งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 311
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงบุญญิศา    ขัดแก้ว
2. เด็กหญิงกนิษฐา    ฮาดนิล
3. เด็กชายศุภสิทธิ์    สารมะโน
1. นางสาวกิตติพร    ศรีบุรินทร์
2. นายสมจิตร์    ศรีบุรินทร์
2 2 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายภูริ    พจน์ตะคุ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    ศรีลาวงศ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    มั่นคง
1. นางศิวพร    เสาร์ประโคน
2. นางสาวสุจิตรา    บัณฑิตย์
3 3 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายจิตรภาณุ    จิตเจริญ
2. เด็กชายพัชรพล    สิงหะชัย
3. เด็กชายณัฐชัย    สมานนิตย์
1. นางณัฏฐณิชา    ตอรบรัมย์
2. นางภัคนันท์    วาปีเก่า
4 4 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐยมล    โพธิ์ราช
2. เด็กหญิงโชติกา    แก้วสีหา
3. เด็กหญิงรินรดา    จึ่มมี
1. นางยุภาพรรณ    พัชรเลขกุล
2. นางแจ่มจันทร์    โง่นแก้ว
5 5 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงณัชชา    โคตรศรีวงษ์
2. เด็กหญิงอารียา    ขันอาษา
3. เด็กหญิงวรัทยา    ฝากาบล
1. นายฐาปพัฒน์    ถิรวัฒนานันต์
2. นางสุกรรณ์ยา    มีแวว
6 6 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายธีรเทพ    สุขเนียม
2. เด็กหญิงชนิตา    แก้วพิกุล
3. เด็กหญิงรุจิรา    แจ่มสุข
1. นางพรเพ็ญ    สารรัตน์
2. นางสุทธิรักษ์    มัยยะ
7 7 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แดงวงศ์
2. เด็กหญิงวิรัยยุภา    เชื้อสระพัง
3. เด็กหญิงสุพรรณี    แดนงศ์
1. นางสาวรจนาภรณ์    บุญประคม
2. นางสาวสุดใจ    คลังติยานนท์
8 8 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    บรเพ็ชร
2. เด็กหญิงปาณิศา    ผิวเงิน
3. เด็กหญิงนรินทิพย์    บุญภา
1. นางพัชราภรณ์    รากวงษ์
2. นางสาวอโรชา    โสตแก้ว
9 9 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะนันท์    ช่วยเอื้อมา
2. เด็กหญิงญาณิศา    บุตราช
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จงรักษ์
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    จงใจ
2. นางสาวเบญจวรรณ    ถามาตย์
10 10 โรงเรียนบ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายอนุชาติ    เที่ยงทัศน์
2. เด็กชายทรัพย์ทวี    ทองแสง
3. เด็กชายสุวินัย    ประทาน
1. นายจิตติ    ยาวรัมย์
2. นางวนิดา    แปดมนต์
11 11 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงสายไหม    ดวงศรี
2. เด็กชายปฏิพันธ์    ชุ่มกลาง
3. เด็กชายสาระวิน    แอบพรมราช
1. นางรัตนา    สมอ่อน
2. นางเพ็ญพร    ขันธสม
12 12 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงชนรดี    ทิรัมย์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย    แสงดาวสว่าง
3. เด็กชายชนะชัย    แสงดวง
1. นางกนกอร    สีหามาตย์
2. นางสาวนิดทิกาญจน์    จันทะดี
13 13 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอุดมพงษ์    กั้นกลาง
2. เด็กชายเจริญชัย    ยอดอาจ
3. เด็กชายพงษ์ศิริ    อุ่นญาติ
1. นางวิจิตรา    นพมิตร
2. นางสุภาพร    นกงาม
14 14 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายไกรวิชญ์    แน่นอุดร
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์    ก้อนคำ
3. เด็กหญิงชฎาพร    เทิงจันทึก
1. นางมาลี    สร้อยเสนา
2. นางรำไพ    อินทร์แคน
15 15 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายศุภวัตร    หมีไพรพฤกษ์
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    เชื้อคำ
3. เด็กหญิงจรีรัตน์    จูมวงษ์
