งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 027
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงวิไลพร    ชื่นอุดม
2. เด็กหญิงพรเทวี    เสนาทิพย์
3. เด็กหญิงอาภัสรา    ธรรมวงษ์
1. นางนงลักษณ์    วัฒนวงษ์คีรี
2. นางเวณิกา    โฮงยากุล
2 2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายพีรพล    สวนฉิมพลี
2. เด็กหญิงชลิตา    จวนกลาง
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    ผลฉิมพลี
1. นางสาวเขมณัฏฐ์    กอสมานชัยกิจ
2. นางโชติญา    วุฒิวงศ์งาม
3 3 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรา    วาตะรัมย์
2. เด็กหญิงทัศนา    อุสารัมย์
3. เด็กหญิงบัวชมพู    แสงสุวรรณ์
1. นางสาวจุฑามาศ    วงค์ษา
2. นางสาวอันน์ธนิต    หงษ์ภัทราภรณ์
4 4 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    อนุรักษ์
2. เด็กหญิงปวรรณรัตน์    ถิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิวรรณ    ถิ่นสุวรรณ
1. นางสาวพนมวัลย์    จันทร์ศรี
2. นางวันดี    สมจิตร
5 5 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงวรกานต์    บัวลอย
2. เด็กหญิงอรอุมา    สุภาพเพชร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    ภักดีโชติ
1. นางชญาดา    โสภากุล
2. นางปริชาติ    เหล่าจันทร์อัน
6 6 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    เขตบุญพร้อม
2. เด็กหญิงสุฑิตา    นาสงวน
3. เด็กหญิงนันนภัส    จิงนาเซ่ง
1. นางงามพิศ    เวียงนนท์
2. นางอาลียา    แสงกล้า
7 7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์    เข้าใจการ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์    มีคำ
3. เด็กชายชาติชโยดม    ประทุมตัง
1. นางกัลย์กุลยา    แววสระปวเรศ
2. นายพีร์นิธิ    แววสระปวเรศ
8 8 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงไพรินทร์    หอมหวล
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ    อิ่มใจ
3. เด็กหญิงสัจจพร    พูลเพิ่ม
1. นางสมนึก    มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์    มานะพิมพ์
9 9 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงปนิตา    แสนรัตน์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    โคตรพรม
3. เด็กชายธนาวัฒน์    หล้าพรหม
1. นางประภัสสร    ฤทธิ์สุวรรณ
10 10 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงอภิญญารัตน์    สุขสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ปัดทาศรี
3. เด็กชายชัยชนะ    แก้วกันยา
1. นางธนาวรรณ    มีภูงา
2. นางสาวพิไลพร    พัฒนสระคู
11 11 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เกิดจันทึก
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    เปี้ยจันทึก
3. เด็กหญิงพัณณิตา    พรมมานอก
1. นางสาววิภาดา    จันทร์กลาง
2. นางสาวสรวย    ขึ่มกุล
12 12 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงเมธาวี    แดนราชรัมย์
2. เด็กหญิงอรทัย    ดาวเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงโสภิชา    ศาลายุทธ
1. นางพรชนก    จันทร์วิเศษ
2. นายอุเทน    สร้อยสูงเนิน
13 13 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงปานฤทัย    วาดเงิน
2. เด็กหญิงสมหญิง    ปรือปรัง
3. นางสาวอภิญญา    ดาราโพธิ์
1. นางบรรจง    เสถียรสิริวิวัฒน์
2. นางเธียรรัตน์    วงษ์ขันธ์
14 14 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณิกา    ผาโคตร
2. เด็กหญิงอริสรา    ดวงอุษา
3. เด็กหญิงอารียา    ศรีสุโข
1. นางสาวสุพรรณา    ทิณรัตน์
2. นางเจียรพรรณ    พละรังสี
15 15 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสารสินธุ์    บุญชัย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    สิงพิลา
