งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 287
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    สืบสาย
2. เด็กหญิงวิยะดา    โสภาพร
3. เด็กหญิงวิชุดา    สุพรมอินทร์
4. เด็กหญิงเขมิการ์    วังเหมือย
5. เด็กหญิงปฏิญญา    เส็งแสง
1. นางพัชนี    แก้วกัลยา
2. นางสาวยลดา    มาดา
2 2 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงจิดาภา    เปรมปรี
2. เด็กหญิงจันทิมา    จำปาสี
3. เด็กหญิงพรทิวา    ทศหล้า
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ชุนเจิม
5. เด็กหญิงวรรณา    โคมารัมย์
6. เด็กชายสุพจน์    ปางไธสง
7. เด็กชายสุพร    ปางไธสง
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ    ศรนารายณ์
2. นายสุวิทย์    ดอนมงคล
3. นางอุไรวรรณ    ดอนมงคล
3 3 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตา    พูนนอก
2. เด็กหญิงปิยะดา    เอกทัศน์
3. เด็กหญิงชุติมา    ศรีทอง
4. เด็กหญิงนวรัตน์    จันทร์แรม
5. เด็กชายฐิติมา    ดำริรัมย์
6. เด็กชายอนุชา    วรรัตนานันท์
7. เด็กชายธวัชชัย    เดือนไธสง
1. นางมยุรี    แสงดี
2. นางรุ่งทิวา    ด้วงโพนทัน
3. นางไพบูลย์    โทนหงสา
4 4 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา    จ่างแสง
2. เด็กหญิงปวีณา    ปานะพิมพ์
3. เด็กหญิงเกณิกา    วงค์หาจักร
4. เด็กหญิงธัญชนก    มนัสศิลา
5. เด็กหญิงธัญชนิต    มนัสศิลา
6. เด็กชายอภิสิทธิ์    สิงห์เสนา
7. เด็กหญิงขนิษฐา    วงษ์หาจักร
1. นางสาววรินทร    มนัสศิลา
2. นางศศิธร    จันทร์ศรี
3. นางสาวศิริกัลยา    กระพี้สัตย์
5 5 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงธิฆัมพร    วงศ์หินกอง
2. เด็กชายธวัชชัย    รูปคม
3. เด็กชายอภิรักษ์    ผกาพันธ์
4. เด็กหญิงดุษฎี    แว่นแก้ว
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    ปัตุดี
6. เด็กหญิงพัชรีวรรณ    ผลาชิตร์
7. เด็กหญิงชนิดา    โพธิ์ชัยเหลา
1. นางบุษบา    ประดับเพศ
2. นางพิมพ์สุภา    สินทรัพย์เพิ่มพูน
3. นางเพ็ญจิตร    ใบปก
6 6 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงชลลดา    หอมสุด
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์    วิเศษขลา
3. เด็กหญิงวิรยา    วิเศษขลา
4. เด็กหญิงฐิตาพร    ศรีภักดี
5. เด็กหญิงปาริชาต    โอษคลัง
6. เด็กหญิงกัลยาณี    ปฐมรักษ์
7. เด็กหญิงสุพรรษา    มงคลศิริ
1. นางจุฬวดี    ศรีโยธี
2. นางช่อฟ้า    โพธิ์ธา
3. นางสาวปรียาฉัตร    สนธิรักษ์
7 7 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายสหภพ    แก้วคำมี
2. เด็กหญิงอารีวัลย์    ใจบ่อแป้น
3. เด็กหญิงชลธิชา    คงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงสุพรรษา    เจริญใจ
5. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    วิกุนัด
6. เด็กหญิงกัลยารัตน์    โมคขรัตน์
7. เด็กชายตะวัน    ปุ่นโพธิ์
1. นางสาวชัยนี    คุ้มหมู่
2. นางสาวนงลักษณ์    เต้าชัยภูมิ
3. นายวิชิต    บุระดา
8 8 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายทินภัทร    น้อยวงศ์
