งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 313
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านน้ำภู สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายอนุวัทธ    ทองเปี้ย
2. เด็กชายธนกร    อธิสุมงคล
3. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    มีตา
1. นางยุภาภรณ์    ชินเชษฐ์
2 2 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. นายวิทวัส    ภัควัน
2. เด็กชายนันทวัฒน์    พลสว่าง
3. เด็กชายเลิศลักษณ์    ชาญเลขา
1. นางสาววิไล    เรืองกระโทก
2. นางสาวอรรวรรณ    สายสุนทร
3 3 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    เพ็งสอน
2. เด็กชายศักดิ์ดา    มหานาม
3. เด็กชายพงศกร    โพธิ์งาม
1. นายณัฎฐ์ชพงศธร    ทวินันท์
2. นายทรงพล    ล้ำเลิศ
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ศรีโชค
2. เด็กชายภานุเดช    อินทะจำปา
3. เด็กชายสิทธิโชค    ผิวหอม
1. นางลักขณา    ภูวิลัย
2. นายเตชินทร์    แสงสอดแก้ว
5 5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นายสุทธิพงษ์    เจาะจง
2. เด็กชายศราวุธ    ทิพย์มณี
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน    กุลสิริทรัพย์
1. นายวันชัย    ผ่องอำไพ
2. นางสุดารัตน์    พลเยี่ยม
6 6 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายธนากร    พวงเกต
2. นายสิทธิกร    พืชผล
3. นายพงศ์พิสุทธิ์    ทานทอด
1. นายชารี    ม่วงจันทร์
2. นายเชษฐา    จิตสวา
7 7 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. นายชยานนท์    เชื้อศิริ
2. นายอนุวิทย์    บุญศรีทา
3. เด็กชายนาถนรินทร์    ปลื้มชาติ
1. นางสาวจุฑารัตน์    คำปัด
2. นายธงชัย    หมู่หัวนา
8 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นายณัฐพงษ์    แก้วสุข
2. เด็กชายพีระพงษ์    สุรำไพ
3. เด็กชายธนากร    พิมพ์แน่น
1. นางสาวณัฐญาดา    ใจอุ่น
2. นายเศรษฐภูมิ    สายสมาน
9 9 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    ดวงคุณ
2. เด็กชายอัฐพล    ไกษรวงศ์
3. เด็กชายนนทวัฒน์    ครุธตำคำ
1. นายสุวิทย์    ไพภิบาล
2. นางออนอนงค์    ไพภิบาล
10 10 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สมบัติวงศ์
2. เด็กชายนันทชัย    สุวรรณชัยรบ
3. เด็กชายณัฐภัทร    บุดดาสุข
1. นายสุภัทร    วงษาสนธิ์
2. นางสาวเจรจา    คำภิรมย์
11 11 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายกฤษดิ์    ทองเหลือง
2. เด็กชายฐิติวุฒิ    ทองเลิศ
3. เด็กหญิงนิติญา    โตสันเทียะ
1. นางปริญณา    เจือจันทึก
2. นายวิทยา    เจือจันทึก
12 12 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายพีรณัฐ    เจนสาคู
2. เด็กชายธนากร    เชิดรัมย์
3. เด็กหญิงวรรณษา    ยือรัมย์
1. นายธีรวัฒน์    อ่างทอง
2. นายศุภกิจ    ประสีระเก
13 13 โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายณัฐพงษ์    เร่งร้อน
2. เด็กชายสมโภช    บังคม
3. เด็กชายวิทวัส    ดวนใหญ่
1. นายอัศวพงศ์    สว่างภพ
2. นางอุมาพร    อินธิสุทธิ์
14 14 โรงเรียนบ้านมะยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายธนายุทธ    สาระรัตน์
2. เด็กชายอภิชาติ    อัญญะโพธิ์
3. เด็กชายศักรินทร์    สุบิน
1. นายพิศิษฐ์    ศรีวิไล
2. นายวุฒิพงษ์    มุสิกพันธ์
15 15 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายปานรวัฒน์    บุญมี
2. เด็กชายจิรกฤติ    แก้วจันทร์
3. เด็กชายพงษ์ศกร    สุราย
1. นายธนาทิตย์    พรมโสภา
2. นางราตรี    อุ่นดวง