3. เด็กหญิงณัฐิญา    เปาชัย
1. นางดวงตา    ศรีคุณแสน
2. นางสาวผกากานต์    กระเบา
16 16 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงชลิตา    ด้วงหว้า
2. เด็กหญิงวิภาวัส    สุขเอี่ยม
3. เด็กหญิงอนุตรา    อาชนะชัย
1. นางสาวดาราพร    แง่พรม
2. นางสิรินทร์    ข่าขันมะลี
17 17 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายศุภกิจ    หลักทอง
2. เด็กชายนัฐวุฒิ    กุลดวงจันทร์
3. เด็กชายอนุชา    เกตุมาลา
1. นางสาวพรทิพย์    อุตรนคร
2. นางสาวพุธรัตน์    นามคุณ
18 18 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงกฤติกาญจน์    ภูผา
2. เด็กหญิงศกลวรรณ    แก้วพาปราบ
3. เด็กชายนพรัตน์    เสนาพันธ์
1. นางมณี    เสนาพันธ์
2. นางเพชรินทร์    หงสกุล
19 19 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยาณี    เกษียร
2. เด็กหญิงอินทิรา    สุภโกศล
3. เด็กหญิงสิริภา    เชื้อแน่น
1. นายพรชัย    แสวงพันธ์
2. นางสาวสิมมะลี    พิมพกรรณ์
20 20 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์    อุทธวงค์
2. เด็กหญิงพัชริดา    ใจสุข
3. เด็กชายภานุวัฒน์    โกศัยสุข
1. นางจิราวดี    คำพิลา
2. นางสาวพิกุลดวง    พานิชดี
21 21 โรงเรียนบ้านสวนหอม สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    ธรรมประเสริฐ
2. เด็กหญิงอรัญรัตน์    ทัศนิยม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    หยกพุทธรักษา
1. นายยุทธนา    พวงประเสริฐ
2. นางสุมาลัย    มัทธิกันต์
22 22 โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงอมราวดี    เกิดลาภ
2. เด็กหญิงสมปฤดี    จันทนุช
3. เด็กชายกวีพันธ์    ไชยสุวรรณ
1. นางวาสนา    แลดี
2. นางวิไลลักษณ์    สายศรีแก้ว
23 23 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงอรอนงค์    แพนลา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    จันทรวาด
3. เด็กหญิงสุนิษา    แก้วตะพาน
1. นางสาวณภาภรณ์    บุตรไทย
2. นางสุวะลี    เจริญสุข
24 24 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. นางสาวพิทยา    โสภากุล
2. นางสาวกัลยา    บุญมาชู
3. เด็กชาย วีระยุทธ    เจริญทัศน์
1. นางสาวคนึงนิจ    วงษ์พุทธะ
2. นางมยุรี    จันทวี
25 25 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ปาละโค
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ลีหล้าน้อย
3. เด็กหญิงณัชชา    ฝ่ายเทศ
1. นางลัดดา    อาปัดชิง
2. นางสายศิลป์    เจริญพันธุวงศ์
26 26 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงทิพยภาวรรณ    ดาด้วง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ขันผนึก
3. เด็กชายราชัน    ศรียัง
1. นางบุญฑริยา    ไตรศรีสุข
2. นางสาวเพ็ญประภา    พวงศรี
27 27 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เวชวิชัย
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ประทุมทอง
3. เด็กหญิงพรชิตา    นาพา
1. นางจีระนุช    บุญชู
2. นางสาวทิมิทา    สุขสบาย
28 28 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงปิ่นทองคำ    นาเสงี่ยม
2. เด็กหญิงปาลิดา    สุระสิงห์
3. เด็กหญิงภักชริญา    วังทอง
1. นางสิริยาภรณ์    สุพิณ
2. นางเอื้อมพร    ชัยชาญ
29 29 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงธนาวัลย์    เอกอาวุธ
2. เด็กหญิงอริสรา    วงศ์ชู
3. เด็กหญิงสุทิน    หวังค้ำกลาง
1. นางนฤมล    ทองภู
2. นายสุพรรณ    ทองภู
30 30 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    ขุมดินพิทักษ์
2. เด็กหญิงออมชลี    ประดับ
3. เด็กหญิงกัณกณิตช์    ทองแสนคำ
1. นายธีระวุฒิ    ดอกนางแย้ม
2. นางเกษมณี    จันทะโชติ
31 31 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงนิภาพร    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสายฝน    ทองเหง้า