2. เด็กชายณัฐนันท์    สมทิพย์
3. เด็กชายณัฐกร    สายมั่น
4. เด็กชายอนุชิต    บุญเย็น
5. เด็กชายธีรภัทร    พานทอง
6. เด็กชายประสิทธิ์    พิมพ์กาล
7. เด็กชายอนวัช    เหมแดง
1. นางสาวกฤษณา    บุญกอ
2. นางชมศิลป์    นพรัตน์
3. นายนพรถ    พิลารักษ์
9 9 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายณัฐนนท์    พรมเมือง
2. เด็กชายนัฐพงษ์    พรมวงค์ษา
3. เด็กชายรัฐภูมิ    สินสวาท
4. เด็กชายนิติกานต์    คำสงค์
5. เด็กชายกฤษฎา    คำภูษา
6. เด็กชายอัฉริยะ    รอบรู้
7. เด็กชายณัฐพงษ์    ทาวังราช
1. นางสมพาน    สิงห์เสนา
2. นางสาวสุทิศา    แสนดวง
3. นายสุระทิน    สิงห์เสนา
10 10 โรงเรียนบ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงดวงดาว    วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงศัตวรี    พลปลัด
3. เด็กหญิงดวงเดือน    วงษ์เจริญ
4. เด็กหญิงวิภาดา    ศรีสงคราม
5. เด็กหญิงอัญชลี    พรมลี
6. เด็กหญิงอัญชิษฐาภรณ์    ต้นทอง
7. เด็กหญิงสุภัสสร    กระแสเทพ
1. นางทิพวรรณ    วงศ์รุจิโรจน์
2. นางนพรัตน์    ใสยิ่ง
3. นายวัฒนสิทธิ์    วันทุมมา
11 11 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงเกศกนก    หาสูง
2. เด็กหญิงอุษา    ย้อยจันทึก
3. เด็กหญิงราตรี    แป้สูงเนิน
4. เด็กหญิงลักษิณา    ศรีสงวน
5. เด็กหญิงมินตรา    สุ่ยไธสง
6. เด็กหญิงสาวิตรี    มันขุนทด
1. นายชูศักดิ์    ร่วมสุข
2. นางสาววดีทิพย์    วัสขุนทด
3. นายอภิสิทธิ์    หลั่งทองหลาง
12 12 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ    เอกสิงห์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    ทินปะนี
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา    วิเศษบุบผา
4. เด็กหญิงแพรวา    รัตนวัน
5. เด็กหญิงอนิศา    เบคเคอร์ส
6. เด็กหญิงปริยฉัตร    จวบสมบัติ
7. เด็กหญิงกรรณิการ์    น้อยหนองหว้า
1. นางสาวจันทนี    ไชยเกตุ
2. นางปภาวรินทร์    มะลิเลิศ
3. นางสาววชุรภา    ภรธนบูรณ์
13 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกุลธิดา    กลำเงิน
2. เด็กหญิงจันทกานต์    มะตูม
3. เด็กหญิงมณฑิตา    ม่วงแก้ว
4. เด็กหญิงยุพิน    ภู่กลัด
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สูงสุด
6. เด็กหญิงณัฐวดี    เฉลยภาพ
7. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์    บุญร่วม
1. นายทองลา    บังเอิญ
2. นางพรปวีณ์    ศิรวงศ์สกุล
3. นางภัทรพร    พุฒิประภาส
14 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ    พันโอดเปี้ย
2. เด็กหญิงประภาภรณ์    หรเขต
3. เด็กหญิงดวงกมล    โกษา
4. เด็กหญิงพรสิตา    แวงวรรณ
5. เด็กหญิงญาณิศา    ประวิติ
6. เด็กหญิงอมร    ก้านแสง
7. เด็กหญิงพรรณวิภาภรณ์    ดอนสินเพิ่ม
1. นางสาวธนิตา    ศรีเสน่ห์
2. นางสาวพัชรีพร    จงกลณี
3. นางสาวโกสินทร์    นะสีทะ
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงปราณัสมา    แจ้งขำ
2. เด็กหญิงภัทธิยา    อิ่มบุญสุ
3. เด็กหญิงปัทมาพร    สำสีเกตุ
4. เด็กหญิงอริสา    ทับภูตา
