งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 034
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงอรวี    ศรีทน
2. เด็กหญิงอภัยพร    ก้อมมณี
3. เด็กหญิงวรรณวิสา    แก้วสีฟอง
1. นางรัตนาภรณ์    สมัตถะ
2. นายราชวัตร    สายา
2 2 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงพาณิภัค    สุนทรัตน์
2. เด็กหญิงนาราภัทร    ค้าโค
3. เด็กหญิงสุมิตรา    ดวงจันทร์
1. นายณพณัฐสรณ์    สิงห์โค
2. นางเพชรไพลิน    นิลบุตร
3 3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงดวงดาว    จิรัมย์
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์    ฤกษ์ชัย
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    สุรินทาบูรณ์
1. นายประพล    กระเชิญรัมย์
2. นางรักคณา    ไชยทอง
4 4 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงมุชิตา    หลงเจ๊ะ
2. เด็กหญิงอัญชุลีพร    มายุรส
3. เด็กหญิงมุธิตา    ศรียังคะบุตร
1. นางวันดี    สมจิตร
2. นางสาวอิชยา    ตันตะโยธิน
5 5 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงกนกพร    ปิ่นบุตร
2. เด็กหญิงนิศรา    มาโยธา
3. เด็กหญิงสุพกาน    ศิริวรรธ์
1. นางปริชาติ    เหล่าจันทร์อัน
2. นายสมเดช    พลสะทอน
6 6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงวรณัน    อาจมูลลา
2. เด็กหญิงวรรณษา    กั้ววิบูลย์
3. เด็กหญิงจารวี    เข็มต้น
1. นางภัทราภรณ์    โยธารินทร์
2. นางสาวศิริลักษณ์    สารขันธ์
7 7 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ยิ่งถาวร
2. เด็กหญิงมาริสา    คำเอี่ยม
3. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    ฮั่วจั่น
1. นางชุลีพร    สุ่ยหล้า
2. นางสุรางค์    ทองประภา
8 8 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    จันทร์เรือง
2. นางสาวตะการตา    ศรีมุข
3. นางสาวชุติกาญจน์    ปิสันเทียะ
1. นางดวงกมล    ชิณบุตร
2. นางน้อมจิตร    คงศรี
9 9 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสิตานันท์    มีมุข
2. เด็กหญิงชไมพร    มงคล
3. เด็กหญิงพิมนภา    จำวิเศษ
1. นางสาวกุญช์ณัฏฐา    ประณต
2. นางสาวนิศากร    สุวรรณเจริญ
10 10 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ทองอ้ม
2. เด็กหญิงพนิดา    ศรีสม
3. เด็กหญิงวิไลพร    พุทธจันทร์
1. นางภาลิดา    จันทร์สว่าง
2. นางเยาวลักษณ์    กรวยทอง
11 11 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    โคนประโคน
2. เด็กหญิงกุลจิรา    จอมทอง
3. เด็กหญิงรัตนากร    คุ้มภัย
1. นางธิติมา    กมลอินทร์
2. นางปิยะดา    รัชนิพนธ์
12 12 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    เดิมทำรัมย์
3. เด็กหญิงพัชริดา    เต็นตารัมย์
1. นางสาวจตุพร    วงศ์ชนะ
2. นางสาวเสาวนิทย์    ชุมศรี
13 13 โรงเรียนบ้านไฮเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงรัตติยากรณ์    นามวิชา
2. เด็กหญิงอาทิตยา    บุดดาวงษ์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เดชกล้า
1. นางกิ่งแก้ว    พันธุ์เปรม
2. นางพิศมัย    นครชัย
14 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายธนสิทธิ์    เทพบาล
2. เด็กหญิงอริสา    นามลา
3. เด็กหญิงปิยะดา    กันลา
1. นางนงเยาว์    ปีกกลาง
2. นางราวีย์    วัฒนสินธุ์
15 15 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายพงศกร    โคทนา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    เดชแสงสี
3. เด็กหญิงจันจิรา    ภูลายยาว
1. นางอภิญญา    รัตนฐานู
2. นางเพ็ญลักษณ์    มีวุฒิ
16 16 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงปรียาดา    วุฒิสาร
