งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 310
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เลย เขต 1 1. นายกสานติ์    แสนศรี
1. นางสาวศุภวรรณ    วังวร
2 2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงนภัสสร    ใจไธสง
1. นางวีระวรรณ    กอบัว
3 3 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายสุทธิราช    ดูชารัมย์
1. นายวัฒนชัย    ก้อนทอง
4 4 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    เรืองประทีป
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์    ศิริมาท
5 5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายเอกบดินทร์    ราชบัณดิษฐ์
1. นางสาวมะลิลา    ทาพรมมา
6 6 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวนันท์สินี    สายแก้วราช
1. นางสาวธนาภา    ภูจันหา
7 7 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงตติยา    พิทักษ์
1. นายพรศักดิ์    ใจเขว้า
8 8 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์    วงศ์สิงห์
1. นายไชยพร    ธรรมสัตย์
9 9 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายธนาธิป    ภูแพง
1. นายศิริ    สัตถาผล
10 10 โรงเรียนบ้านโดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ยิ่งหาญ
1. นายพีระ    บูรณ์เจริญ
11 11 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงสุณิชา    เกียรตินอก
1. นางสรวีย์    ชื่นอุปการนันท์
12 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายชานน    สร้า่งนา
1. นางอุมาพร    แสวงชัย
13 13 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงนรากร    อินทร์แก้ว
1. นายอานนท์    นามแสง
14 14 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นางสาวนวพร    มูลพฤกษ์
1. นายสุริเยศ    อะโน
15 15 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นางสาวอริสา    รู้เจน
1. นายอนุชา    ทะราศรี
16 16 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายเด่นดนัย    งามฉลวย
1. นางสาวนุชรินทร์    อินทร์แสง
17 17 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    บรรเทา
1. นายมนตรี    รักวิชา
18 18 โรงเรียนบ้านซำงู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายคุณัญญา    มีหวัง
1. นายประดิษ    กันตา
19 19 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอันชนา    สวัสดิ์พงษ์
1. นายมรกต    ศรีทา
20 20 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายอธินันท์    อุดมเพ็ญ
1. นางสรินธร    เลาดี
21 21 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    อินกลาง
1. นายกฤษณะ    แตงกระโทก
22 22 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมา    นะราเทียม
1. นายจำลอง    ยอดไธสง
23 23 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายอุดมศักดิ์    พลงาม
1. นายสมพงษ์    วัฒนากลาง
24 24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว    ลาวเมือง
1. นายนันทวุฒิ    รักไทย
25 25 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายโกวิท    จันทะคาม
1. นายชูชาติ    พรหมคุณ
26 26 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นายธนวรรธ    คุเมือง
1. นายประชิด    ครบอุดม
27 27 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวิจิตรา    ยศสุนทร
1. นายปกรณ์    สมบูรณ์
28 28 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายพงษ์นิรันดร์    สิงห์ซอม
1. นายพงษ์สิน    แก้วแดง
29 29 โรงเรียนบึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    เถื่อนสันเทียะ
1. นางอัชฌารัตน์    พรหมเศรณี
30 30 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นายพิชิต    หมวดนามน
1. นายวิศณุพันธ์    อนุชน
31 31 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวสุกัญญา    วิชาโคตร
1. นางนงนุช    พระวงศ์
32 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงนวรัตน์    พันสาง
1. นางอรอุมา    เลี้ยงวงษ์
33 33 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวแสงมณี    บุญรักษา
1. นางสาวเยาวลักษณ์    นามมาตร์
34 34 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    ภาคูกา
1. นายชวน    สมสะอาด
35 35 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    หลอดแก้ว
1. นายศักดิ์ชัย    เจียรกุล
36 36 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    ไชยวงษ์
1. นายวัฒนา    ตะวะนะ
37 37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัชชา    ภูหารนา
1. นายวีระพงษ์    พรหมคุณ
38 38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวรัญญา    สุจริต
1. นายอาสาฬห์    งอยผาลา
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายธีระพงษ์    เดี่ยวไธสง
1. นางวิยะดา    สันตพันธ์
40 40 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายกิตติกร    รสโสดา
1. นายเฉลย    ไม้เจริญ
41 41 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินธร    เจนสำโรง
1. นายอุทัย    สุริยมาตย์
42 42 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา    บุญมาทน
1. นางกนกอร    หนูสิน
43 43 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ผุยคำพิ
1. นางรัศมี    ชัยคำดี
44 44 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 1. นายโชคชัย    ตะวันแสง
1. นางพาชื่น    ศรีคุณ
45 45 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ภูครองพลอย
1. นายสามารถ    ลุนพรหม
46 46 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 1. นายกสิวัฒน์    รักเสมอวงษ์
1. นางสาวรักษินันท์    ปานนิล
47 47 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงพิชชากร    สลางสิงห์
1. นางพิสมัย    จักร์สาน
48 48 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    บุญสมัคร
1. นางสาววรรณนิสา    โทณะสุต
49 49 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพร    สีทอง
1. นายอภิชาติ    หลุ่งเป้า
50 50 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายอนุสรณ์    โพธิ์แข็ง
1. นายวุฒิไกร    กระกูลนิตย์
51 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงญาดา    เผือกจันทร์
1. นางวนิดา    สง่ากลาง
52 52 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน    ป้องขัน
1. นายพิชิต    ศรีสาคร
53 53 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายอภิพัฒน์    บุญชื่น
1. นายสุพจน์    เพ็ชรวิเศษ
54 54 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    พรหมมาวัน
1. นายสักรินทร์    แปงใจ
55 55 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงรัชนก    ตรีสันเทียะ
1. นายกิตติพงษ์    ชัยพรมเขียว
56 56 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงมนชนก    อินทร์เรืองศรี
1. นายเฉลิมพล    อุตรินทร์
57 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    สินทร
1. นายอนุชิต    รางศรี
58 58 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจันทมณี    สีนาค
1. นางสาวเบญจวรรณ    สิมหลวง
59 59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงวิภาพร    จำปาทอง
1. นางสมใจมาด    ปะละกา
60 60 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงธนิดา    แสนเสนา
1. นายนิมิตร    ตาชูชาติ
61 61 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    พันธ์จันทร์
1. นายเฉลิมชัย    อินทรักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................