งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายธีรเมธ    บุญหมอน
2. เด็กหญิงพรไพลิน    โพตะวรรณะ
1. นางทัศนวรรณ์    โยเฮือง
2. นางสาววรนุช    โพธิ์ทอง
2 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์    นาคราช
2. เด็กชายปิติภัทร    โนนใหม่
1. นายเหมราช    จิระสุโข
3 3 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายธนรัฐ    ไวยุกรรณ์
2. เด็กชายถิรวัฒน์    ผดุงภักดี
1. นางนุสรา    ทองผาย
2. นางอุมา    เรียงไธสง
4 4 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายองค์เอก    ผาแก้ว
2. เด็กชายภัทรธร    สีด้วง
1. นายสิทธิชัย    ฮ่มป่า
5 5 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    มุขภักดี
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    พูนเพิ่ม
1. นางสุวรรณี    พลเยี่ยม
2. นายเสรี    เกษสกุล
6 6 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายนิวัฒน์    เทือกภูเขียว
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์    พินิจ
1. นายกิตติพงษ์    จิตวุธ
7 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงชัชชญา    หวดสันเทียะ
2. เด็กหญิงกัลญารัตน์    ภูศรีฤทธิ์
1. นางวินาวรรณ    เพ็ญจันทร์
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายบุญชัย    จินาพร
2. เด็กชายปุญญพัฒน์    เขื่อนสีอ่อน
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล    สีหะวงษ์
2. นายอนุรักษ์    จันดอนแดง
9 9 โรงเรียนไพศาลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงอนัญญา    ผึ้งศรี
2. เด็กหญิงทิภาพร    รมจันทร์อินทร์
1. นางดาวใจ    ราชาไชย
2. นางสาวลัดดาวรรณ    ว่องไว
10 10 โรงเรียนบ้านรุน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายนคร    รุ่งเรือง
2. เด็กชายทวีทรัพย์    เรื่องสุขสุด
1. นางสาวจินตหรา    ตินานพ
2. นายเมธวัฒน์    อ่อนเรือง
11 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายสิปปวิชญ์    จันลาภา
2. เด็กหญิงจิรัชยา    ทินกระโทก
1. นางสาวจิตติมา    เวฬุวนาทร
2. นายวิบูลย์    จันทดวง
12 12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    แจ่มเที่ยงตรง
2. เด็กชายนัฐพงษ์    เพ็งแข
1. นายธีรภทร    กองไธสง
2. นายศิริชัย    จันทะขาล
13 13 โรงเรียนบ้านตะเภา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงสุทธิดา    เทพอรัญ
2. เด็กหญิงวัลวิสา    นาสมใจ
1. นางประทุมทอง    วิทยอุดม
2. นายวิรัตน์    หาดคำ
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    อ่อนนางาม
2. เด็กชายวิชญะ    ชะพินใจ
1. นายมนูเวทย์    เพชรโต
2. นายเข้ม    ตากใบ
15 15 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายสรศักดิ์    สีพาชา
2. เด็กหญิงสุวิชาดา    สินธุบัว
1. นางสาวลลิตา    ภูมาศ
2. นายวีรพงษ์    ศรีดาจักร์
16 16 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงพรชิตา    เศษฐารักษ์
2. เด็กหญิงนิศาชล    วรพุท
1. นางสาวทวีพร    เศษฐรักษ์
2. นางสาวสิริวรรณ    พุกหน้า
17 17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายพศิน    เล็งบางยาง
2. เด็กชายณัฐนนท์    โนนทิง
1. นายคณาวุฒิ    กุตัน
2. นายมนตรี    พลแพงขวา
18 18 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพรรณนารา    บังศรี
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ขุนรักษา
1. นางสาวมัลลิกา    ยาตะลี
2. นายรัตนพงษ์    แก้วลี
19 19 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงดาริกา    มาพงษ์
2. เด็กหญิงสวิทตา    บั้งทอง
1. นางสาวจันทะจร    โสดา
2. นายเพชรมณี    มีบุญ
20 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอัญญาวีย์    สามพิมพ์
2. เด็กหญิงชนิดา    ปากหวาน
1. นายณัฐพงษ์    พละศักดิ์
2. นายสุทธิลักษณ์    พูพวก
21 21 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงเปมิกา    น้ำกระโทก
2. เด็กหญิงอรสา    เหล็กอยู่มะดัน
