งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 281
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 12 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงกฤติมา    รัสหลุย
1. นายสุนทร    ศรีสุรักษ์
2 13 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงอรพรรณ    สมกำดัด
1. นางวลีรัตน์    ศรีบุญเรือง
3 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นายอภิรักษ์    ใจกว้าง
1. นางเพลินทิพย์    วรรณโพธิ์
4 16 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงกนกณัฐ    แสงทองมา
1. นางสาวฐาปนี    มหิมา
5 17 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงน้องน้ำ    นิรงค์บุตร
1. นางขนิษฐา    ศรีสันต์
6 18 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายนครินทร์    มนึกคา
1. นางขวัญอุบล    ศิริพันธ์
7 19 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายกฤษณะ    มณีพิมพ์
1. นางสาวธิดารัตน์    อาจหาญ
8 21 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายสิทธิโชค    นุลีจันทร์
1. นางนิตยา    หาพันธ์
9 22 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. นางสาวทิพย์เกษร    ชอบมี
1. นายยุทธพงษ์    ศรีเจริญ
10 24 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายภูรินทร์    มนตรี
1. นายสิทธิพงษ์    วอทอง
11 25 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวจุฑาลักษณ์    งามวงษ์
1. นางอัชรีย์    ประวันเนย์
12 26 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงวนิดา    ยุติกิจ
1. นายบุญรวย    ฤทธิ์ธรรม
13 28 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    กุมรีจิตร
1. นางบัณฑิตา    โสรเนตร
14 32 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงญาณนันท์    เตชะปัญโญกุล
1. นายกวินธร    บนภัทรวรรษ
15 34 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงนันท์นิการ์    ขันงาม
1. นางบุตรดี    โอษฐงาม
16 37 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ศรีสุข
1. นางสาวธนัชชญาน์    รจนัย
17 38 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายบุญรัตน์    วารี
1. นางสาวปรีล์ยาภร    วังพิบูลพัฒน์
18 41 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงมาริศา    เพ็ญริยะ
1. นางละม่อม    ชิณภา
19 42 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายบุญหนา    มาคะวงค์
1. นางสาวอัญชลี    ศรีริคำ
20 44 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงเนตรนภา    พุทธลา
1. นางธณัติตา    ปานแก้ว
21 48 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์(ขยาย) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายออม    เป้าศิริ
1. นางสุรภี    เพ็ชร์งาม
22 49 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    นามเลิศ
1. นางธาลินี    คงทรัพย์
23 58 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 1. นายธีรภัทร    เกื้อทาน
1. นางโอกาส    เศรษฐสิงห์
24 60 โรงเรียนบ้านโคกลอย. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายรัฐพล    โคตรศรี
1. นายเสน่ห์    เอื้อไธสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................