งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านหนองผำ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายนราธิป    วิจารย์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    วรรณไชย
1. นางกนกวรรณ    เหง้าวิชัย
2. นายสฎานุ    บุญแสนยศ
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายธีรศักดิ์    เวศมูลา
2. เด็กหญิงพัชราพร    ยอดนอก
1. นางจันทร์จิรา    ฉอสันเทียะ
2. นายศิรภัค    แสไพศาล
3 3 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรนิช    ฟ้าลี
2. เด็กหญิงนัฐวรรณ    โพธิ์ธูป
1. นางสาวส้มลิ้ม    สะเมนรัมย์
4 4 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงไผ่ทอง    แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงโสภิตรตรี    แจ่มศรี
1. นางชะอ้อน    สีแก้ว
2. นางสมคิด    บัวเนี่ยว
5 5 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงวิชชุดา    ทิพย์สาร
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    กุลาศรี
1. นางทองจันทร์    โคตรสมบัติ
2. นายบุญทัน    พัฒนสาร
6 6 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพรนิตา    มุ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวันวิสา    จุมพล
1. นางกัลยา    กุลสอนนาน
2. นางสุภาวดี    ฉายแผ้ว
7 7 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพิททิยานันท์    ศรีชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกัลยาณี    ทองแสง
1. นางกรัณฑ์มุกกาญจน์    ทวีเงิน
2. นายสดใส    มาฆะเซ็นต์
8 8 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายพรทวี    ลาลี
2. เด็กชายณภัทร    เจริญสุข
1. นางพิมล    เครือสิงห์
2. นางสุพรรณ    บุญกอง
9 9 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงนัทธิดา    ชัยแสงราช
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แสนสุข
1. นางศรีสมร    เหล่าศักดิ์ชัย
2. นางเยาวรัตน์    ประทุมรัตน์
10 10 โรงเรียนบ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงปัทมา    สง่างาม
2. เด็กหญิงชุติมา    รสหอม
1. นายจิตติ    ยาวรัมย์
2. นางสุขใส    จันทสุข
11 11 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงอารดา    ทูลตะคุ
2. เด็กหญิงญาริดา    ศรีธรรม
1. นางสาวลลนา    ชาญณรงค์
2. นายเกียรติศักดิ์    รัตนชัย
12 12 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงศิรินันท์    โสดี
2. เด็กหญิงฐิปนา    ไชยมาคำ
1. นางวณัชญา    จำปาศรี
13 13 โรงเรียนบ้านแทรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติมา    เหล่าแค
2. เด็กหญิงณัฐมล    ดวงศรี
1. นางสาวพรพันธุ์    ภูถูกหมอก
2. นางพรรณิภา    คำแท่ง
14 14 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายวัชระ    พลรัตน์
2. เด็กหญิงสุกัญญา    สารจันทร์
1. นายปัญญาวุฒิ    สีลาดเลา
2. นายมุณีย์    รจพจน์
15 15 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายชัชพงศ์    ศรีทองนาค
2. เด็กหญิงชนิกานต์    วรกิจกำจร
1. นางนุกุล    นาลาดทา
2. นายอดุลย์    กุลาศรี
16 16 โรงเรียนบ้านศรีนาวา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงดารณี    คำทรัพย์
2. เด็กหญิงชมนภัส    ศรีวงษา
1. นางสาววรัญญา    สุดโลก
2. นางสาวเพียงพร    กุทอง
17 17 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพร    ยอโง้ง
2. เด็กหญิงฐิติพร    นามวงษา
1. นางวิกานดา    ไชยสิงหา
2. นายอภิรัตน์    สุพิมพ์
18 18 โรงเรียนศิริเกษวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายเมธี    ทำไถ
2. เด็กชายพงค์พล    ขันคำ
1. นายคมสันต์    บุญศรี
2. นายสนธยา    เสียงใส
19 19 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอรวรรณ    พัทณี
2. เด็กหญิงสุขขวัญ    ถวิลบุญ
1. นางจิราภรณ์    พละพงศ์
2. นางวรรณลี    ทองลอง
20 20 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงเขมจิรา    ธานี
2. เด็กหญิงสุนิษา    ปาระมี
1. นางทองเพลิน    ชมพุฒ
2. นางรฐา    สุขพินิจ
21 21 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงอธิชา    นอกระโทก