3. เด็กหญิงปิยพร    ทานาลาด
1. นายทองบน    วาวิลัย
2. นางสุดารัตน์    ศรีรุ่งเรือง
32 32 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์    จันทะปะขาว
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    โสท่าม่วง
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว    สุขแจ่ม
1. นางสาวรัตน์ติกูล    วงคำจันทร์
2. นางสาววิชชุณี    การค้า
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงปริดาร์    วรวงศ์
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ    สายแก้วศรี
3. เด็กหญิงฐิติวัลคุ์    ใจยศ
1. นายปริญญา    จันทวงศ์
2. นางสุกัลยา    นารี
34 34 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงนงนภัส    วชิมาเภท
2. เด็กหญิงฉัตรธิดา    งามสัน
3. เด็กหญิงสิริกร    เพียรธรรม
1. นางกมลรัตน์    ใจมนต์
2. นางสาวทิฆัมพร    ฉลาดล้น
35 35 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงเกสุดา    โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงบุบผาชาติ    ท้องที่
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ    วงษารี
1. นางสาวธิคณา    ชูรัตน์
2. นางอรวิน    เต้าทอง
36 36 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงทิพวัลย์    เอ้เคน
2. เด็กหญิงอรัญญาณี    จูมโคว้
3. เด็กหญิงเจนจิรา    ไชยสมุทร
1. นางถนอมจิต    กิติศรีวรพันธุ์
2. นางมาลี    บุโพธิ์
37 37 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    จำกัด
2. นายอนุพงษ์    พันนา
3. เด็กหญิงศิริพร    ศัตรูพ่าย
1. นางอุดม    สุระโคตร
2. นายอุดมวิทย์    สุระโคตร
38 38 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงสุดสายธาร    โคตรจันทร์
2. เด็กหญิงปรีณาพรรณ    อินที
3. เด็กหญิงพัชริดา    หอกระโทก
1. นางจันทร์เพ็ญ    ผ่านจังหาร
2. นางสาวธนภัส    สุภารัตน์
39 39 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวธัชษยมล    เพ็งปอภาร
2. เด็กหญิงกิตติยารัตน์    โทนผุย
3. เด็กหญิงปริศนา    ไชยพันโท
1. นางสุพรรษา    อัครศรีวงษ์
2. นางสาวอัญชนา    กุลบุตร
40 40 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายอภิชาติ    ภูจอมผา
2. เด็กหญิงละอองดาว    พรมจักร
3. เด็กหญิงชลธิชา    ผุโพธิ์
1. นางชนิตา    วิเศษดี
2. นางปราณี    คำสียา
41 41 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    แซ่คู
2. เด็กหญิงดรุณี    พันธ์โต
3. นางสาวชนนิกานต์    สุวรรณวงษ์
1. นางศิริลักษณ์    มูลละคร
2. นางเทียรทอง    มูลรัตน์
42 42 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. นางสาวสิริกัญญา    อารีเหลือ
2. นางสาวอทิตยา    สมอาจ
3. นางสาวศิริลักษณ์    หยุดชม
1. นางสตรีรัตน์    ใจแก้ว
2. นางสมหมาย    อัครศรีชัยโรจน์
43 43 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา    พิมพ์คำไหล
2. เด็กหญิงเจนรัตน์ดา    ชัยชิด
3. เด็กชายธรรมนูญ    เอิบแก้ว
1. นางวานิตา    เมืองแก้ว
2. นางสุรคนธ์    สารผล
44 44 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงจิราพร    ชินรัมย์
2. นางสาวศุภลักษณ์    เตียงชัย
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ไตรสุ
1. นางขวัญเรือน    ยะภักดี
2. นายรวมพล    ดวงศรีจันทร์
45 45 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอภิภาวดี    มาตรา
2. เด็กหญิงอุทัยทิพย์    จันทบุตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุญปก
1. นางชวนชื่น    สุวรรณโคตร
2. นางเพ็ญสินธุ์    พันธุ์บุบผา
46 46 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    โสภาพันธ์
2. เด็กหญิงปทุมวดี    สีดาดาน
3. เด็กหญิงจินตนา    อุตมะชะ
1. นางสารภี    น้อยทุ่ง
