งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 269
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ไชยคีนี
1. นายอภิสิทธิ์    สารมะโน
2 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายธิติ    ขลุ่ยกระโทก
1. นายชุมพล    แรงตะคุ
3 3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายวราเทพ    เสนานอก
1. นายทศเพชร    บุญยงค์
4 4 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอภิญญา    ศรีไพร
1. นางสาวมนัสชา    แววไธสง
5 5 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายจารุกิตติ์    ธุระชัย
1. นายมาตรฐาน    ศรีเงินดี
6 6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์    แสนชมภู
1. นายผลาชัย    ศรีหาญ
7 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงกัณธยากรณ์    คำพิโลชัย
1. นายวิชา    นิลวัฒน์
8 8 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายธรรมพล    เผ่าภูรี
1. นายประสิทธิ์    เผ่าภูรี
9 9 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    ราชาธร
1. นางนาตญา    สัตถาผล
10 10 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงชลนิภา    รัตนาธิวัด
1. นางพรรณวดี    บริสุทธิ์
11 11 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงแพรนภา    คำแก้ว
1. นายอัครเดช    อินทรสถาพร
12 12 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    พิมพ์นนท์
1. นายเวชศักดิ์    อุสาทรัพย์
13 13 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ขวัญหมื่น
1. นายกิตติพงษ์    สิ้นภัย
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงอชิรญา    เทพสุระ
1. นายถาวร    จันทร์ขอนแก่น
15 15 โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายวรพล    สิทธิชินวงษ์
1. นางอนุธิดา    ดุลนีย์
16 16 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวิภา    พีระวงค์
1. นางวิลเรียม    จันทร์ทองศรี
17 17 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    สร้างโสก
1. นางนริศรา    ล้วนกล้า
18 18 โรงเรียนบ้านป่าตาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงกุลยา    สอระแสง
1. นายสุชาติ    นุริตมนต์
19 19 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    บุญส่ง
1. นายโอศา    ดวงแก้ว
20 20 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงตรีผกา    รุ่งโรจน์
1. นายวิเชียร    สังชาตรี
21 21 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    สุขมา
1. นางจีรนัน    กันเผือก
22 22 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงปริชญา    มะนารัมย์
1. นางกฤษณาพร    คำผาย
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายภัควัฒน์    ทองแดง
1. นางเสงี่ยม    เผ่ารัตนะ
24 24 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    ถือผล
1. นายอภิรักษ์    สุระโส
25 25 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    บุญหลาย
1. นายสุมิตร    ลดาวัลย์
26 26 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    สุลำนาจ
1. นางพรสวรรค์    กระจาย
27 27 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอริสา    นาบิดา
1. นายวิวัฒน์    ประดิษฐ์ศิลป์
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพชรกนก    ขันตี
1. นายสมนึก    พรมจันทร์
29 29 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงจิดาภา    ทองมาก
1. นายสุทัศน์    ทองมาก
30 30 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงทรรศนันท์    อรรถนาท
1. นายวิระ    มีนา
31 31 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญชนก    อารามพงษ์
1. นางอมรรัตน์    ชัยชนะ
32 32 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์    แถวโสภา
1. นายพสิษฐ์    นุชสาย
33 33 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ตุมร
1. นางรุจีราภรณ์    ทองทิพย์
34 34 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายภัทรกร    ศรีทองบูรณ์
1. นางสาวอรทัย    มูลศาสตร์
35 35 โรงเรียนบ้านโนนหาด สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายจิรายุ    พรมจันทร์
1. นางสิริวิภา    รมย์รส
36 36 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายปกรณ์    ทะนะไชย
1. นางสุนีรัตน์    รัตนบุญมีกุล
37 37 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายศิวกร    รักษาชอบ
1. นายสงวนศักดิ์    พรหมคุณ
38 38 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    หนูอินทร์
1. นางอนัญญา    ตะมิน
39 39 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธนัญญา    พิมพ์รัตน์
1. นางสุพิมพ์ภัค    โขมะพัฒน์
40 40 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายนิติภูมิ    กำมา
1. นายพุฒิพงศ์    ดอกศร
41 41 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    ศรีกู่กา
1. นายสุชาติ    จำปาทิพย์
42 42 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ฤกษ์สิริศุภกร
1. นายอณุกูล    แพงช่วย
43 43 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุตรตา
1. นางอุไรวรรณ    ภิญโญทรัพย์
44 44 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพิสา    โพธิ์ดาเพชร
1. นางพิพาพันธุ์    เขื่อนกองแก้ว
45 45 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกิตินันท์    นาขันโท
1. นายวสันต์    ดอนเงิน
46 46 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงศ์    สุวรรณเพชร
1. นางสาวแสงจันทร์    ชินมา
47 47 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    เพ็งทำ
1. นายยันตรี    ดอกไม้
48 48 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    วงษ์ปัจตา
1. นางสาวเมตตา    ภัทรวงศา
49 49 โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์    ชินวงศ์
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    หงษ์ทอง
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    แสนบุตร
1. นางพิทยา    กุลอัก
51 51 โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธนกฤต    จัดนอก
1. นางแสงจันทร์    ศรีนอก
52 52 โรงเรียนบ้านคำยาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายพีระเดช    มีรัตน์
1. นางมณี    สุวงทา
53 53 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    เท้าเฮ้า
1. นายไพรรัตน์    วรรณชรา
54 54 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงพิชยา    จุตตะโน
1. นางกัลยารัตน์    บัวขาว
55 55 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎา    ขวัญมงคล
1. นางวันเพ็ญนภาลัย    แก้วศิริ
56 56 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ    สุวรรณ์
1. นายจรัส    พาเหลี่ยม
57 57 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายภูริพัฒน์    บุญเลี้ยง
1. นางเรืองสิน    โสภาเวทย์
58 58 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงทิชากร    จิตรมาตย์
1. นายมานะ    พิมพ์ชัย
59 59 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนา    ศรีบุญเรือง
1. นางสาวชมภู่    พรมกัน
60 60 โรงเรียนวราวัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงเกสร    แหวนวิเศษ
1. นางเปรมยุดา    ประสงค์ทรัพย์
61 61 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงหงส์หยก    หาริกุล
1. นายยงยศ    แก้วขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................