2. เด็กหญิงรัชนีกร    เต้นกระโทก
1. นางทิชานันท์    ไกรสน
2. นางสาวมัณฑนา    คงผาสุข
22 22 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐศักดิ์    เขียวดี
2. เด็กหญิงณัฐกมล    รักษะประโคน
1. นางสาวสุทธิพร    ทูลประโคน
2. นางอรทัย    บัวสาย
23 23 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    ชินโคกสูง
2. เด็กหญิงเมชิตา    สนิทโกศัย
1. นายทรงวุฒิ    จันทร์หมื่นไวย
2. นางทรงศรี    ไทยประสงค์
24 24 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงมณฑิรา    ไชยกา
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    ทรงกลด
1. นายสมิง    สอดแก้ว
2. นางอังคณา    สอดแก้ว
25 25 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอาภัสรา    สังครีต
2. เด็กหญิงสรินยา    บาริศรี
1. นางพรพนา    บรรหารักษ์
2. นางศิริพร    ศรีสุนนท์พันธ์
26 26 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพรชนก    ภูยาดาว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ถานาศรี
1. นางพรสวรรค์    กระจาย
2. นางไพรวัลย์    ชาทิพฮด
27 27 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญณิการ์    กาสีชา
2. เด็กหญิงกุ้งนาง    คันธรินทร์
1. นางฉวีวรรณ    มั่งมูล
2. นายอนุชิต    บุญมาก
28 28 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    อัมภรัตน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    โนนสังข์
1. นายทัพพ์เทพ    พิทักษ์ไหมทอง
2. นางสาววิยะดา    รัตนะวัน
29 29 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงพิชญา    บุญหอม
2. เด็กหญิงศศิธร    ศรีสูงเนิน
1. นายบุญยัง    เจิมขุนทด
2. นางอรพิน    เจิมขุนทด
30 30 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    พิธรรม
2. เด็กหญิงนัฐยา    แกะปพาน
1. นางทัศนียา    สายประกอบ
2. นางสาวศิริวรรณ    เค้างิ้ว
31 31 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญาภรณ์    พรมตู้
2. เด็กหญิงเอมจิตร    จันริสินธ์
1. นางสุนีรัตน์    ไขแสง
32 32 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงจิราพา    ภูมิลุน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เนตรวงษ์
1. นายณัฐวุฒิ    ธรรมไธสง
2. นางสาวสมพร    ยศกลาง
33 33 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงลักขณา    ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงสุวิชาดา    ดวงวิเศษ
1. นางปัญจพร    ยศธแสน
2. นายสนอง    ยศธแสน
34 34 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงยอดหญิง    แก้วปลั่ง
2. เด็กหญิงวราภรณ์    เสริมศิริ
1. นางจุฑามาศ    สายกระสุน
2. นางดวงจันทร์    ศรีระอุดม
35 35 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    กลิ่นพิกุล
2. เด็กหญิงณัชนิชา    สุริโย
1. นางวิไลวรรณ    ภูกองไชย
2. นายไพโรจน์    ภูกองไชย
36 36 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงรุจรี    หนูเข็ม
2. เด็กหญิงธัญชนก    ผาอินดี
1. นางทรงผล    ยศไชยวิบูลย์
2. นางสาวอรัญญา    ศรีวรสาร
37 37 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    อุ่นคำ
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ไชยเสนา
1. นางผานิต    ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา    สีนวนจันทร์
38 38 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    อินแสงแวง
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    นาบุญ
1. นางสาวทิวาวัน    บัวชุม
2. นางอุษณี    ทะนวนรัมย์
39 39 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงลัคณา    ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงภัทรียา    เหล่าอุทธา
1. นางเขียนพร    วงศ์กัณหา
2. นางสาวเมษญานันทุ์    คันศร
40 40 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกิตติยารัชต์    ทะระคำหาร
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ดวงบรรเทา
1. นางอรอนงค์    พิลาหา
2. นายอารีย์    พิลาหา
