งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 307
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงอิสริยา    วันทองสุข
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    ทองปั้น
1. นางสาวกิตติพร    ศรีบุรินทร์
2. นางสาวสังวาลย์    เหตุเกษ
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายอนุชา    อินทรวิชะ
2. เด็กชายธีรวัฒน์    พรมหงษ์
1. นางจันทร์จิรา    ฉอสันเทียะ
2. นายศิรภัค    แสไพศาล
3 3 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุชัญญา    วิเศษ
2. เด็กชายชนาธิป    ศรีโสภา
1. นางสาวฐิติมา    ตั้งสกุล
2. นางสาวพิจิต    เหลืองชัยศรี
4 4 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงบุญธิชา    ดวงเทียน
2. เด็กหญิงกัลยา    พนาสูร
1. นางชิยาวีร์    ศรีมงคล
2. นางธนันท์รัฐ    กีรติพงศ์ศักดา
5 5 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายกิตติวัฒน์    ตาลเอี่ยม
2. เด็กหญิงชาลิสา    กะมะรีย์
1. นายกรวินท์    เยาวขันธ์
2. นางวรากร    อินศิริ
6 6 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ภูสิน้ำ
2. เด็กชายจักรภัทร    จันทคาม
1. นายถนอม    ร่วมใจ
2. นางใบสด    สารผล
7 7 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ    รอนยุทธ
2. เด็กหญิงกัลญาณี    เริงชัยภูมิ
1. นางกรัณฑ์มุกกาญจน์    ทวีเงิน
2. นางสัญญา    จุลละนันทน์
8 8 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุญงาม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    สิงห์ชาติ
1. นายบุญเพ็ง    เสสแสงศรี
2. นางสิรีธร    ประธาน
9 9 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงเพชรดา    ปัญญาพ่อ
2. เด็กหญิงภัทรวดี    ครีบภูบุตร
1. นางทองพิมพ์    นารถโคษา
2. นางสาวอารยา    วรพันธุ์
10 10 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงพัชราภา    อุทาวงศ์
2. เด็กหญิงปรียาวรรณ    ขันนิลวงศ์
1. นางสาวสังวาลย์    จันทป
2. นางเยาวลักษณ์    กรวยทอง
11 11 โรงเรียนบ้านปางโก สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    ยมสันเทียะ
2. เด็กหญิงวันณิภา    นามสี
1. นางสาวณัฏฐิณี    เทียมวงษ์
2. นางพีลาวรรณ    เกียรติจีรกุล
12 12 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงกนกพร    ไพรสันต์
2. เด็กหญิงจิระภิญญา    รอดวินิจ
1. นางกรวรรณ    ก้านจักร
13 13 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงนินยา    วายลี
2. เด็กหญิงชนนิกานต์    หมายเจริญ
1. นางสาวจิตลดา    ศรีกะชา
2. นางธนัทสุดา    ดวงสินธ์
14 14 โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงทิพย์นารี    ฮวดศรี
2. เด็กหญิงศิราวรรณ    หล่ายบุญ
1. นางสาวจีรพรรณ    วรรณรัตน์
2. นางพรนภา    จรรยา
15 15 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิดา    ชินพา
2. เด็กหญิงจรัสทิพย์    สว่างศรี
1. นางณิชาภา    วรรณะประเก
2. นางประกอบ    วงษ์บุตร
16 16 โรงเรียนบ้านศรีนาวา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงชนิดา    ภูมิแกดำ
2. เด็กหญิงศุภรดา    โคตร์ทะแก
1. นางสาวปานตะวัน    พรมโกฏิ
2. นางสาวเพียงพร    กุทอง
17 17 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงพชร    กฤตธนวิรุฬท์
2. เด็กหญิงจิรประภา    รัตนวงศ์
1. นายสมพร    อินทรักษา
2. นายอภิรัตน์    สุพิมพ์
18 18 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    จรรยากรณ์
2. เด็กหญิงจิราพร    คำแพงนาค
1. นางพิสมัย    สมสะอาด
2. นางสาวยุคนธร    เลือกนารี
19 19 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอรวรรณ    อุ่นเสมอ
2. เด็กหญิงอรพิน    ชมพูแสน
1. นางจิราภรณ์    พละพงศ์
2. นางวรรณลี    ทองลอง
20 20 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงธารีรัตน์    ศิริทอง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    ผุยคำสิงห์
1. นางวันทนา    วรรณธงชัย
2. นางไขแสง    มหาวงศ์
21 21 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงนวพร    อยู่ลอง
2. เด็กหญิงพรปวี    ตุงกระโทก
1. นางทิชานันท์    ไกรสน