5. เด็กหญิงวิลาสินี    เดชะ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ    บุตรวงษ์
7. เด็กหญิงเจนสุดา    ทูลภิรมณ์
1. นายทนงศักดิ์    ด้านวังขวา
2. นางฤดีพิมล    ช่ำชอง
3. นางวลีพรรณ    บุญเรือง
16 16 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายธันวา    กลุ่มกระโทก
2. เด็กชายพีรณัฐ    มงคลกุล
3. เด็กหญิงรัศมี    ขนชัยภูมิ
4. เด็กหญิงวิภาดา    ศรีลุนทอง
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สวัสดิ์นะที
6. เด็กหญิงปริยฉัตร    พลอาสา
7. เด็กหญิงอัญชลี    บุตรนิน
1. นายพชรพล    คิอินธิ
2. นางสาวพัชรีพร    นามบุญลือ
3. นางสาวสุดใจ    พิมจักแสน
17 17 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายภูวดล    สาราช
2. เด็กชายวีรวุฒิ    แก้วกองเงิน
3. เด็กชายนรากร    ร่องไชยเมือง
4. เด็กชายรณชัย    ไชยไข
5. เด็กชายกิตติพจน์    โชควิเศษ
6. เด็กชายธนพล    ประสาวะนัง
7. เด็กชายศราวุธ    แน่นอุดร
1. นางสาวกาญจนา    ภิญโญทรัพย์
2. นายคำสาย    การะแสง
3. นางสาวนันทพร    ภานุเวศ
18 18 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธนพล    อุวิทัศ
2. เด็กชายนวพล    ขันเพ็ชร
3. เด็กชายศรัณย์    ปริปุณนะ
4. เด็กชายธนาเทพ    จารุไชย
5. เด็กชายพีรพันธ์    ทานวิโรจน์
6. เด็กชายธันวานกร    จันทะสิงห์
7. เด็กชายพิทวัส    จันผอง
1. นางสาวผุสดี    แดงสด
2. นายอภิชาติ    บัวจรูญ
3. นางแสงเดือน    โพธิ์ศรีอุ่น
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ    ฐิตสาร
2. เด็กหญิงบังอร    พันธ์โพธิ์
3. เด็กหญิงอัจฉรา    พาสุข
4. เด็กหญิงอริยา    สวัสดิพงษ์
5. เด็กชายพงษ์พัฒน์    วงค์ศรี
6. เด็กหญิงอนุธิดา    พิมพกรรณ์
7. เด็กหญิงสิริวิมล    รักคบุตร
1. นางสุมาลัย    วรบุตร
2. นายอรรถพล    เมืองพิล
3. นางอุไร    เมืองพิล
20 20 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจิรปภา    เกษงาม
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา    บุตทศ
3. เด็กหญิงพรนภัส    สีแดด
4. เด็กหญิงภัณฑิรา    จ่าศาลา
5. เด็กหญิงศิริโสภา    ไกยะวินิจ
6. เด็กหญิงปณัฐดา    มูลสาร
1. นางวิสาขา    แสนโคตร
2. นางสาวสุพิชญา    สุวรรณศรี
3. นางสาวหทัยทิพย์    แก้วศรีนวม
21 21 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิชญา    วินทะชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา    สารนอก
3. เด็กหญิงจศิริพร    สารนอก
4. เด็กหญิงพรรธนาภรณ์    พูนนอก
5. เด็กหญิงวรกานต์    กุลสอนนาน
6. เด็กหญิงพิชสินีย์    เรือนบัว
7. เด็กหญิงปาวีณา    น้อยสถิตย์
1. นางภักดี    สมบัติภูธร
2. นายมงคล    โคตชัง
3. นางมณีรัตน์    สายทอง
22 22 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงแอมี่ มาเรีย    ฟอร์เรส
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จารัตน์
3. เด็กชายแดเนียล    ฟอร์เรส
4. เด็กหญิงนิศาชล    สีรัตน์
5. เด็กหญิงยุพเรศ    กินไธสง
1. นางกิตติยาภรณ์    กมล
2. นางจินตนา    ศรีโพนทอง