1. นางสาวศิรินทรา    พรมแม้น
2. นางไพรวัลย์    แคนยา
16 16 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายธนากร    เกษา
2. เด็กหญิงคุณัชญา    แพงดวง
3. เด็กหญิงธนพร    ศรีจันทร์
1. นางนัชชา    แก้วพุด
2. นางสาวอรพิน    สีสาร
17 17 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายธนวรรธน์    วรรณพัฒน์
2. เด็กชายธีรศักดิ์    ของหลง
3. เด็กชายชัยพฤก    พรมโคตร
1. นางสาวประไพรพร    สาวะรก
2. นายวิญญู    วงศ์นาม
18 18 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พูลมาศ
2. เด็กชายภานุวัฒน์    รังษีสาคร
3. เด็กชายธีรภัทร    พรมดี
1. นางพรทิวา    ธุศรีวรรณ
2. นางสุภัคภรณ์    ครบอยู่
19 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสายธาร    ขันสะอาด
2. เด็กหญิงสิริมลวรรณ    แสนเลิง
3. เด็กหญิงกนกกร    จีระออน
1. สิบเอกทศม    พิมพ์ทราย
2. นางสาววัชรา    เรืองสุขสุด
20 20 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปานประดับ    โนนสีราช
2. เด็กชายนราธร    จอมเกาะ
3. เด็กชายไพรโรจน์    เทศประสิทธิ์
1. นางชลทิศา    พวงใบดี
2. นางสาวอิศรากรณ์    แสนคูณ
21 21 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงธัญพิชา    ปล่องกระโทก
2. เด็กหญิงสุภาวี    ปลอดกระโทก
3. เด็กชายธนากาญจน์    นามวงศ์
1. นางกฤษณา    สายกระสุน
2. นางดารุณี    มีระหงษ์
22 22 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายนันทพงษ์    ทองแป้น
2. เด็กหญิงฟ้าใส    ใยบุญมี
3. เด็กหญิงปุณยนุช    พิมพ์ผา
1. นางทองพูน    ธรรมโกศล
2. นางราตรี    แสงพระเวทย์
23 23 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงนิชาภา    โชตินิกร
2. เด็กหญิงวิชุดา    ชื่นสังข์
3. เด็กชายแท่นคุณ    อมฤก
1. นางจิราพร    มอมขุนทด
2. นางสาวพรพนา    ช่างเกวียน
24 24 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพงศกร    คณนา
2. เด็กหญิงสุธาริณี    นางวงษ์
3. เด็กหญิงกมลชนก    ชื่นชาย
1. นายประยุทธ    เพชรรักษ์
2. นางวัจนาภรณ์    เพชรรักษ์
25 25 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    อุตตะมะ
2. เด็กหญิงศิรประภา    ตะบุญ
3. เด็กชายพีระพัฒน์    ขูลีลัง
1. นายดุสิต    โมกขรัตน์
2. นายผาสุก    สาสีดา
26 26 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายสุรยุทธ์    พลาศรี
2. เด็กหญิงณัฐรุจา    รุทเทวิน
3. เด็กชายณัฐชัย    เวียงสันเทียะ
1. นายวิบูลย์    แก้วบุดดา
2. นายอภิสิทธิ์    รัตนประภา
27 27 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายกายสิทธิ์    บุญทา
2. เด็กหญิงสุชาดา    อินทร์เรืองสี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    ขามพะลา
1. นางชูจิต    ประดิษฐ์ด้วง
2. นางผ่องพรรณ    หีบแก้ว
28 28 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    วงศ์แสง
2. เด็กชายคฑาวุธ    ทาลา
3. เด็กชายนาฐิตา    เรืองจ้อย
1. นางณัฐธยาน์    จันทะรัตน์
2. นายอุทิศ    จันทะรัตน์
29 29 โรงเรียนบ้านป่าเพกา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงวิมลสิริ    บนสันเทียะ
2. เด็กชายพิสิษฐ์    ใจอ่อน
3. เด็กหญิงพัชญ์ชิสา    ใจรักษา
1. นางสาวนุษรา    ใจชอบงาม
2. นางสาวอารีรัตน์    ใจซื่อ
30 30 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายอนุวิท    ศรีเมือง
2. เด็กชายพิพัฒน์พล    สินโพธิ์
3. เด็กชายนิติภูมิ    เทพจั้ง
1. นายปริญญา    บาไส
2. นายวุฒิชาติ    ศรีสังข์
31 31 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรมมุณี
2. เด็กชายปัญญา    โทแดงน้อย
3. เด็กหญิงภัทธนวรนัน    ทัพซ้าย
1. นางสาวชมัยพร    แผนบุตร
