งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 029
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวชนิกา    ชูนินทร์
2. นายสุริยา    ลีดงบับ
1. นายภาณุพันธุ์    จันทรา
2. นางสาวอุเทือง    จำรูญศิริ
2 2 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายดนุเดช    ดอนกระโทก
2. เด็กชายธีรพงศ์    สร้อยฟ้า
1. นางชฎาพร    อินทร์แปลง
2. นายวีระชัย    อินทร์แปลง
3 3 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธิดา    เอ่งฉ้วน
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    ลัทธิวาจา
1. นางสาวเปรมกมล    ศรีโพธิ์ลา
2. นางแวววลี    สิริวรจรรยาดี
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงรุธิกา    รูปแข็ง
2. เด็กหญิงนภัทร    ศรีซุย
1. นายธวัชชัย    จันทะแจ้ง
2. นายสมเกียรติ    ดิ่งแก้ว
5 5 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงนริศรา    ทับทิมทอง
2. นายสรินทรา    พิมโคตร
1. นายวราธร    คนซื่อ
2. นายสุรการณ์    ผ่องสนาม
6 6 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุทธิดา    เพ็งศรีโคตร
2. เด็กชายทัตพงษ์    ธรรมพิทักษ์
1. นางณัฐกฤตา    สีลาเหลี่ยม
2. นางธัญพร    ไขสี
7 7 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงตรีรัก    วงค์โสภา
2. เด็กหญิงอริศรา    เมินขุนทด
1. นายธนาวุฒิ    ศรีวิเศษ
2. นางสุพัฒน์    บุญกุล
8 8 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกฤชฎาภรณ์    ทาระสาร
2. เด็กชายศิวกร    ภาคสีดา
1. นางสาวฐิติพร    ภูมิการีย์
2. นางพรนภา    คงสนั่น
9 9 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายปรวีย์    กุดวงค์แก้ว
2. เด็กชายวัชรพร    กุดวงค์แก้ว
1. นางสาวนิภาภรณ์    จำวงศ์ลา
2. นายศราวุธ    ไชยพันธ์
10 10 โรงเรียนบ้านศรีนวล สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายอภินันท์    เสาโกมุท
2. เด็กชายอิทธิพล    ละออง
1. นายธนทัต    นามวัฒน์
2. นายสุรศักดิ์    แจ่มใสย์
11 11 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงแพรวา    พรมภิรมย์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ปู่มาก
1. นางนภักษร    จรจันทึก
2. นายเฉลิมชล    รัตนจักร
12 12 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    จิมานัง
2. เด็กหญิงปรีณาภา    อาจกล้า
1. นางพิมญาดา    เครือแวงมนต์
2. ดร.สงกรานต์    พันธุ์พินิจ
13 13 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายกิตติชล    จำนงค์
2. เด็กชายธวัชชัย    สุภาพ
1. นายสถานพงษ์    ไชยโชติ
2. นายอัครพงษ์    ศิรวงศ์สกุล
14 14 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ศรีดารา
2. เด็กชายขจรศักดิ์    บัวอินทร์
1. นายศักดิ์ชัย    สุวภาพ
2. นายสามารถ    ศิริเวช
15 15 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงปราญชลี    วงษ์ศรี
2. เด็กหญิงแก้วตา    สีแข่ไตร
1. นางปรานี    สีง่อม
2. นางสาวสุพัตรา    สีสาวงค์
16 16 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) สพป. บึงกาฬ 1. นางสาวจุฑารัตน์    ลีหัวสระ
2. นางสาวศิริลักษณ์    บรรทุปา
1. นายประสาน    พรหมเจริญ
2. นางพินพนา    อัฐนาค
17 17 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายปัณณัฐธร    เหลาทอง
2. เด็กชายวัชรพล    แสงจันทร์
1. นายประทวน    พรมสมบัติ
2. นางสุจิตรา    สุราช
18 18 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. นายศราวุฒิ    วันเพ็ญ
2. นายใบชนะ    โสพิมพ์
1. นางสาวมัลลิกา    ยาตะลี
2. นายรัตนพงษ์    แก้วลี
19 19 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นางสาวภารุวรรณ    อินทร์ทวี
2. นางสาวศรีไพร    วงษาชัย
1. นางนฤเนตร    มีบุญ
2. นายเพชรมณี    มีบุญ
20 20 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายภูตะวัน    ชาวนา
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    ยืนยั่ง
1. นายคมกริช    ไชยทองศรี
2. นายพีระศุทธิ์    โคตรสุโพธิ์
21 21 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายปริญญา    ยาสี
