งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 032
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงธารนภา    จันทะปัตถา
1. นางพิมญาภัศ    สิมสวัสดิ์
2 2 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงลลิดา    ดวงพยัพ
1. นายณพณัฐสรณ์    สิงห์โค
3 3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์    จิตรไธสง
1. นางรุจิกร    ญาณโยธิน
4 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนฤมล    แสนอุบล
1. นางสาวเรียมน้อย    ยานจรัส
5 5 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นางสาวสุภาพร    ระดาไสย์
1. นางพรทิพย์    วิชัยผิน
6 6 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวมาริษา    ศรีเสน
1. นางคันธะ    เรืองไชย
7 7 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    สัมพันธ์
1. นางพิมพ์ฉวี    หิรัญวงศ์
8 8 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    โชคชัย
1. นางสมคิด    พวงธนะสาร
9 9 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงปภิชญา    ชัยรัตน์
1. นางเฉลียว    ศิริมาศ
10 10 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงรัตติกาล    สมบัติวงศ์
1. นางกัลยา    สวรรค์จุติ
11 11 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. นางสาววิจิตรา    ใหญ่สูงเนิน
1. นางสมพร    ศิริโชติ
12 12 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ศาลางาม
1. นางสาวมนชรัตน์    นามประโคน
13 13 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงจิราวดี    บำรุงวัตร์
1. นางสมพร    พรหมมาดวง
14 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงนันธิดา    ไชยสิงห์
1. นางสาวภิญญาพัชญ์    เฉลิมแสน
15 15 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุพัสสรา    ทองจันทร์ดา
1. นางสาวเสงี่ยม    ยาดโยชน์
16 16 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ศรีประดิพัทธิ์
1. นางทันสมัย    ทิพย์นม
17 17 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    แสงเย็น
1. นางสาวพิกุล    มณีมงคล
18 18 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. นางสาวพัชรีพร    กำทอง
1. นางจันทร์สุดา    ผิวนวล
19 19 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นางสาวปฐมาวดี    บัวใหญ่
1. นางอมรา    ตรีโรจน์พร
20 20 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายภานุุพงษ์    คนหาร
1. นายราชกิจ    สุวรรณไตรย์
21 21 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ศรีพลัง
1. นายอริยะพงษ์    ทับทะมาศ
22 22 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ทะลารัมย์
1. นายชัยทัต    เปรียรัมย์
23 23 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงอิษยา    ศรีอภัย
1. นางปราณีต    สมหมาย
24 24 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงอรอุมา    แช่มชื่น
1. นางสุบิน    ชื่นชาย
25 25 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวอิศริยา    สังสุวรรณ
1. นางเฉลยศรี    ชุ๋มชูใจ
26 26 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายศรายุธ    ขันตรี
1. นางอรุณี    จิรมหาศาล
27 27 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมลพร    ทีหลวง
1. นางมยุรี    นามบุญมี
28 28 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงจิรัชยา    พวงท้าว
1. นางสมหมาย    ดาดวง
29 29 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    แก้วอำนาจ
1. นางนุชสรา    บุญไทยกลาง
30 30 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นางสาวน้ำฝน    คำสุด
1. นางเอื้องภรณ์    วิชาโคตร
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงวราลักษณ์    วงษ์อินตา
1. นางอรินดา    บรรณวงษา
32 32 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงจรูญวรรณ    ด้วงตะกั่ว
1. นางมงคล    การสร้าง
33 33 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา    ภูชาคำ
1. นางสาวแสงดาว    โขนภูเขียว
34 34 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. นางสาวแพรวพรรณ    วงศ์พิพันธ์
1. นางบุปผา    แก้วใส
35 35 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงรังสิยา    ศรัทธาพันธ์
1. นางวราณี    ภูมี
36 36 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    บุพศิริ
1. นางดรรชนีนาง    พัดเปี้ยมา
37 37 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายชินวัฒน์    อรัญทม
1. นางฉันทนา    จำปาสุข
38 38 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวรัชนีกร    พองผลา
1. นางเข็มพร    ป้องหลักคำ
39 39 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สีทา
1. นางสาวชลธารา    ศิริวงศ์
40 40 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงฐาปนีย์    พุ่มพยับ
1. นางสาวรสริน    ภาดี
41 41 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    สารบรรณ
1. นายสมพร    หงษ์ศรี
42 42 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แก้ววงษา
1. นางนวลลัดดา    สุขสิงห์
43 43 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทิพรักษ์
1. นางดุจฤดี    ทะมานันท์
44 44 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงนุษบา    โสมรักษ์
1. นางสาวกนกวรรณ    สุวรรณภา
45 45 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพีรดา    ธรรมโรง
1. นางสาวยุภาวรรณ    เทวะเส
46 46 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    อุสาย
1. นางวรรณี    มายูร
47 47 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงจิรัญญา    วรรณชัย
1. นางสาวอุทัยวรรณ    สาวิสัย
48 48 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสุฑารัตน์    ใจใส
1. นายสัมพันธ์    คาดสนิท
49 49 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงมาริศา    จำปาทอง
1. นางสาวลดาวัลย์    วรรณคำ
50 50 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. นายชนะชล    ผลภิญโญ
1. นางลัดชดาวรรณ    นามวงษ์
51 51 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พันธุ์กลาง
1. นางหทัยรัตน์    เปียสุวรรณ
52 52 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวพลอยชมพู    โคตรมณี
1. นางภาวี    นันทะแสง
53 53 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงเกวลิน    วีระชาติ
1. นายสมศักดิ์    แก้วเพชร
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. นางสาวศศิประภา    สิงขรณ์
1. นางสาวนวพร    กะกุคำ
55 55 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงชลดา    อินโคกสูง
1. นายสฤษดิ์    เลียมไธสง
56 56 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงอนิตตา    สิงห์ลี
1. นางจูริก    ทักษิณ
57 57 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงนุสรา    สมสนิท
1. นางจุไลลักษณ์    ดานิตย์
58 58 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุพล
1. นางพัชรี    รัตนวารีพันธุ์
59 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายธนพล    กองเกิด
1. นางจีรวรรณ    พลจารย์
60 60 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. นางสาวสุกัญญา    นิลขันธ์
1. นางพรกมล    ชัสวิเศษ
61 61 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนพมาศ    แดนสมปัดสา
1. นางพิกุล    ศรีราชเลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................