งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 277
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านไร่ทาม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    โสธรรมมงคล
1. นางสาวจูมบาล    ดีบุรี
2 2 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงแพรวา    พรมสิทธิ์
1. นางสาวจิตตรา    สมบัติ
3 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงไอโกะ    ธิรัมย์
1. นางสาววิลัดดา    โพธิ์เงิน
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สิงห์วงษ์
1. นางทิวาพร    แสงวิจิตร
5 5 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงพนิดา    แสงพารา
1. นางพินทอง    วงษ์ไกร
6 6 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกนกพร    เกี้ยงเก่า
1. นางสาวเฟื่องฟ้า    เรืองโพน
7 7 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอรทัย    ฦาชา
1. นายปรีชา    พันธุ์อุคำ
8 8 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายภูมินทร์    พิมพ์เวียงคำ
1. นางอิงอร    จันทร์ตรี
9 9 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    ย้อยญาติ
1. นางนิ่มนวล    พันธุ์แก้ว
10 10 โรงเรียนบ้านสะพานหัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    นาคำรอด
1. นางวราภรณ์    สว่าง
11 11 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายสราวุฒิ    จันทร์เนตร
1. นางสมฤดี    ทนสูงเนิน
12 12 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ศรีคุณ
1. นางสาวเพ็ญภรณ์    ลิไธสง
13 13 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงนิศามณี    คำศรี
1. นายยัน    สมรัตน์
14 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวรรณ    หอมกลิ่น
1. นางสาวโกสินทร์    นะสีทะ
15 15 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงนันทิชา    หาวิชา
1. นางนิ่มนวล    โพธิ์ศรี
16 16 โรงเรียนอนุบาลปากคาด สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายพงศ์ธร    พลทะนาม
1. นายกรกฏ    วงศ์สุวรรณ
17 17 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงบุญนิดา    ระติวงศ์
1. นางอรอุมา    มีเบ้า
18 18 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายสถาพร    บุญยอ
1. นางสยุมพร    เสียงหวาน
19 19 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายมงคล    แทนจำรัส
1. นางวัชนี    ตาลผาด
20 20 โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงชลิสา    โพธิ์เมือง
1. นายกาญจน์ธนัต    ธัญญอัครพัฒน์
21 21 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายธวัสชัย    คลื่นบรรเลง
1. นางสุจินดา    นวลหงษ์
22 22 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    นิยมกล้า
1. นางดวงมณี    นครวงศ์
23 23 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    จิตรกลาง
1. นางงามนิตย์    คำกอง
24 24 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร    พาพันธ์
1. นางสาวดารณี    สีสารี
25 25 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณภา    โทนะหงษา
1. นายพจนปกรณ์    ถนัดไร่
26 26 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายอิทธพัทธ์    อุระกา
1. นางวรรณภา    คนบุญ
27 27 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายบุญมี    ติดตานนท์
1. นางเสาวนีย์    จันดาฝ่าย
28 28 โรงเรียนบ้านเจี่ย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายบุญรอด    บุญทาทอง
1. นายณรงค์    ธานี
29 29 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงชาลิสา    ปานภักดี
1. นายสมนึก    มั่นคง
30 30 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    หิรัญชาติ
1. นางกัญญารัตน์    สิมศิริวัฒน์
31 31 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงโชติรส    จันทนประเสริฐ
1. นางจรินทร    น้อยผาง
32 32 โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสุภาวดี    มั่นแดง
1. นางพรรณี    เพชรตะกั่ว
33 33 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    บุญมี
1. นางฉัตรชนก    สัพโส
34 34 โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายธนากาญจน์    นามโคตร
1. นางสุภา    สาระไอ
35 35 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายประกรณ์    มีพร้อม
1. นางวิภาวรรณ    สุขสงสาร
36 36 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงนิตยา    นิรอรัมย์
1. นายกรภัฏ    ทุมวรรณ
37 37 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    อินทร์แก้ว
1. นางอรนุลักษ์    จันทร์แจ้ง
38 38 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงอรขวัญ    ฤทธิ์เต
1. นางสุชาดา    ทิปเลอร์
39 39 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    จิตตรง
1. นางอรวรรณ    พงศ์ภัทรพร
40 40 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายร็อดเจอร์    การ์เร็ตรัช
1. นางนภกช    พิมพ์สุวรรณ
41 41 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกรวิภา    บังผาจาน
1. นายสุทัศน์    หงษ์ศรี
42 42 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายภานุพงค์    มาคะวงค์
1. นางสาวอัญชลี    ศรีริคำ
43 43 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายณัฐพล    พลภูเมือง
1. นายไพศาล    ศิริมั่งมูล
44 44 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงตะวัน    ช่วยจันทร์ดี
1. นางกิ่งแก้ว    โฮมวงศ์
45 45 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์    นุมตะขบ
1. นางมารศรี    จุระยา
46 46 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายกลวัชร    กิเหิบ
1. นางสุจิตรา    เมืองแสน
47 47 โรงเรียนวังน้ำพุ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายชินวัตร    นครโสภา
1. นางชมภู    บ่อคำ
48 48 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิภา    ป้องกัน
1. นางยุพารัตน์    ดลศรี
49 49 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายชาคริต    นานอก
1. นายสุเทพ    บุญเอิบ
50 50 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงดาริน    ศรีวาษา
1. นางพัทยา    บุญธรรม
51 51 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสายธาร    นิยะรัตน์
1. นางวรรณฤดี    เสนผาบ
52 52 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธนัชชา    โสภิณ
1. นางสาววิภา    ทวีแสง
53 53 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    ศรีแก้ว
1. นางอนงค์    ฤทธิสิน
54 54 โรงเรียนบ้านปลาบ่า สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา    ภูสถาน
1. นางสาวรัชนี    วันทองสุข
55 55 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายอรรถชัย    พยัฆกาฬ
1. นางธนพร    คำป้อง
56 56 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงอานิตา    ซันดรัน
1. นางอรทัย    เหล่าสะพาน
57 57 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    จันทร์ผา
1. นางกองสินธุ์    ศรีชัยชนะ
58 58 โรงเรียนบ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐภัทร    ยาคำ
1. นายรังสิทธิ์    เจริญวงศ์
59 59 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงศุวันดี    สุธาพรต
1. นางสุมาลี    จอดนอก
60 60 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงปิยะพร    สารคาม
1. นางสำเนียง    แกล้วกล้า
61 61 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอัมพร    พิมพ์โพพัน
1. นางสาวทัศนีย์พร    นามมัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................