งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 352
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านหนองผำ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายเจตนิพัฒน์    วรรณไชย
1. นางสาววิศนันท์    อุปไมยอธิชัย
2 2 โรงเรียนบ้านวังหมี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายพสุธา    คำยา
1. นายไพโรจน์    เสียงหวาน
3 3 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายอนุศิษฎ์    หาดี
1. นายสุรพล    พวงมาเทศ
4 4 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายวงศกร    พระสุรัตน์
1. นางมันทนา    กิ่งก้าน
5 5 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายพัชรพล    จงมีสัตย์
1. นางสุพรรณี    พลเยี่ยม
6 6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายวีระพงษ์    จันนามิตร์
1. นางสำเนียง    ไชยทองศรี
7 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายพิชญณัฐ    ศรีชาติ
1. นายแก้ว    เอี่ยมคำ
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    บันทอน
1. นายราเชนทร์    จุลทุม
9 9 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายธนาทิพย์    แสนคำ
1. นางอารมณ์    วงศ์บาสก์
10 10 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายวัฒนา    ลาย
1. นางอุบลพรรณ    ยิ่งหาญ
11 11 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายอรรคเดช    นกแก้ว
1. นางปราณี    กลิ่นจันทร์
12 12 โรงเรียนวัดเทพรังษี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายภิรมย์รัตน์    ทันไธสง
1. นางกุหลาบทิพย์    มากพูน
13 13 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายสุรพัศ    จันทอง
1. นางกรรณิการ์    สมร
14 14 โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายสมพร    คุรินทร์
1. นางภัทรภร    เมธาวี
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายโชควิสา    นาสุริวงค์
1. นางรัตติยา    สิทธิหาโคตร
16 16 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายมนตรา    สาวก
1. นางจุฬีพร    กุตัน
17 17 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายไชยวัฒน์    รองจำนงค์
1. นายธราทร    ทองปัญญนพ
18 18 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายภัทรพล    โลหา
1. นางสุพรรณา    ไชยโพธิ์
19 19 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายกฤษฎี    รุ่งสุริยา
1. นายธนาพงศ์    ปราณีบุตร
20 20 โรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธีรภัทร    ใสสุข
1. นางสาวอัจฉรารัตน์    สมชม
21 21 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    พระจงพันธ์
1. นายกรกิตติชัย    สุทธิ
22 22 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายอดิเทพ    เทียนพรรณ์
1. นางสาวกชกร    เกาประโคน
23 23 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายภัทรพล    กองทองนอก
1. นางปรางนิธิ    เพชรมนมะดัน
24 24 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายกฤษณะ    จันทวรี
1. นางสาวนิภาภรณ์    วงค์อนันต์
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศุกลวิชญ์    ประโคทัง
1. นายสุวิทย์    จ่าพา
26 26 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายสมรรถพล    ชนชื่นใจ
1. นายสมัย    ชนชื่นใจ
27 27 โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายธีรนัย    สินงาม
1. นายสกุล    สุระพันธ์
28 28 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายศิวพันธ์    จอมพันธ์
1. นางเชษฐ์สุดา    สันธิ
29 29 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายรัชชานนท์    พิมพ์กลาง
1. นายประวิทย์    เจ็กไธสง
30 30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายณัฐเอก    ทอนสูงเนิน
1. นายจงเสถียร    อุณชาติ
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายเปรม    นิวาสธรรมรัตน์
1. นายอัชรายุทธ    ลุนเสนา
32 32 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวรกร    สุขสุทธิ์
1. นายสำเริง    ฟุ้งพิมาย
33 33 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายพรรษา    ตนพรหมรัมย์
1. นายเอกศักดิ์    ทองพุ่ม
34 34 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายนพดล    ผลาพรม
1. นายริเริ่ม    เจือจันทร์
35 35 โรงเรียนบ้านมันปลา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายภูวไนย    โสภารุณ
1. นายเดชปรีดา    รัศมี
36 36 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายอิทธิชัย    แสนมะฮุง
1. นางสาวศุภลักษณ์    สิมมา
37 37 โรงเรียนบ้านจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    เครือแสง
1. นางอัมราพร    เครือพงษ์ศักดิ์
38 38 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายวรริศน์    บุญกาพิมพ์
1. นางมะลิ    คงเพชร
39 39 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายทรงพล    กุลโท
1. นายชูเกียรติ    อ่อนตาม
40 40 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายเพชรน้ำเอก    คะหนู
1. นายทวีศักดิ์    ธรเสนา
41 41 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายกิตติชัย    ทิพย์มาตร
1. นายวีระพัน    ไพศาล
42 42 โรงเรียนบ้านบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายธรนันท์    ทาคำวงษ์
1. นางสมาพร    นิพขันธุ์
43 43 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายพีรวัฒน์    ไชยอยู่
1. นายจักรินทร์    สุขชัย
44 44 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายภูมิระพี    แสงนนท์
1. นางสาวธนิตา    อุปสิทธิ์
45 45 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายรพีภัทร    ภูยาแพทย์
1. นายประสงค์    ภูขันสูง
46 46 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายรุ่งคุณ    รังสินารา
1. นางสาวศิรินทิพย์    มาตราช
47 47 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายอภิเชษ    ทุมมะลา
1. นายทองยศ    ยมสีดำ
48 48 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายวสุพล    พิศเพ็ง
1. นางสุภารัตน์    ชินรี
49 49 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายนัทธพงศ์    ลัดดาทอง
1. นายกิจพงษ์    ประทุมดี
50 50 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายธนวัฒน์    แก้วรังษี
1. นางสาวภัคจิรา    มีพร้อม
51 51 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายจิรกิตติ์    ทับสีแก้ว
1. นายอรรถพล    ชีวะวิโรจน์
52 52 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายนวพล    นาสะถิตย์
1. นางกชพร    ศรีแดงน้อย
53 53 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายธีระเทพ    วัดสิงห์
1. นายประทีป    แสงสุวรรณ
54 54 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายศุภวิชญ์    นนทะโคตร
1. นางสาวอรญา    จันทะคุณ
55 55 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายผดุงเดช    คาดสนิท
1. นางสาวศุภดี    พันธุ์บัวใหญ่
56 56 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายนิลทดา    คำอาสา
1. นายเทพฤทธิ์    คำมา
57 57 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายวีระพล    วรรณศิริ
1. นายสุพรหม    ทาเภา
58 58 โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายนราธร    ศรีวงษ์
1. นางสำลี    โลหะสาร
59 59 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายโชคทวี    สีหาอินทร์
1. นางสาวสายสมร    ยาบ้านทุ่ม
60 60 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    รักศรี
1. นางสาวอาทิตยา    ขำจิตร
61 61 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธราวุธ    คงนาน
1. นางอรพิน    พรหมปากดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................