23 23 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    โรจนสุวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญรพี    วงศ์อินทร์
3. เด็กหญิงศิรดา    กิ่งโพธิ์
4. เด็กชายธนกฤต    คำสัตย์
5. เด็กชายบัญญพนต์    เฟื่องฟู
6. เด็กชายนิรมิต    ปุมพิมาย
7. เด็กชายชวรัตน์    ลือเดช
1. นางสาวกฤษณา    ชาติดอน
2. นายสิทธิชัย    ทวีสิงห์
3. นางสาวอำไพ    บุญลำพู
24 24 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพิชัย    เลิศศรี
2. เด็กชายภานุพงษ์    ปรีเปรม
3. เด็กชายพลากร    ทองแสง
4. เด็กชายชนะชัย    ภูจอมรัตน์
5. เด็กชายกฤษกร    อินวันนา
1. นางพรพิมล    วงพินิจ
2. นางมนธยา    หิรัญรักษ์
3. นายรังสันต์    แสงดี
25 25 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริอัมพร    ปัญญะพิมพ์
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ    ปะวะขัง
3. เด็กหญิงชุตินันท์    พันอนุ
4. เด็กหญิงอนันดา    หมัดมะฮู
5. เด็กหญิงพัชราภา    พูลสุวรรณ
6. เด็กหญิงชลธิชา    สาหลาด
7. เด็กหญิงวรรณภา    โทนะหงษา
1. นายพจนปกรณ์    ถนัดไร่
2. นางเสงี่ยม    หมื่นแก้ว
3. นางเสวียน    ประวรรณถา
26 26 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงมธุรดาพร    แก่นนาคำ
2. เด็กหญิงสุรีพร    บัวใหญ่รักษา
3. เด็กหญิงชลธิชา    ดอกทองหอม
4. เด็กหญิงธนพร    จันมาลา
5. เด็กหญิงปิยะพร    ดลรัศมี
6. เด็กหญิงจุฑามาศ    บุญนาถ
1. นางสาวดารัตน์    สำราญจักร
2. นายพงษ์ศักดิ์    ป้องไชย
3. นางสาวเปมิกา    นามสง่า
27 27 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายวีระวัฒน์    บุดดีคำ
2. เด็กชายวสันต์    อ่วมงามทรัพย์
3. เด็กชายครรชิต    ภูปรางค์
4. เด็กชายโสธร    สุวรรณนิก
5. เด็กหญิงพรชิตา    ส่อนไชย
6. เด็กชายอนุวัฒน์    ส่อนไชย
7. เด็กหญิงสุจิตรา    แก้วเชียงหวาง
1. นางปิยนุช    วงษ์ไทย
2. นางสาววราพร    สุภากิจ
3. นายเอกพิสิษฐ์    ฝีมือดี
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสิริกัญญา    โสภาพันธ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    จันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงธีมาพร    พันธนาม
4. เด็กชายณัฐวัตร    พรหมคุณ
5. เด็กชายชัยอนันต์    พรหมชา
6. เด็กชายพัชรวุฒิ    พวงยอด
7. เด็กหญิงอรปรียา    การะเกษ
1. นางกมลรส    สมาฤกษ์
2. นางนิตยา    บุตรเสมียน
3. นางภัทรวดี    เชื้อพนมนิธิยา
29 29 โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ต้นจันดี
2. เด็กหญิงลักษณา    โพธิ์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงอารยา    สดกำปัง
4. เด็กหญิงปนัดดา    ลือสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุกัญญา    แพสันเทียะ
6. เด็กหญิงศิริพร    สนสูงเนิน
7. เด็กหญิงวันวิสาข์    กลิ่นกำปัง
1. นางวัชรินทร์    แผลงกระโทก
2. นางอรุโณทัย    โพธิ์พุดซา
3. นางสาวอุดมลักษณ์    กุเวสา
30 30 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงทอฝัน    ชำนาญไพร
2. เด็กหญิงชลนาท    สงยิ้ม
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล    ฤทธิสร