1. นายสมศักดิ์    พึ่งจันดุม
2. นางสารภี    พึ่งจันดุม
22 22 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายพนม    นรินรัมย์
2. เด็กชายชนาธิป    เดชสุภา
1. นายนิสิต    ประเสริฐศรี
2. นายอภิวัฒน์    ศรีธรรม
23 23 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายปัณณธร    บุญญาพิจิตร
2. เด็กชายวิศวกร    วางขุนทด
1. นายณัฏฐ์    พฤกษามาลา
2. นางสาวเจนจิรา    วงค์ศิษย์
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายหฤหรรษ์    สหพรชัย
2. เด็กหญิงอรุณทิพา    วิวาสุขุ
1. นางสาวศิริพร    โกมลวัฒน์
2. นายอัฐวัฒน์    โคสารคุณ
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ    เกิดพระจีน
2. เด็กชายปฏิภาณ    ทิมทอง
1. นายวรากร    ปะตังทะโล
2. นายสุพจน์    ชาวหนอง
26 26 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    กมลช่วง
2. เด็กหญิงธนัชญา    กล้าหาญ
1. นายสันติ    กุลค้อ
2. นายเข็มชาติ    เขตผดุง
27 27 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    ชาวสุรินทร์
2. เด็กชายอติชาต    พลไกร
1. นางสาวปวีนา    เหล่าลาด
2. นายพิชัย    แก้วเมือง
28 28 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายระพีพัฒน์    วงษ์ทอง
2. เด็กชายจิระพัชร    ปัตนา
1. นายภาสธร    ยาวโนภาส
2. นายวีรพันธ์    โสโพธิ์
29 29 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงนารีวัลย์    ภูโคกเนิน
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์    ตากิ่มนอก
1. นางญาณวรรณ    ทุมกลาง
2. นางสาวอุมาวิชนีย์    อาจพรม
30 30 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายอิศรากร    ทองภูธรณ์
2. เด็กชายอภิรติ    แสงเขียว
1. นางสาวจารุณี    สุดจันทร์
2. นายศุภเชษฐ์    สีหาราช
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายพงศ์สุพัฒน์    เดิมพันธ์
2. เด็กชายณภัทร    ปรุงศรีปัญญา
1. นายณฐพงศ์    ผิวขม
2. นางสุดารัตน์    ผาตะเนตร
32 32 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    คูณค้ำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    สมพงษ์
1. นายภานุพงษ์    ศรีดารา
2. นายวันชัย    นิตย์ใหม่
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐริดา    ลอยนอก
2. เด็กหญิงอรัญญา    แซงผุย
1. นางสาวดวงใจ    บุญมีประเสริฐ
2. นางสาวสิริกานต์    คำทองสุก
34 34 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริญญา    มณีพร้าว
2. เด็กหญิงไอลดา    เกิดบ้านเป้า
1. นางสาวกานต์กิตติกา    ภาคพรม
2. นายสุประกิจ    สิงจานุสงค์
35 35 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายวายุภัทร    คำภา
2. เด็กชายภูริทัศน์    จักสอง
1. นางนวลฉวี    ฬานันท์
2. นายเสถียร    นิลบุตร
36 36 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายบุญค้ำ    โยลัย
2. เด็กชายธนทัต    โยลัย
1. นางสาวจินตนา    จ่าเห็ม
2. นางสาวรินรดา    โยลัย
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายภานุกร    แก้วการ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    ทองพิละ
1. นายศักดา    สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์    มณีนิล
38 38 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงชลลดา    หงษาวงศ์
2. เด็กหญิงสุทธินันท์    ลำลอง
1. นางสุทธินันท์    โชติรัตนพงศ์ธร
2. นายอานนท์    สิทธิ
39 39 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ธรรมเที่ยง
2. เด็กหญิงวิจิตรา    วันทอง
1. นางสาวทัศริยา    เสียงไพเราะ
2. นางรุจิเรข    แวงวรรณ์
40 40 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายพรเทพ    ตะโย
2. เด็กหญิงชญานี    หาญคำแพง
1. นายพชรพล    ศรีไชยมูล
2. นายสุจินดา    โสภาพร
41 41 โรงเรียนหนองย่างงัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    ปานา
2. เด็กชายนัฐพงษ์    ทิพย์วรรณ
1. นางสุภัชชา    ปานา
2. นางเยาว์    ศรีอุดร