2. นางศรีสุคนธ์    แนบสนิทวงศ์
22 22 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐฐา    เจียมรัมย์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชน์    พิงเกาะ
1. นางศริญญา    ศูนย์ประโคน
2. นางอรทัย    บัวสาย
23 23 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี    แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงเอมมิกา    พันธ์ทอง
1. นายทรงวุฒิ    จันทร์หมื่นไวย
2. นางทรงศรี    ไทยประสงค์
24 24 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงทัศณีย์    แน่นดี
2. เด็กหญิงปัทมพร    กินนะรี
1. นายสมิง    สอดแก้ว
2. นางอังคณา    สอดแก้ว
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภูริชญา    โบราณบุบผา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    สุขานะรัม
1. นางประภาวดี    เหล่าสิทธิ์
2. นางวรรณมณี    ภูสีฤทธิ์
26 26 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    โสสุด
2. เด็กหญิงอารยา    แย้มเรณู
1. นางสาวกัญนิกา    ปัญจิตร
2. นางเกตน์นิภา    อันพาพรม
27 27 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    พิมมะลา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพชรปัญญา
1. นางสาวประภาพรรณ    ชานันโท
2. นางสวาท    ไขว้วงศ์
28 28 โรงเรียนบ้านบูรพา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    ไกรษี
2. เด็กหญิงฐิติภรณ์    แจ่มแจ้ง
1. นางณัฐชยา    อาจหาญ
2. นางพิมพ์พิกุณฑ์    พิทักษ์ไหมทอง
29 29 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ซำสันเทียะ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    สอสูงเนิน
1. นางวรรณา    เม่นนิ่ม
2. นางวารุณี    ทองมาก
30 30 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงธนิวรรณ    ดีเลิศ
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา    อุทัยเลี้ยง
1. นางสาวดารุณี    ดีเลิศ
2. นายธนายุทธ    อุทธคำ
31 31 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงธีรภัทร์    เพสาลี
2. เด็กชายเดวิทย์    สิงห์เหิน
1. นางสาวสิริยากร    รู้ปัญญา
2. นางเพ็ญศรี    มะรังศรี
32 32 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสายธาร    นาบำรุง
2. เด็กหญิงกัญญวีร์    ประกอบผล
1. นางสาวสมพร    ยศกลาง
2. นายสุวรรณ    สืบสวน
33 33 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงศรุตา    เหล่าอินทร์
2. เด็กหญิงอัจฉราพร    ทานสมบูรณ์
1. นางพัชรินต์    พลวาปี
2. นางรัษฎาภรณ์    อ่อนนิ่ม
34 34 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    งามแฉล้ม
2. เด็กหญิงพรชิตา    มูลทอง
1. นางจุฑามาศ    สายกระสุน
2. นางอัมพร    แผ่นทอง
35 35 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐิดา    ศรีชนะ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ชุมนุม
1. นางวิไลวรรณ    ภูกองไชย
2. นางสุวรัตน์    วันธานี
36 36 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร    แก้วสมวงษ์
2. เด็กหญิงพิมพิกา    บุญญะศรี
1. นางสาวกมลพรรณ    บุญประสิทธิ์
2. นางสาวอรัญญา    ศรีวรสาร
37 37 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    เยี่ยงกาย
2. เด็กหญิงสุพรรษา    งามตรง
1. นางนวลมณี    คุณวาที
2. นางลลนา    บุญเย็น
38 38 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี    จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงขนิษฐา    พรหมปฤกษา
1. นางสาวทวีวรรณ    เคนนาดี
2. นายพงศ์ศักดิ์    แสนสุภา
39 39 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    โจระสา
1. นางสาวทัศนีย์    นิตย์นรา
2. นางสาววาสนา    ชาตรี
40 40 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนวพร    แก้วแสงอ่อน
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์    พันธ์มุูล
1. นางประภาศรี    ดวงจันทร์
2. นางสุนิสา    แสงศิลา
41 41 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงรัชนี    เหมือดนอก
2. เด็กหญิงปองขวัญ    ปักเคทาติ
1. นางพรณี    พุธอุดร
2. นางสุกัลญา    ประทุมมัง