4. เด็กหญิงกมลลักษณ์    นิกรสถิตย์
5. เด็กหญิงรัตนา    มนทา
6. เด็กหญิงศศิประภา    ไกรคำ
1. นายชัยวิทย์    รักชาติ
2. นางสุจิตรา    ดวงจิตร
3. นางอัจจนา    มาซา
31 31 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงกุลฑิดา    พิมพุฒ
2. เด็กหญิงสาวิตรี    สอบหาญ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เนื่องวงษา
4. เด็กหญิงธรารัตน์    ฆ้องค่ำ
5. เด็กหญิงขวัญสุดา    พั่วโพธิ์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์    สาริมา
1. นายประยงค์    พรมพิลา
2. นางรัตนาภรณ์    เรืองแหล้
3. นางเพ็ญศรี    พรมพิลา
32 32 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงลลิตวดี    ปะนาเต
2. เด็กหญิงลูกหว้า    ไกรรัตน์
3. เด็กหญิงเบญญาภา    สีหานาม
4. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    บุญสุข
5. เด็กหญิงลักขณาวรรณ    สำราญสุข
6. เด็กหญิงสุภาดา    กลางโสภา
7. เด็กหญิงอภิสสรา    ด่านวิชัย
1. นางคนึงนิจ    เลไธสง
2. นางศรัญญา    คมพยัคฆ์
3. นายอุดร    เลไธสง
33 33 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    ทิพเนตร
2. เด็กหญิงสิริกร    ธนบุรีรักษ์
3. เด็กหญิงสิริกัญญา    ธนบุรีรักษ์
4. เด็กหญิงสันนิภา    เสนามิ่ง
5. เด็กหญิงสุพิชญา    บุตรดีหล้า
6. เด็กหญิงนันทภัค    สามา
7. เด็กหญิงจุฑามาศ    แวงไทย
1. นางสาววรรณฉวี    กลางนา
2. นางสาวสุเพ็ญประภา    สุขเกษม
3. นางสาวอำภาพร    บัวสาย
34 34 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายสุทธิชาติ    บุญชม
2. เด็กหญิงสิริยากร    ทุมทอง
3. เด็กหญิงน้ำฝน    ดำริรัมย์
4. เด็กหญิงรุ่งรส    สิมัยนาม
5. เด็กหญิงกาญจนา    คล้ายทอง
6. เด็กหญิงธารทิพย์    ยินดี
7. เด็กหญิงปัญญารัตน์    ธรรมสารกอง
1. นางกัญญณัช    แก้วมรกต
2. นางวีรนาท    ศาลางาม
3. นางเกษร    เจริญรัตน์
35 35 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายภาณุพล    ชาภิรมย์
2. เด็กชายคณาวุฒิ    สิงห์คำ
3. เด็กชายธนากร    ปั้นทอง
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์    สุขเจริญราษฎร์
1. นางสาวปนิดา    เนินทราย
2. นางสาววริษา    ไขขุนทด
3. นางสมหวัง    มามั่งคั่ง
36 36 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงณิศาชล    โมธรรม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    โพธิโสม
3. เด็กหญิงอนันตญา    โมธรรม
4. เด็กหญิงณิชากร    เมืองแทน
5. เด็กหญิงกชกร    สุขวิพัฒน์
6. เด็กหญิงสุชานาถ    หมื่นกันยา
7. เด็กหญิงธัญจิรา    ไชยแสง
1. นางธิดารัตน์    คนตรง
2. นางสาวน้ำอ้อย    แก้วเชื่อม
3. นางปริชาติ    ศรีวรชัย
37 37 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    ชิมพินิจ
2. เด็กหญิงธิวดา    ไพเราะ
3. เด็กหญิงปริญดา    จันโท
4. เด็กหญิงพัชริดา    สิมเสมอ
5. เด็กหญิงรัชนีกร    เนียมไทย
6. เด็กหญิงกุลธิดา    ศรีรักษา
7. เด็กหญิงณัฐวิภา    เที่ยงวิเศษ
1. นางพัฒนา    กันทะพันธ์
2. นายสถิตย์    สอนศรี
3. นางสุวัลรีย์    เขียวอัมพร
