งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 283
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงธีระลินทร์    อินพิลา
1. นายสุทธิดล    หอมแสง
2 4 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจิราพร    โยธากุล
1. นายวันชนะ    บุพศิริ
3 5 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายชูเกียรติ    วลัยศรี
1. นายประพันธ์    ประเสริฐสังข์
4 7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงสมฤดี    หวังเติมกลาง
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์    วงษ์พุฒ
5 8 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายจิรวัฒน์    เพชรรัตน์
1. นางสาวนัฐฐานันท์    อารีพงษ์
6 9 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงพิยะดา    นารถชมสา
1. นางอนงค์ลักษณ์    วงศ์ษาพาน
7 11 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายนัทธพงศ์    โพธิ์ดี
1. นางวิพาพร    เทียงธรรม
8 15 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายภีรวิทย์    ศรีชัยปัญหา
1. นายฤทธิกร    อาจศิริ
9 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายอัมรินทร์    แดงก่ำ
1. นายลือชัย    ศรีหริ่ง
10 17 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพา    ทะศรี
1. นางสุวิมล    พรหมมาหล้า
11 18 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธวัชชัย    ศรีจันทร์
1. นางนันทนา    ลาภมูล
12 19 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงศุภรดา    วงศ์ดวน
1. นางธิดารัตน์    เหลาผา
13 24 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายนพกร    ถนอม
1. นายฤทธิบูรณ์    ผิวทน
14 25 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธินันท์    แว่นจันลา
1. นางเฉลยศรี    ชุ่มชูใจ
15 28 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงวิชุดา    พิลา
1. นายถาวร    เมืองจันทร์
16 29 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายพีรชัย    ขอห้อมกลาง
1. นางสาวกุหลาบ    ฟอกสันเทียะ
17 30 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    สุปัญญา
1. นางปิยธิดา    เขตคาม
18 32 โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. นางสาวเพียงฝัน    หงษ์สิริ
1. นายณภัทร    เธียรวรรณ
19 33 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    พินิจมนตรี
1. นางสาวนงลักษณ์    สมจิตร์
20 34 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายเทียนชัย    สุขแสงสว่าง
1. นางพรนภา    เงินถม
21 36 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชาย๊ธีรภัทร    สาดี
1. นางกนิษฐา    ศรีวะโสภา
22 37 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายประเสริฐ    อำมะ
1. นายสวาท    อินทร์แก้ว
23 39 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวพรชิตา    เนืองผล
1. นายชัยมงคล    ไชยโยธา
24 41 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงมินทราภัทร์    ทองเชื้อ
1. นางสาวนิศากร    เรืองมนตรี
25 43 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายธนากร    คำนึก
1. นางสมจิตร    วรรณชัย
26 44 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายอนุสรณ์    จันสวัสดิ์
1. นางสาวศุภาพิชญ์    ช่วยรักษา
27 46 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    นิลไชย
1. นางชมัยพร    พุทธิวาณิชย์
28 50 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายศิวัช    คำสนิท
1. นายสุภาพ    ศิริแฝง
29 51 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายวัชรากร    จงแจ้งกลาง
1. นายนิรันดร์    ปานนอก
30 52 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิดา    ผิวแดง
1. นายสุภาพ    เย็นเหลือ
31 53 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงจิราพร    ปลั่งกลาง
1. นางสาวนิตยา    อยาดี
32 55 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    สอนสะอาด
1. นางอรุณี    แสนลี
33 59 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายคุณากร    พิ้นผักหวาน
1. นายสมจิตร    ผาวิการ์
34 60 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายศุภกิจ    วิทย์ไธสง
1. นางกันย์ชลี    อันดี
35 61 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    ปัญญาทอง
1. นายวิวัฒน์    จันทรศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................