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายศรศิลป์    คาดสนิท
2. เด็กชายนฤนาท    ผาสุก
3. เด็กชายพิชากร    สืบสิงห์
1. นางชนิตา    ทองคำ
2. นางสาวภัควดี    รักษ์โคตร
17 17 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายอภิเดช    เสนา
2. เด็กชายนันทวัฒน์    ปัดถา
3. เด็กชายปฏิภาณ    จันทา
1. นางนันทพร    บุญกว้าง
2. นายรุ่งศักดิ์    ภูมิพานิชย์
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายทินกร    หวังดี
2. เด็กชายธนากร    พันธ์เสถียร
3. เด็กชายคมศักดิ์    ทะวงศ์ษา
1. นายกฤษฎา    บุญชื่น
2. นายชัยวัตร    ศรไชย
19 19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายธนกร    สมบูรณ์
2. เด็กชายธีระพงษ์    แสงโคตร
3. เด็กชายสุรสิทธิ์    พิจารณ์
1. นางสาวมัทฑณา    โทจันทร์
2. นายอรรถพล    สาระวงค์
20 20 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธนวรรธน์    สีมา
2. เด็กชายธนูเพชร    เหง้าโอสา
3. เด็กชายนิรุตติ์    คำสิริ
1. นางนิดติยา    เสริมทรัพย์
2. นายวัชระ    ศิริษา
21 21 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงเกสินี    ปลิงกระโทก
2. เด็กหญิงอาภาพร    บุญกระโทก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    พิไลวงษ์
1. นายชาญชัย    วรรณวงศ์
2. นางวิภา    ศรีม่วงกลาง
22 22 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายสมพาน    ดัดถุยวัตร
2. เด็กหญิงนภัสสร    ต๊ะบรรจง
3. เด็กหญิงเกตนิกา    เย็นประโคน
1. นายขรรค์ชัย    วิชาญชัย
2. นายสุพรรณ    ราชประโคน
23 23 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายปฏิภาน    อินทิกูล
2. เด็กชายอนุรักษ์    เสาหงษ์
3. เด็กชายอนุชา    คารมกลาง
1. นางสาวณิชย์ฐกานต์    วงศ์อินตา
2. นางสาวปฤษฎี    จันทร์กลาง
24 24 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    เหล่าโก๊ก
2. เด็กชายธรรมรัตน์    มรรคี
3. เด็กชายอภิรักษ์    ศักดิ์ศรีจันทร์
1. นายนายประวิทย์    ผิวโชติ
2. นายเจษฎาภรณ์    สุพงษ์
25 25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายธีรวัฒน์    โสภาประทุม
2. นายกฤษดา    หม่อมกระโทก
3. นายธนากร    หลู่ดอนบม
1. นางประไพพร    โยวะผุย
2. นายเจริญ    โยวะผุย
26 26 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายภาคี    คงมั่น
2. เด็กชายจิตรกร    โพรศรีสม
3. เด็กชายชินวัตร    ศรีโยธี
1. นายอุดม    มุทิตา
27 27 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอดิศักดิ์    สิริสม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    อัปการัตน์
3. เด็กชายภาคภูมิ    พันลำภักดิ์
1. นายปาน    พันธูสง่า
2. นายสมชาย    วงศ์ละคร
28 28 โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายศุภชัย    เวียงคำ
2. นายอาดุลย์    อุลหัสสา
3. เด็กชายอนุภัทร    เวียงคำ
1. นางรัชนี    ทุมวงษ์
2. นายวัชระ    วงศ์เจริญ
29 29 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวณัฐชยา    อักษรดี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์    สรไตรแก้ว
3. นางสาวปนัดดา    สาธุสิทธิ์
1. นางสุชาดา    ทองทัศน์
2. นายอนุรักษ์    ทองทัศน์
30 30 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นายพีระพัฒน์    คำภู
2. นายธิบดินทร์    สมีพวง
3. นายณัฐพงศ์    อุทะกัง
1. นางกฤษณา    มงคล
31 31 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นายสดายุ    หยองเอ่น
2. นายพรรณวศิลป์    สินธุบัว
3. นายภานุ    จันทะประเทศ
1. นางสถาพร    แก้วภูมิแห่