2. เด็กชายวินัย    ทะวันกุล
1. นายประจวบ    เลิศไธสง
2. นายอนนท์    หาญโกรธา
22 22 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงพรหมพร    ทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ    สินทรา
1. นางสาวรัตชดา    บุตรสุด
2. นายสุรศักดิ์    ก๊กรัมย์
23 23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายอภิรุณ    เจริญทั้งภัทรสุข
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    แทบประสิทธิ์
1. นายพงษ์ศิริ    เกื้อทาน
24 24 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงศิริโสภา    อินตะพันธุ์
2. เด็กหญิง อาริยา    อินทร์เหลา
1. นายพยุงศักดิ์    มีปัญญา
2. นายวิชัย    ทองแกะ
25 25 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    แห้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงธัญชนก    ปิดสาเย
1. นายธงชัย    ประจุดทะศรี
2. นายอนันต์    โสภาใฮ
26 26 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐมล    สุวิเศษ
2. เด็กชายศราวุธ    การฟุ้ง
1. ว่าที่ร้อยตรีคาวี    ภูเพ็ชร
2. นางสาวพรทิพา    ดอนหัวบ่อ
27 27 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์    สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงปิยธิดา    แก้วกัลยา
1. นางสาวนพภวรรณ    นาแถมพลอย
2. นางสุภา    สังฆพรหม
28 28 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พรมดี
2. เด็กชายชาญณรงค์    บุญเฉลียว
1. นายภาสธร    ยาวโนภาส
2. นายวีรพันธ์    โสโพธิ์
29 29 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงวิญาดา    ห้าด่านจาก
2. เด็กหญิงปภาดา    ขุ่มด้วง
1. นางญาณวรรณ    ทุมกลาง
2. นางสาวอุมาวิชนีย์    อาจพรม
30 30 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราพร    ดวงจิตร
2. เด็กหญิงกลีบบัว    นรดี
1. นางสาวณัฐิดา    สร้อยพาน
2. นายธารินทร์    คนคม
31 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    ตาตินิจ
2. เด็กชายจุลจักร    จอมศรีประเสิรฐ
1. นางดาหวัน    รุ่งวงษ์
2. นายสุบัน    คำจันทร์
32 32 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. นายภูมิพิพัฒน์    บุตรศรีภูมิ
2. นางสาวพิราวรรณ    อิ่มน้ำขาว
1. นางสาวดอกแก้ว    มีระหารนอก
2. นายสัมพันธ์    หมั่นศรีชุม
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวพรรณษา    พลเสนา
2. เด็กหญิงนลินทิพย์    มงคลไทร
1. นางสาวดวงใจ    บุญมีประเสริฐ
2. นางสาวสิริกานต์    คำทองสุก
34 34 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงอาอิซะย์    ยอดมาลี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ผือหนองจอก
1. นางสาวชุดาณัฏฐ์    ห้าวหาญ
2. ว่าที่ร้อยตรีพยงค์    สันทาลุนัย
35 35 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายจีรวัฒน์    บุญพวง
2. เด็กชายพัชรพล    สีดำ
1. นายประยุทธ    โพธิสิงห์
2. นายสมยศ    แพงศรี
36 36 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 1. นายธนพล    อนุญาหงษ์
2. นางสาวอริศรา    อนุญาหงษ์
1. นายกนกฉัตร    ละครไชย
2. นางสาวมยุรี    อนุญาหงษ์
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายวริศ    เรืองพร
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    สงวนชัยวรกุล
1. นายศักดา    สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์    มณีนิล
38 38 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์    พ่อพิลา
2. เด็กหญิงศุภิสรา    พ่อสิงห์
1. นายวีระชน    โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ    โสมชิน
39 39 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวีระชัย    สีดาสี
2. เด็กชายอนุชิต    จอมเกิด
1. นายกฤษณะ    ทูลประโคน
2. นางสาววิจิตรา    คนขยัน
40 40 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    บุญเชิด
2. เด็กหญิงนิภาดา    ใสโยธา
1. นายพชรพล    ศรีไชยมูล
2. นายสุจินดา    โสภาพร
41 41 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงปิยพร    สวนมอญ
