งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 309
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงสายฟ้า    พรมโสดา
2. เด็กหญิงนันทะนา    โพธิ์เงิน
1. นางสาวพรพรรณ    จันทะสี
2. นางพิกุล    เสนานุช
2 2 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงวิยะดา    รักษา
2. เด็กชายวิรุฬห์    ยืนกระโทก
1. นางสาวชิดกมล    ฮวบกระโทก
2. นางสาววณิชยา    แก้วพิพัฒน์
3 3 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรณี    ฉิมมาลี
2. เด็กหญิงนฤมล    มาประจง
1. นายบุญมี    อ่อนนุ่ม
2. นางรุ่งอรุณ    อ่อนนุ่ม
4 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    สมสนุก
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    แพงวงษ์
1. นางรักษ์ฤทัย    สมพวงภักดี
2. นางสาวศศิธร    พรมน้อย
5 5 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    พัดคำไสย์
2. เด็กหญิงสุธาศิณี    จำกุลิง
1. นางสาวปาริฉัตร    พลเยี่ยม
2. นางวรากร    อินศิริ
6 6 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอรอินทร์    ปัจฉิม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เจริญงาม
1. นางผ่องศรี    ถิ่นอภัย
2. นายสุวนิช    จันทะวัน
7 7 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงดวงตะวัน    อิสสระประสาธน์
2. เด็กหญิงวิชุดา    วงษ์ศักดิ์
1. นางทิฆัมพร    ภูมิสถาน
2. นางพิสมัย    นามเสนาะ
8 8 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายอานันท์    โกศล
2. เด็กชายรุ่งชนะ    ลาลี
1. นางพิมล    เครือสิงห์
2. นางสุพรรณ    บุญกอง
9 9 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์    ภูรายเลียบ
2. เด็กหญิงชมพูนุช    หงษ์ทอง
1. นางสาวภลดา    แสงโคตรมา
2. นางสาวรัชนีกร    บุดดีด้วง
10 10 โรงเรียนบ้านตาพราม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงจตุพร    เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงธนัชพร    ๋ซ่อนจันทร์
1. นางปริญญา    จงหาญ
2. นางสาววนิดา    ศรีเจริญ
11 11 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายพงศธร    หาญจันอัด
2. เด็กหญิงศศิธร    บุรินทร์รัมย์
1. นางปริญณา    เจือจันทึก
2. นายวิทยา    เจือจันทึก
12 12 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายกิตดิภณ    จามิตร
2. เด็กหญิงพัชราภา    สงคราม
1. นายกิตติพงษ์    วงษาสนธิ์
2. นายทวี    ง้าวไข่น้ำ
13 13 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงพิชมญชุ์    คุณชาติ
2. เด็กหญิงชุติมาศ    กลขุนทศ
1. นางจิตร์วริน    อยู่เย็น
2. นายภราดร    อยู่เย็น
14 14 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นางสาวนิติพร    โปร่งขุนทด
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    โพธิ์ศรี
1. นายธงชัย    ศรีสายันต์
2. นางมยุรี    สายรัตน์
15 15 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    ระตาพงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา    ภูมิดรสัย
1. นายบุญถิ่น    แสงห้าว
2. นางพรรณี    ภูโส
16 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงปวีณา    สินทรัพย์
2. เด็กหญิงวาสินี    อุดรทักษ์
1. นางยุพิน    คุณชื่น
2. นางอมรรัตน์    โงนมณี
17 17 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงสุนันทา    สาน้อย
2. เด็กชายอนุชิต    พันโยลุง
1. นางกมล    เกษสงกา
2. นางศิริวรรณ    เชยชม
18 18 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงนันทวัน    วันวาน
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    แสนทวีสุข
1. นางพิสมัย    สมสะอาด
2. นางสาวยุคนธร    เลือกนารี
19 19 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอวัสดา    บุญทัน
2. เด็กหญิงพัชลัยวัล    รวงทอง
1. นายนรินทร์    ศรีทา
2. นายศุภกิต    ประดับศรี
20 20 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ราชิวงศ์
2. เด็กหญิงกาญจนา    เรณู
1. นางสาวอมรรัตน์    เชื้อหาญ
2. นางไขแสง    มหาวงศ์