2. เด็กหญิงลลิตา    เทวงษา
3. เด็กหญิงนุชิดาพร    ศิริคุณ
1. นางสุกัญญา    แสงมณี
2. นางอมรรัตน์    จันอร่าม
17 17 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยชมภู    จันทสมบัติ
2. เด็กชายณรงค์ชัย    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    คำสีแก้ว
1. นางปัทมา    พรหมธี
2. นายสุพจน์    นนท์มุต
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงลักขณา    บัวใหญ่
2. เด็กหญิงวิชุดา    กุลบุตร
3. เด็กชายทศพร    ศรีสุข
1. นางชิตตะวัน    ประสมทอง
2. นางสุชีรา    เถาว์โท
19 19 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ซึ่งพรม
2. เด็กหญิงจีรภา    แสงทอง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    กิ่งจันทร์
1. นางมะลิวัลย์    สายเจริญ
2. นางไพจิต    บุตรศรี
20 20 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปุณณษา    อัฐนาค
2. เด็กหญิงเกวลิน    ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงสุปรียา    ผิวเหลือง
1. นางประจวบ    กุลวงศ์
2. นายเข็มพร    บุญเกื้อ
21 21 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    กอกษัตริย์
2. เด็กหญิงณัฐพร    ผุยเถิง
3. เด็กหญิงนีรชา    รักษาไพร
1. นางพรรณทิวา    ทองใบ
2. นางสุภาภรณ์    สารรัมย์
22 22 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    ด้วงชำนาญ
2. เด็กหญิงณริสสา    สีทร
3. เด็กหญิงอัจฉริยา    ไตรยวงค์
1. นางสาวบุปผาชาติ    ฝากไธสง
2. นางสาวลัดดา    เกื้อทาน
23 23 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงดวงกมล    คำร้อย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    บรรจงปรุ
3. เด็กหญิงการะเกด    ท่วมพุดซา
1. นางณิชาดา    ศรีบุญวงษ์
2. นางสาวทัศนีย์    รอดพิพัฒน์
24 24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิง ปิยะภัส    คันทา
2. เด็กหญิงอรอนงค์    โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    ม้าเฒ่า
1. นางวงศ์ทิพา    จิรังดา
2. นางสุรีย์รัตน์    ส่วงเมา
25 25 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิระนันทร์    หงษา
2. เด็กหญิงสุภาพร    เกษไธสง
3. เด็กหญิงดวงสุดา    จันทร์นันต์
1. นางกุลธิดา    ภารวงษ์
2. นางณิชาภัทร    มิทราวงศ์
26 26 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายรวิพล    พันกจัด
2. นางสาวเพ็ญนภา    บรรณสาร
3. นางสาวปิยธิดา    สีหะวงค์
1. นางบุญคุ้ม    สาวิภาค
2. นางพจนา    อรหันตา
27 27 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเกวลี    พันลำภักดิ์
2. เด็กหญิงกัลยาภรณ์    ศักเหลา
3. เด็กหญิงปนัดดา    ราวะรี
1. นางสาวลักษมี    จงจอหอ
2. นางสาววลัยพร    เขตต์วัฒน์
28 28 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายกรุง    บรรลุ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร    พิลา
3. เด็กหญิงพาขวัญ    กำเนิด
1. นางอัมพร    ภักดี
2. นางสาวอารีรัตน์    บุญสมศรี
29 29 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงศศิธร    เกิดสุข
2. เด็กหญิงวรนุช    ธูปพุทธา
3. เด็กหญิงประไพพรรณ    เศียรขุนทด
1. นางศุภกานต์    แดงมะลัง
2. นางสมสิน    ขันตะคุ
30 30 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นางสาวสิริรัตน์    สวัสดิ์ละคร
2. นางสาวอุไรวรรณ    สืบศรี
3. เด็กหญิงนฤมล    ศรีนังคะมาลี
1. นางพรทิพย์    โนนพะยอม
2. นางลำดวน    นาคศรี
31 31 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงนันธิชา    ทองน้อย
2. เด็กหญิงศศิธร    จันทร์วิเศษ
3. เด็กหญิงอภิญญา    มิ่งมิตรมี
1. นางจันทิมา    สมอเนื้อ