42 42 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    ใจภักดี
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์    มีทองแสน
1. นางธนพรรณ    มีแก้ว
2. นางปัทมาสน์    ทองไสล
43 43 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงฉัตรนรินทร์    สุนทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสันทนีย์    สายนวนเวช
1. นางสาวยุพิน    โลขันธ์
2. นางอุดมลักษณ์    ร้อยดี
44 44 โรงเรียนบ้านบะป่าคา สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงนงนภัส    เคนท้าว
2. เด็กชายรังสรรค์    สีนารัตน์
1. นางจินดาพร    นารินรักษ์
2. นางรัศมี    อวนป้อง
45 45 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงดุจดาว    ต่อฤทธิ์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ศรีธนารักษากุล
1. นางคำพอง    ภูกันดาร
2. นางศิริวรรณ์    นาไชย
46 46 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายพัสกร    ธรรมคุณ
2. เด็กชายชัยวัฒน์    บุญเกิด
1. นางทองคำ    บุตรแสน
2. นางวรจันทร์    ศิริขันธ์
47 47 โรงเรียนบ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    คามะดา
2. เด็กหญิงภัทราพร    พรมหาลา
1. นางจินนารี    เจียมภูเขียว
2. นางศกุนตลา    เสนา
48 48 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงวรัฐญา    บุญเล่ห์
2. เด็กหญิงธิระดา    ขันติวงค์
1. นางสาวขนิษฐา    นาคสุข
2. นางสุทร    พิเคราะห์แน่
49 49 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงอังคณาพร    วงยะมาตย์
2. เด็กหญิงกันติชา    ศรเหม
1. นางช่อทิพย์    กนกแก้ว
50 50 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงศิริกานดา    เรียนพิษ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    ยาพันธ์
1. นางดอกไม้    สุนนท์
2. นายโชติพงษ์    ด่านเก่า
51 51 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายประภาวิน    บุญภักดี
2. เด็กหญิงศรีชนก    ฉาดนอก
1. นางจุฬาภรณ์    สุวรรณนิตย์กุล
2. นางพวงเพชร    ศิริเวช
52 52 โรงเรียนบ้านโนนแสวง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงมัลลิกา    บุญพา
2. เด็กหญิงมนต์นภา    คงประเสริฐ
1. นางบุษบา    พึ่งสว่าง
2. นายพิเชาวน์    องค์อนุรักษ์
53 53 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา    ดีรอด
2. เด็กหญิงพรชิตา    วานนท์
1. นางสาวพัชรา    พงษ์จำนงค์
2. นางสาวศรัณดา    ถานา
54 54 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงศิริประภา    จุตตะโน
2. เด็กหญิงเมธิตา    ชาติพัฒนพงศ์
1. นางนิตยา    ศรีกุล
2. นางประไพ    ทาแก้ง
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    ท้าวน้อย
2. เด็กหญิงปรียดา    โมราเจริญ
1. นางสาวนางสาวอนงค์นาถ    ด้วงตะกั่ว
2. นางสาวอำภา    ปิงพะยอม
56 56 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายวีรภัทร    แสนพันธ์
2. เด็กชายกิตินันท์    สามาสา
1. นางอรุณี    ประจันตะเสน
2. นางอัมพร    วงศ์ศรีอาจ
57 57 โรงเรียนบ้านน้ำเป สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงดารากร    วงศ์พระจันทร์
2. เด็กหญิงจรรยพร    มะตาด
1. นางรวิพร    มาลา
2. นางสาววัชรีพรรณ    ยกเทพ
58 58 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพัชรพร    ทองใส
2. เด็กหญิงชนกเนตร    อนุพันธ์
1. นางสาวนงรัก    บุญศรัทธา
2. นางสาวนันทา    ทาทอง
59 59 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงวิลาวรณ์    สอนนอก
2. เด็กชายผดุงเกียรติ    มาตย์วังแสง
1. นางนิรมล    แก้วบุตร
2. นางปวีณา    ก่อบุญ
60 60 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงเกวรินทร์    มาทา
2. เด็กหญิงปรีณาพรรณ    เขตนิมิตร
1. นางสาวทัศนี    แสนท้าว
2. นางอานันท์    รัตนวิชัย
61 61 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงโสพิตนภา    จุนจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร    มุ่งหมาย
1. นางสาวพิมพ์ผกา    จันเทพ
2. นางสาวรุ่งทวี    โคตราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................