21 21 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายพงศกรณ์    กางกาน
2. เด็กชายธีรภัทร    ดกกลาง
1. นางทิชานันท์    ไกรสน
2. นายวุฒิไกร    ไกรสน
22 22 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วาทิรอยรัมย์
2. เด็กหญิงประวีณา    ยินรัมย์
1. นางสาวศรินทร์    กาญจนพิมาย
2. นางเฉลียวรัตน์    ทิสารัมย์
23 23 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    จงจอหอ
2. เด็กหญิงแพรพลอย    วงศ์ใหญ่
1. นางจิราพร    มอมขุนทด
2. นางสาวพรพนา    ช่างเกวียน
24 24 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    แจ่มปัญญา
2. เด็กชายมนูญ    สมศรี
1. นายบัญชา    พรหมทา
2. นางสาวยุพิน    ผาสุข
25 25 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสิทธิเกียรติ    สิริสำราญ
2. เด็กหญิงปราถนา    ยศคำลือ
1. นางสาวพวงเพ็ญ    น้อยอาษา
2. นางสาวเมษยา    มิทานนท์
26 26 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายคฑาวุธ    พงษ์เภา
2. เด็กชายเอกภาพ    สุขประเสริฐ
1. นางกุลธิดา    ศรีมามาศ
2. นางสาวสายะภัณฑ์    นันทะแสน
27 27 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชิสา    บัววัน
2. เด็กหญิงพิศประภา    จินดาราช
1. นางสุขสมภัชญ์    กุธาน
2. นางสาวอมรรัตน์    วงโพธิสาร
28 28 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญยา    ยศศิริ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    วงค์ทอง
1. นายศิริ    สุภาพ
2. นางสาวสุมาลี    บุญรินทร์
29 29 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุภาพร    แถมจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงวัชรารัตน์    โคตนะ
1. นางวารุณี    ทองมาก
2. นายสำราญ    หกขุนทด
30 30 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพิลา    ดอนมา
2. เด็กหญิงภาวิณี    ภูสีนาค
1. นางปพิชญา    ปากเมย
2. นางปิยรัตน์    ประจันตะเสน
31 31 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวอรอนงค์    กกสันเทียะ
2. เด็กชายคุณากร    ศุภมาตย์
1. นางบุปผา    คำงาม
2. นายศุภชัย    มโนชัย
32 32 โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสุภาวิดา    แสงรัมย์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    ลาดไธสง
1. นางสาวบุญญานันท์    นิลศิริ
2. นางสำรวม    แสนเย็น
33 33 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงจีราภา    จันดาแพง
2. เด็กหญิงระพีพรรณ    จันทะรัตน์
1. นายธนวัฒน์    วงศ์ศรีรักษา
2. นายสนอง    ยศธแสน
34 34 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงพิยดา    หมายเจริญ
2. เด็กหญิงธิติมา    จันทเขต
1. นางสาวรัฐพร    ปุริโส
2. นางสาวไอลดา    สมสวย
35 35 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงกันยาพร    ชาวยศ
1. นางวิไลวรรณ    ภูกองไชย
2. นายไพโรจน์    ภูกองไชย
36 36 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงศาตพร    ก้อนหมื่น
2. เด็กหญิงสุธาพร    ไชยพรม
1. นางดวงสุดา    ทับแสง
2. นางนิพาภรณ์    คะลีล้วน
37 37 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    แพงศรี
2. เด็กหญิงมณีรุ้ง    รินทร์จันทร์
1. นางนภาภรณ์    บุญเย็น
2. นางนวลมณี    คุณวาที
38 38 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายเพชรายุธ    ศิริบุญ
2. เด็กชายราชวัตร    ศิริบุญ
1. นางดรรชนี    ศิริสานต์
2. นางพรภิมล    กิฬาพันธ์
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    ไชยะนาม
2. เด็กหญิงมลธิรา    วงศ์กลม
1. นางจินตนา    บุญยืน
2. นายสวาสดิ์    มีแพง
40 40 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑามณี    ทิสามิ
2. เด็กหญิงเจตนิพิช    ภูมิดอนชัย
1. นางอรอนงค์    พิลาหา
2. นายอารีย์    พิลาหา
41 41 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายสุวิทย์    สายสีโส
2. เด็กชายสราวุธ    มาตทอง
1. นางสาวมลริยมร    สุนทวงค์
2. นางเฟื่อง    สุขวัฒน์
