งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 284
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านน้ำภู สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายตะวัน    ไชยโสดา
1. นางสาวจีระพร    จันทนา
2 2 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงเบญญูทิพย์    อุดมแก้ว
1. นางอุรุณา    ทาประเสริฐ
3 3 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายสุรเดช    นาคินชาติ
1. นางมณีรัตน์    เถื่อนแก้ว
4 4 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงน้ำริน    เครือทอง
1. นางนภารัตน์    ขุมดินพิทักษ์
5 5 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นางสาวสิตานัน    แก่นนาคำ
1. นางรัตนา    สงวนรัตน์
6 6 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงลดา    แสงเจริญ
1. นางทองใส    โคกลือชา
7 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    วิชัยศึก
1. นายสุทธิพร    เมืองโคตร
8 8 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นายจุลภาพ    พันธ์สุวรรณ
1. นางอรัญญา    ไชยชนะ
9 9 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาสินี    ลาดำ
1. นางคณัสนันท์    ศรีมงคล
10 10 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายบุลากร    นามเพราะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ    พรหมทอง
11 11 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    โพธิ์สุข
1. นายพิมล    ฉิมโห้
12 12 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงวารุณี    สุดหลักทอง
1. นางสาวกรกมล    ไพเราะ
13 13 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. นายพิพัฒน์พงษ์    อินสุระ
1. นายบุญเลื่อน    ผิวอ่อน
14 14 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นางสาวรังสิมา    รินสมบัติ
1. นางนวนจันทร์    หงษ์สิงห์
15 15 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายเทียนชัย    จันทรัตน์
1. นางสาวรสรินทร์    โสลี
16 16 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ    พงษ์กระเสริม
1. นางนงพร    พรนิคม
17 17 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายศิริศักดิ์    ทุ่งจันทร์
1. นายคมสัน    จันทร์เพ็งเพ็ญ
18 18 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ    บุรินทร์
1. นางฐิติยา    ปทุมราษฎร์
19 19 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายไมตรี    กล่องแก้ว
1. นายเฉลิมพล    สาธุพันธ์
20 20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายจีรศักดิ์    ผาอุ
1. นางกาศอัมพร    ชุ่มนาเสียว
21 21 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    นาหนอง
1. นางกาญจนา    ปัญญาศิริสกุล
22 22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงอรอุมา    ยามดี
1. นายคำมูล    ชำรัมย์
23 24 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงศิลามณี    นวนแสง
1. นางสาวนิภารัตน์    เลิศศรี
24 25 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    โตบัวน้อย
1. นางเบญจารี    สีลาวัน
25 26 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ครุฑพาหะ
1. นางสาวสุดฤทัย    นาอุ่นเรือน
26 27 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    จันทร์ละคร
1. นางบานเย็น    บุตรธนู
27 28 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    ศรีสุข
1. นางพรนิภา    บุญใส
28 29 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงฉัตริน    พึ่งสันเทียะ
1. นางสาวจีรชญา    ศรีชัย
29 30 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายไกรสร    เอ็นมีเชื้อ
1. นางเสาวภา    สีสด
30 31 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงจิตรประภา    ศรีกัลป์
1. นางขวัญนภา    สอนศิวโมกข์
31 32 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายไชยวัฒน์    เทือกมูล
1. นายจักรพงษ์    เสนงาม
32 33 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายธีรวุฒิ    ภูนาถา
1. นายสว่าง    อยู่ภักดี
33 34 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงรัชรินทร์    ลาดทอง
1. นางจุฑามาศ    ดุจจานุทัศน์
34 35 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายชวลิต    บุญมา
1. นางพรรณี    ปาละจูม
35 36 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายกิตปกรณ์    วันดี
1. นายรณริฏฐ์    ศรีสวัสดิ์
36 37 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายวัชรากร    บัวส่อง
1. นางนภาภรณ์    บุญเย็น
37 38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายปวรปรัชญ์    ไกยะฝ่าย
1. นางนารีรีตน์    อินทร์ติยะ
38 39 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายบัญชา    คำใบ
1. นายวุฒิชัย    ธิมาชัย
39 40 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายธีรศักดิ์    จันทะเสน
1. นางสาวพัชรินทร์    บุญผึ่ง
40 41 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ท้วมจันทร์
1. นางสุนันทา    พรหมป้อง
41 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายอภิศักดิ์    แสงสว่าง
1. นายเข็มชาติ    ระดาบุตร
42 43 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงวรนุช    มากพูน
1. นางพรลภัส    สุขชีวี
43 44 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายบริสุทธิ์    งอยภูธร
1. นายปฏิพน    แง่มสุราช
44 45 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นางสาวธีมาภรณ์    ภูล้ำผา
1. นางอุทัยรัตน์    ภูดอกไม้
45 46 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญนรี    นุชนารถ
1. นางสาววิชัดชณา    จิตรักศิลป์
46 47 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอินทร์ธิรา    จุตโน
1. นางพรเพ็ญ    ปลีกล่ำ
47 48 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พิลาธร
1. นางสาวศิริลักษณ์    แผ่นศิลา
48 49 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    บัวงาม
1. นางสาวมณเฑียร    สีดำ
49 50 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายธีรชัย    จังหาร
1. นางสาวจิราภรณ์    แสนโคตร
50 51 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงอริศรา    โคกสูง
1. นางสมพร    พิบูลย์รุ่งเรือง
51 52 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    บุญสิทธิ์
1. นางพิกุล    ชาญนรา
52 53 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงปวีณา    วิไชย
1. นางสาวชลทิพย์    บุญถือ
53 55 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    เชื้อนาปา
1. นางสมนึก    จันทรภา
54 56 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายรชฏ    ตะวัน
1. นางดวงชีวัน    นามเต
55 57 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายเพชรพนา    สิงห์ภูกัน
1. นางพรเพชร    เพียสุระ
56 58 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธีระ    สายสวาท
1. นางสาวฐานุการณ์    ยุติรักษ์
57 59 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายกล้าณรงค์    ชะใบรัมย์
1. นางสุมาลี    จอดนอก
58 60 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    นุชผักแว่น
1. นางมาลินี    พึ่งภพ
59 61 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    จิตต์ลำจวน
1. นางสาวจิรปรียา    พิลากุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................