งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 276
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตวดี    เกรัมย์
1. นายนนทกร    จันทร์พวง
2 4 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    กุลโนน
1. นายวีระศักดิ์    ไชยพิลา
3 5 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายณัฐพร    แข็งแรง
1. นายนิวัตร    กมลแสน
4 6 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกชพร    มองเพชร
1. นางกมลชนก    สมบัติภูธร
5 7 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายภัทรนันท์    ต้นบุญ
1. นางสาวกรณ์นิกา    พาเก่าน้อย
6 8 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ป้องทอง
1. นางกัญทิมา    บุญเฉลียว
7 9 โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายธนา    รันชิตโคตร
1. นายกิตติ    คำภูษา
8 10 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุชานันท์    บุญฤทธิ์
1. นางกรรภิรมย์    อักษร
9 12 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงญาดา    ไชยดี
1. นางนภาทิพย์    อังกุละศรี
10 13 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอธิชา    ชมภู
1. นายชัยสิทธิ์    กวดขันธ์
11 14 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายพรเทพ    แสงอนงค์
1. นางสาวจิดาภา    จันทรโคตร
12 16 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์    กวนหลวง
1. นางรัศมี    อัคฮาด
13 17 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงกฤติมาพร    ยศประสงค์
1. นางยุวดี    แพนพา
14 18 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพรญาณี    สายทอง
1. นางรัตนาพร    ประกอบกัน
15 19 โรงเรียนบ้านตามุย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ใต้โพธิ์
1. นายสมพงษ์    วิทจิตร
16 20 โรงเรียน บ้านซ่ง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายฤทธิ์นันท์    สิงห์ศร
1. นางพิลัยรัตน์    คนซื่อ
17 21 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    แก่นนอก
1. นางสาวเกรียงจิตร    ฝ่ายกระโทก
18 22 โรงเรียนบ้านสายโท 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    กลิ่นแย้ม
1. นางสาวสุภาวดี    หนูประโคน
19 24 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชาย ณัฐวุฒิ    แก้วอาสา
1. นาง สุภาพร    ขันตี
20 25 โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายโชคชัย    ประทุมเหง่า
1. นางปัญจมา    พันสุดน้อย
21 26 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายจักรินทร์    ฉังเย็น
1. นางสาวปรียาพรรณ    บุญบุตร
22 27 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายภานุพงศ์    มูลน้อย
1. นางสาววราพร    สุภากิจ
23 28 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริกานต์    ไชยรัตน์
1. นางสมจิตร    นามวงศ์
24 29 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    บุขุนทด
1. นางสาวจิรวรรณ    พิขุนทด
25 31 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงวรัทยา    เคนดา
1. นางจูมทอง    จันทร์ขัน
26 32 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ดาวน้อย
1. นางสาวปราณี    พนารินทร์
27 33 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายธาวิน    ไกยะราช
1. นางสมบัติ    โสภาเปี้ย
28 34 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายอภิเชษฐ์    ผาทอง
1. นางวิชชุกานต์    แสนแก้ว
29 35 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายภูมิกร    วันฤกษ์
1. นายพิชาญ    เมืองหงษ์
30 36 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายธนานนท์    นนทะจันทร์
1. นางกรรณิกา    แก้วฝ่าย
31 37 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    ลานุสัตย์
1. นางสาวสร้อยสุดา    บุญช่วย
32 38 โรงเรียนบ้านนางเลิศ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายธีรกานต์    ธ.น.หม่าน
1. นายเทอดพระเกียรติ    ศิริบุญ
33 39 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    หอมหวล
1. นางนภาพร    อุ่นชัย
34 40 โรงเรียนบ้านหนองอิอู สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายวงศกร    รัตน์ทิพย์
1. นางสาวพรศิริ    สมบูรณ์พร้อม
35 41 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    นาดอนดู่
1. นายสุทัศน์    หงษ์ศรี
36 42 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ    ประสงค์เสียง
1. นางลัดดาวัลย์    สมเนตร
37 44 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอารญา    วงศ์แปลก
1. นางอภิญญา    ใครบุตร
38 45 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายธนากร    ภูมิทอง
1. นางเนตรนภา    ชารีรักษ์
39 46 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพรธิตา    เกตุวงษา
1. นางสำรวย    สอนสมนึก
40 47 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงชลดา    วงษ์รักษา
1. นายนิมิตต์    สุติยะวัน
41 48 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงชาลิสา    สวามิไชย
1. นางสาวนริศรา    นครวงษ์
42 49 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    มาเป้า
1. นายสิทธิพงษ์    เพียรมี
43 50 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายศิริโชติ    ป้องเรือ
1. นางรัชนีเพ็ญ    ไชยคำภา
44 51 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายศุภากร    จำนงค์
1. นายขวัญชัย    ตะเคียน
45 52 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายพงศภัค    วิเศษทอง
1. นางสาวนุจริยา    เพชรกันหา
46 53 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายวีระศักดิ์    หะเริญ
1. นางสำราญ    พันธวนิช
47 54 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงดอกฟ้า    เสนานุช
1. นางสาวณัฐฐาภรณ์    กลุแจ่ม
48 55 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายปรีชา    มงคลนำ
1. นางชัชฎาพร    ภารา
49 56 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายธนภูมิ    รักวิชา
1. นายอิสระ    ลีลา
50 57 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายปฏิพล    อุตมะ
1. นางสมร    กะวิเศษ
51 58 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ลีลาน้อย
1. นางพรมมาลา    ขจัดมลทิน
52 59 โรงเรียนบ้านโนนตะโก สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงดวงเดือน    ปัตตะเน
1. นางสายฝน    ศิริรัตน์
53 60 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงเขมิกา    พรมสูงเนิน
1. นางสาวศิริลักษณ์    ปราบสกูล
54 61 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชญาดา    คนดี
1. นางกัลยรัตน์    คงเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................