2. นายวิรัตน์    มหามาตย์
32 32 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงวรรณวิษา    ภู่เหล็ก
2. เด็กหญิงวรรณพร    แทนไธสง
3. เด็กหญิงสุพัตรา    บุตรวิเศษ
1. นางอรุณ    แพะขุนทด
2. นางสาวอัญชลี    ระบือพิณ
33 33 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงศิขรินทร์    ชัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมลนาฏ    น้อยฉลาด
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์    ครองแสนเมือง
1. นางสาวฉันทนา    หางมนตรี
2. นางสุรีย์มาศ    แดงวงค์
34 34 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    สุวินชัย
2. เด็กหญิงบุญยานุช    เจ้าไทย
3. เด็กหญิงจันทิมา    นอนวิเศษ
1. นางพจนาจ    หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์    นันท์มนัส
35 35 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    สายรัตน์
2. นางสาวผกามาศ    สว่างวงษ์
3. นางสาวสุกัญญา    ลัดดาวงศ์
1. นางรุ่งอรินทร์    คำทวี
2. นายโพธิ์ชัย    คำแสน
36 36 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    สะอาด
2. เด็กหญิงปานฤทัย    จันดาประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอัญชลี    ไกรสิน
1. นางหทัยภัทร    ไชยมนตรี
2. นางอรุณี    ภูดีทิพย์
37 37 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    เตชะวรวงษา
2. เด็กหญิงสุกัญญา    อ่อนน้อม
3. นางสาววศินี    กุหลาบหอม
1. นางผุดผ่อง    เสาร์ศิริ
2. นางเพ็ญธิดา    อินนอก
38 38 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวฐิติรัตน์    หน่อแก้ว
2. นางสาวกัญญารัตน์    อินตาจัด
3. นายเฉลิมวงค์    สว่างใจ
1. นางสาวนภสร    โสมศรีแพง
2. นายอนุศิษฐ์    คำเพชรดี
39 39 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนารี    หลอดคำ
2. เด็กชายสุริยา    คุณะชัย
3. เด็กหญิงสิราวรรณ    โคตรปุ้ย
1. นางบัญชี    พรมลาย
2. นางสุธิดา    ธรรมสัตย์
40 40 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนิสากร    กินนะสี
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ    ชานันโท
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    ขุนเอม
1. นางชวนใจ    แสงใส
2. นางสาวราตรี    ไขสี
41 41 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงนลิตา    สาโรจน์
2. เด็กหญิงสุนิษา    แสนพลสาร
3. เด็กหญิงอุไลพร    จำปางาม
1. นางประดับจิต    เทพวงษ์
2. นางอาทิตย์    จันทร์บุญมี
42 42 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนิพาดา    จันทร์นิล
2. เด็กหญิงวนิดา    คำลาจันทร์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ถีระทัน
1. นางฉลวย    แก้วพรหม
2. นางพัชณีย์    แสวงดี
43 43 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงกัญชราลักษณ์    แก้วดวงสี
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์    สอนชะเดช
3. เด็กหญิงนิวาริน    มาตย์วิเศษ
1. นางจุรินทร์    ธนะภูมิชัย
2. นางเจียระไน    เสรพล
44 44 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ยอดจำปา
2. เด็กหญิงชลนิชา    ติวงศ์
3. เด็กหญิงภาวิณี    แก้วลา
1. นางสุกัญญา    บัณฑิต
2. นายโกวิท    สุวรรณพันธ์
45 45 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอักษรสวรรค์    อันวิเศษ
2. เด็กหญิงดวงเจริญ    บุญชูหล้า
3. เด็กหญิงขวัญกมล    พิมนาม
1. นางบุหงา    เกษทองมา
2. นางสาวพรรณี    จันทรอุปรี
46 46 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงภิลดา    โสสุทธิ์
2. เด็กชายอวยชัย    หาสี
3. เด็กหญิงหฤทัย    พุทธแสน
1. นางรุ่งทิพย์    สีหราช