41 41 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงวิชญาพร    เชิงหอม
2. เด็กหญิงอริศรา    สุระโส
1. นางภาวนา    เศรษฐไตรรัตน์
2. นางอุทัย    เชิงหอม
42 42 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกมลชนก    ประคองใจ
2. เด็กหญิงเกสรา    สุวรรณศรี
1. นางสาวณัฏฐินี    บุญเสนอ
2. นางสาวธารีรัตน์    จันทาโทอ่อน
43 43 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงศศิภา    เลี่ยมสูงเนิน
2. เด็กหญิงเมธวี    นามมณี
1. นางสุภาวดี    โคตะมูล
2. นางอุดมลักษณ์    ร้อยดี
44 44 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอภิญญา    อามาตรมนตรี
2. เด็กหญิงวนิดา    บุญบาล
1. นางกมลภัทร    ประธาน
2. นายมานิตย์    ประธาน
45 45 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงภัครมัย    ฉายพล
2. เด็กชายสุริยเดช    บุญพัฒน์
1. นางกาญจนา    ภูอวด
2. นางรัชนี    แสนวอ
46 46 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงชยธร    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรรณวิไล    สิมพาพิมพ์
1. นางประไพร    ช่างสอน
2. นางพจนา    ทิพวัน
47 47 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงธาริตา    บุษบา
2. เด็กหญิงชลธิชา    ตะพานบุญ
1. นางบุณยวีร์    จิตตะ
2. นางประภาวรรณ    สีตะริสุ
48 48 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว    ชาวดง
2. เด็กหญิงฑิอัมพร    เห็มรัตน์
1. นางศันสนีย์    ศรีเสน
2. นายไชยณรงค์    พงศ์สุวรรณ
49 49 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนากร    วารีศรี
2. เด็กหญิงปวริศา    สืบวงศา
1. นางสาวกัญญาพัชร    ถาพรผาด
2. นางศิริเพ็ญ    อุ่นเรือน
50 50 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงวรัชญา    แก้วสาระภูมิ
2. เด็กหญิงชลพินธุ์    สดส่าน
1. นางสาวปัทมาพร    จันทพันธ์
2. นางสาวระริตา    แสนวิลัย
51 51 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงนนทณัฐฎา    กำเนิดพรม
2. เด็กหญิงขวัญนภา    พรมภักดี
1. นางสาวรัชฎาพร    จันภิรมย์
2. นางสาวอารีรัตน์    เตาะหนองนา
52 52 โรงเรียนบ้านโนนแสวง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงลลิตา    กุลาพัง
2. เด็กหญิงชลธิชา    จันประทัด
1. นางบุษบา    พึ่งสว่าง
2. นางสาวอภิรดี    กองหล้า
53 53 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงทาริกา    เตยพุฒซา
2. เด็กหญิงนันทิชา    บุญมา
1. นางสาวพัชรา    พงษ์จำนงค์
2. นางสาวศรัณดา    ถานา
54 54 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงกฤติยา    แสงชมภู
2. เด็กหญิงปรียา    ตุนาคม
1. นางนิตยา    ศรีกุล
2. นางประไพ    ทาแก้ง
55 55 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงโยษิตา    จันทร์เรศ
2. เด็กหญิงจุฬาดา    ราศรี
1. นางศิญาภรณ์    ไคขุนทด
2. นางอรอนงค์    พลดงนอก
56 56 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพีรยา    ชอระชาญ
2. เด็กชายสมจิต    ปาละนิจ
1. นางพุทธชาติ    พิมพิสนธ์
2. นางสาวศิริรัตน์    อินทุรัตน์
57 57 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    โคตรสงคราม
2. เด็กหญิงปิยมาศ    วงศ์แสน
1. นางสาววินัส    พรมนาม
2. นางสาวสาวิตรี    เหล่าฆ้อง
58 58 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    วงศ์หงษา
2. เด็กหญิงปาริชาต    วงศ์หงษา
1. นางสาวนงรัก    บุญศรัทธา
2. นางสาวนันทา    ทาทอง
59 59 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงอัจฉริยา    ขอมอบกลาง
2. เด็กหญิงชญาณทิพย์    แดนลาดแก้ว
1. นายชัยวัฒน์    เทนอิสระ
2. นางเข็มทอง    บุตรเพ็ง
60 60 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย    แสนโกฏิ
2. เด็กหญิงอุทุมพร    ตาติจันทร์
1. นางสาวกาญจนา    ปักษาพันธ์
2. นางสาวทัศนี    แสนท้าว
61 61 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปทิตตา    เตินเดือน
2. เด็กชายจักริน    ชูเชื้อ
1. นางภัทริกา    ตันสอาด
2. นางสาวสุพิมลรัตน์    นามหนองปรือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................