2. นางธมนวรรณ    สมดี
32 32 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงวรฤทัย    มินไธสง
2. เด็กหญิงศุจีภรณ์    เทพราชา
3. เด็กชายปาริชาติ    ศรีบุญชัย
1. นางฉวี    คำเกิด
2. นางมัทนา    ถวิล
33 33 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงศิรพันธ์    ภูมิคอนสาร
2. เด็กหญิงปณิตา    นุชชาชน
3. เด็กหญิงอุ้มทิพย์    ประกายศรี
1. นางกมลวลี    บุญแสนแผน
2. นางสาวอรพรรณ    ม่วงใหม่
34 34 โรงเรียนบ้านนาเสือก สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงปวริษา    วาลุลัง
2. เด็กชายปิติกร    ดวงดี
3. เด็กชายปรเมฎฐ์    จุฑาจันทร์
1. นางจันฒนา    โปรยกลาง
2. นางสาวจันทิรา    จุกหอม
35 35 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงบุญญรักษ์    ชูศรียิ่ง
2. เด็กหญิงจุุฬารัตน์    สุขนา
3. เด็กชายณฐวัฒน์    ทานะกาญจน์
1. นางสาวบังอร    ทานะกาญจน์
36 36 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    สมตน
2. เด็กชายวรกานต์    คอนมุงคุณ
3. เด็กชายณัฐชัย    วงษา
1. นางประไพร    มะลิทอง
2. นางราวรรณ์    สุขรี
37 37 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงอรนันท์    จันทร์ใส
2. เด็กชายอาณกร    ดวงจันทร์
3. เด็กชายณัฐรัฐ    บริบาล
1. นางวาสนา    นิยม
2. นางหนูทิพย์    พันธ์งาม
38 38 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณิศา    พรมจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ    พันดวง
3. เด็กหญิงชลธิชา    โคตรวิชัย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา    โคตตะวงค์
2. นางนฤมล    โกพล
39 39 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพิริยะ    คำภิลา
2. เด็กชายธวัชชัย    ประชา
3. เด็กชายวีระภาพ    เทศวงศ์
1. นางณิชกานต์    คัทมาร
2. นางวันทา    เดชารัตนชาติ
40 40 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    ซาตา
2. เด็กหญิงญานิศา    แร้วกระโทก
3. เด็กหญิงปอแก้ว    สุวรรณสน
1. นายกษมา    สาเกตุ
2. นางสาวดวงเดือน    ผันผ่อน
41 41 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายสุภโชค    ไชยสิงห์
2. เด็กชายภานุพงษ์    อุทานัง
3. เด็กชายสุรบดินทร์    นามหาไชย
1. นางวิไลวรรณ    ยิ่งกำแหง
2. นางสาคร    พัชรคำสุดที
42 42 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศกาญจน์กิจ    จำปา
2. เด็กหญิงกาญจนา    ตาทุวัน
3. เด็กหญิงธัญรดา    ดาสอาด
1. นางปิยะนุช    จรุงพรสวัสดิ์
2. นางสังวาลย์    คำโสภา
43 43 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายจาตุรงค์    นาใจแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    หงษ์บินมา
3. เด็กหญิงศรัณย์พร    พันผาง
1. นางปรางศรี    โพธิ์หล้า
2. นางอารยา    พึ่งภพ
44 44 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ปานประเสริฐ
2. เด็กหญิงมนัญชญา    ผาคุยคำ
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    วงค์ไชยสิทธิ์
1. นางดวงจันทร์    ยืนยงค์
2. นายธนศักดิ์    สุวรรณเทน
45 45 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายพิทยากร    อันไกรฤทธิ์
2. เด็กชายภัสกร    ศิริแสน
3. เด็กชายวศิน    ไชยคำ
1. นางสาวบุผาสวรรค์    มูลปลา
2. นางสาวมนันท์ญา    บัณฑิต
46 46 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายวัชรานนท์    ฮามวัน
2. เด็กหญิงกนกรดา    พรมวิหาร
3. เด็กชายธนาพิสุทธ์    สุริโย
1. นางสาวรัตติญา    เณธิชัย
2. นางสาวสุรีย์    มะโนรักษ์
47 47 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงชยุดา    ภูเดช
2. เด็กหญิงกนกกาญจน์    เกิดมงคล
3. เด็กหญิงวิภาดา    พลมาตย์