38 38 โรงเรียนบ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงดวงฤดี    แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    ชัยพร
3. เด็กชายภมร    วงค์แสงคำ
4. เด็กชายสมควร    วงค์แสงคำ
5. เด็กชายวรวิช    เกิดเอนก
6. เด็กชายศศิธร    พวงเงิน
7. เด็กชายอุดมศักดิ์    ต้นพิมพ์
1. นางรัชนีภรณ์    อาจสาลี
2. นางรินทร์ลภัส    สิริตรังธนากุล
3. นายสุรเชษฐ    คำกรฤาชา
39 39 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเขมจิรา    สุดตา
2. เด็กหญิงศศิภา    แสนวงษ์
3. เด็กหญิงเบญญาธิดา    บันดิษฐ์
4. เด็กหญิงจิลัดดา    ชาตรี
5. เด็กชายธีระเดช    แสนลา
6. เด็กชายสุพิษ    หินแรง
7. เด็กหญิงพุทธกานน์    โฉมมา
1. นางสาวดอกจันทร์    ยาตรา
2. นางปรารถนา    นนทบุตร
3. นางสาวศิริวรรณ    คล้ายคลึง
40 40 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพรธิดา    พานาดา
2. เด็กหญิงอภิญญา    ศรีชนะ
3. เด็กหญิงพิมชนก    บุตรลคร
4. เด็กหญิงปวีณา    พันมหา
5. เด็กหญิงเกตุนภา    แซ่ซี
1. นายชัชวาลย์    เกษนัต
2. นางสาวสุพัตรา    แก้วเกิดมี
3. นางสาวโยธกา    จันทร์ว่องกิจ
41 41 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    จันทะออน
2. เด็กหญิงอ้อม    ทองทิพย์
3. เด็กหญิงศุภวรรณ    หนักแน่น
4. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    แสนบุญมี
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    จันทร์สุระ
6. เด็กหญิงจันจิรา    สระตังหมง
7. เด็กหญิงสุกัญญา    กระแสโท
1. นางประทุมทิพย์    ยาสมร
2. นางมารศรี    แย้มโกสุมภ์
3. นางสาวสุภากรณ์    กลางคาร
42 43 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงพิมพ์พร    หอมสุดใจ
2. เด็กหญิงศิราณี    จันทร์ผิว
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    หร่องบุตรศรี
4. เด็กหญิงพัชรา    มะวัน
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ขันทองคำ
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์    มะวัน
1. นางกองสิน    แก้วดวงตา
2. นางฉวีวรรณ    เวชไทยสงค์
3. นางสาววริศรา    คอวนิช
43 44 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายชาญชัย    มหาวงศ์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    แสนจันทร์
3. เด็กหญิงรจนา    มาลาหอม
4. เด็กชายณัฐชนนท์    ธรรมรัง
5. เด็กชายเอกอนุ    ภาชื่น
6. เด็กชายรพีพล    คุ้มวงษ์
7. เด็กชายอัครชัย    พรมแสน
1. นางสาวจินตนา    ผุยลา
2. นางสาวบัวทอง    สุวรรณศรี
3. นางสาวสุทธิพร    ศุภวุฒิ
44 45 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอำพร    ดาดดื่น
2. เด็กหญิงน้ำตาล    ภูถาดลาย
3. เด็กหญิงยุวิตา    ช่างยันต์
4. เด็กชายกิตติกร    ภูถาดงา
5. เด็กชายภูวนาท    รักษาแดน
1. นางสาวปนัดดา    กองวงษ์
2. นางวินิตย์    ลาภบุญเรือง
3. นางสมควร    รัตนเมือง
45 46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ประกอบแสง
2. เด็กหญิงกชกร    แสงสาร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงสมฤดี    เกตพิลา
