งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 285
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายธีรยุทธ    คนซื่อ
1. นายหาญ    พิทักษ์สาลี
2 7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายเพชร    วงศ์ศิลป์
1. นางอุบล    สิงห์อำพล
3 8 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ปะวันเตา
1. นางวะรีพร    บุญคูณ
4 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายพงศกร    วงศ์ละคร
1. นางสาวชไมพร    ศิริวรรณ
5 17 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงพรชิตา    ศรีสุดใจ
1. นางอุมาลี    ศรีสงคราม
6 20 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐชนน    คำมุงคุณ
1. นายราชกิจ    สุวรรณไตรย์
7 23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายบรรณสรณ์    กิมสมบูรณ์
1. นางปรีชาภรณ์    ทบแก่น
8 28 โรงเรียนบ้านหนองเตย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    แสงพยัพ
1. นางใบริน    สายสุข
9 33 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงศิริพร    ก้อนพิลา
1. นางสาวพัชรา    เรืองแสง
10 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรปวีณา    ผดุงกิจพิพัฒน์
1. นางสาวพิมพ์ผกา    มงคลพัฒน์
11 35 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายลิปภัทร    ปารีต
1. นางดารา    ดอกไม้
12 37 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติมา    ห้วยจันทร์
1. นางอัญชลี    พลบุญ
13 39 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเรืองอำนาจ    รักษาศรี
1. นางจิรายุ    รักษาศรี
14 42 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายอานนท์    ฮอแพทอง
1. นางจันทร์เพ็ญ    แก่นแก้ว
15 43 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นายณัฐสิทธิ    มาขุมเหล็ก
1. นางนิตยา    แพ่งสัมฤทธิ์
16 46 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายยุทธิชัย    อักษรศักดิ์
1. นางสาวธันยพร    แก้วดี
17 49 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    ทีภูงา
1. นางสาวพรทิพย์    วุฒิงาม
18 60 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายธนทัต    เผ่าเวียงคำ
1. นางสาวนิวัฒนา    ปราบพยัคฆา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................