2. นางอิศราภรณ์    อรรคฮาต
32 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายศุภโชค    เทียมกระโทก
2. เด็กชายพรหมมินทร์    เกนอก
3. เด็กชายจิรานุวัฒน์    วุฒิเสลา
1. นางสาวจารุวรรณ    แก้ววิชัย
2. นางอรอุมา    เลี้ยงวงษ์
33 33 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    นาคอก
2. เด็กชายเกษม    สมภาร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เลพล
1. นายฉัตรชัย    นามมี
2. นายเกชา    แสงสุริยมงคล
34 34 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายกิตติทัศน์    พรหมทอง
2. เด็กชายมงคล    พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงจินตนา    บุญจวบ
1. นางสาวรัฐพร    ปุริโส
2. นายรุ่งโรจน์    สกุลนามรัตน์
35 35 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายศรายุทธ    สงค์เขียว
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์    เพ็งธรรม
3. เด็กชายวีระพงษ์    คอยตาม
1. นางกฤษณรัตน์    วะชุม
2. นางปัทมาภรณ์    ม่วงมูลตรี
36 36 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายพัชรพล    ทุมสาย
2. เด็กชายวัชรากร    จุลขันธ์
3. เด็กชายจิรภัทร    ไชยเทศ
1. นางนิภาลัย    ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ    สินสุนทรพงศ์
37 37 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. นายชาญชัย    วงษ์วิลา
2. เด็กชายอนันตชัย    แดงบุญเรือง
3. เด็กชายสมัคร    สังวัง
1. นางธัญญาพร    ไชยปัญญา
2. นายศักดิ์ศรี    สีสดดี
38 38 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายสามารถ    วิเศษสุนทร
2. เด็กชายธีระเดช    วิเศษสุนทร
3. เด็กชายพนมพร    ดีวงษ์
1. นายจงกล    วิเศษขลา
2. นางปวริศา    จวงกระโทก
39 39 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ทองทับ
2. เด็กชายธีรวัฒน์    คู่แก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ชมภูแสน
1. นายสุรวุฒิ    พันธ์ุพาห์
2. นายสุระชัย    สุดหา
40 40 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว    รังทอง
2. เด็กชายธวัชชัย    อังคพนมไพร
3. เด็กชายธนวัฒน์    ปัชฌาวงศ์
1. นางชนิดา    เถรหมื่นไวย
2. นายพิชพงศ์    ชุมนา
41 41 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายธนาทิพย์    ศรีตะวัน
2. นายพรชัย    ชำนาญ
3. นายภาคภูมิ    ทำนา
1. นายวิรัตน์    วัฒนยา
2. นางอมรลักษณ์    วัฒนยา
42 42 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายธนวัฒน์    ลาพรมมา
2. เด็กชายอภิลักษณ์    ลาธุลี
3. เด็กชายจักกฤษณ์    ปัดสาสิงห์
1. นางสาวสุภัค    จันทาโทอ่อน
2. นายอาทร    หวังชื่น
43 43 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นายธีรศักดิ์    ศิริษา
2. นายอภิสิทธิ์    ชาธรรมา
3. เด็กชายรพีวัชร    มาปัสสา
1. นายชนาธิป    ศรีสว่าง
2. นายไพฑูรย์    ผุยมูลตรี
44 44 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายไมตี้    อาณารัตน์
2. เด็กชายอนุชา    สมาลีย์
3. เด็กชายอรรถพล    แสนโชค
1. นายถนอม    แผตติตะ
2. นายพรมรักษ์    ศรีอุดร
45 45 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นายธนากร    อันไกรฤทธิ์
2. นายทัศธรณ์    ศิริแสน
3. นายสิทธิโชค    วัดแสงศรี
1. นางกรรณิกา    พงษ์พูล
2. นายสายันต์    พงษ์พูล
46 46 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายนภัส    นาพงศ์
2. เด็กชายกิตติพล    พลลาภ
3. เด็กชายสิทธิรัตน์    สายแก้ว
1. นางรวิวรรณ    สมบัติดี
2. นายเกียรติศักดิ์    บุญคง
