งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 300
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวสุดารัตน์    วรินทรา
1. นายนพดล    ศรีสว่าง
2 2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ยิ่งนอก
1. นางวีระวรรณ    กอบัว
3 3 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายพีระพงษ์    เกษน้อย
1. นายวัฒนชัย    ก้อนทอง
4 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นางสาวจุฑามาศ    วันไชย
1. นายธัญปกรณ์    ปิ่นแก้ว
5 5 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายชวนากร    ไชยดำ
1. นายมาตรฐาน    ศรีเงินดี
6 6 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวิทย์    ศรีโยธี
1. นายเชิดศักดิ์    แสงสว่าง
7 7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงศุภนัน    มุ่งหมาย
1. นายวิทยา    มณีวรรณ์
8 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นายวราวุฒิ    โคตรหา
1. นายเศรษฐภูมิ    สายสมาน
9 9 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิณี    ศรีถาวร
1. นางสาวนาตญา    คำสะอาด
10 10 โรงเรียนบ้านตาพราม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุจิตรา    พรมอุก
1. นางปริญญา    จงหาญ
11 11 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงอรพิน    รุ่งภัทรกุล
1. นายสินชัย    งามเชื้อชิต
12 12 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายพีระวัฒน์    เปี่ยมศักดิ์
1. นายวิศิษฏ์    ไคลศรี
13 13 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงศิขรินธาร    ทวีคูณ
1. นายสนธยา    ดอกประโคน
14 14 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นายปริญญา    แหลมฉลาด
1. นางมยุรี    สายรัตน์
15 15 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายพิษณุ    พิบูลแถว
1. นางสาวกนกวรรณ    จันสด
16 16 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงสุมินตรา    สินชู
1. นางทันสมัย    ทิพย์นม
17 17 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    นาดี
1. นายจเรรักษ์    ศรีนามโหน่ง
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสาวิตรี    ปิ่นปั้น
1. นายพรชัย    สุทธัง
19 19 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แสนทวีสุข
1. นายกฤษ    ลิ้มละมัย
20 20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสิรินทรา    พรหมเสนา
1. นางสาวทิฆัมพร    อินทรวิเศษ
21 21 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายจิรพัฒน์    ศรีจันทร์
1. นายกฤษณะ    แตงกระโทก
22 22 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงดวงขวัญ    หมั่นยืน
1. นายปรีชา    คำผาย
23 23 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงยลนา    คร่อมกระโทก
1. นางสาวกิติพร    จิตสุวรรณรักษ์
24 24 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงวรนุช    คำประภา
1. นายเฉลิมพล    สระ
25 25 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนิรพล    สะอาดจันดี
1. นายพงศกร    บุราณรมย์
26 26 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายนุติ    แสงโคตร
1. นางสาวปราณี    ฉายเพิ่ม
27 27 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกรณิการ์    เกษนัส
1. นายเสนอ    คำวันดี
28 28 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพรจันทร์    โพธิ์พรม
1. นายประสิทธิ์    ชนะนิล
29 29 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงนันทิชา    งามจันทร์
1. นายสุทัศน์    ทองมาก
30 30 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    วิลาชัย
1. นายพฤหัส    เสนไสย
31 31 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายราชัน    บุตรดาน้อย
1. นางกิ่งดาว    ซื่อสัตย์
32 32 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายศุภวิชญ์    ธโนภาส
1. นางสาวศศินันท์    ธัญเจริญทวีรัฐ
33 33 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เนื่องชมภู
1. นางรุจีราภรณ์    ทองทิพย์
34 34 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    สรวนสันต์
1. นางสาวอรทัย    มูลศาสตร์
35 35 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายณัฐภูมิ    พิมพ์ประสิทธิ์
1. นางรติรส    โคตหา
36 36 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัฒนา    แสนโคตร
1. นายณัฐพงษ์    สัพโส
37 37 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    กันทาสี
1. นายเศรษฐพล    ผมพันธ์
38 38 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงปภาวดี    สิงห์เงา
1. นายนพพร    ยศตะโคตร
39 39 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอรสุดา    ไชยพรม
1. นางวาริสาร์    พันธุ์โพธิ์
40 40 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายวทัญญู    หชัยกุล
1. นางสาวศรัญญา    พูดเพราะ
41 41 โรงเรียนบ้านคูดินทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ลีลานุช
1. นายวิทยา    แสนทวีสุข
42 42 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงฐิตา    บุรัสการ
1. นางสาวสุภัค    จันทาโทอ่อน
43 43 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นางสาวอรอุมา    ศรีทำ
1. นายอดิพันธุ์    ยุทธนะพลากูร
44 44 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายอดิศักดิ์    จิตสว่าง
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์    พรหมกสิกร
45 45 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นางสาวณัฐพร    ภูงามเชิง
1. นางหิรัญญา    ทองวุฒิ
46 46 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    การสอน
1. นายศุภวัทน์    ปานนิล
47 47 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    สวัสดิ์ภักดี
1. นางจารุวรรณ    จันทนิตย์
48 48 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายภูมินทร์    อินทสมบัติ
1. นางลักษ    ไชยช่วย
49 49 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายวศิน    บุตรแดง
1. นายบรรดิษฐ์    เลื่อนเพ็ชร
50 50 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงดรุณี    คำภักดี
1. นายประสพ    แก้วเกิด
51 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงธนุษิมา    ใจแก้ว
1. นางวนิดา    สง่ากลาง
52 52 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ชาวลำปาว
1. นางภาวิณี    คำชารี
53 53 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายอนันต์    ทองใสย์
1. นายพีระพงษ์    วงศ์ศรีจันทร์
54 54 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    พิมพ์เสนา
1. นายสักรินทร์    แปงใจ
55 55 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงรจนา    สีหา
1. นายสมมาตร    ค้ำยาง
56 56 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายธีระเมธ    ยะวร
1. นายโชคชัย    พิริยะวิไล
57 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงฐานิตา    สุวรรณชัยรบ
1. นายอนุชิต    รางศรี
58 58 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฉัตรกมล    บุญโย
1. นายพิเชษฐ์    สุริยะศรี
59 59 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายกิตติพงษ์    แก้วพรม
1. นางเกศมณี    แก้วชนะ
60 60 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช    ศรีสุข
1. นางกัญญนันทน์    กลิ่นตันธนานันท์
61 61 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวพิยดา    คำพิมพ์
1. นางสาวรินลดา    เลาะหะนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................