2. นางวิภาดา    ดวงผุย
47 47 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    นนทะนำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศิริวรรณ
3. เด็กหญิงยุวธิดา    โชคบัณฑิต
1. นางสาวธีระภาภรณ์    ดงอนนท์
2. นายสุภชัย    ตองหว้าน
48 48 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ลือไพบูลย์
2. เด็กหญิงจิตติมา    โพธิ์งอก
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์    รามณี
1. นางกชมน    สุโพธิ์
2. นางวิไลวรรณ    เด่นดวง
49 49 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ใจเด็ด
2. เด็กหญิงพรทิพย์    บุติมาลย์
3. เด็กหญิงสุทัศน์    สุคำวารี
1. นายสมพร    สืบโสดา
2. นางสุภา    ประดับทอง
50 50 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงปรียาพร    วงษ์รินยอง
2. เด็กหญิงชลธิชา    ชัยมี
3. เด็กหญิงกำไร    อันทะนิล
1. นางสุมาลี    แพงงา
51 51 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงวรัญญา    บัวชิต
2. เด็กหญิงสุกัญญา    แกดำ
3. เด็กหญิงพิชาภา    อภินันทภักดิ์
1. นางผการัตน์    เบ้ามะโน
2. นายอุเทน    เบ้ามะโน
52 52 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกนิภา    จงเทพ
2. เด็กหญิงศศิธร    เภาพาน
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์    โพธิ์ตะคาม
1. นางรัชนี    บุญราช
2. นายอุดม    ขาวกุญชร
53 53 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายคมกริช    แดงสูงเนิน
2. เด็กหญิงพัชรา    ชัยทิพย์
3. เด็กหญิงพชรพรรณ    ด้วงนิล
1. นางสาวพิมพ์กมน    สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวสุดารัตน์    พิพิธกุล
54 54 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงปฐมวรรณ    ราศรีชัย
2. เด็กหญิงสาธิตา    เย็นขัน
3. เด็กหญิงสุพรรษา    จันทพินิจ
1. นายณัฐวุฒิ    หนูกลึง
2. นางลักขณา    จันทร์วรพิพัฒน์
55 55 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชริดา    เปคอนสาร
2. เด็กหญิงแสงดาว    บุญเตาอิฐ
3. เด็กหญิงวันทนา    ประกายแก้ว
1. นางนางสมสิน    ปัดไธสง
2. นายบรรพต    พันไชย
56 56 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. นางสาวพัชรี    เจริญศิริ
2. เด็กหญิงศศิธร    กองทอง
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย    สิงห์ใน
1. นางกาญจนา    หรัญรัตน์
2. นางนารี    พรรณะ
57 57 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    สิงห์อ่อน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    บุญชัย
3. เด็กหญิงหยาดนภา    พึ่งสุข
1. นางสาวฐิตินันท์    โคตรประทุม
2. นางสาวนุชรี    ทิพเจริญ
58 58 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 1. นายธีระพล    แดงพูลผล
2. นายธนศักดิ์    เหลาผา
3. นายวรฤทธิ์    ประจันทร์
1. นายธรรมนูญ    ล้อมทอง
2. นางสาวสุทธิพรรณ    แก่นคำ
59 59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายกฤษฎาพงษ์    เพชรเสนา
2. นางสาวชลธิชา    หลุ่มใส
3. นางสาวณิชกานต์    หมั่นอุตส่าห์
1. นางสาวประภาศิริ    พันธุ์มี
2. นางสาวอลิชา    แสนชัย
60 60 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสาวิตรี    ทาหนองโดก
2. เด็กหญิงกวิสรา    เมฆปะคำ
3. เด็กหญิงสุทธิดา    มีสานุ
1. นายจิรวุฒิ    สารคร
2. นางสมทรง    เอี่ยมไธสง
61 61 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวสุมิตรา    แสงธรรม
2. นางสาวเจตริทร์    ศรีต้นวงศ์
3. นางสาวเปรมฤดี    สุขไส
1. นางกัญญาภัค    ไข่เพชร
2. นายสมาน    พิมพ์ภักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................