42 42 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงยลศิภัตต์ตา    วงศ์ชาลี
2. เด็กชายพัทธดนย์    ศรีนาคา
1. นางสาวกัลยา    พลราช
2. นางสาวธารีรัตน์    จันทาโทอ่อน
43 43 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    เพียชามาตย์
2. เด็กหญิงศศิณา    ปริญการ
1. นายชาญณรงณ์    แข้นา
2. นายอนุชา    เพียชามาตย์
44 44 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายธนดล    พลศรีดา
2. เด็กชายเอกกวินทร์    พลรัตน์
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ    ชาลีเชียงพิณ
2. นางรสกรณ์    พลรัตน์
45 45 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงรัฐนันท์    ภูลายยาว
2. เด็กชายโชคชัย    ตะคามจันทร์
1. นางสาวนาฏลดา    งามชัยภูมิ
2. นายศรัณยพงศ์    ระเวงวรรณ์
46 46 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายอชิตพล    สุกาวงศ์
2. เด็กชายอันดา    สุกาวงศ์
1. นายจิตรกร    คำธิมา
2. นายนิกร    มาระมิ่ง
47 47 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายทรงพล    กุลวงษ์
2. เด็กหญิงอชิรญา    คำเขียว
1. นางสาวปภิชญา    สายแสน
2. นายเจริญ    เวชประสิทธิ์
48 48 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ขุนวงษา
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    ทองโสม
1. นางสาวปนิดา    แสนเลิง
2. นายสุรีย์    นิลผาย
49 49 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุวรรณี    ลำพาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    มะเดื่อ
1. นายปรัชญา    สุวรรณบูลย์
2. นายอุดมศักดิ์    บุญสวัสดิ์
50 50 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงลลิตา    จันทะหา
2. เด็กหญิงกุสุมา    ขวัญสุข
1. นายปรัชญา    หงษ์แก้ว
2. นางสาวสุพรรณี    อุปัชฌาย์
51 51 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ไตรภูมิ
2. เด็กชายธนวัฒน์    ขอมอบกลาง
1. นางสาวศิริพร    ลีโสม
2. นายอรรถกร    บรรดาศักดิ์
52 52 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายกฤษกร    ขามวิเศษ
2. เด็กชายเกียรติพงษ์    หอมอ้ม
1. นายณัฏฐพงศ์    สุนทโรทก
2. นางสาวปิยะธิดา    จันทรเสนา
53 53 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายชลภูมิ    กรองแก้ว
2. เด็กชายชนาธิป    สิงห์เชื้อ
1. นายปัณณวิชญ์    โชคโคกกรวด
54 54 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงเกวลิน    คำแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐมล    สารมะโน
1. นางวาสนา    คำมาทอง
2. นางสาววิมลรัตน์    ริจนา
55 55 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ดาวช่วย
2. เด็กหญิงสรัลชนา    สุวรรณโชติ
1. นางสาวนงลักษณ์    พิมพ์ศรี
2. นายวุฒิศักดิ์    มัดศรี
56 56 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายจิรฉัตร    บัวสาย
2. เด็กชายอภิวัฒน์    กางโหลน
1. นางกฤตยาณี    เอกวัฒน์
2. นายพชร    ปัตตาลาโพธิ์
57 57 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายตะวันไท    ธานัง
2. เด็กชายอโณทัย    สุริวงศ์
1. นางนุศรา    ธานัง
2. นางสาวลำดวน    เหล่าโก่ง
58 58 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายสรวิชญ์    ลาภารัตน์
2. เด็กหญิงปวีณา    สีแสง
1. นางสาวศิริลักษณ์    โสมรักษ์
2. นายโอภาส    เมฆา
59 59 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงชุติกาญน์    พินไธสงค์
2. เด็กหญิงจันทิมา    สิงหะเสน
1. นางปรียาภัทร    สืบวงษา
2. นายศรัณยู    สนั่นเมือง
60 60 โรงเรียนแสนสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายจีรพัฒน์    ประกอบธรรม
2. เด็กหญิงหยาดนภา    กติการ
1. นางสาวสุภาวดี    ประเสริฐศรี
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    จูมพิลา
2. เด็กหญิงกุญช์ญาณ์    เดชะคุณ
1. นางนบชุลี    ตะกลมทอง
2. นางสาวอรนุช    ขุนใหญ่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................