งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 271
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวนวล    สุภา
1. นางสาวสุวรรณ์    ทองมา
2 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    เชื้อชาติ
1. นายสิรภัทร    สหัสวรรษรัศมี
3 3 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายธนพล    จริตรัมย์
1. นายเฉลิมชัย    เหลืองเดชานุรักษ์
4 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    สาลีแสง
1. นางปัณฑารีย์    ศรีสุนทร
5 5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    กุลาศรี
1. นางสาวมะลิลา    ทาพรมมา
6 6 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายกชกร    การกระบวน
1. นายเลิศชาย    โรยรส
7 7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงศุภนิต    มุ่งหมาย
1. นายวิทยา    มณีวรรณ์
8 8 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายธนากร    พงษ์อนันต์
1. นางสาวขวัญใจ    ระดาพันธ์
9 9 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิรา    คุณปัญญา
1. นางนาตญา    สัตถาผล
10 10 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    พิศงาม
1. นายธงชัย    ว่องไว
11 11 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายปริเยศ    วงษ์ตา
1. นางอุษา    ยอดเมือง
12 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. นายพิพัฒน์    เสนาซุย
1. นายสามารถ    นรินทร์รัมย์
13 13 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงนันทินี    บุญโย
1. นางจิตร์วริน    อยู่เย็น
14 14 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นางสาวฉลองขวัญ    อินอุ่นโชติ
1. นายสุริเยศ    อะโน
15 15 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงปวกมล    เลิศทวีโพธกุล
1. นายธนาทิตย์    พรมโสภา
16 16 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 1. นางสาวชลิตา    พลภักดี
1. นางสุมาลี    ชนชิต
17 17 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    มาตรแก้ว
1. นางประพันธ์    นามอาษา
18 18 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงบัวชมพู    ภูธร
1. นางนิภาพร    กฤษณกาฬ
19 19 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    โชคดี
1. นางสาวธนพร    นันตะวงษ์
20 20 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 1. นายธนพงษ์    ลมบัวรอด
1. นางสรินธร    เลาดี
21 21 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายทินกร    ทินกระโทก
1. นายกฤษณะ    แตงกระโทก
22 22 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยา    จะรอดรัมย์
1. นางสาวจุติพร    สราญบุรุษ
23 23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงกานต์นิธิ    ศรีเคน
1. นางคัทรียา    มีฤกษ์สม
24 24 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ประทุมวงษ์
1. นายบุญญฤทธิ์    บูรณ์เจริญ
25 25 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวสุภาพร    อุณาธิเนย์
1. นายสมโภชน์    มูลวงศ์
26 26 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปริตา    ทับทิมใส
1. นางชิดชนก    ศรีสุพรรณ
27 27 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    ภูจำเริญ
1. นายเชาวลิต    ฉัตรศรี
28 28 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายอชิตพล    แสนทวีสุข
1. นายประสิทธิ์    ชนะนิล
29 29 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวสุภา    สดกำปัง
1. นายวัชระ    ศิลป์ประเสริฐ
30 30 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    ไชยเทพ
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
31 31 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายพรพนม    ศรีขวา
1. นางรำพรรณ    นาอุดม
32 32 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงวราพร    โบพิมาย
1. นางสาวเบญจา    ตุ่มนอก
33 33 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีลา
1. นางอมร    ไชยเชษฐ์
34 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายชัยกร    อุดหนุน
1. นางเมธิณี    สิริวัฒน์ชูโชติ
35 35 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. ยโสธร เขต 2 1. นายธนพล    จันดารักษ์
1. นายประภากร    สอนศาลา
36 36 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 1. นางสาวเบ็ญ    มะแก้ว
1. นายปรัชญา    กิติศรีวรพันธุ์
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายอนุวัตร    ทองสุข
1. นายวีระศักดิ์    นาครินทร์
38 38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายยุทธนา    มงคล
1. นางธนาภรณ์    เขตนคร
39 39 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพานุพงศ์    ชมภูจันทร์
1. นายวรกาล    นาราช
40 40 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    สมบุตร
1. นายกษมา    สาเกตุ
41 41 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นายพรชัย    พิกุล
1. นางนงรักษ์    แผนคำ
42 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงวรรณิภา    ชมภูเกษ
1. นางสาวสุพรรณี    ดวงแก้ว
43 43 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    ขำทอง
1. นางจำปรีญา    อุตรา
44 44 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงปานทิพย์    ไชยพิคุณ
1. นายเสริมชัย    โพธิ์ไชยรัตน์
45 45 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นายวชิรวิทย์    เดชะวงศ์
1. นายสามารถ    ลุนพรหม
46 46 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายสุขุม    บุญช่วย
1. นายชาญณรงค์    นรัฐกิจ
47 47 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พิมที
1. นางรวมเล็ก    สีมาขจร
48 48 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    โศรกศรี
1. นายวิทยา    รักศิลป์
49 49 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ก้านอินทร์
1. นายสิรวิทย์    ลาภจิตร
50 50 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. นางสาวสิริกัญญา    ดงใหญ่
1. นายคารม    ธรรมพัฒนกุล
51 51 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสุภาพร    บัวกลาง
1. นางสาวทักษิณาภรณ์    งามแก้ม
52 52 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวธัญชนก    วรรณขาว
1. นางสมจิตร    ศรีหาวงษ์
53 53 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายจินตกวี    ลีลาน้อย
1. นางสาวปิยวรรณ    แก้งคำ
54 54 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    มีเพชร
1. นายนวศักดิ์    สิงห์สถิตย์
55 55 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐฎ์ธิดา    รัตนประทุม
1. นายกิตติพงษ์    ชัยพรมเขียว
56 56 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายโชคทวี    แฝงเพชร
1. นางภาริศรา    ผดุงสัตย์
57 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายธนาวุฒิ    ศรีร้อยคำ
1. นายอนุชิต    รางศรี
58 58 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ปรีดารัตน์
1. นายพรชัย    ดวงศิริ
59 59 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายจุลประชา    พูนเกิดเมือง
1. นายพงษ์พิทักษ์    หาดจันทร์
60 60 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงจริญญา    ผิวพรรณ
1. นางสุรัชฎา    พลถาวร
61 61 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    แดงนา
1. นางสาวรินลดา    เลาะหะนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................