งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 353
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายจุลจักร    พิลาทา
1. นายบรรชา    พานทองสิม
2 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายอาทิตย์    งามสูงเนิน
1. นายสมภพ    ประหยัด
3 3 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายไกรวิชญ์    เจียมรัมย์
1. นางทวิรสน์    พลรัมย์
4 4 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายพีรภัทร์    แสงแก้ว
1. นายจีระศักดิ์    ศรีหะ
5 5 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายพรสวรรค์    ไชยแสง
1. นายนพกร    คงสุขดี
6 6 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายบัญชา    ชำนาญป่า
1. นางสาวเฟื่องฟ้า    เรืองโพน
7 7 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายศิวานนท์    เพ็งพร
1. นายนพดล    ฐานสินเพิ่ม
8 8 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายสัญญา    ประนม
1. นายสำราญ    จันทร์เติม
9 9 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายอัดธนนท์    กุดวงค์แก้ว
1. นายศรายุทธ    วงศ์บาสก์
10 10 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายอนุชา    บุญสุข
1. นางสุชาดา    วิริยะปัญญาชัยกุล
11 11 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายเมทาวี    ตากิ่มนอก
1. นายชูชีพ    นฤสุข
12 12 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. นายชนายุทธ    ตุ้มนอก
1. นางสาวกรกนก    สิทธิจินดา
13 13 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายวรวุฒิ    สุมนทา
1. นายรัฐกร    คำมา
14 14 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายเอกราช    สมเพ็ชร
1. นายสันติ    ทูลธรรม
15 15 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นายวรพงษ์    รื่นบำรุง
1. นางอนงค์    กาบคำบา
16 16 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายนันต์ทกร    ยกเทพ
1. นางอุไรวรรณ    พงษ์สุวรรณ
17 17 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายศิริพงศ์    จันทร์โสภา
1. นายทิเวช    ไชยคำภา
18 18 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธนากร    แสนทวีสุข
1. นายสันติภพ    คันธจันทร์
19 19 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นายปริญญา    พึ่งพา
1. นายบุญตา    ภูมิคำ
20 20 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธนวัฒน์    ไชยยงค์
1. นายอุดมทรัพย์    เชิดโกทา
21 21 โรงเรียนบ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์    ชุมกระโทก
1. นายพิพัฒน์    ชาติกระโทก
22 22 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายสรายุทธ    มากพูล
1. นางสาววลีรัตน์    เลิศศรี
23 23 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายเมธัส    วาดพิมาย
1. นางนัฏกร    สกุลกชศรี
24 24 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    ปลาทอง
1. นายนิวัฒน์    กำลังงาม
25 25 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุกมล    สุโทวา
1. นางสิรินาถ    วงค์สามารถ
26 26 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายวรวัฏร์    ศรีประมาณ
1. นางสุนันทา    หันชัยศรี
27 27 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายพันพิชิต    อาจรัตน์
1. นายบันทศ    ทะปัตชา
28 28 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายอภิรัชต์    สุภะเกษ
1. นายนพดล    ดาวเรือง
29 29 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายอานนท์    คงขุนทด
1. นางภีชาณิกา    แจ่มจำรัสแสง
30 30 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายธนกร    จ่าบาล
1. นางนงนุช    โพธิไชยแสน
31 31 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายธนากร    ดอนสุวรรณ
1. นางมะลิ    แสนบุตร
32 32 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายทรงรัฐ    โตทองหลาง
1. นายธีรยุทธ    พาโคกทม
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายสมหวัง    รินท์ทอง
1. นายโกวิทย์    เขียวศิริ
34 34 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายโยธิน    บุญยงค์
1. นางสาวอรทัย    มูลศาสตร์
35 35 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายศุภกร    จันทะวงศ์
1. นางสาวอุษา    ธนานันท์
36 36 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 1. นายปิยะราช    มะสุใส
1. นายสอนประเสริฐ    นนเลาพล
37 37 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. นายวัชรัตน์    หงษ์ทอง
1. นางมณี    ประดับศรี
38 38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 1. นายสุขสันต์    พ่อสิงห์
1. นายอาสาฬห์    งอยผาลา
39 39 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    โทแก้ว
1. นายวุฒิชัย    ธิมาชัย
40 40 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายภีรภัทร    โยธี
1. นางพรนิสิต    แก้วเจริญ
41 41 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    แฮนหลุน
1. นายจำนงค์    ยาคำ
42 42 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายทวีศักดิ์    เสนาหาร
1. นางภารดี    หัตถกุล
43 43 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายวิษณุพงษ์    วงษาชัย
1. นายประสงค์    แสนหล้า
44 44 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายศิรยุทธ    ตุใยรัมย์
1. นางธณัติตา    ปานแก้ว
45 45 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นายสุทัศน์    เหล่าเสนา
1. นางสุรีย์    นามเทพ
46 46 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายจักรพันธ์    สังข์ศรีราช
1. นายณัฐพงษ์    พิมพ์บุญ
47 47 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายธนากร    กำเนิดหล่ม
1. นายสรกฤช    สิงห์งาม
48 48 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. นายเจษฎา    ผิวดำ
1. นางสุขเพ็ญ    คำหอม
49 49 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายศิรินันท์    ขันมาก
1. นายชวลิต    พาเจริญ
50 50 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายวรายุทธ    รักษาพล
1. นางศิริรัตน์    ภาระบาล
51 51 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายวรัญญู    พงษ์นาม
1. นายนรินทร์    ช่างสาร
52 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายพิทยา    แสงธิ
1. นางสาวศิระกาญจณ์    อะนันเอื้อ
53 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายศักดิ์ดา    จุลอักษร
1. นายสมบูรณ์    สิงห์ลา
54 54 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายปรีชาพล    ริบรวมทรัพย์
1. นางสมลักษณ์    วิบูลย์คำ
55 55 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. นายบัญญพนต์    โสภา
1. นายธีรวัฒน์    บุญค้ำ
56 56 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายคมกริช    สมบัติหอม
1. นางภัทรพร    นามษร
57 57 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายธีระศักดิ์    สิมมาเต่า
1. นางกนิษฐา    ศรีวิเศษ
58 58 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายวรรณปิยะ    วรุณพงษ์
1. นางสาวประไพร    บรรลุ
59 59 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นายณัฐวัฒน์    แก้วนามอม
1. นางสาวสุดาวัน    ถามูลเรศ
60 60 โรงเรียนบ้านบุกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายวรวุฒิ    สีเหลื่อม
1. นางสาวองุ่น    แมตสี่
61 61 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    ศรีไพรงาม
1. นางชดาภร    พยัคฆชาติโชติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................