5. เด็กหญิงปัญญาวีร์    ศรีคง
6. เด็กหญิงวิภา    นกแก้ว
7. เด็กหญิงมาริสา    ทรงลอด
1. นางกัญจนา    สล้างสุขสกาว
2. นางกานต์สินิ    สมแสง
3. นางทิพย์วรรณ    สนธิรักษ์
46 47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติยา    พรหมวาท
2. เด็กหญิงอริษรา    จำปางาม
3. เด็กหญิงน้ำฝน    สุทธิดี
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์    แซ่สง
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์    แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงทิพย์จินดา    นามกันยา
7. เด็กหญิงชุลีกร    ประครองญาติ
1. นางจุฑามาศ    พลซา
2. นางธัญชนก    คงมณี
3. นางรัชนก    สุริยะมณี
47 48 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    ชนะภูมิ
2. เด็กหญิงโสภณา    แสงกล้า
3. เด็กชายธีรภัทร    สายหยุด
4. เด็กชายต้นรัก    จารึกธรรม
5. เด็กชายณัฐพงศ์    จำเริญ
1. นายพนา    ทองเจียว
2. นางมยุรี    สุขส่ง
3. นางวิไลพร    ทองเจียว
48 49 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงเกวรินทร์    หริคำภา
2. เด็กหญิงพนิดา    สุดพังยาง
3. เด็กหญิงรจนา    บุญสงค์
4. เด็กหญิงอารยา    เพลงกระโทก
5. เด็กหญิงอินทิรา    เลือดขุนทด
6. เด็กชายศราวุฒิ    ชาลี
7. เด็กชายศรายุทธ    หริคำภา
1. นางสาวรัชนีกร    นันโท
2. นายอนุชา    สำเภาพล
3. นายเหรียญ    ชัยชนะ
49 50 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายชยากร    บุญสิทธิ์
2. เด็กชายภูเบศวร์    รังคะวงษ์
3. เด็กหญิงขวัญพร    สุต้น
4. เด็กชายโภคิน    พรมโคตร
5. เด็กชายเมธาวิน    สอนอาสา
6. เด็กชายฉันท์ชนก    คุณประเสริฐ
7. เด็กชายวรกันต์    ต่วนโต
1. นางพรพรรณ    พลเสนา
2. นางสาวหนูคล้าย    หล้ามะณี
3. นางเพลินพิศ    ภักดีศรี
50 51 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    คำจันทร์ต๊ะ
2. เด็กหญิงจิราพร    ทับที
3. เด็กหญิงวีนัส    เค้าหัน
4. เด็กหญิงวราภรณ์    กุลโนนแดง
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    มาตรไตร
6. เด็กหญิงพิยดา    ลามนอก
7. เด็กหญิงอินทิรา    อุดมเดช
1. นางศศิธร    นัยวิกุล
2. นางสบงกช    ปิ่นภัคพูลลดา
3. นางสาวอัจฉรา    อาพัดนอก
51 52 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายธีระศักดิ์    พระเจริญ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์    บุราณเดช
3. เด็กชายอัศวิน    เหนือเกาะหวาย
4. เด็กชายเลอพงศ์    ไพรศาล
5. เด็กชายจักรพรรดิ์    ทับเสนา
6. เด็กชายอภิวัฒน์    โฉมใส
7. เด็กชายสรศักดิ์    จันดา
1. นายกฤศนุรักษ์    มณีภักดี
2. นางลดาวรรณ    ยศสงคราม
3. นายเชาวลิต    จิกจักร์
52 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    บุพศิริ
2. เด็กหญิงวาเลนไทน์    ไพรภิบาล
3. เด็กหญิงชญานิศ    กันจันทร์วง
4. เด็กหญิงมิถุนา    ก้อนแก้ว
5. เด็กหญิงวรีษา    โสประดิษฐ์
6. เด็กหญิงเกตน์สิรี    กอบสินกิตติโชค
1. นางจินตนา    กองลาแซ
2. นางอมลวรรณ    แก้วโสม
53 55 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    งามกระบวน
