งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 031
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงกุลนัฐ    พิลากอง
1. นางศรีสมพร    ทุยาติโก
2 2 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงกุลธิดา    เกตุวิฑูรย์
1. นางวนิด    เมืองยศ
3 3 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    พัฒเพ็ง
1. นางสาวรัติพันธ์    สันรัมย์
4 4 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ชุ่มใจ
1. นางสาวบัวไล    ภูเวียง
5 5 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ไกยเดช
1. นางสาวจินดาพร    นพนิยม
6 6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงทิวาพร    เวียงอินทร์
1. นางนิดา    เวทย์ศิริยานันท์
7 7 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    เจริญภูมิ
1. นางพิมพ์ฉวี    หิรัญวงศ์
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    โสมรักษ์
1. นางสาวจิตราพัชญ์    สุธรรมวินันท์
9 9 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสิรินญา    อ้วนอินทร์
1. นางนภาพร    วงศ์อุดมศิลป์
10 10 โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงญาตา    สายรัตน์
1. นางกิตติพร    เทียมทัด
11 11 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงปภาพินท์    โป๊ะสูงเนิน
1. นางกาญจนา    บาลเพียร
12 12 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    มั่นสุข
1. นางละไม    วรรณจักร์
13 13 โรงเรียนบ้านดองดึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงอภิชญา    คงยุทธ
1. นางบุญล้อม    โยธี
14 14 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงมุทิตา    นุชิตภาพ
1. นางปริชาติ    จันทรมหา
15 15 โรงเรียนบ้านป่าปอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงนันฐิตา    อุปนันท์
1. นายประเสริฐ    ดรชัย
16 16 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายภาคภูมิ    ภูมิวิลัย
1. นางจินตนา    กล้าหาญ
17 17 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงพรไพลิน    ไชยจันทร์
1. นางสาวยุภาพร    ทรงภักดี
18 18 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงธาราทิพย์    ทองจันทร์
1. นางนิภา    แก้วกิ่ง
19 19 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปิยภัทร    กอจันทร์
1. นางสาวลำพูน    บัวใหญ่
20 20 โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐญาดา    คำบุ่ง
1. นางสุวัน    วิเศษศรี
21 21 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    นามกระโทก
1. นางพรเพ็ญ    ชุมกระโทก
22 22 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวิดา    เกาะรัมย์
1. นางสันทนีย์    หมั่นดี
23 23 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    พันธุ์สวัสดิ์
1. นางกรนิษฐ์    อุบล
24 24 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงศรีเพ็ญ    ชินพันธ์
1. นางแพรวพรรณ    วงพรมมา
25 25 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์    แฝงฤทธิ์
1. นางวนิดา    ศรีอ่อนหล้า
26 26 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนวินดา    ผลรุ่ง
1. นางสาวอรวรรณ    ทับสมบัติ
27 27 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    ไชยเกล้า
1. นางยุพิน    ศรฉัตรารักษ์
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกนกเรขา    วิเศษชาติ
1. นางผ่องเพ็ญ    คำลอย
29 29 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงอรพินท์    กีบขุนทด
1. นางสาวผ่องศรี    ปราณีตพลกรัง
30 30 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงปภาดา    ธาตุดี
1. นางบัวทอง    สารจันทร์
31 31 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราพร    ป้อมคำ
1. นายอาทิตย์    วงษ์ภูธร
32 32 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงพิมพิศา    ธงชัยธนาวุฒิ
1. นางพรทิพย์    มะปะโท
33 33 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์    สารโคตร
1. นางภาณุมาศ    แสนพรมมา
34 34 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญมน    สุยคง
1. นางลักษณ์คณา    อุตส่าห์ดี
35 35 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงปาณรวี    เชื้อทอง
1. นางพูลศรี    แก้วปัชฌาย์
36 36 โรงเรียนบ้านหนองดุด สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    เนตรประดิษฐ์
1. นายปิยะ    เจียมไพเราะ
37 37 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงชนม์ชนก    ยางงาม
1. นางสุนิดา    ปิยะวงษ์
38 38 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงปริญาพร    โม้มวล
1. นางจัตวา    พรหมเชียง
39 39 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกอร    เชื้อพนม
1. นางสาวนฤมล    ภววิจารณ์
40 40 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    ดอนกลาง
1. นางรักคณา    ทองสุมาตร
41 41 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตต์    ตาดำนิล
1. นางละเอียด    แพงวงศ์
42 42 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปิยะกุล    กันหาสาย
1. นางสาววรรณา    เทินกระโทก
43 43 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงเจนจิรา    บุญหล้า
1. นางหทัยรัตน์    ศศิวรกานต์
44 44 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงวณิชยา    จันทร์ศรี
1. นางอรุณี    ซินเม
45 45 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงภูริณัฐ    ภูรี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศลัยลา    คำมีแสง
46 46 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายศิริโรจน์    บุญจริง
1. นายประยูร    สาขา
47 47 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ศรีลาไพร
1. นางประกอบกิจ    โฮงคำอุตย์
48 48 โรงเรียนมหาชนะชัย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงธารารัตน์    คงปัญญา
1. นางสาวเพ็ญนภา    คงปัญญา
49 49 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    เหลามี
1. นางสมจิตรดา    มีผิว
50 50 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงรุจิษยา    โตทองสุข
1. นางกนกพร    สมปัญญา
51 51 โรงเรียนหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงรัศมีฉาย    ประพันธ์
1. นางเพ็ญศรี    ชิดสูงเนิน
52 52 โรงเรียนเทพปัญญา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    กันหาวาปี
1. นางสาวจารุวรรณ    วาดวงศรี
53 53 โรงเรียนวังกะอาม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงผกามาศ    ทวีพันธ์
1. นางสมทรง    แสงฤทธิ์
54 54 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงวรินทร    เลี้ยงอำนวย
1. นางศศิธร    อมรสิรินันท์
55 55 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ชัยที
1. นางรำไพ    ดาภาโย
56 56 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    สุตนนท์
1. นางกรกมล    ภาษี
57 57 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติพร    สายประสาท
1. นางมลิดา    ดลเอี่ยม
58 58 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงญาณวิภา    ทวีพันธ์
1. นางลิขิต    รักพรม
59 59 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายธนวัต    ศรีโพธิ์
1. นายสุดใจ    โสธร
60 60 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    แผนสันเทียะ
1. นางสาววิไลวรรณ    แก้วอำไพ
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงประภัสรา    ศรีสร้างคอม
1. นางดาราวรรณ    ต้นยวด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................