งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 030
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงธัญจิรา    ศรพรหม
1. นางวัชรี    ดาวงษา
2 2 โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายนันทิพัฒน์    เนียมตะคุ
1. นางธารินี    ขำพรหมราช
3 3 โรงเรียนบ้านโนนศิลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    สวัสดี
1. นางสลักจิต    ศรีโสภา
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพิชญานี    ศรีสองเมือง
1. นางกัลยา    แสงแก้ว
5 5 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงกนกพร    พรมสูงยาง
1. นางถนอมจิต    ทองเงิน
6 6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ศรีเมือง
1. นางบัวรอม    ศรีหาญ
7 7 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจพร    ฤทธิ์บุญ
1. นางบุญยง    วังสระ
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เชื้อชม
1. นางเพิ่มพูน    ดอกดวง
9 9 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายปิติพนธ์    ประสานวงษ์
1. นางอารมณ์    วงศ์บาสก์
10 10 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกรกนก    แซ่ตั๊น
1. นายบุญถึง    แก้วดี
11 11 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงพีรดาภรณ์    ชมทองหลาง
1. นางเหรียญทอง    แจ่มจำรัส
12 12 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ศรีขุ้ย
1. นางสติยา    ศิริถาวรวงศ์
13 13 โรงเรียนบ้านเขวิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกาญยาดา    จงหาญ
1. นางสาวอรวรรณ    เจาะประโคน
14 14 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงศิรัชชา    ทานะเวช
1. นางสาวกฤติกา    ผดุงกิจ
15 15 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงอนันธิตา    คณะมูล
1. นางพิกุล    ศึกสงคราม
16 16 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงศิรัตน์ติกาญน์    มาปังโม
1. นางดวงเด่น    พันจำปา
17 17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงกุลนันท์    อุปวัน
1. นางอารยา    หาญเชิงชัย
18 18 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพนิดา    มูลคำเหลา
1. นางทิพย์สุดา    ศรีลาเคน
19 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงธนพร    สาวะรักษ์
1. นางวลัยจิตร์    บุญทน
20 20 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงมนฑิตา    สุขลี
1. นางเพชรรัตน์    แดนดี
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงณิชาดา    กูบกระโทก
1. นางจิราภรณ์    ชิตรัตถา
22 22 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    แก้วยก
1. นายวิรัตน์    อุตขันธ์
23 23 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายฐิตินันท์    เทาเกาะ
1. นางยุพา    สุคนธพงศ์
24 24 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสุชาวลี    ขานไชย
1. นางสาวสุมณฑา    ปาคำดี
25 25 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกีรภัทร    ชาตำแย
1. นางสาวธณัฐชาภรณ์    ทึนหาญ
26 26 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงกุลปริยา    กุคำอู
1. นางนนท์วิภา    ศรีมูลมาตร
27 27 โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติกาล    พงษาเทศ
1. นางสาวเพ็ญศรี    ผิวผ่อง
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    ธรรมคุณ
1. นางเขษมศรี    จุลวรรณา
29 29 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์    บุญเลิศ
1. นางมยุรีย์    พิริยะกุล
30 30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายปัญจพล    สอลี
1. นางสมยง    แก้วกุ่ม
31 31 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายขวัญข้าว    แพงบุตรดา
1. นางสุภาพ    เริงฤทธิ์
32 32 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงเกศินี    ควบพิมาย
1. นางสาวกุศล    จรมั่งนอก
33 33 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงพิลดา    พรมมี
1. นายไพฑูรย์    บุญฮวด
34 34 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงบุศรินทร์    คงใหม่
1. นางพรทิพา    วงเวียน
35 35 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมสินี    ศรีชนะ
1. นางสาวชมพูนุท    ศรีสงคราม
36 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์    ลวกุล
1. นางทับทิม    จิ่มอาษา
37 37 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ศรีโนนวัด
1. นางสุนิดา    ปิยะวงษ์
38 38 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ผันพรม
1. นางรัตนา    กุลนะ
39 39 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    รอบคอบ
1. นายศุภชัย    พูลเพิ่ม
40 40 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงยุภาพร    วรรณพฤกษ์
1. นางนงลักษณ์    รสเสริฐ
41 41 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    ปาปะไพ
1. นางลดาภรณ์    แสนเมือง
42 42 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปิยาพร    อุพันธา
1. นางรัตนา    พรหมจารีย์
43 43 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงปนัดดา    ขุนพวง
1. นางนริศา    อรรคพงษ์
44 44 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงระวิวรรณ    บาทอง
1. นางอังคณา    ไกรพลรักษ์
45 45 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอินชญา    จำปารัตน์
1. นางสาววราภรณ์    ภูบุญเติม
46 46 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงวรางคณา    ไฝสีทา
1. นางจารุวรรณ    สุวรรณชัยรบ
47 47 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    สารมะโน
1. นางสาวนุชจรี    นามมนตรี
48 48 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    ใจใส
1. นางนิรมล    เอ็มรัตน์
49 49 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    โลนุช
1. นายจำนงค์    ชมชื่น
50 50 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงลักษ์สุภา    วงษาศิลชัย
1. นางวิภาดา    ขามธาตุ
51 51 โรงเรียนหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สุขกลาง
1. นางเพ็ญศรี    ชิดสูงเนิน
52 52 โรงเรียนเทพปัญญา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายอมรเทพ    หลาบมาลา
1. นางนภัทร์    นันทภา
53 53 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงกุลภรณ์    ไทยแท้
1. นางสาวนันทัชพร    สมบัติ
54 54 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    วังคีรี
1. นางจิรัชญา    บุตรเต
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายเมฆสุวรรณ    คำมูลมี
1. นางศิริพร    วงศ์วาน
56 56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงกรพันธุ์    มณีจักร
1. นางกัญญาภัค    นูวบุตร
57 57 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    มีชัยโย
1. นางสมปอง    สลาพิมพ์
58 58 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอดิภา    กัลยา
1. นางศรีสุดา    อินทรชัย
59 59 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงโสภิดา    อ่อนศรีทา
1. นางวันรวี    สีถา
60 60 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงซ้องนาง    บุญหว่าน
1. นางพิมพ์เดือน    ไวจำปา
61 61 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงธิชาดา    บุญยัง
1. นางลักขณา    บำรุงเอื้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................