2. เด็กหญิงดาราวดี    เบ้าโนนทอง
3. เด็กหญิงปิยฉัตร    ธรรมปัญญา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์    วิจันทร์โว
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    ดังชัยภูมิ
6. เด็กหญิงอภิชญา    ไพศาลธรรม
7. เด็กหญิงอรปรียา    ธรรมศิริ
1. นางสาวลำเพ็ญ    มลัยทิพย์
2. นายสำลี    ทองภู
3. นางสุภาพร    มีอิสระ
54 56 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    บุญเสริม
2. เด็กหญิงสุกันยา    ปัดทุม
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์    แซ่เจิง
4. เด็กหญิงสิริวิมล    ชมพูนุช
5. เด็กชายฆนรุจ    เพียกขุนทด
1. นางสาวปรียาภรณ์    พลเยี่ยม
2. นางสาวพงษ์ลัดดา    บุตรกำพี้
3. นางสาวสุพัตรา    ศรีมาตร
55 57 โรงเรียนบ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงธิตาวีร์    บิลโภชน์
2. เด็กหญิงอภิญญา    ฟองสาลี
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    กันทิศักดิ์
4. เด็กหญิงจิรัชยา    ภูนุภา
5. เด็กหญิงพรไพรลิน    กุญศิริกาญจน์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา    โพธิจร
7. เด็กหญิงนิวนิติกุล    ชำนาญเอื้อ
1. นางจิตรา    สุพร
2. นางสาวจิริยา    ศริประสงค์
3. นางพิศมัย    พฤกษชาติ
56 58 โรงเรียนบ้านนายม สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอนันตยา    หินผา
2. เด็กหญิงนิตยา    ผุยอุทา
3. เด็กหญิงวิยะดา    แซ่จัง
4. เด็กหญิงพรพรรณนา    ครุธอินทร์
5. เด็กหญิงกรกนก    รักประเทศ
6. เด็กหญิงพิชญา    กาละกูล
7. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    สายเมฆ
1. นางธัญชนก    รัตนะ
2. นางมยุลี    เกื้อทาน
3. นางสุรัตน์    จันทร์ลุทิน
57 59 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงธนกร    อินชำนาญ
2. เด็กหญิงแพวนภา    นาบำรุง
3. เด็กหญิงพัชนิดา    เลไธสง
4. เด็กหญิงสุพรรษา    ทุมมี
5. เด็กหญิงนารีรัตน์    จันลี
6. เด็กหญิงอารีรัตน์    ชิดชัยภูมิ
1. นางสาวสุกัญญา    มณีทอง
2. นางหนูทรัพย์    ยอดเพชร
3. นางไพเราะ    อาษานอก
58 60 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงธนพร    พยัฆกุล
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์    อรัญพันธ์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ด้วงนางรอง
4. เด็กหญิงกนกพร    พยัฆกุล
5. เด็กหญิงปทุมมา    กุลทอง
6. เด็กหญิงกรรภิรมย์    เที่ยงฤทธิ์
1. นางขนิษฐา    ประสาร
2. นางพรพิมล    นิรัยรัมย์
3. นางสาวสุพัตรา    สมานประธาน
59 61 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพรธีรา    อุบลประเสริฐ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    จันทร์โสภา
3. เด็กหญิงอภิญญา    จันทาคีรี
4. เด็กหญิงจิระกานต์    จันภูงา
5. เด็กหญิงรุ่งนภา    ศรีระวงค์ษา
6. เด็กหญิงปัทมา    ศรีระวงค์ษา
7. เด็กหญิงพรธิดา    คำใสแสง
1. นางนริศรา    ปานา
2. นางภาวนา    ปลัดพรหม
3. นางสาวยุพเรศ    สงคราม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................