47 47 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายธนาวุฒิ    แก้วโวหาร
2. เด็กชายมงคล    ทองมา
3. เด็กชายวิศรุต    ส่วนเสมอ
1. นายจิตติ    โคตรสีเมือง
2. นายรัตนพล    พลเมือง
48 48 โรงเรียนบ้านดงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายสราวุฒิ    สุวรรณรัตนศรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์    ยวนใจ
3. เด็กชายชัยวุฒิ    สมสืบ
1. นายธรรมนูญ    จันทร์สาร
2. นายประพันธ์    เพลินสมบัติ
49 49 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    เรือนน้อย
2. เด็กชายกิตติพันธ์    ตะกุด
3. เด็กชายภูริภัทร    ชุมปักษ์
1. นางนัฐกานต์    พลดงนอก
2. นายรณรงค์    คุณมาศ
50 50 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายปรเมศร์    ชัยเจริญ
2. เด็กชายเทพพิทักษ์    วงศ์กอง
3. เด็กชายสุภโชค    ผาภู
1. นายคารม    ธรรมพัฒนกุล
2. นางลำดวน    ธรรมพัฒนกุล
51 51 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสุวิมล    มหาดไทย
2. เด็กชายนวภล    ชาวสวน
3. เด็กชายจุลจักร์    เชิญกลาง
1. นายวิทยา    ป้องลอด
2. นายสุพจน์    มาตรวังแสง
52 52 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวราพร    ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงอัญชลี    สะภา
3. เด็กชายธรรมสรณ์    ชัยเรศ
1. นายคงศิลป์    เครื่องประดับ
2. นางสุกัลยา    แก้ววิชัย
53 53 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายทรัพยากร    คบสหาย
2. เด็กชายนฤนาถ    ช้างนานอก
3. เด็กชายโกเมนทร์    แสงจันทร์
1. นายพีระพงษ์    วงศ์ศรีจันทร์
2. นางวรวรรณ    วงศ์ศรีจันทร์
54 54 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โสประดิษฐ์
2. เด็กชายสมเดช    นันทพรม
3. นายภราดร    พรมโสภา
1. นางสาวกนกณัฐ    เปรมปรีดิ์
2. นางสาวอรพิมพ์    ท่อนแก้ว
55 55 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายธนพัฒน์    เวสา
2. เด็กชายประทีป    ธัญญเจริญ
3. เด็กชายกฤษณะ    มะโนชาติ
1. นายสมมาตร    ค้ำยาง
2. นายไพฑูรย์    พูนประสิทธิ์
56 56 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายกิตติภูมิ    ทองภู
2. เด็กชายภูรินทร์    รักษาภักดี
3. เด็กชายจักรภพ    สิงโสภา
1. นางลมุล    เสนามาตย์
2. นางสุภาพ    นนทะนำ
57 57 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายไพศาล    แก้วเกิดมี
2. เด็กชายณัฐพร    โสดทา
3. เด็กชายชาติตระการ    โคตรงาม
1. นางประนอม    หากันได้
2. นายยรรยงค์    เป็นรัมย์
58 58 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 1. นายมนตรี    หวังผล
2. นายจิรวัฒน์    สร้อยแก้ว
3. นายนัทพงษ์    สมุทรเวช
1. นางกันยลักษมิ์    นวลอินทร์
2. นายณัฏฐพงศ์    มาสขาว
59 59 โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นายอดิศักดิ์    ดอกไม้งาม
2. นายอนุชา    สินธุนาวา
3. เด็กชายพลพล    หาริสา
1. นางสาวนันทวรรณ    แถวหมอ
2. นางสาวเอื้ออำภา    โคสาดี
60 60 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายจักรินทร์    เจาะใจดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์    ชาอินทร์
3. เด็กชายพีระพล    ผาดี
1. นายฉัตร    สืบสำราญ
2. นายสุนทร    สีสุมัง
61 61 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายพีรพล    ดงเทียมศรี
2. เด็กชายสุรเกียรติ    คนรู้
3. เด็กชายธิติ    ศิริฐาน
1. นายสงกรานต์    ระวิวรรณ
2. นายสุทัศน์    ยะงาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................