2. นายอดิศร    น้อยทุ่ง
47 47 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    จันมะโน
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    ไหล่ขาม
3. เด็กหญิงนัฐลดา    นรมาตร
1. นางสาวนันทนา    ชายเจริญ
2. นางอัจฉรียา    ประทุมเม
48 48 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชชา    นามสะเกษ
2. เด็กหญิงสาวิตรี    วงศ์งาม
3. นางสาวพัชรินทร์    เกษสุภะ
1. นางมุฑิตา    บุญเริ่ม
2. นางสากอน    พุทธคี
49 49 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนรี    พูลมณี
2. เด็กหญิงจริยพร    พันธ์แสนซา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    วงศ์ทวี
1. นายทวิทย์    ประริเตสังข์
2. นางลำพูน    ประริเตสังข์
50 50 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงยศวดี    โคตรนวล
2. เด็กหญิงกิจติญาพร    ขัตติยะนนท์
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    นาใจคง
1. นางประนอม    ตังควนิช
2. นางศรัญญา    สีนุ้ย
51 51 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสุกุลรักษ์    คิดรอบ
2. เด็กหญิงธาริกา    คิดรอบ
3. เด็กหญิงวิภา    ชาวไร่
1. นางสาวจิราภรณ์    ดวงจิต
2. นางสาวพรศิริ    บุญกลาง
52 52 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายนิรพัทธ์    ตรีสาด
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์    สุดแสง
3. เด็กหญิงกัญธิชา    หารธงชัย
1. นายจรูญ    สุขประเสริฐ
2. นางอารีย์    ผ่องแผ้ว
53 53 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงนันทพร    เพียรสุพรรณ์
2. เด็กหญิงสุธิดา    เถื่อนสันเทียะ
3. เด็กหญิงกัลยา    แพนชัยภูมิ
1. นางชนัชฌา    บูรณธนิต
2. นางสาวพิมพ์กมน    สกุลเอื้อกิติ
54 54 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงภัคจิรา    สายแก้วเกิด
2. เด็กหญิงจีระนันท์    ราศรีชัย
3. เด็กหญิงนฤมล    กุลาชัย
1. นางศรัญญา    มาป้อง
2. นายเชิดชัย    พิมพ์ตัน
55 55 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณภา    มีปัญญา
2. เด็กหญิงพรพิมล    รัศมีจันทร์
3. เด็กหญิงอมรพรรณ    มาลากอง
1. นางสาววิไลวรรณ    เจริญวงษ์
2. นางเพลินจิต    ไววิชา
56 56 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงปรารถนา    กองทอง
2. นางสาวพินะดา    สิทธิบาล
3. นางสาวขนิษฐา    นนท์สุวรรณ
1. นางสาวปสุตา    แฝงสาเคน
2. นางสาวพิมลมาศ    นุสีวอ
57 57 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายฟ้าประทาน    รักษานวล
2. เด็กหญิงผกามาศ    หงษ์คำ
3. เด็กหญิงอัจจิมา    บุญรอด
1. นางนิภารัตน์    สมจิตพิจารณ์
2. นางสาวพุทธวรรณี    วันเหิม
58 58 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิตรานุช    แสนเลิง
2. เด็กหญิงอัญชลี    สมบูรณ์
3. เด็กหญิงวรพรรณ    พันธ์แดง
1. นางวนิดา    พรมนต์
2. นางอิงกมล    บุญลือ
59 59 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงธารารัตน์    พัฒมณี
2. เด็กหญิงจิราพร    พั้วศรี
3. เด็กหญิงศิรินญา    ดวงพิมพ์
1. นายมิตรภาพ    ไกรวัน
2. นางสมเด็จ    ทองชุม
60 60 โรงเรียนบ้านโคกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงไพรินทร์    เจิมโพธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา    ถาพินนา
3. เด็กหญิงอรพิน    มืมขุนทด
1. นางสาวสุริกิจ    การะเกต
2. นางอำไพวรรณ์    แหวนจะโป๊ะ
61 61 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพิจิตรา    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสิริวดี    เคณาภูมิ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นิยะนิช
1. นางจันดา    อุดามาลย์
2. นางระเบียบ    อุดชาชน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................