตน์
28 28 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณนิภา    นามทอง
1. นายบุญเยี่ยม    ทองทวี
29 29 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวพลอยสุดา    แต้มพิมาย
1. นางปภัสสิริย์    ครองทรัพย์
30 30 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นางสาวฐาปณา    ขัดคำ
1. นางปภัชญา    มิ่งขวัญ
31 31 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวบุษราพร    รอยเวียงคำ
1. นางขจร    กองทุน
32 32 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    สังฆมณี
1. นางสุพัตรา    ทองเนื้อนิ่ม
33 33 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงดวงหทัย    แนบเนียน
1. นางสาวรมณี    ผิวสว่าง
34 34 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    โฉมศรี
1. นางสมพร    พรหมคุณ
35 35 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์    อรกุล
1. นางสาวสุดใจ    แปนนาค
36 36 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 1. นางสาวแพรพลอย    สุนทรา
1. นายประชา    อ่อนสุระทุม
37 37 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    แก้วสะอาด
1. นางสาวเพิ่มพูน    จันทร์เต็ม
38 38 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรี    สีดอกไม้
1. นางทิพย์วิมล    มาตยะโค
39 39 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ปามุทา
1. นางสาวสุพรรณษา    รอบรู้ดี
40 41 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงอรทัย    คำสิงห์
1. นางเนตรนภิส    ภูเรือง
41 43 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายศราวุธ    ไชยบุญคุณ
1. นายศิริพงค์    สมอุ่มจารย์
42 44 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    แสนวัง
1. นางจริยา    แก้วศรีนวม
43 45 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงตะวัน    ภูแม่น้ำ
1. นายภูวสิษฎ์    ศรีไชยแสง
44 46 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 1. นางสาวจันทิมา    วงศ์สามารถ
1. นางรำไพ    หนูกลาง
45 47 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรชนก    หาแก้ว
1. นางสาวอุทัยวรรณ    สาวิสัย
46 48 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    เวียงจันทร์
1. นางอรุณวรรณ    สังฆะพันธ์
47 49 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. นางสาวเบญญา    พรมช่วย
1. นายเรืองวิทย์    สุดดี
48 50 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงปณิตา    พุทธรักษา
1. นางนุชจนี    นาหนองตูม
49 51 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชาญนอก
1. นางสาวศุภารัตน์    นันตะริ
50 52 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวนฤมล    หลักหาร
1. นายธงชัย    ปะเสระกัง
51 53 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงนุชนาฎ    บูรณธนิต
1. นางศิริพร    นวลงาม
52 54 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    แสงราช
1. นางสุปัญญา    หนูกลึง
53 55 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงวราลักษณ์    โชคเจริญ
1. นางสาวทิพร    แทงจำรัส
54 56 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงอาจารีย์    ชูพันธ์
1. นางเสาวคนธ์    วงศ์แสน
55 57 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงธารีรัตน์    ยิ่งเจริญวัฒนากิจ
1. นางสุดถวิล    ปัดถาทุม
56 58 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 1. นางสาวธิษานุช    ผางทุม
1. นายสมหวัง    สินชู
57 59 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    ขุนรัตนชัย
1. นายไพจิตต์    หล้าสีดา
58 60 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. นางสาวศุภาลักษณ์    เอี่ยมสะอาด
1. นายบุญส่ง    พราหมณ์หิรัญ
59 61 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงทักษพร    หอมสมบัติ
1. นางปิติยา    สงวนบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................