42 42 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงระพีพร    มนต์คาถา
2. เด็กหญิงจิติมาภรณ์    สิมาวัน
1. นางพิสมัย    จันทาโทอ่อน
2. นางเรืองไชย    วงค์ชาลี
43 43 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงอัญชลี    ทองจันทร์
2. เด็กหญิงทิมทอง    ประดิษฐ์ทอง
1. นางรัศมี    ชัยคำดี
2. นางสาวอัญชลี    แก่นจันทร์
44 44 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ชินคำ
2. เด็กหญิงพรนภา    สังข์วงษา
1. นางสาวรณิดา    เครือบุดดี
2. นางเบญจวรรณ    รักษาแสง
45 45 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นางสาววาสนา    ศรีพลลา
2. นายภาดล    นาสินพร้อม
1. นางชณัชชา    จันทร์สำราญ
2. นายสุวิทย์    เมิดไธสง
46 46 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงจินตพร    จันทร
2. เด็กหญิงอภิญญา    ภูดวงจิตร
1. นางวิยะดา    ไชยรา
2. นางสินระเวศ    อุทโธ
47 47 โรงเรียนบ้านเล้า สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงพัฒนาวดี    สุขปื้อ
2. เด็กหญิงแพรพิไล    คำมะนิตย์
1. นางถนอมจิต    กาญจนาจินดานันต์
2. นางพิราวรรณ    ธารเจริญ
48 48 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    พิระภาค
2. เด็กหญิงณัฐชา    เสือพุฒ
1. นางจันทร์เพ็ญ    ช้อยชด
2. นายแสวง    ช้อยชด
49 49 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    สระแก้ว
2. เด็กหญิงสุปรีดา    ศรีด้วง
1. นางสาวกฤตยา    พลเยี่ยม
2. นายสุทิน    เอี่ยมภูงา
50 50 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงบรรณสรณ์    ชานกัน
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    สอนสียน
1. นางดอกไม้    สุนนท์
2. นายโชติพงษ์    ด่านเก่า
51 51 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ปัจชุมชัย
2. เด็กหญิงณัฐพร    สื่อกลาง
1. นางสาวรัชฎาพร    จันภิรมย์
2. นางสาวอารีรัตน์    เตาะหนองนา
52 52 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริประภา    ทิพย์สุวรรณ
2. เด็กหญิงประภัสสร    กานารัก
1. นายทวี    เนินนิราช
2. นางสาวอภัสรา    ฉลาดเอื้อ
53 53 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสุนันทา    เหลื่อมสีจัน
2. เด็กหญิงนพเกล้า    เกษนอก
1. นางจันทร์เพ็ญ    ปาปะกัง
2. นายวุฒิชัย    เยี่ยมไธสง
54 54 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 1. นางสาวประทุมวดี    ศรีพรหม
2. นางสาวทิพย์กมล    หมีบุรุษ
1. นางจุฬาลักษณ์    ทองหล้า
2. นางนิตยา    นาราศรี
55 55 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงดวงแก้ว    สีจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรดา    หมั่นถิ่น
1. นายบัวเรียน    มาตย์วงศ์
2. นายสฤษดิ์    เลียมไธสง
56 56 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา    ไชยศิลป์
2. เด็กหญิงมัทนา    พลศิริ
1. นางสมปอง    แย้มโกสุม
2. นางอัมพร    วงศ์ศรีอาจ
57 57 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงอนุตรา    มหาไชย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพิ่มศรี
1. นางสาวสาวิตรี    เหล่าฆ้อง
2. นางสุดถวิล    ปัดถาทุม
58 58 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 1. นางสาวจุฬาวรรณ    พอใจ
2. เด็กหญิงดารารัตน์    นุกาศรัมย์
1. นางดวงตา    โยริพันธ์
2. นางอัจฉราภรณ์    จันทศิลป์
59 59 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายก้องเกียรติ    พรมแสน
2. เด็กหญิงธนิตา    แซ่ฉั่ว
1. นายสมชาย    พิทยกิตติวงศ์
2. นางเงินตรา    ชัยลา
60 60 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงวิรียา    อุ่นเรือง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สิงขรณ์
1. นางนุ่มนวล    วรรณลี
2. นางสาวสุภาพร    กองศักดิ์
61 61 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ปราบหนองบัว
2. เด็กหญิงอุทัยวดี    เสริฐศรี
1. นางพูลศิริ    คำเวียง
2. นางสาววัชราภรณ์    ทองน้อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................