2. เด็กหญิงยุวดี    สุดพังยาง
1. นายมงคล    จันดารัตน์
2. นายอภิชาติ    สิงทอน
42 42 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายวันชัย    คำเลิศ
2. เด็กหญิงประภัสสร    คำนาโฮม
1. นางสาวกัลยา    พลราช
2. นางประภาภรณ์    นันทบุตร
43 43 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงกัลยา    สายยัณหะ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    สายคำ
1. นายต่อพงษ์    ผิวนางาม
2. นายทรงศักดิ์    ต้นเกษ
44 44 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. นายไชยรัฐ    กำทองดี
2. นายดนุพล    โวลา
1. นางนิ่มนวล    กวดวงศ์ษา
2. นายวีระยุทธ    เพริศแก้ว
45 45 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    โสภาคำ
2. นายกรวิชญ์    ผันใจ
1. นายฉัตรชัย    ดวงแก้ว
2. นางสาวณัฏฐวิภา    คำปันศรี
46 46 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายณัฐดนัย    เหลาแตว
2. เด็กชายประสานศิลป์    ประสงค์ทรัพย์
1. นางสาวยาดา    จงกสิกัน
2. นายไพโรจน์    เจริญอินทร์
47 47 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงดลลชา    สมแสง
2. เด็กหญิงภัสสร    อินเจริญ
1. นายพิพัฒน์    งามชัยภูมิ
2. นายอนุพงษ์    เกษทองมา
48 48 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายเดชาวัตน์    ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    ศรีเสมอ
1. นางกุลศิรภรณ์    จิบจันทร์
2. นายวทันย์    ประจวบสุข
49 49 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายยศธร    ปรากฏรัตน์
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์    ชมทอง
1. นางกรกมลวรรณ    อินทร์งาม
2. นางพัชรี    จันทร์ทอง
50 50 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    แสนบัวโพธิ์
2. เด็กหญิงชญาดา    ชาทุม
1. นายปรัชญา    หงษ์แก้ว
2. นางรุ่งรัตน์    ร้อยพรมมา
51 51 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงรักษิตา    บาตโพธิ์
2. เด็กหญิงชนิดา    อินนอก
1. นายสุริยันต์    กลมเกลียว
2. นายอภิวัฒน์    รักพร้า
52 52 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายศุภกร    จูงพันท้าว
2. เด็กชายธนาวุฒิ    โสพุ้ย
1. นางชนกานต์    ไชยดี
2. นายพรอนันต์    ผ่านสำแดง
53 53 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    ปัญญาเฟื่อง
2. เด็กหญิงสงกรานต์    จันทะนี
1. นายกฤษฏา    มหาบุญ
2. นายอัครเดช    ทาณรงค์
54 54 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    สีแสง
2. เด็กชายเกริกไกร    ไพรภิบาล
1. นายเทียนชัย    งาสิทธิ์
55 55 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    สารรัตน์
2. เด็กหญิงรัชนีกร    บัวสำโรง
1. นางพัชรี    เทียนใช้ดี
2. นางสาวสุณิสา    พิมพ์พันธ์
56 56 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายธนพล    พรเพ็ง
2. เด็กชายศราวุธ    แก้วโพธิ์
1. นางสาวธาราภรณ์    ต้นทอง
2. นายยุทธศาสตร์    ไกยพาย
57 57 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายฑีฆายุ    พาสีราช
2. เด็กชายนัธวัฒน์    แสนสีมนต์
1. นางสาวนิตรยา    สุวรรณเพ็ง
2. นางสาวลำดวน    เหล่าโก่ง
58 58 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายภาณุพงศ์    จารุจิตร
2. เด็กชายเจษฎากร    หลักทองคำ
1. นายสุริยา    จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า    พึ่งโพธิ์
59 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐริกา    คำหารพล
2. เด็กหญิงอริสา    ขามประไพร
1. นายชาติชาย    พลจารย์
2. นายศิวะ    เทวะหา
60 60 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายวรวุฒิ    พันธะรักษา
2. เด็กชายสุรพัศ    จันนวล
1. นางณัฐธยาน์    รัตนไพศาล
2. นายเจษฎา    แผ้วพลสง
61 61 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายจิรศักดิ์    ดาเหล็ก
2. เด็กชายไกรสร    กั่วชมภู
1. นายธรรมนูญ    แสงมณี
2. นายรุ่งเรือง    สว่าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................