งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 280
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายกอบลาภ    มีบุญ
1. นางศิรินญา    ศรีภูวงศ์
2 2 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายเขาว์วัฒน์    ตุ่มไทย
1. นายบุญชัย    ฉันทะจำรัสศิลป์
3 3 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายศิวพงษ์    หินหาดหงษ์
1. นางกาญจนา    ที่รักษ์
4 4 โรงเรียนบ้านกุดจับ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายสรายุทธ    อุดมศิลป์
1. นางสาวดอกรัก    แสนผล
5 5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายนราวิชญ์    ลาภประเสริฐ
1. นางลัดดา    อัฒจักร์
6 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปทิตตา    ครองเคหา
1. นายพรพิทักษ์    ศรีโพธิ์
7 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ศาลางาม
1. นางสาวกมลชนก    ดวงแก้ว
8 11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายมิ่งขวัญ    ธณีสรรณ์
1. นางบุญล้อม    เนื่องฤทธิ์
9 12 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายสุรทิน    เอี้ยนไธสง
1. นางสาวสุนิสา    มาลาลำ้
10 13 โรงเรียนบ้านสกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    มั่นมะโน
1. นายภานุพงษ์    ไพศาลสุวรรณ
11 17 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายปิยทัศน์    พันธ์มา
1. นายไสว    ราชบัวโคตร
12 20 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์    โพธิสรรค์
1. นายสุพัฒน์    ป้องสีดา
13 23 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายศุภกร    จิตโคกรวด
1. นางสาวกฤษณา    ชาติดอน
14 27 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร์    นันทจันทร์
1. นายวิรุฬห์    จุลนิล
15 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภวรรณ    สวาทวงศ์
1. นายสมนึก    พรมจันทร์
16 29 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายอดิศร    นพวงศ์
1. นางอุษา    ถ้ำแก้ว
17 30 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายทินภัทร    ภิรมย์ไกรภักดิ์
1. นางสาวยุภารินทร์    เฉียงเหนือ
18 31 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายพุฒิชัย    แก้วลา
1. นางนงนุช    บรรทุมพร
19 32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายรชานนท์    จอดพิมาย
1. นางสาวกัลยกร    เปรื่องการ
20 34 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยสวย    สิงห์ยัง
1. นางสาวรัตนา    จองชนะ
21 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายพัทธพล    ผุยอุทา
1. นางสุวรรณ    เสริมธนกิจ
22 43 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงปนัดดา    เย้ยาง
1. นางสาวพิศมัย    แพ่งศรีสาร
23 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายภูวรินทร์    ผาพองยูร
1. นายฉัตรชัย    โหลแก้ว
24 46 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงศศิญา    คำลือ
1. นางพิสดา    พระราช
25 47 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายวิทวัส    แสงโสดา
1. นางสาวณัฎฐณิชา    วงค์สุวรรณ
26 48 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายปฐมพร    ท่าวกลาง
1. นางสุภารัตน์    ฝ่ายดี
27 52 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    จันทร์เทพ
1. นางพัชรินทร์    ศิริสุวรรณ
28 56 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายนิติพล    โสภณสิริ
1. นางสาวจุรีรัตน์    พรมมาดี
29 60 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    โกยกอง
1. นายปุระกานต์    นาคปทุมมา
30 61 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายกมนดนัย    โคตรชมภู
1. นางนันทา    ศรีหาวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................