งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 274
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายภูริภัทร    สุนทราราม
1. นางเรียมใจ    แฉเกษม
2 3 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิง สุดารัตน์    กุสะรัมย์
1. นางนงนภัส    จรดรัมย์
3 7 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    กองสุข
1. นางภคนันท์    เปล่งศรี
4 8 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายเทอดศักดิ์    บูรณะพล
1. นางอัมพร    ง้าวทอง
5 9 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายภัทรพงษ์    แก้วเคน
1. นายบัญชา    พันธุ์แก้ว
6 10 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงนันทิพร    ตินานพ
1. นางสาวปรียานันท์    แก้วหอม
7 11 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงนันทิตา    เง็กลี้
1. นายสันติสุข    ขอเหล็กกลาง
8 13 โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายนรินทร    แซ่อึ้ง
1. นางสาวไอลริณดา    ประมวล
9 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายปิ่นเพชร    เพ่งพิศ
1. นางสุจิรา    ประทุมดวง
10 17 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    ท้าวน้อย
1. นางขนิษฐา    ศรีสันต์
11 21 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายภัทรพล    แดงงาม
1. นางสาวระพีพรรณ    กะริงกะรอบ
12 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายวันชัย    สวัสดิ์วงษ์
1. นางสาวณิชชารีย์    จันทกล
13 24 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงราณี    ทองแดง
1. นางวิภาวัลย์    มะปรางก่ำ
14 25 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธัญพิมล    แขวงไธสง
1. นายอภิสิทธิ์    จีระออน
15 28 โรงเรียนบ้านกอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสรัญญา    เหรียญทอง
1. นายสมหมาย    ธานี
16 29 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงการะเกด    พูนสูงเนิน
1. นางเกตแก้ว    พรหมหมื่นไวย
17 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงศุลีพร    เย็นสวัสดิ์
1. นางสาวสมคิด    เพิ่มกลาง
18 32 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ใต้ชัยภูมิ
1. นางสมพร    สงนอก
19 34 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายวีระพล    จิตหาญ
1. นางปลื้มกมล    งามนุช
20 36 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายพีรภาพ    จันทรังษี
1. นางกรรณิกา    แก้วฝ่าย
21 37 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายดนุพงษ์    ปูพบุญ
1. นางศริ    ยางงาม
22 39 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอรุณรักษ์    สุภนิกร
1. นางสาวนาคฤดี    ชมบุตรศรี
23 41 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงนวรัตน์    มงคลศรี
1. นายประยม    เสงี่ยมทรัพย์
24 43 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสุชานาฎ    จรรยา
1. นางมะลิจันทร์    ราชวงค์
25 44 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายสนาม    แสงสุวรรณ
1. นายมานิต    อัตสาร
26 45 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายธนกร    ปินะถา
1. นายอภิวัฒน์    วิชัย
27 46 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายณพกฤต    ไกยล้ำ
1. นายณรงค์ศักดิ์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
28 47 โรงเรียนบ้านซำพร้าว สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายณภัทร    นวลศรีทอง
1. นางณฐมล    ศรีหนารถ
29 49 โรงเรียนบ้านโพนทา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    นาคะวงศ์
1. นางกาญจนา    พาเจริญ
30 52 โรงเรียนบ้านเซียบ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปิยธิดา    รักษาเมือง
1. นางกนกกาญจน์    จันทเมธิ
31 55 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงชลิตา    ฦาชา
1. นางวันทนีย์    หินเมืองเก่า
32 58 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายสิทธิชัย    เรืองมูลตรี
1. นางสาวจิฬาลักษณ์    สิงห์ชู
33 59 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายธวัชชัย    ศรีษะ
1. นายสมจิต    สุภาษิต
34 60 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงอภิญฎา    กุลวงศ์
1. นางฐิตาภรณ์    แรงประโคน
35 61 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพิยดา    โรจนธรรม
1. นางมะลิวรรณ    ดุลสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................