งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 275
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายกอบลาภ    มีบุญ
1. นายศิรินญา    ศรีภูวงศ์
2 2 โรงเรียนสกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงวาทินี    เทือกสา
1. นางสาวพนารัตน์    รัตนประพันธ์
3 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายพีระพล    ไชยคำ
1. นางวิไลวรรณ    คุลีดี
4 7 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพรวนา    ลอดภูมิมา
1. นางสาวรัตน์ฎาพร    โพธิ์ทอง
5 8 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายภัทรพล    ทวีสัตย์
1. นางอุไรวรรณ    อุ่นเจริญ
6 9 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายจักรพงษ์    พลหาญ
1. นางสาวบุญฑริกา    มุศิริ
7 11 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงสุนิสา    ทนขุนทด
1. นางจินตนา    ขอดจันทึก
8 13 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายชวลิต    โคณบาล
1. นางไพลิน    บัวงาม
9 15 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงนาถลดา    กันพล
1. นางสาวขวัญใจ    แก้วไชย
10 17 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    มูลศรีนวล
1. นางอรอุมา    มีเบ้า
11 18 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายวันเฉลิม    ลุนศรี
1. นางสาวชลธิชา    มีศรี
12 19 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายชินดนัย    บัวจูม
1. นางสาวนภสร    ประจันทอน
13 20 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายสุทธิพจน์    ดีดวงพันธ์
1. นางวิสาขา    แสนโคตร
14 21 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายนฤพล    นาคิลชาติ
1. นางขวัญจิตร    ป้องนาน
15 22 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายพรชัย    ลีประโคน
1. นางสาวเพชร    อุ้มรัมย์
16 23 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงชิญารัตน์    พุทธิธนะวิทย์
1. นางโสภา    จันทฉายา
17 24 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายคุณากร    เพ็ชรหงษ์
1. นางสาวละออ    งามฉวี
18 25 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอัครพล    พันมานิมิตร
1. นายบุญส่ง    เชื่อนิตย์
19 26 โรงเรียนนาคูณวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    สงเมือง
1. นางแจ่มจันทร์    ศรีวิฆาร
20 27 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณิชานันท์    สังข์มาศ
1. นางทัศนีย์    อินทกมลชัย
21 28 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุวันนา    ขันโมลี
1. นางจันทร์ศรี    สุวรรณรัตนากร
22 29 โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงนวลอนงค์    เชยโพธิ์
1. นางอรุโณทัย    โพธิ์พุดซา
23 30 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงบัณฑิกา    มาลี
1. นางรุ่งทิพย์    สีคำบ่อ
24 31 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงปัญญาพร    แก้ววังปา
1. นางสาวเขมิกา    พันธุ์อำมาตย์
25 32 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายเดชนรินทร์    ยางเครือ
1. นายณิชากร    ทราวุธ
26 34 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงณลัดดา    นิลพัฒน์
1. นายมุณี    แก่นดี
27 35 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิราภร    บุญตะวัน
1. นางผการัตน์    บุญแนบ
28 36 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงแพรทิพย์    สีนวลแล
1. นางสาวศิรประภา    สุรชน
29 37 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายเทอดไทย    เขตกลาง
1. นางอรนุลักษ์    จันทร์แจ้ง
30 38 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายศิริราช    เปไสล
1. นายธนศักดิ์    มณีรัตน์
31 39 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    บัวโรย
1. นางสาววิฎานุต    บรรลือ
32 40 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายอนันต์    จันทะพา
1. นางกลิ่นธูป    พวงดอกไม้
33 41 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    อยู่เหมาะ
1. นางทองหล่อ    นันทะเสนา
34 42 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายทินโชติ    น้ำนิล
1. นางเมตตา    ไชยกุล
35 43 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายธนาวุธ    ศรีนาค
1. นายนิติศาสตร์    เคนมิ่ง
36 44 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงกรรณ์ชพร    นรสาร
1. นางสายสมร    ไตรธิเลน
37 45 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฏฐา    ภููอุทัย
1. นางสาวจุไรรัตน์    กุนอก
38 46 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ทิพย์วงศ์ษา
1. นางสาวสุมาลี    คำวิจารณ์
39 47 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงมนฤดี    เงินอุปถัมภ์
1. นางวัชรินทร์    กินรี
40 48 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสุภิญญา    ปวงสุข
1. นางวิลาวัลย์    เกษมสุข
41 49 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายชญานนท์    อินทร์เพ็ง
1. นางสาวกัลยา    สระแก้ว
42 51 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    เมฆกลาง
1. นางสุจิตรา    รัตนดาวเรือง
43 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    แดนโคตผม
1. นางแสงเดือน    ปากเมย
44 53 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายธนากร    ช่อชุมแสง
1. นางสาววิยะดา    แสนวิชัย
45 54 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    พิมพ์สารี
1. นางสาวสุกัลยา    สุวรรณชาติ
46 55 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    กางกั้น
1. นางจำนวนศิลป์    พันธ์นุรักษ์
47 56 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายพีรภาส    โยธการี
1. นางสุธาทิพย์    นาถมทอง
48 57 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    ชาดา
1. นางนิ่มนวล    โสดา
49 58 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุภาดา    ทองสีดี
1. นางซ่อนกลิ่น    พูลเพิ่ม
50 59 โรงเรียนบ้านโนนตะโก สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายพุทธพงษ์    ตันตุ้ย
1. นางฐิตารีย์    วรรธนะคุณาสิน
51 60 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงดารุณี    ศรีสุขา
1. นางวนิดา    คลายโศก
52 61 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกวินธิดา    มังษา
1. นางชูชีพ    ตุ้มมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................