งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 282
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ช้างสาร
1. นายสมภพ    ประหยัด
2 3 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ดวงทิพย์
1. นางรุ่งทิวา    ด้วงโพนทัน
3 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    คุ้มตะบุตร
1. นางณัฐธยาน์    การะหว้า
4 6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงหัถยากรณ์    ทองแสง
1. นายศักดิ์สิทธิ์    แสนเมืองชิน
5 7 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงจิตรลดา    ใสคำภา
1. นางแม้นวาส    จันพิพัฒ
6 8 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายณฐพัฒน์    เจริญสุข
1. นางสาวดวงจันทร์    คุณาคุณ
7 9 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    หมู่แสนกอ
8 11 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงศริญญา    ทัดไธสง
1. นางทิวาพร    โงนขำ
9 13 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอดิสร    คำมา
1. นางอรจิรา    ใจมนต์
10 14 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพรนิภา    ทองห้าว
1. นางมยุรา    สว่างวงษ์
11 17 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณษา    จันทร์นา
1. นางปัทมา    พรหมธี
12 18 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ดีจันทร์
1. นางสาวธนนาถ    จูมสิมมา
13 21 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    โลโห
1. นางสาวสำอางค์    พิศเพ็ง
14 23 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายพีรพันธ์    มหาวัธนะ
1. นางสรวงสุดา    มะลาศรี
15 24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงกิตติยา    เบ้าเงิน
1. นางสาวเพียงเดือน    สิมศรี
16 26 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    ฉายถวิล
1. นางสุภาพักตร์    สังข์เงิน
17 27 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมาพร    ภวภูตานนท์
1. นายอัครเดช    อันทะชัย
18 28 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์    ภวภูตานนท์
1. นางกุหลาบ    ทัดเทียม
19 29 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายจักรินทร์    ถ้ำกลาง
1. นางสาวเดือนเพ็ญ    เฉื่อยกลาง
20 30 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณิสา    ไชยโส
1. นางพิมพ์วรา    เอื้ออภิวัชร์
21 31 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    แก้วสำราญ
1. นางจูมทอง    จันทร์ขัน
22 32 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวัชรพล    ขุนทิพย์ทอง
1. นางวงเดือน    ธรมีฤทธิ์
23 33 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายธนกร    แสงจักร
1. นางสาวพัชรา    เรืองแสง
24 37 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงอมรทิพย์    คิดรอบ
1. นางวิจิตร    ศรีสุรักษ์
25 39 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวปิยมาศ    วันนา
1. นางทิพวรรณ    กะมณี
26 42 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสิริวรรณ์    สุขดี
1. นางพิสมัย    ดวงแก้ว
27 43 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายวัชรพล    แสนแก้ว
1. นายนิติศาสตร์    เคนมิ่ง
28 45 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
29 46 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายสถาพร    มาตมนตรี
1. นางวิลาวัณย์    เกษทองมา
30 47 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงยุวพร    ดำรงศาสตร์สกุล
1. นางสุพัตรา    สะท้าน
31 48 โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงปรารถนา    ดวงชาคำ
1. นางวิลาวัลย์    เกษมสุข
32 49 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายวุฒินันท์    จำปาทอง
1. นายเสริมศักดิ์    พิมพ์ศรี
33 51 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงวริยา    ล้ำเลิศ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรียา    อุทัยสา
34 52 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวเจนจิรา    ชวนอาจ
1. นายรือสันต์    สุวรรณทา
35 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ภิรมย์ใส
1. นางสาวธนภรณ์    ศิริสวัสดิ์คุณ
36 54 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    นาราศรี
1. นายพรศักดิ์    ชรินทร์
37 57 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 1. นางสาวอรอนงค์    ชนูนันท์
1. นางพรเพชร    เพียสุระ
38 59 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เพียรหล้า
1. นายอาทิตย์    อุตเสนา
39 60 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายดนุสรณ์    แสงสว่าง
1. นางสาวกนกอร    กระมล
40 61 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพรนภา    ทองดีสาร
1. นายสัญญา    ระวะรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................