1. นายจิตติ    โคตรสีเมือง
2. นางจุฑาพร    โคตรสีเมือง
48 48 โรงเรียนบ้านเดิด สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายนพณัฐ    คำสอน
2. เด็กชายธนบดี    รวยธนพานิช
3. เด็กหญิงสุมลรัตน์    รูปสะอาด
1. นางสมจิตร    บุญปก
2. นางสุริยันต์    เจริญทัศน์
49 49 โรงเรียนบ้านเฉนียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา    ประสานเนตร
2. เด็กหญิงศศิภัสสร    ซ่อนกลิ่น
3. เด็กชายญาณวุฒิ    รวิวัฒนประพันธ์
1. นางกาญจนา    แก้วมณีจันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์    ซ่อนกลิ่น
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงดลฤดี    จันมะณี
2. เด็กชายอชิรวัตติ์    อะรากิ
3. เด็กชายโรจนวงศ์    แข็งขัน
1. นางพิทยา    กุลอัก
2. นายเสงี่ยม    จ่าสิงห์
51 51 โรงเรียนบ้านกระถิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธนวินธ์    สายงาม
2. เด็กหญิงเบญญาภา    พิลาลี
3. เด็กชายวัชรพล    โนนทอง
1. นายปิยะ    ดอกกลาง
2. นายพีระยุทธ    จันทรโคตร
52 52 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายภีรพันธ์    จันทร์งาม
2. เด็กหญิงทิพรัตน์    รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงฐาปนี    ฤทธิขันธ์
1. นายปรีชา    ศิลาไสล
2. นางสุกัลยา    แก้ววิชัย
53 53 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงวารุณอร    คณะยอด
2. เด็กหญิงกัลยา    โมคศิริ
3. เด็กหญิงวรรณพร    รักษาทรัพย์
1. นางสาวณัฏฐณิชา    บัวทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา    อินทรจร
54 54 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายภูริภัทร    เทนสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐกมล    จันทะคุณ
3. เด็กหญิงกนิษฐา    เวียงอินทร์
1. นางนิวา    ทาสีดา
2. นางสาวพรประพิณ    ขรรค์แก้ว
55 55 โรงเรียนบ้านโนนโจด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายณัฏฐพล    เจนทาง
2. เด็กชายธิติพัทธ์    จันทร์สว่าง
3. เด็กชายจิรายุ    ลาสุ
1. นายพิรัช    จำรัสแนว
2. นายวุฒิกร    ทาแจ้ง
56 56 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงศุภาพร    แฝงสีพล
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์    บรรเทา
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์    อินทะวงศ์
1. นางมณี    ทองหล่อ
2. นางสาวสุจิตรา    พลลาภ
57 57 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายธันยธรณ์    แสวงชัย
2. เด็กชายวีรวัฒน์    กับบุญ
3. เด็กหญิงณัฐกานท์    เฉิดจินดา
1. นางสาวสุมาลี    นามพรม
2. นายเดช    นิติธรรม
58 58 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    เหมือนแก้ว
2. เด็กชายพงศพัศ    เจริญเขตร
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ศรีประดู่
1. นางสาวนันทา    ทาทอง
2. นางพิมพ์ฉวี    เพชรพิมพ์
59 59 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ดอนแป๊ะ
2. เด็กชายอนุวัฒน์    วงษา
3. เด็กหญิงปิยนุช    สุขเสริม
1. นางจินตนา    กองเกิด
2. นางไพรรัตน์    เศษจันทร์
60 60 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุจิรา    วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงสุภาสินี    ชัยอาจ
3. เด็กหญิงธัญกร    เกื้อจรูญ
1. นางดวงดาว    น้อยโลมา
2. นางปทุมทอง    ศรีวงษา
61 61 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิลักษณ์    บุญตอม
2. เด็กหญิงกนกพร    โนนสะอาด
3. เด็กชายธนภูมิ    คำเขียน
1. นายปฏิวัติ    เอ็นดู
2. นายยงยศ    แก้วขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................